Wydawnictwa

Wydawnictwa nie ujęte w seriach
Joanna Kotowicz-Jawor (red. nauk): Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 40.00 zł
Joanna Kotowicz-Jawor red.: Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań. Polska i Rosja. rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 40.00 zł
T.Baczko (red. nauk.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 50.00 zł
Paweł Kozłowski red. nauk.: Dwudziestolecie polskich przemian : konserwatywna modernizacja.rok: 2011, INE PAN, Warszawa – 30.00 zł
Paweł Kozłowski red. nauk.: Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej rok: 2011, INE PAN, Warszawa – 30.00 zł
Tadeusz Baczko red. nauk. : Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku rok: 2011, INE PAN, Warszawa 2011 (wyczerpany) – 50.00 zł
Joanna Kotowicz-Jawor red. nauk.: Polska i Rosja : państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku. rok: 2010, INE PAN, Warszawa – 30.00 zł
Tadeusz Baczko red. nauk.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku rok: 2010, INE PAN, Warszawa (wyczerpany) – 50.00 zł
Ed. Tadeusz Baczko: The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied rok: 2009, – 20.00 zł
Kazimierz Łaski: Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii rok: 2009, – 30.00 zł
Krystyna Bobińska: Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej rok: 2009, – 30.00 zł
red. nauk. Tadeusz Baczko: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku rok: 2009, – 50.00 zł
red.nauk. Andrzej Czyżewski: Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji rok: 2009, – 30.00 zł
Joanna Kotowicz-Jawor red.: Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju rok: 2008, INE PAN, Warszawa 2008 – 30.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie. rok: 2008, – 35.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Myślenie perspektywiczne: uwarunkowania badania przyszłości typu foresight rok: 2007, INE PAN – 20.00 zł
red. nauk. Tadeusz Baczko : Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku rok: 2007, – 40.00 zł
Krzysztof Bartosik: Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace. Teoria i polskie doświadczenia rok: 2006, INE PAN – nakład wyczerpany – 20.00 zł
Tadeusz Baczko red. nauk.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku rok: 2006, Keytext, Warszawa – 40.00 zł
Tadeusz Kowalik: Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944-1948 rok: 2006, Keytext, Warszawa – 20.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiejrok: 2005, INE PAN – nakład wyczerpany – 20.00 zł
Paweł Glikman, Adam Lipowski: Konkurencyjność a rywalizacja na przykładzie eksportu polskiego do Rosji rok: 2005, Keytext, Warszawa – 15.00 zł
Tadeusz Baczko red. nauk.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku rok: 2005, INE PAN – 40.00 zł
Adam Lipowski: Subsydia eksportowe w praktyce rok: 2004, Bellona, Warszawa – 25.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Szkice o ekonomii i gospodarce światowej rok: 2004, INE PAN – 25.00 zł
Paweł Kozłowski: Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji rok: 2004, ZIGGURAT, Warszawa – 25.00 zł
Anna Wziątek-Kubiak: Konkurencyjność polskiego przemysłu rok: 2003, Bellona, Warszawa – 25.00 zł
Krystyna Bobińska red. nauk.: Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczejrok: 2003, Bellona, Warszawa – 25.00 zł
praca zbior. pod red. nauk. Jana Mujżela: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce rok: 2003, ZIGGURAT, Warszawa – 25.00 zł
praca zbiorowa pod red. Elżbiety Mączyńskiej: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1 rok: 2001, DiG, Warszawa – 40.00 zł
praca zbiorowa pod red. Elżbiety Mączyńskiej: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 2 rok: 2001, DiG, Warszawa – 25.00 zł
Krystyna Bobińska: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku rok: 2000, ZIGGURAT, Warszawa – 25.00 zł
praca zbiorowa pod red. Adama Lipowskiego: Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010 rok: 2000, ZIGGURAT, Warszawa – nakład wyczzerpany – 35.00 zł
praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Porwita i Pawła Kozłowskiego: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy rok: 2000, ZIGGURAT, Warszawa – 25.00 zł
Adam Lipowski: Wspieranie przez państwo przedsiębiorstw a ich restrukturyzacja rok: 1999, ZIGGURAT, Warszawa – 18.00 zł
Anna Wziątek-Kubiak: Restrukturyzacja sektora eksportowego w Polsce a jego wzrost rok: 1999, ZIGGURAT, Warszawa – 18.00 zł
Erik Lundberg: Studia z teorii ekspansji gospodarczej rok: 1999, Ulmak, Warszawa – 20.00 zł
Zbigniew Madej: Polska strategia gospodarcza wobec Rosji na tle integracji z Zachodem rok: 1999, ZIGGURAT, Warszawa – 18.00 zł
Adam Lipowski przy współpracy Jana Macieji: Studia nad restrukturyzacją sektorów przemysłowych w Polsce. Elementy teorii i analiza empiryczna rok: 1998, ZIGGURAT, Warszawa – 18.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Analiza integracji. Przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej rok: 1998, ZIGGURAT, Warszawa – 18.00 zł
Leszek Jerzy Jasiński: Reforma Unii Europejskiej. Z perspektywy Unii i Polski rok: 1998, ZIGGURAT, Warszawa – nakład wyczzerpany – 18.00 zł
M. Raczyński, S. Sztaba, A. Walczykowska: W pogoni za rentą rok: 1998, READ ME, Warszawa – 18.00 zł
Jan Mujżel (red.): Przedsiębiorstwa w procesie transformacji rok: 1997, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 18.00 zł
Marek Belka, Witold Trzeciakowski: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. t. 1 i 2 rok: 1997, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 18.00 zł

