Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Warszawa, dnia 11.12.2019

 

Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok 

  

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019:

 1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
      w Warszawie,   ul. Nowy Świat 72.
 2. Termin realizacji: do uzgodnienia, preferowana data zakończenia to 22 maja 2020 r. 
 3. Przedmiot zamówienia

    Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania  dobrowolnego sprawozdania
  finansowego za  rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania.

 1.     Kryteria, które musi spełniać firma audytorska ubiegająca się o udzielenie zamówienia:
 • firma audytorska, kluczowy biegły rewident oraz członkowie zespołu wykonującego badanie muszą spełniać wymogi bezstronności i niezależności przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 •  kluczowy biegły rewident powinien posiadać znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki, 
 • posiadać potencjał ludzki i techniczny do wykonania zamówienia.
 1.     Oferta winna zawierać:
 • Informację o Oferencie, w tym:
  – nazwę firmy i siedzibę Oferenta,
  – formę prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
  – wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
  – wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
    z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
  – wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów,
  – wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu  
    przeprowadzającego badanie;
 • Oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską oraz kluczowego biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia  do wykonania badania sprawozdania finansowego, w tym znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki;
 • Wykaz zbadanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat;
 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;
 • Cenę jednostkową netto/brutto za badanie sprawozdania finansowego;
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 • Proponowany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 • Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane
  w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta;
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
        podwykonawcom.
 2.   Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę tzn.:
 • przedstawi cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami 
 • wykaże się najbogatszym doświadczeniem w zakresie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego instytutów naukowych PAN
 1.   Termin i miejsce składania ofert:  

       Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2019 r. o godz. 11.00. 
      Pisemne oferty należy przesłać na adres: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, ul. Nowy
      Świat 72, 00-330 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Nauk
      Ekonomicznych PAN (II piętro), pokój 250 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
      Oferty należy przekazać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na
      badanie dobrowolne sprawozdania finansowego za 2019 rok”.

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Pzp (art.4 pkt. 8 Pzp)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osoby do kontaktu:

       Agata Piekarska – Referent, tel. 022-656-64-38  e-mail: apiekarska@inepan.pl

       Jolanta Rycąbel – Główny Księgowy, tel. 022-657-27-45 e-mail: jrycabel@inepan.waw.pl