Dyrektor INE PAN

Dr Urszula SKORUPSKA


dyrektor@inepan.waw.pl

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem.

Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

Aktywna działaczka społeczna, członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej. Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa, a następnie od maja 2018 do chwili obecnej jest członkiem Komisji Rewizyjnej TEP.

W okresach październik 2013 r. – grudzień 2014 r., październik 2015 r. – marzec 2018 r., październik 2018 r. – wrzesień 2022 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W okresie maj – październik 2015 r. oraz kwiecień – wrzesień 2018 r. pełniła obowiązki dyrektor INE PAN, a od października 2022 r. pełni funkcję dyrektor instytutu.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI


aszablewski@inepan.waw.pl

Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Kierował i uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, w tym także projektach finansowanymi przez UE.

Do najważniejszych, w ostatnich latach publikacji książkowych, zaliczyć należy: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, Wyd. DiG, Łódź-Warszawa, 2003, Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012, Regulacyjny wymiar liberalizacji. Wnioski dla sektora ciepłownictwa systemowego 2015, Wyd. ELIPSA, Warszawa 2015, Transformacja energetyki i jej implikacje gospodarczo-społeczne, INE PAN. Warszawa 2021.

Od 1990 roku przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego, Ministerstwa Przemysłu i Handlu w okresie tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Premiera RP.

Od 2005r. do 2018r. był kierownikiem Katedry Ekonomii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, a potem zastępcą dyrektora oraz dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Od 1991 roku jest pracownikiem INE PAN. Pełnił funkcję kierownika Zakładu polityki gospodarczej. W 2015 roku został powołany na stanowisko z-cy dyrektora ds. naukowych, a od 2018r. dyrektora INE PAN. Obecnie jest z-cą dyrektora ds. naukowych.