prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK

Zespół Badawczy:

Laboratorium Badawcze Studiów Zaawansowanych

Zainteresowania badawcze:

Mikroekonomia, makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność, ekonomia innowacji i wiedzy, ewolucyjny nurt badawczy


hkubiak@inepan.waw.pl

Linki:
O mnie:

Pierwszym obszarem zainteresowań naukowych i badań były, z jednej strony, relacje między postępem technicznym towarzyszącym rewolucji naukowo-technicznej i zmianom strukturalnym przemysłu krajów wysoko rozwiniętych, a z drugiej – ekonomia rozwoju widziana z perspektywy krajów rozwijających się. W pierwszej problematyce koncentrowano się na specyfice rewolucji naukowo technicznej względem rewolucji przemysłowej z XIX wieku oraz jej wpływie na zmiany strukturalne. Z kolei badania nad wykształcająca się ekonomią rozwoju prowadziły do identyfikacji wcześniej niedostrzeganej specyfiki krajów rozwijających się i możliwości ich rozwoju w warunkach rewolucji naukowo-technicznej realizowanej w krajach rozwiniętych. Publikacje będące efektem wspomnianych badań wskazywały na zmiany powiązań międzynarodowych generowanych przez zmiany potencjału gospodarczego, w tym zdolności eksportowych różnych grup krajów. One ż kolei kierowały zainteresowania badawcze ku problematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych, zwłaszcza powiązań handlowych i kapitałowych oraz walki konkurencyjnej, czyli konkurencyjności międzynarodowej firm. Oznaczało to przejście od makroekonomii międzynarodowej do mikroekonomii, a z czasem – do ekonomii innowacji. Badania te prowadzone w międzynarodowych zespołach badawczych były finansowane przez Unię Europejską w ramach programów ramowych.  Z czasem stymulowały badania nad czynnikami i uwarunkowaniami zróżnicowania innowacyjnego firm oraz ich selekcji także jako wyniku zróżnicowania reakcji na kryzysy i szoki oraz odporności innowacyjnej.  Prowadzone badania empiryczne weryfikowały tezy ewolucyjnego nurtu badawczego, którego analizie poświęcono wiele miejsca.  

Wziątek-Kubiak pracowała w wielu instytucjach naukowo-badawczych: w Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Planowania i Statystki w Warszawie, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Szkole Łazarskiego, WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz w INE PAN. Prowadziła wykłady za granicą, przykładowo w Hogeschool w Drenthen; Saxion Hogeschool (Dep. International Business and Management) w Enschede (Holandia).

 

Projekty międzynarodowe

 • Export Promotion and Institutional Change in Transition Economies. Lessons of Experience, uczestnik projektu ACE Phare koordynowanego przez Lancaster University, Wielka Brytania, lata 1997- 2000.
 • EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs. The Determinants of the Productivity Gap, V Program Ramowy koordynowany przez Institute fur Wirtschaftsforschung Halle (Germany), (kontrakt HPSE-CT-2001-00065), lata 2002-2004.
 • Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration. Identifying Challenges for the Enlarged EU Market, koordynator (w ramach CASE) całości projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach V Programu Ramowego, lata 2003-2006. https://www.case-research.eu/en/changes-in-industrial-competitiveness-as-a-factor-of-integration-identifying-challenges-of
 • The competitiveness of firms and industries in the knowledge-based economy: What room for job-rich growth in Europe? MICRODYN, uczestnik VI Programu Ramowego Unii Europejskiej koordynowanego przez WIIW (Wiedeń), lata 2006-2011, https://www.micro-dyn.eu/
 • Lot 1: Industrial Policy, the European Parliament framework contract for providing “Expertise to the EP’s Committee on Industry, Research and Energy on regulatory and policy issues”, Milan based CSIL Centre for Industrial Studies (lata 2013-2015).

 

Projekty krajowe

 • Konkurencyjność polskich sektorów o wysokim potencjale rozwojowym (Competitiveness of the Polish High Development Potential Industrial Sectors). Koordynacja i uczestnictwo w projekcie przygotowanym dla Polskiej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych (1997).
 • Międzynarodowe i wewnątrz krajowe uwarunkowania strategii proeksportowego rozwoju Polski. Koordynacja i uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KBN. (lata 1997-1999).
 • Otwieranie polskiej gospodarki a konkurencyjność w latach 1993-1998. Koordynacja i uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KBN (lata 1999-2002).
 • Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Kkoordynacja i uczestnictwo w projekcie finansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2010).
 • Analiza działalności ośrodków transferu technologii w Polsce.   Uczestnictwo w projekcie współfinansowanym   przez Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, koordynowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji przy MNiSzW  (lata 2007-2013).
 • Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, uczestnictwo (2008)
 • Badanie infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej oraz współpracy jednostek naukowych, przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytutów badawczych oraz innych jednostek dysponujących infrastrukturą badawczą na poziomie NTS 2. Uczestnictwo w projekcie „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (2015 rok).
 • Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach. Uczestnictwo w projekcie „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (2015 rok).
 • Różnicowanie się strategii innowacji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego pod wpływem zmian uwarunkowań makroekonomicznych. Koordynacja i uczestnictwo w projekcie OPUS 9 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (lata 2016-2020).

 

Referaty na konferencje międzynarodowe

 • Wziątek-Kubiak Anna, Firm Specific Determinants of Productivity Gap between Polish and West German Enterprices: Construction Industry. Konferencja w ramach Unijnego Programu Ramowego „EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs. The Determinants of the Productivity Gap” koordynowanego przez Institut für Wirtschaftsforschung Halle (Niemcy), 27-28 września 2002, Warszawa.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Improvement in Competitiveness as a Factor of Integration. Case of Poland. International Fourteenth Annual Conference “Global Business: The Economic, Political, Socilal, and Cultural Issues”, Meksyk, 2003.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Winek Dariusz, Do Relative Unit Costs Reflect Changes in Market Shares of Economies in Transition. Congress of Political Economists, “International Fifteenth Annual Conference COPE”, Kair, 2004.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Competitive Pressure of the Czech Rep., Hungary and Poland on the Enlarged EU Market. Konferencja “Competitiveness as a Factor of Integration”, Bruksela 2004;
 • Wziątek-Kubiak Anna, Magda Iga, Shift in quality versus changes in competitiveness. Konferencja “New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium”, 2005, Chile.
 • Wziątek-Kubiak Anna, The Uneven Integration of Polish Manufacturing Industries into the European Single Market. Fourth Annual EEFS Conference “Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe”, University of Coimbra, Department of Economy, Coimbra, 19-22 May 2005.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Differentiation of changes in competitiveness among Polish manufacturing industries. Konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską “Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market”, 25-26 listopad 2005, Bruksela.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Iga Magda, Changes in Competitive Position of the Czech Republic, Hungary and Poland in the EU Market. Conference “Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Challenges of the Enlarged Single European Market”, Bruksela 25-26 listopad 2005.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Integration of Polish manufacturing into the world economy: lessons from past experiences. Konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską “Adjusting to globalization: promoting new areas of specialization”, Bruksela, 12 czerwiec 2006.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Changes in Export Patterns of the Czech Republic, Hungary and Poland. The Second Lancut Economic Forum on New Europe “Competitiveness of New Europe. Trade Performance and its Underpinnings " 28-29 kwiecień 2006, Lancut,
 • Wziątek-Kubiak Anna, Role of Intra industry trade in the Baltic Sea Region's Integration, Konferencja miedzynarodowa "The Baltic Sea Region's Integration in the Global Economy” zorganizowana przez The National Board of Trade and SITE, Stockholm School of Economics, Stockholm, 22 maj 2007.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Innovation versus Cost Competitiveness in the Low and medium Technology Based Economy. The case of Poland. Konferencja “Low Technology: Innovativeness, Development and Perspectives in the Knowledge Economy”, University of Dortmund, 15-16 marzec 2007.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Innovation and Competitiveness of firms in High and Low Technology Sectors. Konferencja zorganizowana w ramach VI Programu Ramowego “The competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based economy” ,  University of Cambridge, Cambridge, 10 września 2007;
 • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Balcerowicz Ewa. The Innovation Patterns of Manufacturing Firms in the Czech Republic, Hungary and Poland. Cluster Analysis on Firm-Level Data. Konferencja “Economic Theory, Policy and Applications”, zorganizowana przez Athens Institute for Education and Research (ATINER), Ateny, Greece. 3-6 August 2009.
 • Wziątek-Kubiak Anna, "The innovation patterns of firms in low and high technology manufacturing sectors in the New Member States", 8th Annual Conference of EEFS (European Economics and Finance Society) on “Current Challenges in the Global Economy. Prospects and Policy Reforms”, Warszawa, 4-6 czerwiec 2009.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Balcerowicz Ewa. Innovation Patterns in the New Member States. Konferencja “Innovation patterns and strategies” 16-18 kwiecień 2009, Wiedeń, Austria.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Balcerowicz Ewa. Complementarities between barriers to innovation: panel data evidence from Poland. “Micro-Dyn Conference & Summer School”, Cambridge 6. October 2010.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Distinguishing persistent from occasional innovators. Barriers’ approach. Konferencja"The demography of firms and industries" zorganizowana przez Universitet Paris-est, ERUDITE, UPEC, MICRO-DYN, CNRS, CEE, TEPP, , The University Est Paris Creteil, Department of Business and Economics, 20-21 styczeń 2011, Paryż.
 • Wziątek-Kubiak Anna, The Heterogeneity of Firms Response to Obstacles to Innovation: Persistent versus Occasional Innovators, “DIME Final conference” (UNU-Merit &School of Economics and Business, Maastricht University, Maastricht), 6-8 April 2011.
 • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek Innovation resilience against shock. A case of Polish manufacturing firms. 15 International Conference on “Development Theory and Policy, Bilbao czerwiec 2018.

 

Nagrody, wyróżnienia

 • Nagroda I Wydziału Nauk Społecznych PAN im. Skarbka.
 • Fellowship finansowany przez Unie Europejską, Herriot-Watt University (Edynburg, Wielka Brytania),
 • CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)  FELLOW  (2015-2023)
 • Trzecia Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za. najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie „Bank I Kredyt” w 2019r.
 • Dwie nagrody INEPAN za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2021r.

 

Redagowanie czasopism; członkostwo w towarzystwach naukowych; inne ważne pełnione funkcje

 • Komisja Metodologiczna GUS przy Prezesie GUS (członek od 2007 r.).
 • Zespół doradczy do oceny projektów w ramach programu nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. (od 2018 r. – ekspert do wybory projektów, od lutego 2019r. – ekspert do oceny projektów, od 2021r. – kierownik całego projektu).
 • Rada Programowa Fundacji Naukowej Instytutu Prognozy i Analiz Gospodarczych (od 2016 r. - ekspert).
 • Komitet Redakcyjny (Editorial Board) czasopisma naukowego  International Economics and Economic Policy - Springer Publishing, Heidelberg, New York, Tokyo (od 2004 r., członek Komitetu Redakcyjnego (member of the Editorial Board).
 • Naukowa Rada Statystyki GUS (od 2020 r.) (członek).
 • Fellow of CASE Foundation (od 2015r.).
 • Rada Integracji Europejskiej (lata 1997-2001).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Ekspert CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie.

