Rozstrzygnięcie Konkurs na stanowisko dyrektora INE PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2022 z dnia 4 lipca 2022 r., wyłoniła kandydaturę dr Urszuli Skorupskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 października 2022 r. powierzy dr Urszuli Skorupskiej funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 września 2026 r.