Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse lub matematyka
SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe
I. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
1) Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki,
2) Udokumentowany dorobek naukowy,
3) Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych,
4) Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
5) Biegła znajomość języka angielskiego,
6) Umiejętność pracy w zespole,
7) Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
8) Złożenie oświadczenia upoważniającego INE PAN do zaliczenia Kandydata, w przypadku jego zatrudnienia, do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, do tzw. liczby N.
II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN,
2) Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
3) Oświadczenie upoważniające INE PAN do zaliczenia Kandydata, w przypadku jego zatrudnienia, do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
4) Oświadczenie o niekaralności,
5) Życiorys/Curriculum Vitae,
6) Kopię odpisu dyplomu magisterskiego,
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,
8) Informację o zainteresowaniach naukowych,
9) Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
a. Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów wg listy MEiN, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
b. Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
c. Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
d. Wykaz referatów konferencyjnych,
e. Informacje o pracach w toku,
f. Inne ważne osiągnięcia.
III. Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 250 (po wcześniejszym umówieniu się) lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 1/2021,
Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl
IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
V. Komisja Konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 30 września 2021 r. i przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.
VI. Data rozpoczęcia pracy: 1 listopad 2021 roku.
VII. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego dostępna na stronie internetowej INE PAN.