Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, matematyka lub zarządzanie

I. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
1) Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych,
2) Udokumentowany dorobek naukowy,
3) Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod
ilościowych, systemów zarządzania
4) Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w
grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
5) Biegła znajomość języka angielskiego,
6) Umiejętność pracy w zespole,
7) Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
8) Złożenie oświadczenia upoważniającego INE PAN do zaliczenia do liczby
pracowników prowadzących działalność naukową, do tzw. liczby N.
II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN
2) Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
3) Oświadczenie upoważniające INE PAN do zaliczenia do liczby pracowników
prowadzących działalność naukową,
4) Oświadczenie o niekaralności,
5) Życiorys/Curriculum Vitae,
6) Kopie odpisu dyplomu magisterskiego i doktorskiego.
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach
konkursu na stanowisko adiunkta, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
8) Informację o zainteresowaniach naukowych,
9) Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
a. Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby
punktów wg listy MNiSW, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
b. Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
c. Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
d. Wykaz referatów konferencyjnych,
e. Inne ważne osiągnięcia.
III. Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji
elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej
osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok.
250 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330
Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 2/2019,
Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. (decyduje data
stempla pocztowego)
V. Komisja Konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 09 września 2019 r. i
przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.
VI. Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2019 roku.
VII. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie
pracownika naukowego dostępna na stronie internetowej INE PAN.