 

Publikacje:
 1. Monografie 

  • Wziątek-Kubiak A. (2021). Odporność́ innowacyjna przedsiębiorstw na gwałtowne zmiany w otoczeniu jako warunek ciągłości innowacji, INE PAN, Warszawa. ISBN 978-83-61597-69-8.
  • Wziątek-Kubiak A. (2021). Restrukturyzacja sektora zróżnicowanych przedsiębiorstw innowacyjnych w warunkach szoków, INE PAN, Warszawa. ISBN 978-83-61597-71-1.
  • Wziątek-Kubiak A. (2003). Konkurencyjność polskiego przemysłu, wyd. Bellona, Warszawa, s. 166. ISBN 83-11-09574-4.
  • Wziątek-Kubiak A. (1996). Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju, wyd. POLTEXT, Warszawa. s. 167. ISBN 83-86890-02-9.
  • Wziątek-Kubiak A. (1987). Zależność a rozwój na przykładzie krajów nowo uprzemysłowionych, SGPiS, Monografie i opracowania 220.

   

  Rozdziały w książkach  

  • Wziątek-Kubiak A. (1992). Południowo-koreańska lekcja efektywnego interwencjonizmy państwowego (w:) Dylematy rozwoju. Porównywalność doświadczeń krajów słabiej rozwiniętych i Polski (red. Butkiewicz E.):104-124. WISTAKER, Warszawa.
  • Wziątek-Kubiak A. (1998). Metody rozwijania sektora eksportowego w świetle doświadczeń międzynarodowych. Wnioski dla Polski (w:) Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodzących proces liberalizacji gospodarczej (red. J. Gudowski i U. Żuławska), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
  • Wziątek-Kubiak A. (2000). Export Promotion and Institutional Change in Poland (w:) Trade and Transition. Trade Promotion in Transitional Economies (red. MacBean A.):134-171, Frank Class, London, Portland, Orr, ISBN 9780714680880, https://doi.org/10.4324/9781315039749  
  • Wziątek-Kubiak A. & Lipowski A. (2000) Zmiany konkurencyjności produkcji przemysłowej w latach 1994-1998 (w:) Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010 (red. A. Lipowski): 17-62. Ziggurat, Warszawa.
  • Wziątek-Kubiak A. & Lipowski A. (2000) Czynniki kosztowe zmian konkurencyjności produkcji przemysłowej w latach 1994-1998 (w:) Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010 (red. A. Lipowski):149-174.Warszawa.
  • Wziątek-Kubiak A. Dostosowywanie się eksportu Polski, Cech i Węgier do zmian importu Unii Europejskiej (2000) (w:) Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski: 117-132. WSHiFM, Warszawa. ISBN 83-7151-358-5.
  • Wziątek-Kubiak A. (2001). Restrukturyzacja działalności eksportowej (w:) Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, (red. Mączyńska) DIG, Warszawa. tom I, s. 25. ISBN 8371811586
  • Wziątek-Kubiak A. (2001) Jaka polityka proeksportowa dla Polski? (w:) Przedsiębiorczość i konkurencyjność, (red. J.Kotowicz-Jawor), PTE-dom wyd. Bellona, Warszawa 24.
  • Lipowski A. & Wziątek-Kubiak A. (2001) Konkurencyjność produkcji przemysłowej w Polsce w okresie transformacji. Wyniki badań empirycznych (w:) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, (red. J.Bossak i W. Bieńkowski): 207-249. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, tom I.
  • Lipowski A. & Wziątek-Kubiak A. (2001) Konkurencyjność produkcji przemysłowej w Polsce w okresie transformacji. Metodologia badań (współautorstwo z) (w:) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, (red. J. Bossak i W Bieńkowski): 77-99. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa. tom II.
  • Wziątek-Kubiak A. & Winek D. (2005) Changes in Competitive Advantages of Transition Economies (w:) Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enlargement (red. P.J.J. Welfens i A.Wziatek-Kubiak): 9-33. Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo. https://dx.doi.org/10.1007/3-540-28526-1
  • Welfens P.J. & Wziątek-Kubiak A. (2005) Introduction (w:) Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enlargement (red. P.J.J. Welfens & Wziatek-Kubiak A.): 1-8. Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo. https://dx.doi.org/10.1007/3-540-28526-1
  • Welfens P.J.J. & Wziatek-Kubiak A. (red.). (2005). Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enlargement. Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo. https://dx.doi.org/10.1007/3-540-28526-1
  • Wziątek-Kubiak A. (2005) Konkurencyjność eksportu w świetle zmian strukturalnych gospodarki i dynamiki przyszłego rozwoju (w:) Konkurencyjność i rywalizacja na przykładzie polskiego eksportu do Rosji w latach 1997-2000, (red. Glikman P.& Lipowski A.):15-28, KEY TEXT, Warszawa. ISBN 83-87251-80-1.
  • Wziątek-Kubiak A. (2005) Konkurencyjność polskiego eksportu w świetle dotychczasowych badań (w:) Konkurencyjność i rywalizacja na przykładzie polskiego eksportu do Rosji w latach 1997-2000, (red. Glikman P.& Lipowski A.):29-38. KEY TEXT, Warszawa.  ISBN 83-87251-80-1.