Czasopisma

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie rok: 2010, cena prenumeraty rocznej – 80.00 zł
Czasopismo: Studia Ekonomiczne rok: 2010, cena prenumeraty rocznej – 100.00 zł

Seria Working Papers

 

Mierzejewski Piotr: Sieci neuronowe w analizie prognozowania zagrożenia finansowgo przedsiębiorstw. rok: 2003, INE PAN – 8.00 zł
Zawadzki Maciej: Modele prognozowania upadłoci przedsiębiorstw (przeląd literatury). rok: 2003, INE PAN – 8.00 zł
Gruszczyński Marek: Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrozenia finansowego przedsiębiorstw rok: 2002, INE PAN – 8.00 zł
Waćkowski K., Król M., Chojnacki A.: Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłocią przedsiębiorstw. Aspekty organizacyjne, informacyjne i informatyczne. rok: 2002, INE PAN – 8.00 zł
Bartosik Krzysztof: Koszty pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. rok: 2001, INE PAN – 7.00 zł
Korona Daniel: Wpływ euro na integrację europejskich rynków finansowych lata 1999-2000. rok: 2001, INE PAN – 7.00 zł
Madej Zbigniew: Import kapitałua krajowa skłonność do inwestowania. rok: 2001, INE PAN – 7.00 zł
Zorska Anna: Globalizacja a zmiany funkcji i polityki państwa w gospodarce. rok: 2001, INE PAN – 7.00 zł
Adam Lipowski: Dualizm transformacyjny: przypadek Polski 1990-1998 (Wstęp do problematyki).rok: 2000, INE PAN – 7.00 zł
Krzysztof Porwit: Współczesne wyzwania. Przesłanki scenariuszy przyszłości ewolucji systemowej w Polsce. rok: 2000, INE PAN – 7.00 zł
Sławomir Sztaba: Czynniki kształtujące instytucje w Polsce w okresie transformacji. rok: 2000, INE PAN – 7.00 zł
Tadeusz Kowalik: Własność jako filar systemu społeczno-ekonomicznego. rok: 2000, INE PAN – 7.00 zł
Cezary Wójcik: Instytucjonalno-prawne aspekty funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Krzysztof Bartosik: Koszty pracy a atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Krzysztof Porwit: Wstęp i Rozdział I: Współczesne przemiany systemowe w Polsce i ich czynniki sprawcze. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Krzysztof Porwit: Rozdział II: Sprzeczności i konfliktowe problemy ewolucji systemowej w Polsce. Wnioski z doświadczeń z socjalistycznej przeszłości i z początkowego okresu transformacji; ich rola w scenariuszach przyszłości. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Maria Lissowska: Jakość instytucji rynkowych a gospodarowanie w mikroskali w toku transformacji. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Opracowanie zespołu autorskiego pod kierownictwem Jana Maciei: Założenia korekty Rządowego Programu Restrukturyzacji Górnictwa rok: 1999, INE PAN, cena dotyczy jednego numeru – 7.00 zł
Paweł Glikman: Małe i średnie przedsiębiorstwa – Polska na tle świata. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Paweł Glikman: Małe i średnie przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Paweł Kozłowski: Makroinstytucje formującego się systemu. Nierównowaga i dewiacje. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Stanisława Golinowska: Ład instytucjonalny w sferze społecznej. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Zbigniew Polański: System finansowy a ewolucja ładu społeczno-gospodarczego w Polsce. rok: 1999, INE PAN – 7.00 zł
Adam Lipowski, Jan Macieja: Wnioski z analizy rządowych programów restrukturyzacji gazownictwa, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i stali oraz przemysłu stoczniowego rok: 1998, INE PAN – 7.00 zł
Andrzej Muńko: Możliwości wsparcia polskiego eksportu przez państwo w świetle reguł międzynarodowych. rok: 1998, INE PAN – 7.00 zł
Leszek Jasiński: Kurs walutowy a poziom eksportu w Polsce w latach 1992-1998. rok: 1998, INE PAN – 7.00 zł
Leszek Jasiński: The Economic and Monetary Union as a Challenge for the European Union and Poland rok: 1998, INE PAN – 0.00 zł
Maciej Zawadzki: Zdolność do eksportu dużych przedsiębiorstw. rok: 1998, INE PAN – 7.00 zł
Anna Wziątek-Kubiak: Does the Investment Institutional Support for Exporting Matter. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
B. Liberska, K. Bartosik, Z. Fiejka: Foreign Direct Investment in Poland; The Polish Foreign Trade Deficit and Foreign Direct Investment; Employment Effects of Foreign Direct Investment in Poland. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
Jan Macieja: Microeconomic Aspects of Polish Transition. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
K. Bobińska, P. Kozłowski, E. Balcerowicz: Regulation and Restructuring of Utilities; The Informal Economy; Barrier to Entry and Growth of Private Companies in Poland. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
S. Ryszard Domański: Private and State Sector Performance in Polish Manufacturing. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
Zdzisław Fiejka: Migration and Professional Mobility of Academics in Poland’s Transition to a Market Economy. Survey results of the Warsaw area. rok: 1997, INE PAN – 2.00 zł
Marek Dąbrowski: Different Strategies of Transition to a Market Economy: How do They Work in Practice? rok: 1995, INE PAN – 2.00 zł

