dr hab., prof. INE PAN Krzysztof BARTOSIK

Zespół Badawczy:

Zakład Gospodarki Światowej

Zainteresowania badawcze:

ekonomia pracy, popyt i podaż pracy, siła robocza i zatrudnienie –wielkość i struktura


kbartosik@inepan.waw.pl

Linki:
O mnie:

Krzysztof Bartosik jest profesorem INE PAN. Zajmuje się problematyką rynku pracy i makroekonomią, w tym determinantami popytu i podaży pracy oraz wynagrodzeń. Autor i współautor publikacji poświęconych m.in. znaczeniu świadczeń rodzinnych dla podaży pracy kobiet, elastyczności popytu na pracę, znaczeniu bezrobocia długookresowego dla wynagrodzeń.

Wyróżniony w konkursie prezesa NPB na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Bank i Kredyt w 2016 roku.

Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole ZarządzaniaPolish Open University. W INE PAN kierował pracami zespołu makroekonomiczne­go przygotowującego Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie, który zawierał prognozy najważ­niejszych wskaźników makroekonomicznych oraz analizował bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Był redaktorem naczelnym kwartalnika Studia Ekonomiczne oraz czasopisma Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe. W INE PAN jest zastępcą dyrektora ds. naukowych, kierownikiem Zakładu Gospodarki Światowej oraz kierownikiem studiów EDBA. Pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Ekonomisty.

Publikacje:

Bartosik, Krzysztof. (2020). Temporary contracts and Okun’s law in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(4), 735–760. https://doi.org/10.24136/eq.2020.032

Bartosik, Krzysztof. (2020). The Effect of the Child Cash Benefits on Female Labour Supply in OECD Countries. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 303(3), 83–110. https://doi.org/10.33119/gn/125463

Bartosik, Krzysztof. (2020). The “Family 500+” programme and female labour force participation in Poland. Demographic and economic determinants. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 63(3), 24–43. https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.3.2

Bartosik, Krzysztof, & Mycielski, J. (2020). The output employment elasticity and the increased use of temporary contracts: Evidence from Poland. Acta Oeconomica, 70(1), 83–104. https://doi.org/10.1556/032.2020.00005

Bartosik, Krzysztof, & Mycielski, J. (2016). Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce. Bank i Kredyt, 47(6), 435–462.