Zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: ADM-241-1/2020

 

Warszawa, dnia 07.12.2020 r.

 

Do Wykonawców

Świadczących usługi dostępu

do bazy danych

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przeprowadza postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi dostępu do bazy danych o spółkach.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tj. wartości

zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Euro.

 1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
 • opis przedmiotu zamówienia:

Baza danych zawierająca o spółkach następujące informacje:

– charakterystyka organów zarządów w spółce, w tym prezesa zarządu oraz członków zarządów (wiek,  płeć, narodowość, wykształcenie, powiązania, itp.),

– charakterystyka organów nadzorczych w spółce, w tym informacje o członkach (wiek,  płeć, narodowość, wykształcenie, powiązania, itp.) i komitetach,

– struktura właścicielska spółki, w tym informacje o największym akcjonariuszu oraz o akcjach posiadanych przez członków zarządu, w tym prezesa, oraz członkach rady nadzorczej,

– informacja o firmach rodzinnych –rok założenia, rok upubliczenia, założyciel, informacje o firmach rodzinnych, w tym czy członkowie rodzinni są w organach zarządczych, radzie nadzorczej lub posiadają istotne udziały w spółce.

 

Baza danych powinna być dla co najmniej 7.500 spółek z co najmniej 25 państw dla co najmniej 10 lat.

Baza danych musi posiadać funkcjonalność sortowania wyników wyszukiwania.

Zamawiający wymaga, aby dostęp do bazy był nielimitowany tj.: dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez ograniczeń w czasie, oraz możliwe było korzystanie z niej przez co najmniej 5 użytkowników.

W ramach dostępu do bazy, osoby korzystające z niej będą miały możliwość nielimitowanego generowania raportów w formacie, np. .pdf, .doc, .xls, .html za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych oraz możliwość przygotowania analizy/wizualizacji w formie czytelnych schematów graficznych lub w wersji tabelarycznej.

Szczegółowy zakres danych zawierających informacje o spółkach w generowanych raportach obejmuje wszystkie dane określone w punktach od 1 do 5 Tabeli nr 1 oraz od 1 do 7 Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3 znajdujących się w Formularzu ofertowym.

Wszelkie informacje muszą być prezentowane w języku angielskim.

W przypadku gdy w czasie trwania umowy zostanie opracowana nowa baza, Wykonawca zapewnia aktualizację produktu do wyższej wersji.

 

 • termin wykonania zamówienia: 18 grudnia 2020 r.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Przesłanie oferty z próbą danych dla spółek.

 

 • wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

– przesłanie oferty wraz z informacją o spółce, w tym klientach, a także próbą

danych dla wybranych spółek, które zobowiązują się dostarczyć dla wszystkich

spółek,

– przesłanie wypisu z rejestru KRS,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.

– przesłanie pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana

zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG.

W przypadku oferenta, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo albo inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Sposób porozumiewania się w  formie elektronicznej z prof. Oskarem Kowalewskim adres email: okowale@inepan.waw.pl oraz Agatą Piekarską adres email: apiekarska@inepan.pl

 

 • termin związania ofertą: 20 dni

 

 • opis sposobu przygotowywania ofert:
 1. a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. b) Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez

osobę upoważnioną.

 1. c) Oferta winna zawierać:

– wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania do Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej bez podawania źródła zapytania.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Zamawiający odrzuci ofertę:

– niezgodną z treścią Zaproszenia do składania ofert,

– zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub

rachunkowymi.

 

 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2020 r.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: apiekarska@inepan.pl w terminie wskazanym powyżej.

 

 • opis sposobu obliczenia ceny: 100% ceny

 

 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

 

 1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium:
 2. kryterium „Cena” (C):
 • cena wykonania zamówienia,
 • waga 50%.

C=(cena ofertowa minimalna/cena ofertowa badana) x waga kryterium (50)

W ofercie należy podać cenę brutto oraz netto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 1. kryterium „Zakres danych” (D):
 • waga 50%

D=(suma punktów z pozycji od 2 do 5 w Tabeli nr 1 oraz pozycji od 2 do 7 w Tabelach nr 2 i 3/maksymalna liczba punktów (68)) x waga kryterium (50)

Zamawiający będzie punktował wyłącznie pozycje od pkt. 2 do pkt. 5 Tabeli nr 1 oraz od pkt. 2 do pkt. 7 Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3. Pozycja pkt. 1 w Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3 musi być spełniona obligatoryjnie. W przypadku nie spełniania przez ofertę wymagań określonych w punkcie 1 Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3 Zamawiający odrzuci ofertę.

Za każdą pozycję wskazaną w punktach od 2 do 5 Tabeli nr 1 Wykonawca otrzyma 5 punktów. Za każdą pozycję wskazaną w punktach od 2 do 7 Tabeli nr 2 Wykonawca otrzyma 6 punktów. Za każdą pozycję wskazaną w punktach od 2 do 7  Tabeli nr 3 Wykonawca otrzyma 2 punkty. Wszystkie wartości pozycji będą sumowane.

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, tj.

Liczba punktów = C+D

 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli liczba punktów i cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

– Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania Oferty.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

: link do pobrania dostępny jest tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna jest tutaj