prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor

Joanna Kotowicz-Jawor

 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Kierownik Zakładu Mikroekonomii

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria rozwoju gospodarczego, teoria przedsiębiorstwa, procesy innowacyjne, polityki strukturalne.

 

Profesor w INE PAN od 2002 roku, od 2003 roku kierownik Zakładu Mikroekonomii. Jest także profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2001-2005 była zastępcą Dyrektora INE PAN ds. naukowych. Wcześniej pracowała m.in.: w SGPiS (1962-68), w Instytucie Planowania (1968-1981), Instytucie Gospodarki Narodowej (1982-1991), w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych (1991-2000). Przebywała na stypendiach naukowych w Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico w Neapolu i Kings College, Cambridge University.

 

Kierowała następującymi projektami badawczymi: Warunki pobudzania mechanizmów podażowych w przedsiębiorstwach przemysłowych (1993), Zachowania przedsiębiorcze w przemyśle (1995) Innowacje 1997 (1997), Wpływ BIZ na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie (2001), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE (2007), Wpływ funduszy strukturalnych z UE na transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw (prace w toku).

 

Członek następujących komitetów naukowych: Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (wiceprzewodnicząca),Komitetu Prognoz Polska 2000Plus, PTE (wiceprzewodnicząca Rady Naukowej)

Rady Statystyki przy Radzie Ministrów, Rady Naukowej INE PAN (wiceprzewodnicząca), Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN (przewodnicząca strony polskiej), Zespołu Integracyjno-Ekspercki ego Nauk Ekonomicznych PAN, Rady Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-2006). Członek kolegium redakcyjnego: Ekonomisty, Gospodarki Narodowej, Studiów Ekonomicznych.

 

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz medalem jubileuszowym 50-lecia PAN (2002). W 1998 roku otrzymała nagrodę im. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju” (1998). W 2004 roku została Doktorem Honoris Causa Instytutu Ekonomii RAN.

 

Liczba publikacji ogółem: 220.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Kotowicz-Jawor J. „Presja inwestycyjna w latach 70-tych”, PWN, Warszawa 1983,
 2. Kotowicz-Jawor J. „Równoważenie sfery inwestycyjnej w reformowanej gospodarce”, Ekonomista 1/1988,
 3. Kotowicz-Jawor J. „Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju”, PWN, 1998
 4. Kotowicz-Jawor J. (współautor, red. nauk.) „Przedsiębiorczość i konkurencyjność”, Bellona 2001
 5. Kotowicz-Jawor J. (współautor) „Rezerwy kapitału trwałego”, KeyText, 2001
 6. Kotowicz-Jawor J.„ „Mikroekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych gospodarki”, Ekonomista 5/2001,
 7. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „Procesy inwestycyjne w Polsce i Rosji”, KNE PAN 2004,
 8. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, ,KeyText, 2008
 9. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju”, KeyText, 2008,
 10. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „GOW – wyzwanie dla Polski”, PTE, 2009
 11. Kotowicz-Jawor J.„ „Gosudarstwo i razwitije predprijatij – polskij opyt na pierjełomie wiekow” w „Kitaj, Polsza i Rosija: strategija transformacji i strukturnyj poworot”, IE RAN, Moskwa 2010.
 12. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw”, Key Text, Warszawa 2012.
 13. Kotowicz-Jawor J. (red. nauk., współautor) „Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna”, PTE, Warszawa 2015.
 14. Kotowicz-Jawor J. „Endogenne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyjnej fazy rozwoju”, Studia Ekonomiczne nr 3/2015.0