prof. dr hab. Barbara Błaszczyk

Barbara Błaszczyk

 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Polityki Gospodarczej

 

Dziedziny badawcze i obszar zainteresowań: problematyka prywatyzacji w ujęciu makro i mikroekonomicznym, problemy nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego, deregulacji sektora państwowego i szeroko pojęta problematyka transformacji systemowej i reform strukturalnych. Ponadto: partycypacyjne systemy zarządzania i partycypacja finansowa pracowników w ich firmach. Uprawiane badania miały zarówno charakter teoretyczny i analityczny, jak i empiryczny oraz stosowany. Przebieg pracy naukowej: Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1970 r. W latach 1970-74 studia doktoranckie w Zakładzie Prakseologii PAN , a następnie w Instytucie Organizacji i Kierowania PAN, uzyskanie dyplomu doktora nauk humanistycznych w 1975 r. Od 1983 r. związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN pracując kolejno w charakterze adiunkta, docenta i profesora.  Stypendystka Fundacji  Alexandra  von Humboldta  w latach 1987-1988 oraz Georgetown University w 1994 r., od 1989 doktor habilitowany ekonomii, w 1996 r. uzyskała tytuł profesora. Współzałożycielka w 1991 r. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacji Naukowej w Warszawie i prezes CASE w latach 1991 – 2004, od 2006 roku wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE.  W latach 2003 – 2012 wykładowca  w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Od maja 2015 Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Najważniejsze osiągnięcia naukowe i zawodowe: Kierowanie i uczestniczenie w przeszłości w licznych międzynarodowych projektach badawczych, w tym m.in. porównawcze studia badawcze dotyczące prywatyzacji , restrukturyzacji i nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej w latach 1992-2001 oraz 2003-2006. Pełnienie funkcji konsultanta programu ACE PHARE w latach: 1994 1997.Uczestnictwo w wielu projektach doradczych  poświęconych reformom strukturalnym i prywatyzacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i W.N.P.  , m.in. współautorstwo raportów o postępach transformacji gospodarczej Rosji oraz Polski na rzecz Banku Światowego w latach 2001-2002. Przedstawianie wyników badań na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2014 r. koordynator współpracy między INEPAN a Instytutem Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk w ramach umowy o współpracy między obiema Akademiami. W związku z posiadanymi kompetencjami pełniła też w latach 1989 – 90 funkcje doradcze dla rządu i parlamentu polskiego jako ekspert Komisji Sejmowej i doradca Ministra Finansów, a w latach 1991 – 1996 była wiceprzewodniczącą Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Rady Strategii Społeczno-Ekonomicznej przy Radzie Ministrów (2002 -2005).W latach1998-2001 była członkiem Rady Nadzorczej Agencji Prywatyzacji. Osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych to trzy promotorstwa obronionego doktoratu, dwa otwarte przewody doktorskie, dwie recenzje dorobku na stopień doktora habilitowanego, cztery recenzje dorobku na tytuł profesora zwyczajnego i dwie na stopień profesora nadzwyczajnego oraz dziesięć recenzji rozpraw doktorskich. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej od 2007 roku.  Za tę działalność została odznaczona w 2014 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.  Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Jest autorką lub współautorką około 200 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz redaktorem i wydawcą kilkunastu publikacji zbiorowych. Najważniejsze publikacje po habilitacji: 1.  Błaszczyk B., Klasyczne przedsiębiorstwo samorządowe a gospodarka rynkowa, „Studia i Materiały

INE PAN” nr 29, Warszawa 1990 2.  Błaszczyk B., Własność pracownicza i pracownicze udziały kapitałowe w krajach gospodarki

rynkowej, Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 1992 3.  Błaszczyk B., Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991). Dylematy koncepcji i realizacji,

„Studia Ekonomiczne INE PAN” nr 30, POLTEX, Warszawa 1993 4. Błaszczyk B., The Progress of Privatization in Poland, MOCT-MOST Nr.4 /1994, s. 187-211 5. The Privatization Process in Poland, (współautor z M. Dąbrowskim) w: Yilmaz Akyuz, Detlef J.Kotte,

Andreas Koves, and Laszlo Szamuely (eds): „Privatization in the Transition Process. Recent

Experiences in Eastern Europe”, United Nations Conference on Trade and Development and Kopint

Datorg, Geneva, December 1994 6.  The Polish Way to Market Economy 1989 – 1995 (współautorstwo z L.Balcerowiczem i

