prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Anna Ząbkowicz

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Pracownia Ekonomii Instytucji

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: Pracuje naukowo w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej, i w tym kontekście szczególnie interesują ją zagadnienia organizacyjnych form koordynacji (governance) oraz polityki gospodarczej i społecznej.

 

W Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN jest zatrudniona od 1982 roku. Jest autorką studiów przypadków, obejmujących także dziedzinę ekonomii politycznej i międzynarodowej: „Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm gospodarczy i sztuka kompromisu” (2001) oraz „Instytucje i wzrost gospodarki Japonii” (2006). Publikuje między innymi w „Ekonomiście”, w „Gospodarce Narodowej” i w czasopiśmie NBP Bank i Kredyt .

Jest absolwentką 67 edycji programu Program for Management Development w Harvard University School of Postgraduate Studies (Harvard Business School), stypendystką i visiting fellow w University of Cambridge oraz w University of Sussex. Studia tam odbyte w połączeniu z zainteresowaniem ekonomią instytucjonalną skłaniają ją do podejmowania tematów z zakresu business economics i do publikowania w takich czasopismach jak Przegląd Organizacji, Organizacja i Kierowanie, Master of Business Administration.

Prowadzi zajęcia na seminarium doktoranckim w INE PAN i promuje prace doktorskie. Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego pracuje na wszystkich pozostałych szczeblach nauczania akademickiego.

Jest autorką ekspertyz na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komisji Planowania.

 

Najważniejsze publikacje

 • Ząbkowicz A. Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 176 s., UJ

 

  1. Ząbkowicz A. Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 264 s.
  2. Ząbkowicz A. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista nr 6, 2003, s.795-824
  3. Ząbkowicz A. Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej, Ekonomista nr 5-6, 1998, s.719-730.
  4. Ząbkowicz A. Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji w: Nauki Ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, p.red. B.Fiedor, Z.Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009, s.206-228
  5. Ząbkowicz A. The institutional context of finacialization, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No.59, 2009, s.475-483
  6. Ząbkowicz A. Lectures on Economic Policies and Cases, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Verbinum, Warszawa 2002, 104 s.
  7. Ząbkowicz A. Logika ekonomiczna a polityka gospodarcza w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red.J.Stacewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005, s.125-146.
  8. Ząbkowicz A. Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy w Chile, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, 2002, s.69-81
  9. Ząbkowicz A. Rola państwa w stabilizowaniu gospodarki krajów o wysokim zadłużeniu zewnętrznym – podejście nieortodoksyjne, Bank i Kredyt, nr 1-2, 1999, s.22-28
  10. Paradox of reforming pensions in Poland, Equilibirum 2016 volume 11 (w druku)
  11. Institutional inertia in crisis management and interest representation: the case of the EU, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Vol. 14, No. 3/2015, pp.351-368
  12. Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, p.red. M.Goryni i S.Rudolfa, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s.128-145
  13. The institutional context of financialization, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No.59, 2009, s.475-483
 • Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 176 s.

 

 1. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista, nr 6, 2003, s.795-824
 2. Lectures on Economic Policies and Cases, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Verbinum, Warszawa 2002, 104 s.
 3. Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy w Chile, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, 2002, s.69-81
 4. Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 264 s.
 5. Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej, Ekonomista nr 5-6, 1998, s.719-730
 6. Stabilization, Adjustment and Economic Activity – the Polish and Hungarian Experience, Discussion Paper No 328, Institute of Development Studies, Brighton September 1993, 47 s.