Dr hab. Krzysztof Bartosik, Prof. INE PAN

Dr hab. Krzysztof Bartosik, Prof. INE PAN

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Zajmuje się problematyką rynku pracy i makroekonomią, w tym determinantami popytu na pracę oraz wynagrodzeń. Przez wiele lat uczestniczył w pracach i kierował pracami zespołu przygotowującego cykliczne raporty Gospodarka
Polski Prognozy i Opinie, które analizowały bieżącą sytuację gospodarczą Polski oraz zawierały prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą w szkołach niepublicznych. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole Zarządzania − Polish Open University. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Ekonomiczne” wydawanym przez INE PAN oraz „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe”. W INE PAN pełni funkcje kierownika Zakładu Gospodarki Światowej oraz kierownika studiów EDBA. Autor i współautor publikacji z zakresu problematyki rynku pracy.

e-mail: kbartosik@inepan.waw.pl