  1. Dąbrowskim), w : Economies in Transition : Comparing Asia and Eastern Europe, ed. by Wing

    Thye Woo, Stephen Parker and Jeffrey D. Sachs, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,

London 1996 7. Błaszczyk B., R.Woodward (wyd), Privatization in Post- Communist Countries, CASE, Warszawa

1996 (monografia, 2 tomy) 8. Błaszczyk B., „Syndrom niedokończonej prywatyzacji – przedsiębiorstwa uczestniczące

w przejściowych fazach przekształceń własnościowych”, w: Przedsiębiorstwa w procesie

    transformacji wyd. Jan Mujżel, INEPAN, Warszawa1997 9. Błaszczyk B., “The changing Role of the State and Privatization Policies in Poland”, w: Spontaner

    oder gestalteter Prozess ? Die Rolle des Staates in der Wirtschaftstransformation osteuropaischer  

   Lander,(wyd. H.H. Hohmann), Nomos Verlagsgesellschaft Baden – Baden, 1999 (autor rozdziału)

  1. “Russian Federation. Country Assistance Evaluation: współautorstwo rozdziału (z A. Radyginem):

“World Bank Assistance for Private Sector Development in Russia in the 1990s”, Warsaw and

Moscow, July 2001 11. Evaluation of the World Bank’ Role in the Transition: Poland, (pierwszy autor raportu), w: OED

Evaluation of World Bank Assistance to the Transition Economies, International Bank for

Reconstruction and Development, Washington D.C. 2002 12. Błaszczyk B., Zjawisko wtórnej prywatyzacji – zmiany struktury własności przedsiębiorstw

sprywatyzowanych  ,w: Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w Polsce ,wyd M. Bałtowski, PWN,

Warszawa 2002 (autor rozdziału) 13. Secondary Privatization in Transition Economies: the Evolution of Ownership Structures of

Privatized Enterprises (pierwszy autor i współredagowanie monografii), London 2003, Palgrave 14. Błaszczyk B., The Lisbon Strategy: a Tool for Economic and Social Reforms in the Enlarged

European Union” in New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning

     of Third Millenium, ed. By Stanisław Rudolf, Lodz – Santiago de Chile, 2005, Lodz University Press 15. Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport syntetyczny. (redaktor i pierwszy

współautor), CASE, Warszawa 2005 16. Koszty spowolnienia i zaniechania prywatyzacji jako argument w polityce przekształceń

własnościowych (współautor i redaktor), w: Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce.

Raport syntetyczny, CASE, Warszawa 2005 17. Błaszczyk, B., P. Kozarzewski (red) (2007), Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność,

restrukturyzacja, efektywność, Raporty CASE Nr.70, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,

(pierwszy współautor i współredaktor książki), Warszawa 18. Błaszczyk B., (2007), What reforms are needed in Poland in the 21st century?, [in]  “4 E’s:

Economic Development, Environment, Energy and Ethics, in a Global Economy”, ed. By Dean Frear

and Wagiha Taylor, published with Association with Wilkes University, Congress of Political

Economists International, USA, 2007 19. Błaszczyk B., (2007), Jakie reformy są potrzebne w Polsce XXI wieku?, [w]: Ekonomia, Zarządzanie,

Marketing. Tryptyk Sądecki, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80.

rocznicę urodzin, Nowy Sącz 20. Błaszczyk B., Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji, w: „Nauki

ekonomiczne i ich przyszłość wobec wyzwań współczesności”, redakcja naukowa Bogusław Fiedor

i Zbigniew Hockuba. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa. 2009. 21. Błaszczyk B., Bilans przekształceń własnościowych gospodarki polskiej a doświadczenia światowe,

w: „Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa 1989 – 2009”,

red. J. Kochanowski i M. Kuruś, Warszawa 2010, 22. Błaszczyk B., Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach – szansa czy iluzja ?,w:

      W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. S.Owsiak i A.Pollok,  Księga jubileuszowa z okazji

25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, PTE,  Warszawa 2013, 23. Błaszczyk B., Employee financial participation in business: Is it worth discussing?, Studia

Ekonomiczne, nr 3, 2014, 24. Błaszczyk B., Employee finacial participation in businesses:expectations and experiences. Part II.

Studia Ekonomiczne, nr 1,  2015, 25. Patena W., Błaszczyk B., Post-privatization Corporate Performance in Poland. Evidence from

Companies Privatized in 2008-2011, Studia Ekonomiczne 2016 (w druku)