  • Wziątek-Kubiak A. Magda I. (2005) Do Relative Unit Costs Reflect Changes in Market Shares of Economies in Transition?' New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium (red. S. Rudolf). University of Lodz. Vol 2.  ISBN 83-7171-865-9. https://www.econbiz.de/Record/new-world-order-economic-social-and-political-tendencies-at-the-beginning-of-third-millennium-rudolf-stanisław/10003246349
  • Wziątek-Kubiak A. & Magda I. (2005) Shift in quality versus changes in competitiveness (w:) New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium, (red. S. Rudolf): 209-231. University of Lodz, Lodz. Vol.3. https://www.econbiz.de/Record/new-world-order-economic-social-and-political-tendencies-at-the-beginning-of-third-millennium-rudolf-stanisław/10003246349
  • Wziątek-Kubiak A. (2008) Changes in export patterns of the Czech Republic, Hungary and Poland (w:) Competitiveness of New Europe, (red. J.Winiecki): 53-73. Routledge Studies in the European Economy, London and New York. ISBN 9781138805484. https://www.routledge.com/Competitiveness-of-New-Europe-Papers-from-the-Second-Lancut-Economic-Forum/Winiecki/p/book/9781138805484
  • Wziątek-Kubiak A. & Magda I. (2007) How Do New Member States Cope with Competition in the EU Market”, (w:) Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union (red. I. Hashi, P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak): 13-49. Palgrave-Macmillan, Houndmills Basingstoke. ISBN  0230521568, 9780230521568.  https://link.springer.com/book/9780230521568
  • Hashi I., P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak (2007) (red.) Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union.  Palgrave-Macmillan Houndmills Basingstoke. ISBN  0230521568, 9780230521568.  https://link.springer.com/book/9780230521568
  • Hashi I. & Wziątek-Kubiak A. (2007) Introduction (w:) Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union” (red. I. Hashi, P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak): 1-13. Palgrave-Macmillan Houndmills Basingstoke. ISBN – 10:0-230-52156-8.   https://link.springer.com/book/9780230521568
  • Wziątek-Kubiak A. (2008) Innovation activities versus competitiveness in low and medium technology-based economies. The case of Poland (w:) Innovation in Low-tech Firms and Industries, (red. Hirsch-Kreinsen, D Jacobson): 197-222. Edgar Elgar, seria Industrial Dynamics, Entrepreneurship and Innovation.  ISBN: 978 1 84720 823 1
  • Wziątek-Kubiak A. (2010) Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw (w:) Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70.  rocznicy urodzin (red. E. Adamowicz).:129-151. Wydawnictwo C.H.  Beck, Warszawa. ISBN 978-83-255-1257-6
  • Diversity of Innovation Strategies of Non-cumulative Firms: The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland,  (w:) Financial Crises, Impact and Response: The View from the Emerging World, (red. P. Koveos): 443-478.  ATINER, 2012, First Published in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. ISBN: 978-960-9549-71-4. (rozdział 27),
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność (redakcja) Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISNB: 978-83-62897-02-5, 166
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) Wstęp, s. 6; (w:) Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność (red. A. Wziątek-Kubiak STRON Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-62897-02-5.
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) Innowacje, ich rodzaje a konkurencyjność (rozdział 1) (w:) Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność (red. A. Wziątek-Kubiak). STRON Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-62897-02-5;
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) Czynniki innowacji i ich współzależność a rodzaje innowacji (rozdział 4), s. 21 (w:) Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność (redakcja naukowa monografii, (red. A. Wziątek-Kubiak). STRON Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-62897-02-5.
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) Zarządzanie innowacjami z konkurencyjność (w:) Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność (red. A. Wziątek-Kubiak) (rozdział 7). STRON Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISBN:978-83-62897-02-5, 22.
  • Wziątek-Kubiak A. (2012) W sprawie metodologii badania barier innowacji w Raport o innowacyjności gospodarki Polski (red. T. Baczko), strony. INEPAN, Warszawa s. 127-129.
  • Wziątek-Kubiak A. (2014) Zarządzanie działalnością innowacyjną w warunkach globalizacji. Porównanie innowacyjnych eksporterów i nie eksporterów, (w:) Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach postępującej globalizacji, pod red. Wąsikiewicz-Rusnak, strony, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-02-7.

