Working Papers

INE PAN Working Papers są elektroniczną kontynuacją serii wydawniczej ukazującej się w wersji drukowanej w latach 1995-2003. INE PAN Working Papers prezentują wstępne wersje tekstów naukowych (artykułów, rozdziałów w książkach, referatów). Publikacje mają roboczy charakter, ich cel jest dwojaki. Po pierwsze, pozyskanie uwag, które umożliwią opracowanie lepszej wersji tekstu. Po drugie, rozwój wiedzy i stymulowanie dyskusji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Teksty nie są recenzowane i nie podlegają korekcie językowej. Koordynatorem serii INE PAN Working Papers jest mgr Piotr Pieniążek.

Autorzy zainteresowani opublikowaniem roboczych wersji swoich prac mogą je wysyłać na adres wp@inepan.waw.pl.

Warunki przyjęcia tekstu: naukowy charakter artykułu oraz spełnienie wymogów formalnych. Teksty mogą być w języku polskim lub angielskim.

Wymogi formalne: format strony: A4; format tekstu: PDF, doc, docx; czcionka tekstu: 11–12 pkt.; interlinia: 1,5; wyrównanie obustronne; na pierwszej stronie muszą się znaleźć: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, abstrakt (między tytułem a wstępem), pod abstraktem: słowa kluczowe (3-5) i kody JEL (3-5); na dole pierwszej strony: afiliacja autorów z adresem e-mail; tekst powinien zawierać: wstęp, część główną podzieloną na rozdziały i podrozdziały, zakończenie/wnioski, bibliografię; przypisy bibliograficzne w tekście w okrągłych nawiasach; przypisy wyjaśniające na dole strony; numeracja stron: na dole strony wyśrodkowana; tabele i wykresy powinny mieć ciągła numerację w obrębie tekstu; bibliografię należy umieścić na końcu tekstu; załączniki należy umieścić za bibliografią. Uwaga: Stronę tytułową dodaje redakcja.

Dotychczasowe pozycje:

  • Working Paper_nr 43 – Demand-side perspective on value creation: Beyond the value-price-cost framework – Lesław Pietrewicz
  • Working Paper_nr 42 -Upowszechnienie się umów czasowych o pracę a elastyczność zatrudnienia w Polsce – Krzysztof Bartosik, Jerzy Mycielski
  • Working Paper nr 41 – Modelling health indicators in a joint framework via factor copula models – Martyna Kobus, Olga Półchłopek
  • Working Paper nr 40 – New Keynesian Phillips Curve is still alive. Interpretation of low inflation episode in Poland – Tomasz Łyziak
  • Working Paper nr 39 – Changes in nominal rigidities in Poland – a regime switching DSGE perspective – Paweł Baranowski, Zbigniew Kuchta
  • Working Paper nr 38 – Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce – Krzysztof Bartosik, Jerzy Mycielski
  • Working Paper nr 37 – A note on measuring inequality and welfare for ordinal data – Martyna Kobus, Radosław Kurek