Pełnomocniczka ds. równości płci
mgr Justyna Janik

adres: Ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
pokój: 250
telefon: 48 534 720 276, 22 657 27 07
e-mail: janik@inepan.waw.pl
adres do korespondencji: Ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa


Do zadań pełnomocniczki należy podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans, w szczególności:
1) monitorowanie realizacji działań równościowych określonych w Planie równości płci,
2) zbieranie informacji na temat dobrych praktyk równościowych i ich upowszechnianie,
3) promowanie i upowszechnianie równego traktowania i standardów
antydyskryminacyjnych,
4) informowanie o kursach i szkoleniach równościowych,
5) pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji,
6) informowanie o postępach w realizacji polityki równościowej,
7) zapewnienie wsparcia administracyjnego w zakresie spraw związanych z tematyką
równościową i gromadzenie dokumentacji tych spraw,
8) przyjmowanie skarg od pracowników w ramach procedury antymobbingowej.


Plan równości płci na lata 2024-2027 jest dostępny pod tym linkiem.