   

  Artykuły w czasopismach

  • Wziątek-Kubiak Anna. „Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność,” Ekonomista, nr 4 (2001): 471-491.
  • Wziątek-Kubiak Anna. „Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii” Ekonomista, nr 6 (2004): 805-822.
  • Wziątek-Kubiak Anna i Winek Dariusz “Are changes in market shares a relevant indicator of changes in competitiveness? A case of Poland”. Opere et Studio pro Oeconomia, nr 2 (May 2004): 5-24.
  • Wziątek-Kubiak Anna. “Changes in competitive pressure of the Czech Republic, Hungary and Poland in the enlarged EU-25 market”, Studia Ekonomiczne, nr 1-2 (2005): 7-31.
  • Wziątek-Kubiak Anna i Iga Magda. „Polski przemysł przetwórczy w walce konkurencyjnej o rynek unijny: czynniki   i efekty”. Studia Ekonomiczne, nr 3 (2005): 181-215.  
  • Wziątek-Kubiak Anna. “The Uneven Integration of Polish Manufacturing Industries into the European Single Market “, Journal of Economic Integration 22, issue 1 (2007) (MS#:006A-030): 91-111. https://dx.doi.org/10.11130/jei.2007.22.1.91  
  • Wziątek-Kubiak Anna. „Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza”, Studia Ekonomiczne, nr 2 (2010): 141-168.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek I Balcerowicz Ewa. “Occasional and persistent innovators in Poland: An empirical study of obstacles to innovation and their complementarities”, Studia Ekonomiczne nr 4 (2011): 345-380.
  • Wziątek-Kubiak Anna. “Heterogeneity of innovation strategies of Poland’s firms”, Baltic Reem Economies, Quarterly Review, nr 5, (21 December 2011).
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa i Pęczkowski Marek. “Sectoral patterns of innovation. Comparing high and low technology sectors' firms in the New Member States”, Studia Ekonomiczne, nr 3 (2012): 293-324.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa i Pęczkowski Marek. “Differentiation of Innovation Strategy of Manufacturing Firms in the New Member States. Cluster Analysis on Firm Level Data”, Argumenta Oeconomica 2, nr 31 (2013): 117-149 PL ISSN 1233-5835.
  • Wziątek-Kubiak Anna i Pęczkowski Marek. „Zachowania innowacyjne przemysłowych przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału krajowego i zagranicznego w Polsce. Podobieństwa i różnice”. Studia Ekonomiczne nr 2 (2014): 535-367.  article-9904a753-6d7e-4f06-818f-5362d23f5c4e
  • Kubiak Katarzyna i Wziątek-Kubiak Anna. „Business models innovation based on crowds. A comparative study”. International Journal of Management and Economics 55 nr 2 (2019): 1–22.  DOI: 10.2478/ijme-2019-0010
  • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, „Czynniki ciągłości komercjalizacji innowacji w okresie negatywnego szoku zewnętrznego. Przykład Polski”. Bank i Kredyt 50 nr 1 (2019): 671-708. https://www.researchgate.net/publication/332540918
  • Wziątek-Kubiak Anna. Management of innovative resources in an unstable environment and selection of innovative firms”. Zeszyty Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 139 (2019): 621-645.
  • Wziątek-Kubiak Anna i Pęczkowski Marek. „Strengthening the Innovation Resilience of Polish Manufacturing Firms in Unstable Environments”, Journal of the Knowledge Economy 12 (2021): 716-739. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00725-w