Seria „Working Papers PBZ NR 001-09”

A. Krajewska: Kariera porcelany z Lubiany. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwoego. Studium przypadku. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Krajewska: Prywatyzacja – szansą na przetrwanie firmy. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Krajewska, H. Ziółkowski: Od upadłości do sukcesu. Likwidacja, upadłość i sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Krajewska, S. Krajewski: Reinkarnacja dinozaura. Likwidacja przedsiębiorstwa państowego i jego restrukturyzacja (studium przypadku). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Krajewska: : Efekty ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz innych instrumentów oddłużania przedsiębiorstw. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Muńko: Ocena i stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w polskim przemyśle hutnictwa żelaza i stali (1990-1998). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
A. Wziątek-Kubiak: Restrukturyzacja eksportu. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
B. Błaszczyk: Strategie restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw a strategie przekształceń własnościowych. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Maczyńska, M. Zawadzki: Droga do pozycji lidera. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Mączyńska: Zmiany wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem form własności. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Mączyńska: Kondycja i ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji (konferencja w INE PAN 22 lutego 1999 r.). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Mączyńska: Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (konferencja zorganizowana w INE PAN 17 kwietnia 2000 r.). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Mączyńska, M. Zawadzki: Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Mączyńska, M. Zawadzki:: Kapitał zagraniczny szansą realizacji programu inwestycyjnego. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
E. Puchała: Zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
G. Gierszewska, A. Krajewska, S. Krajewski (współautor): Synteza opracowań cząstkowych przygotowanych w ramach PBZ-001-09 nt. Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
K. Bobińska: Sektorowe uwarunkowania dynamiki procesów prywatyzacyjnych. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
M. Belka: Doświadczenia polskiej transformacji – mikroekonomiczne podstawy i makroekonomiczne uwarunkowania. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
M. Belka, L. Pietrewicz: Przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
M. Zawadzki: Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Koszt kapitału. Korelacje zadłużenia i potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
R. Domański: Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw a fundamentalne relacje ekonomiczne. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
R. Majak, G. Kiełek: Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
Red. E. Mączyńska: Kondycja polskich przedsiębiorstw i jej pomiar (sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów 14 kwietnia 2000 r.). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
S. Krajewski: Samokontrolujący się monopolista. Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
S. Krajewski: Restrukturyzacja majątkowa. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
S. Krajewski, P. Kaczorowski: Taksonomiczny wskaźnik restrukturyzacji. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
T. Baczko: Dynamika aktywności gospodarczej w przedsiębiorstwach publicznych i sprywatyzowanych. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
T. Kamiński: Wpływ przekształceń własnościowych na restrukturyzację przedsiębiorstw. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
T. Kamiński: Wpływ przekształceń własnościowych na zmiany systemu zarządzania oraz struktury organizacyjno majątkowej i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. rok: 2000, INE PAN – 8.00 zł
