prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Bartosik

Krzysztof Bartosik

 

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych Zakład Gospodarki Światowej

Kierownik Zakładu Gospodarki Światowej

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy i makroeko­nomia, w szczególności determinanty popytu na pracę oraz wynagrodzeń. Kierował pracami zespołu makroekonomiczne­go przygotowującego Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie, który zawierał prognozy najważ­niejszych wskaźników makroekonomicznych oraz analizował bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą w szkołach niepublicznych. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole ZarządzaniaPolish Open University. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe”. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Gospodarki Światowej INE PAN, redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Ekonomiczne” oraz kierownika studiów EDBA w INE PAN. Autor książki oraz artyku­łów z zakresu problematyki rynku pracy.

 

Najważniejsze publikacje:

 

Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace. Teoria i polskie doświadczenia, INE PAN, Warszawa 2006.

Zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym w warunkach zmian strukturalnych, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 2.

Zmiany strukturalne i koniunkturalne a zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym, „Gospodarka Narodowa”, 2013, nr 9.

Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, „Gospodarka Narodowa”, 2012, nr 11-12.

Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 3.

Wpływ wydajności pracy na zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 7-8.

Wejście do strefy euro a zróżnicowanie wynagrodzeń, „Studia Ekonomiczne”, 2009, nr 1-2.

Kontrowersje wokół międzynarodowych standardów pracy, „Studia Ekonomiczne” 2007, nr 3-4.

Handel zagraniczny a zatrudnienie (ujęcia teoretyczne), „Ekonomista” 2005, nr 2.

Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnieni i płace w polskim przemyśle przetwórczym, „Studia Ekonomiczne” 2005, nr 1-2.

Handel międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii Heckschera-Ohlina-Samuelsona, „Ekonomista” 2004, nr 2.

Udział czynnika pracy w handlu zagranicznym Polski, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 5-6.

Koszty pracy a atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 5-6.

Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwania globalnych strategii rozwojowych, „Ekonomista” 1996, nr 2.