prof. dr hab. Jerzy Kleer

Jerzy Kleer

 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Gospodarki Światowej.

 

Dziedziny badawcze i obszary naukowych zainteresowań: głównymi obszarami zainteresowań w ostatniej dekadzie były: szeroko rozumiana gospodarka światowa, ze szczególnym uwzględnieniem Zagrożeń globalnych oraz problematyka dóbr publicznych, zarówno z punktu widzenia  gospodarki krajowej, jak i w powiązaniach zewnętrznych (globalne dobra publiczne). Równocześnie rozwijane było interdyscyplinarne podejście do nauk ekonomicznych.

Obok pracy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, jest równocześnie od ponad 10-ciu lat Wiceprzewodniczącym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, w którym jest odpowiedzialny  za wieloletnie projekty badawcze. W tym okresie zostały ukończone dwa projekty: „Polska 2050” oraz  „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”. Obecnie realizowany jest kolejny wieloletni projekt pt. „Dokąd zmierza Europa”.

W ostatniej dekadzie został nagrodzony i wyróżniony: Nagrodą Prezydium PAN, za interdyscyplinarne ukierunkowanie badań w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus”;  Międzynarodową nagrodą im. Kondratjewa oraz Rosyjskiej Akademii Nauk; Odnowieniem doktoratu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Kryształowym Alumnusem przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Publikacje dotyczą w przypadku książek ostatniej dekady, a artykułów ostatnich dwóch lat.

 

Główne publikacje książkowe:

 

 1. Jerzy Kleer, Michał Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju; Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2015;
 2. Jerzy Kleer, Michał Kleiber, Global Threats As Barries to Development, Polisch Academy of Scienties Foresight Commitee, Warsaw 2015;
 3. Jerzy Kleer, Dobra publiczne: wczoraj – dziś- jutro; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015;
 4. Raport „Polska 2050″ współautorstwo w 65 %, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2011;
 5. „Poland 2015” Report w: Dialogue and Universalism No 1/2012;
 6. Jerzy Kleer, Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski, w: Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. Red. Naukowa J. Kleer, wyd. CeDeWu, Warszawa 2009;
 7. Jerzy Kleer, Samorząd lokalny: trójkąt współdziałania czy konfrontacji; w: Samorząd lokalny – dobro publiczny. Red. Naukowa, J.Kleer, wyd. CeDeWu, Warszawa 2008;
 8. Jerzy Kleer, Globalizacja a państwo narodowe a usługi publiczne; wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy prezydium PAN, Warszawa 2006;
 9. Jerzy Kleer, Koncepcja modelu sektora publicznego i wzajemnych relacji między sektorem publicznym i prywatnym; Red. naukowa J. Kleer, wyd. CeDeWu, Warszawa 2005;
 10. Jerzy Kleer, Drogi do gospodarki rynkowej. Na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji; wyd. Scholar, Warszawa 2003; przekład niemiecki, wyd. Friedrich Ebert Stifftung, 2005;

 

Główne publikacje naukowe w czasopismach naukowych oraz w monografiach naukowych:

 

 1. System kulturowy a myślenie strategiczne; Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2015, T.2, s. 70-77;
 2. Jerzy Kleer, Istoria uspiecha ( historia sukcesu polskiej transformacji); Wiestnik Ewropy, 2015, T. XLII-XLIII, s. 125-135;
 3. Jerzy Kleer, Dokąd zmierza Europa. Zarys problematyki, w: „Przyszłość: Świat- Europa- Polska, T.2, s.12-53;
 4. Jerzy Kleer, Kryzys ekonomii. Jaki jest jego charakter? w: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, red, naukowa J.Auleytner, J. Kleer, wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2015;
 5. Jerzy Kleer, Rozwój imitacyjny: zalety i wady; w: Nauki Ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, s. 267-288; red. naukowa B. Fiedor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015;
 6. Jerzy Kleer, Megamiasta: destrukcja przestrzeni publicznej; w Megamiasta przyszłości: Szansa czy zagrożenia rozwoju, s. 45-71; wyd. Komitet prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; red. naukowa J.Kleer, Z. Strzelecki, Warszawa 2014;

7.Jerzy Kleer, Instytucjonalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobra publiczne, Gospodarka Narodowa nr5/2014; s.29-52;

 1. Jerzy Kleer, Destrukcyjne siły ładu publicznego, w: Studia Ekonomiczne nr 4/2014, s. 516-534;
 2. Jerzy Kleer, Instytucjonalizacja międzynarodowa a system finansowo-bankowy, w: Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, s. 11-28; red. naukowa S. Flejterski, A. Gospodarowicz, wyd. Związek Banków Polskich, Warszawa 2014;
 3. Jerzy Kleer, Specyfika współczesnego etapu globalizacji, w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, s. 13-42; red. naukowa E. Latoszek, M. Proczek, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2014;
 4. Jerzy Kleer, Marnotrawstwo zasobów jako przejaw kryzysu systemowego, w: Czy kryzys światowych zasobów, s. 21-38; red. naukowa B. Galwas, B. Wyżnikiewicz, wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2014;
 5. Jerzy Kleer, Globalizacja a system demokratyczny, w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system wymaga gruntownych reform; s. 223-236; wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014;
 6. Kryzys finansowy a kryzys cywilizacyjny, w: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki ekonomiczno-społecznej, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2014.