Andrzej Muńko: Ocena i stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w polskim przemyśle hutnictwa żelaza i stali (1990-1998). rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Anna Krajewska: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. Efekty ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Anna Krajewska: Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Zakresy i wstępne rezultaty badań ankietowych. Aspekty metodologiczne. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Anna Wziątek-Kubiak: Aktywność w zakresie ekspansji międzynarodowej. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Barbara Błaszczyk, Tytus Kamiński: Wpływ przekształceń własnościowych na zmiany systemu zarządzania i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw . rok: 1999, INE PAN – 0.00 zł
Barbara Błaszczyk, Tytus Kamiński: Przebieg i charakter przekształceń własnościowych a rodzaje zachowań przedsiębiorstw. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Ewa Puchała : Zatrudnienie w przedssiębiorstwach prywatnych i państwowych. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Grażyna Gierszewska: Zróżnicowanie strategii restrukturyzacji w przedsiębiorstwach państwowych i sprywatyzowanych. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Grażyna Kiełek: Efekty zarządzania restrukturyzacją spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Krystyna Bobińska: Sektorowe uwarunkowania dynamiki procesów prywatyzacyjnych. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Maciej Zawadzki: Analiza źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i kosztu kapitału (aspekty zadłużeniowe). rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Marek Niechciał: Zobowiązania przedsiębiorstw przemysłowych w latach dziewięćdziesiątych.rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Paweł Kaczorowski, Anna Stępniak-Kucharska: Próba oszacowania taksonomicznego wskaźnika restrukturyzacji. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Ryszad Majak: Kadrowy komponent restrukturyzacji przedsiębiorstw (Wstępna analiza wyników badań). rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Stefan Krajewski: Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Czynniki kształtujące efektywność i kierunki restrukturyzacji. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Stefan Krajewski: Działalność rozwojowa dużych przedsiębiorstw państwowych i sprywatyzowanych. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Adam Lipowski: Rodzaje restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji. rok: 1998, INE PAN – 8.00 zł
Adam Lipowski: Rola państwa w restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. rok: 1998, INE PAN – 8.00 zł

Seria „Working Papers PBZ NR 021-12”

Adam Lipowski: Analiza i ocena zmian strukturalnych w przemyśle w okresie transformacji systemowej. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Anna Wziątek-Kubiak: Analiza zmian konkurencyjności polskiego przemysłu w okresie transformacji. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Kazimierz Kłosiński: Analiza i ocena zmian strukturalnych w sektorze usług w okresie transformacji systemowej w Polsce. rok: 1999, INE PAN – 8.00 zł
Adam Lipowski: Analiza zmian strukturalnych w trzech podstawowych sektorach gospodarki (rolnictwie, przemyśle i usługach). rok: 1998, INE PAN – 8.00 zł

Publikacje INE PAN

Seria „Studia ekonomiczne”

A. Wziątek-Kubiak: Orientacja proeksportowa a selektywna polityka przemysłowa rok: 1994, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
B. Liberska: Nowe wyzwania integracyjne: NAFTA i inne regionalne inicjatywy na kontynencie amerykańskim rok: 1994, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
J. Kulig: Strukturalne i systemowe dostosowania krajów silnie zadłużonych rok: 1994, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 5.00 zł
Paweł Glikman: Inwestycje a produkcja w procesie transformacji rok: 1994, nakład wyczerpany – 5.00 zł
A. Ząbkowicz: Minimalizacja recesyjnych następstw programów stabilizacji rok: 1993, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
B. Błaszczyk:: Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991) rok: 1993, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 0.00 zł
J. Mujżel: przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992) rok: 1993, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 0.00 zł

