Ruch populistyczny, wycofywanie liberalnej demokracji i kryzys państwa prawa w Unii Europejskiej

NORFACE, kierownik polskiego Zespołu badawczego prof. dr hab. Barbara Błaszczyk

Celem projektu jest informacyjne wspieranie strategii zmierzających do zwiększenia demokratycznego oporu przeciw populizmowi poprzez studiowanie mechanizmów, przy pomocy których „wykluczający populiści” wzmacniają swoją władzę poprzez podkopywanie zasad państwa prawa w obszarze prawa, gospodarki i mediów. Projekt stara się także zidentyfikować strategie obronne, których używają podmioty społeczne wystawione na działania wykluczającego populizmu. Stosując interdyscyplinarne podejście łączące studia z obszaru ekonomii politycznej, prawa, zarządzania i mediów zamierzamy porównać kraje: Austrię, Chorwację, Niemcy, Węgry, Polskę, Słowenię, Wielką Brytanię i Turcję, które wszystkie doświadczyły w jakimś stopniu zjawiska populizmu. Oprócz dostarczenia publikacji o dużym oddziaływaniu społecznym wyniki zamierzonych prac mają dać konkretne rozwiązania w stosunku do wyzwań demokratycznego rządzenia. Projekt zawiera również dużą część poświęconą aktywnemu rozpowszechnianiu wiedzy w nim zgromadzonej. Projekt składa się z pięciu działów (Workpackages). Polska część projektu jest elementem drugiego „workpackge”, dotyczącego ekonomii politycznej wycofywania liberalnej demokracji i narastania populizmu. W pracach tych zastosujemy podejście porównawcze analizujące wpływ zmieniającego się otoczenia biznesu na zachowania przedsiębiorstw w badanych krajach. Przeprowadzone będą badania terenowe w przedsiębiorstwach dotyczące relacji między państwem a gospodarką w warunkach rosnącego autorytaryzmu i populizmu. W szczególności prowadzona będzie obserwacja wzajemnego przenikania się sfery państwa i biznesu, sfery publicznej i prywatnej w gospodarce. W wywiadach z menedżerami przedsiębiorstw będziemy się też interesować mechanizmami obronnymi i adaptacyjnymi biznesu w stosunku do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i politycznego. Badania będą wykonywane w dwudziestu przedsiębiorstwach metodą wywiadu pogłębionego, częściowo ustrukturyzowanego. Polscy uczestnicy projektu będą uczestniczyli w etapie konceptualizacji badań empirycznych dla całego projektu, w opracowywaniu szczegółowych metod badawczych, będą też brali udział w nadzorowaniu badań terenowych i opracowywaniu wyników tych badań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i porównawczym dla całego projektu oraz w pisaniu raportów cząstkowych i raportu końcowego.