prof. dr hab. Andrzej Szablewski

Andrzej T. Szablewski

 

 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria i praktyka regulacji monopolu naturalnego, liberalizacja sektorów infrastrukturalnych

 

Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Uczestniczył lub kierował kilkunastoma projektami badawczymi, w tym także projektami finansowanymi przez UE.

Przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był kolejno: doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego w kwestiach restrukturyzacji sektora energetycznego; doradcą ds. regulacji energetyki w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, i w tym okresie uczestnikiem procesu tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, doradcą Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej; doradcą ds. energetyki Premiera RP.

Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych oraz Kierownikiem Zakładu Polityki Gospodarczej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także Zastępcą Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej i Kierownikiem Zakładu Ekonomii w tym Instytucie.

 

Publikacje książkowe

 1. Czynnik transportowy w kształtowaniu cen, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa, 1982 Konkurencja i regulacja w przemyśle energetycznym.
 2. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy, (współautorzy – P. Jasiński i G. Yarrow), książka wydana w ramach serii Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Monografie” nr 6 1995
 3. Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, „Monografie” nr. 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, DiG, Łódź-Warszawa, 2003, Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012,
 4. Regulacyjny wymiar liberalizacji. Wnioski dla sektora ciepłownictwa systemowego, W-wa 2015Ważniejsze publikacje artykułowe:
 5.  
 1. Teoretyczne przesłanki deregulacji infrastruktury, Ekonomista, 1992, nr 2.
 2. Ryzyko i koszt kapitału w regulacji prywatnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, Gospodarka Narodowa, 2000, nr 7-8
 3. Konsolidacja a konkurencja na polskim rynku energii elektrycznej, Gospodarka Narodowa, 2002, nr 3
 4. Liberalizacji rynku energii elektrycznej – pierwsze doświadczenia, (współautor – I. Wesołowski), Ekonomista, 2003, nr 1
 5. Problem asymetrii informacji w regulacji monopolu naturalnego, Studia Ekonomiczne/Economic Studies, INE PAN, 2008, nr.3-4
 6. Uwarunkowania rozwoju energetyki atomowej, Gospodarka Narodowa, 2009, nr. 11-12, 2009
 7. Niektóre implikacje unijnej polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego, Gospodarka Narodowa, 2010, nr. 7-8.
 8. Zmiany paradygmatów polityki energetycznej – aspekt liberalizacji i bezpieczeństwa dostaw gazu, Studia Ekonomiczne/Economic Studies, INE PAN, 2010, nr.2
 9. Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw gazu, Gospodarka Narodowa, 2012, nr. 3.
 10. Geneza i rozwoj modelu regulacji cen RPI-X, Gospodarka Narodowa, 2013, nr.4
 11. Czy rozwijać energetykę jądrową w Polsce? Gospodarka Narodowa, 2015, nr.1
 12. W kierunku regulacji z rosnącym udziałem odbiorców – przypadek argentyńskiej metody Public Contest (współautor – U. Skorupska), Studia Ekonomiczne/Economic Studies, 2015, nr. 4