Seria „Monografie”

R. Przedpełski: Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, rok: 2007, Warszawa – 20.00 zł
A. T. Szablewski: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki rok: 2003, DiG, Warszawa – 65.00 zł
A. Szablewski (red.): Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego rok: 1998, Elipsa, Warszawa – 18.00 zł
A. Szablewski (red.): Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego rok: 1998, Elipsa, Warszawa – 18.00 zł
P. Kozłowski: Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki w Polsce w latach 1989-1993 rok: 1997, IFiS PAN, Warszawa – 18.00 zł
A. Szablewski (red.): Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji rok: 1996, Elipsa, Warszawa – 18.00 zł
A. Wziątek-Kubiak: Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju rok: 1996, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
P. Jasiński, A.T. Szablewski, G. Yarrow: Konkurencja i regulacja w przemyśle energetycznym. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy rok: 1995, Elipsa, Warszawa – 5.00 zł
A. Lipowski: Przemiany strukturalne rok: 1994, Samper, Warszawa – 5.00 zł
S. Sztaba: Ekonomia niekonwencjonalna rok: 1994, READ ME, Warszawa – 5.00 zł
P. Glikman: Systemowe determinanty i kierunki restrukturyzacji majątku trwałego w przemyślerok: 1993, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
A. Lipowski, J. Kulig: Państwo czy rynek rok: 1992, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
L. Filipowicz: Amerykańska ekonomia podaży rok: 1992, Poltex, Warszawa – nakład wyczerpany – 0.00 zł

Seria „Studia i Materiały”

Postulaty: Gospodarka polska 1990-1993. Kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej rok: 1994, Semper, Warszawa – nakład wyczerpany – 5.00 zł
Postulaty: Gospodarka polska 1990-1993. Kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej rok: 1994, Samper, Warszawa – nakład wyczerpany – 5.00 zł
Postulaty: Gospodarka polska 1900-1993. Ocena doświadczeń – postulaty dla polityki gospodarczej. Materiały na konferencję 20 września 1993 rok: 1993, Samper, Warszawa – 5.00 zł
Transformacje globalne, regionalne i sektorowe we współczesnej gospodarce światowej: pod red. M. Perczyńskiego rok: 1993, Poltex, Warszawa – 5.00 zł
Współczesny keynesizm: pod red. M. Belki i A. Wojtyny rok: 1993, Poltex, Warszawa – 5.00 zł

Seria „Opera Minora”

M. Dąbrowski: Controversy on Transition Strategy rok: 1996, Poltex, Warszawa – 2.00 zł
C. Józefiak: Transformation and Microeconomic Adjustment in Poland rok: 1994, Poltex, Warszawa – 2.00 zł
St. Gomułka, P. Jasiński: Privatisation in Poland 1989-1993, Policies, Methods, and Results rok: 1994, Poltex, Warszawa – 2.00 zł
W. Trzeciakowski: Transition in Poland rok: 1993, Poltex, Warszawa – 2.00 zł
J. Mujżel: The Reform of Ownership Relations in Poland. The Progress Made and Future Prospects rok: 1991, Poltex, Warszawa – 2.00 zł
J. Mujżel: The Problems of Post-Communism Transformation, Recession and Privatisation rok: 1991, Warszawa – 2.00 zł
M. Jarosz: Les comportements sociaux a la privatisation en Pologne rok: 1991, – 2.00 zł

 

Do podanych cen należy doliczyć 5% podatku VAT

 

Realizacja zamówień

Zamówienia na publikacje INE PAN można składać:
listownie pod adresem:
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
Biblioteka, ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
faxem na numer: 228272804
e-mailem na adres: emagda@inepan.waw.pl
Zamówienie powinno zawierać:
wykaz zamawianych wydawnictw wraz z ilością egzemplarzy każdego tytułu
upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
adres odbiorcy

Instytucje prosimy o podanie numeru NIP.

Telefon kontaktowy: (022) 657 27 04