   

   

  Inne recenzowane publikacje i materiały
  • Wziątek-Kubiak Anna, Economic Co-operation Between Poland and the DAEs: Prospects and Barriers, Economic Integration. OECD Economies, Dynamic Asia Economies and Central and Eastern European Countries, OECd Paris 1993: 99-104.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Problemy oceny konkurencyjności polskiego przemysłu, Raport RSSG przy URM Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, nr 30, Warszawa 1997:45-62.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Market Structure and Foreign Trade Performance in Poland, CERT Working Paper No CERT 98/10, July 1998, Available at SSRN, Heriot-Watt University, Edinburgh. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.142345 or https://ssrn.com/abstract=142345 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.142345
  • Wziątek-Kubiak Anna, Aktywność eksportowa dużych przedsiębiorstw w procesie ich restrukturyzacji, Working Papers, INEPAN, Warszawa 1999.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Analiza konkurencyjności polskiego przemysłu w latach 1994-1997, Working Papers INE PAN, Warszawa 1999.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Aktualne problemy polskiego handlu zagranicznego, Raport RSSG przy Prezesie Rady Ministrów Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej, nr 35, Warszawa 1999.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Szanse i zagrożenia dla przemysłu polskiego wskutek stowarzyszenia Polski z Unią Europejską (red. A. Cylwik), Raport CASE, Warszawa 1999.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Wpływ liberalizacji gospodarki polskiej na pomiar zmian jej międzynarodowej konkurencyjności Studia finansowe 2000, nr 54/55 2000:5-18.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Analiza zmian konkurencyjności polskiego przemysłu w okresie transformacji, Working Papers, INE PAN, Warszawa 2000, nr 4.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Zmiany konkurencyjności polskiego przemysłu w 2000 (w:) Raport o stanie finansowym państwa w 2000 roku, Instytut Finansów, Warszawa 2001:151-158.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Zmiany konkurencyjności polskiego przemysłu a jego wzrost, Studia finansowe 2001, nr 57, Warszawa 2001:17-34.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Zmiany zatrudnienia i konkurencyjności produkcji przemysłowej a budżet państwa Studia Finansowe, nr 59, 2001:73-84.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Winek Dariusz, Are changes in market shares a relevant indicator of changes in competitiveness? A case of Poland, Opere et Studio pro Oeconomia, vol.1, no 2, 2004: 5-24.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Jakubiak Małgorzata, Antczak Małgorzata, Differences in productivity and its determinants among firms from the Czech Republic, Hungary, Poland and Germany. The case of the cosmetics industry, CASE Studies and Analyses, nr 284, 2004. https://ideas.repec.org/p/sec/cnstan/0284.html
  • Wziątek-Kubiak Anna, Iga Magda, Differentiation of changes in competitiveness among Polish manufacturing industries Studia i Analizy CASE, nr 314, December 2005. https://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/9939339_sa314.pdf;  https://www.case-research.eu/en/differences-in-productivity-and-its-determinants-among-firms-from-the-czech-republic-hunga
  • Wziątek-Kubiak Anna, Iga Magda, Changes in the Competitive Position of the Czech Republic, Hungary and Poland in the EU Market, Studia i Analizy CASE, nr 317, January 2006;
  • Wziątek-Kubiak Anna, Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Final report HPSE-CT-2002-00148, DG Research European Commission, ISBN 978-92-79-07565-0, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. https://cordis.europa.eu/project/id/HPSE-CT-2002-00148/es
  • Wziątek-Kubiak Anna, On Essence and Measurement of Changes in Competitiveness of the Accession Countries. Critical Review of Literature, Studia i Analizy CASE, nr 321, DATA, wersja elektroniczna https://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/9939339_sa314.pdf;
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa i Pęczkowski Marek, The innovation patterns of firms in low and high technology manufacturing sectors in the New Member States, CASE Network Studies and Analysis 390/2009, https://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/25872698_390_CNSA.pdf;
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa i Pęczkowski Marek, Differentiation of innovation behaviour of manufacturing firms in the New Member States. Cluster analysis on firm-level data, CASE Network   Studies and Analysis nr 394, January 2009.   DOI:  2139/ssrn.1518349
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2009.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, Studia Ekonomiczne 2010, nr 2.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Distinguishing persistent from occasional innovators. The case of Polish manufacturing firms. CASE Network, Studies & Analyse, nr 420, 2010. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1736597
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa, Pęczkowski Marek, Complementarities between barriers to innovations: data evidence from Poland, CASE Network, Studies & Analyses nr 418, 2010. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1736595
  • Wziątek-Kubiak Anna, Heterogeneity of innovation strategies of Poland’s firms Baltic Reem Economies, Quarterly Review, no 5, December 2011 (Finland)
  • Wziątek-Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników”, raport dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  • Wziątek-Kubiak Anna, udział w raporcie „Analiza działalności ośrodków transferu technologii w Polsce”, przygotowanego przez Collect Consulting Sp.z.o.o. oraz CBS Utex Ankieter Sp.z.o.o., grudzień 2010. Projektu współfinansowanego przez Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, koordynowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji przy MNiSzW.
  • Wziątek-Kubiak Anna, W sprawie metodologii badania barier innowacji (w:) Raport o innowacyjności gospodarki Polski (red. T. Baczko), INEPAN, Warszawa 2012: 127-129.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Zróżnicowane sposobów budowania potencjału innowacyjnego przez firmy krajów doganiających w: Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. SOOIPP Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 92, Szczecin 2012, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n92/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n92-s117-145/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n92-s117-145.pdf
  • Wziątek-Kubiak Anna, Sources and barriers of innovation of Polish manufacturing companies. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 305 (red. J. Sokołowski, M. Rękas), 883-894. Economic University, Wrocław, ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-382-3.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Wziątek-Kubiak A., Pęczkowski M. (2013a) Źródła i bariery ciągłości wdrażania innowacji przez polskie przedsiębiorstwa w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Kryzys działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, Gospodarka Polski. Prognozy i opinie 22 (2013)
  • Wziątek-Kubiak Anna, Źródła i bariery ciągłości wdrażania innowacji przez polskie przedsiębiorstwa, Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, Prace Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305/2013
  • Wziątek- Kubiak Anna, Kryzys działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw - Gospodarka Polski. Prognozy i opinie. – nr 22 INE PAN, 2013.
  • Wziątek-Kubiak Anna, Recenzja ksiązki  Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization, seria: “New Horizons in Regional Science”, Charlie Karlsson, Urban Gråsjöi, Sofia Wixe (), wyd. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, s. 337, Studia Ekonomiczne 2016, nr 2.