Studia Ekonomiczne 2004

Studia Ekonomiczne nr 3-4 / 2004

ARTYKUŁY

 • Marcin STAMIROWSKI, Multifactor affine term structure models — empirical analysis of the Polish yield curve dynamics with use of Kalman filter
 • Bogdan KOSTRO, Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki narodowej w europejskim procesie integracyjnym. Perspektywy nowych Państw Członkowskich Unii Europejskiej
 • Michał MACKIEWICZ, Wybór optymalnej reguły fiskalnej — perspektywa długookresowa
 • Kamila KLOC–EVISON, Rola polityki antymonopolowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce w latach 1990–2002
 • Adrianna ŁUKASZEWICZ, Rola państwa i sektora publicznego w islamie. Przypadek Arabii Saudyjskiej

MISCELLANEA

 • Alicja KORNASIEWICZ, Fundusze Venture Capital — amerykańskie doświadczenia i lekcje dla polskiej gospodarki

SYMPOSIA AND CONFERENCES

 • Krzysztof KOSTRO, Oskar Lange a ekonomia szkoły austriackiej

Studia Ekonomiczne nr 1-2 / 2004

ARTKUŁY

 • Maria LISSOWSKA, Spontaneous path–generating effects of deliberate institutional change in transition: interest groups an their role in secondary evolution of institutions
 • Joanna TYROWICZ, Institutions… but which? The importance of the institutional setting in determining the trade between EU member states
 • Paweł GAJEWSKI, Tomasz TOKARSKI, Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?
 • Krzysztof KOSTRO, Nieformalne instytucje w życiu gospodarczym
 • Łukasz HARDT, Historyczna rekonstrukcja powstania i rozwoju ekonomii kosztów transakcyjnych
 • Stanisław GOMUŁKA, Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej (RPP) NBP

MISCELLANEA

 • Roman GORYSZEWSKI, Potrzeba ekonomii normatywnej i sztuki ekonomii w ujęciu wybranych przedstawicieli kierunku instytucjonalnego
 • Katarzyna BABIJCZUK, Rozwój sektora prywatnego w polskim przemyśle jako proces Fishera–Pry’a