Celem kursu jest wzmocnienie u uczestników zestawu kompetencji, których wymaga aktywność zawodowa, a zwłaszcza – menedżerska, w obecnym, dynamicznym i trudnym do przewidzenia, świecie. Świat ten jest opisywany przez anglojęzyczny akronim VUCA (volatile-uncertain-complex-ambiguous), czyli sytuacje, które napotykamy w życiu są wypadkową zmieniających się procesów, są trudne do przewidzenia, są złożone (bo wszystko wpływa na wszystko) i dwuznaczne, czyli nie jest jasne jak je interpretować. Wyzwania stojące przez pracownikami powiększa konieczność interakcji z innymi ludźmi zmienionych przez pracę zdalną oraz globalizację i związaną z nią koniecznością komunikacji międzykulturowej. Narzędzia, które poznamy w tym kursie mają dać uczestnikom moc w zmaganiu się w takimi sytuacjami (stąd przedrostek „neo”).

Tytuł kursu nawiązuje do bardzo dobrej książki z 2020 roku pt. „Niezwyciężona firma” Osterwaldera i współautorów, ale należy podkreślić, że patrzymy na wszelkie organizacje, a nie tylko firmy biznesowe. Wszystkie omawiane tematy dotyczą zarówno firm zorientowanych na generowanie zysku, jak i urzędów administracji centralnej albo samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych i naukowych, fundacji i innych typów NGO.

Do uczestnictwa w kursie nie jest oczekiwana od słuchaczy jakakolwiek wiedza z zarządzania, matematyki, statystyki itp., natomiast mile widziane będzie właściwe nastawienie, czyli otwartość na przykłady z bardzo różnych dyscyplin (od sztuki do nauk ścisłych) oraz gotowość do dyskutowania kwestii mogących naruszać osobiste „przekonania” (takie jak poglądy nt. szczepionek, roli kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, roli w naszym życiu ludzi o odmiennych poglądach lub wyglądzie, znaczenia ekologii i zmian globalnych itp.). Ponadto, słuchacze powinni być gotowi do krytycznego analizowania złudzeń, zabobonów i błędów logicznych w swoim własnym myśleniu.

Każdy z 2-dniowych zjazdów będzie mieć główny temat (1. sposoby myślenia krytycznego i kreatywnego, 2. nowoczesne przywództwo, 3. podejmowanie Strona 2 decyzji strategicznych, 4. innowacyjność), pogłębiony przez rekomendacje pracy własnej pomiędzy zjazdami (głównie poprzez materiały video). Zawartość merytoryczna oraz podejście dydaktyczne są autorską propozycją wykładowcy i wynikają z jego profilu badawczego (głównie w naukach ścisłych), doświadczenia dydaktycznego w dziedzinie zarządzania (ponad 20 lat w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu), doświadczenia w zarządzaniu fundacjami (NGO) oraz uczestniczenia w szeregu międzynarodowych projektów UE.

 

Prowadzący

dr Michał Jasieński – absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Od 2005 roku, profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady nt. zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, przywództwa,  modeli biznesowych oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-9 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-12 oraz 2012-14 był koordynatorem projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji, USA oraz w wielu firmach krajowych. W latach 2013-16 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych. Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych (2016-17). Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz członek Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pismach naukowych (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz sekretarz zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl