Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-16

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: www.inepan.pl

Wymagania:

 1. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 2. Wymagania formalne: status studenta studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, bądź status uczestnika studiów doktoranckich[1], lub status doktoranta w szkole doktorskiej[2], lub oświadczenie o uzyskania jednego z powyższych w dniu rozpoczęcia stypendium.
 3. Wymagane umiejętności i kompetencje:
  1. Bardzo dobra znajomość metod ekonometrycznych, w szczególności z zakresu ekonometrii danych panelowych.
  2. Umiejętność programowania w przynajmniej 1 z poniższych pakietów/języków programowania: Stata, R, Python.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego.
 4. Mile widziane:
  1. Zainteresowanie makroekonomią i/lub ekonomią pracy.
  2. Znajomość metod numerycznych wykorzystywanych w rozwiązywaniu modeli makroekonomicznych.

Opis zadań:

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje stypendysty do projektu naukowego Wpływ innowacji finansowych na zabezpieczenie konsumpcji przed ryzykiem zmiany dochodu i ich znaczenie dla oceny nierówności kierowanego przez dr. Piotra Denderskiego. Elementem projektu jest analiza empiryczna danych służąca ustaleniu faktów empirycznych wymaganych do skalibrowania modelu makroekonomicznego uwzględniającego heterogeniczność gospodarstw domowych. W ramach projektu do zadań stypendysty będzie należało:

 1. Przygotowanie wskazanych zbiorów danych do analizy.
 2. Przeprowadzanie analiz ekonometrycznych i statystycznych.
 3. Przygotowywanie raportów opisujących wyniki estymacji modeli ekonometrycznych i analizy danych.
 4. Przygotowywanie plików umożliwiających replikację wyników estymacji modeli ekonometrycznych i analizy danych.
 5. (Opcjonalnie) Udział w budowie modelu makroekonomicznego.

Typ konkursu NCN: Sonata 16

Termin składania ofert: 31.08.2021

Forma składania ofert: mailowo na adres kierownika projektu: pdenderski@inepan.waw.pl

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:

 1. Stypendium naukowe na okres 12 miesięcy w wysokości 4000 złotych miesięcznie.
 2. Wsparcie merytoryczne w procesie pisania pracy magisterskiej/doktorskiej.
 3. Służbowy laptop z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym do realizacji projektu.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci powinni przesłać poniższe dokumenty, opatrując swoje zgłoszenie standardową zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO).

 1. List motywacyjny.
 2. Skan oryginału dyplomu ukończenia studiów najwyższego dotychczas ukończonego stopnia wraz z wykazem uzyskanych ocen wydanym przez uczelnię.
 3. CV zawierające w szczególności listę dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, prezentacji na konferencjach) oraz listę doświadczeń/zrealizowanych projektów potwierdzających znajomość metod ekonometrycznych.
 4. (Opcjonalnie) wybrany jeden tekst naukowy (np. praca zaliczeniowa bądź artykuł naukowy).

Dodatkowe informacje:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2021.
 2. Planowane rozpoczęcie stypendium: 1.10.2021.
 3. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (forma zdalna).
 4. Ocena zgłoszeń kandydatów zostanie przeprowadzona przez Komisję Stypendialną w składzie:
  • dr Piotr Denderski – przewodniczący komisji,
  • dr Paweł Bukowski – członek komisji,
  • dr Wojciech Paczos – członek komisji.
 5. Komisja Stypendialna przeprowadzi ocenę zgłoszeń kandydatów zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf Zalecamy dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
 6. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru stypendysty i ponowienia konkursu.
 7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 8. Wszelkie pytania dot. niniejszego ogłoszenia oraz projektu badawczego finansowanego przez NCN proszę kierować mailowo na adres kierownika projektu: pdenderski@inepan.waw.pl

[1] W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.

[2] W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W wyniku konkursu stypendium naukowe w projekcie SONATA-16 uzyskał Pan Jakub Kubiczek.