Books and individual studies published or accepted for printing

2017

Bugaj Ryszard, Polska reforma zabezpieczenia na starość, Elipsa, Warszawa,  (w druku).

Kleer Jerzy, Konrad Prandecki (red.) Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy, Warszawa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, 2017, 243 s.,  ISBN 978-83-63-63305-45-1, ark wyd. 19,1 afiliacja INE PAN.

Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics. World Scientific480 s., ISBN 978-1-78634-426-7 (w druku April 2018), afiliacja INE PAN.

2016

Grzelońska Urszula, Ekonomiczna strona kultury, s.145, INE PAN, Warszawa 2016, afil. INE PAN

Jakimowicz Aleksander, Nowa ekonomia. Homo compositus i systemy złożone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, afil. INE PAN, ISBN 978-83-01-19189-4

Kotowicz-Jawor Joanna, Baczko Tadeusz, Grzelońska Urszula, Mączyńska Elżbieta, Pietrewicz Lesław, Zajfert Michał, Puchała–Krzywina Ewa, Pęczkowska Joanna, Janik Justyna, Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, (red.) J.Kotowicz-Jawor, INE PAN, Warszawa 2016, . INE PAN, ISBN 978-83-61597-53-7

Piętak Łukasz, Analiza determinantów wzrostu strumienia produktu w długookresowych modelach wzrostu gospodarczego, INE PAN, Warszawa 2016, pkt.25, afil. INE PAN, ISBN 978-83-61597-57-5

Piętak Łukasz, Wpływ polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w latach 1955-2013, s.352, INE PAN, Warszawa 2016, afil. INE PAN

Prokurat Sergiusz, Indonezja w latach 1600-2015. Instytucje oraz ich wpływ na biedę i bogactwo narodu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016,  afil. INE PAN, ISBN 978-83-7556-875-2

Prokurat Sergiusz, Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, afil. INE PAN, ISBN 978-83-283-2306-3

Skorupska Urszula, Idee wykreślone z księgozbioru. Liberalizm gospodarczy ekonomistów szkoły krakowskiej, INE PAN, Warszawa 2016, afil. INE PAN, ISBN 978-83-61597-58-2

Wojtkowska-Łodej Grażyna, Graczyk Andrzej, Szablewski Andrzej T., Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, pkt. 25, afil. INE PAN, ISBN 978-83-283-2306-3

Zajfert Michał, Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce, s.203, INE PAN, Warszawa 2016, afil. INE PAN

2015

Bugaj Ryszard, Plusy dodatnie i ujemne czyli polski kapitalizm bez solidarności, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Kleiber Michał, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Wydawca Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN Warszawa 2015,  afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Dobra publiczne: wczoraj – dziś – jutro, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2015, afil. INE PAN ISBN 978-83-65269-11-9

2013

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Paczkowski Tomasz, Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Podkaminer Leon, Does trade drive global growth? Research Report of the Vienna Institute for International Economic Studies No. 386, Wiedeń 2013, afil. The Vienna Institute for International Economic Studies

Podkaminer Leon,Development patterns of Central and East European countries in the course of transition and following EU accession, Research Report of the Vienna Institute for International Economic Studies No. 388, Wiedeń 2013, afil. The Vienna Institute for International Economic Studies

2012

Hardt Łukasz, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck (w druku)

Jakimowicz Aleksander, Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, s. 438, Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa (pierwsze wydanie 2005)

Jasiński Leszek, Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012

Jasiński Leszek, Ekonomia i etyka, Wydawnictwo WAM, Kraków, s.315,

Jasiński Leszek, Nobel z ekonomii 1969 – 2011: poglądy laureatów w zarysie, Wydawnictwo Key Text, INE PAN, Warszawa, s.256

Kowalik Tadeusz, Róża Luksemburg: teoria akumulacji i imperializmu, Wydawnictwo „Książka i Prasa”, s.284

Mączyńska – Ziemacka Elżbieta, Modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, Wydawnictwo PTE, s. 300, (w druku)

Szablewski Andrzej, Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wydawnictwo KeyText, Warszawa, s.279,

2011

Gierszewska Grażyna, : Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Hardt Łukasz, de Jong M. : Improving the Quality of Governance in Poland through Performance Based Budgeting, Ernst&Young, s.109, Warszawa

Jasiński Leszek, : Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa

Jasiński Leszek, : Sektory przemysłu i wiedzy. Ewolucja struktury gospodarki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Kowalik Tadeusz,: The Restoration of Capitalism in Poland,

Kowalik Tadeusz, Gomułka Stanisław, Transformacja polska. Dokumenty i analizy 1990. Wybór, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 1097

Kowalik Tadeusz, Kozłowski Paweł, Karpiński Andrzej, Łaski Kazimierz, Paradysz Stanisław, Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja, INE PAN, Warszawa

Mączyńska – Ziemacka Elżbieta, Modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, Wydawnictwo PTE, s. 300, (w druku)

2010

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek : Słownik do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r., w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r.” T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s. 326 (afil. INE PAN) (w druku)

Bugaj Ryszard : Podstawowe problemy teorii ekonomii i przemiany gospodarki polskiej po roku 1990, WSIiZ w Rzeszowie, s.230

Bugaj Ryszard,: O sobie i o innych, , Wydawnictwo „The Facto”, Warszawa 2010, s. 189

Gierszewska Grażyna : Strategii polskich priedprijatij w 1990-2009 gg. w: „Kitaj, Polsza i Rossija: Strategija transformacii i strukturalnyj poworot”, Moskwa 2010, s.168-195 (afil. INE PAN)

Hardt Łukasz, Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, WUW, Warszawa 2010

Hardt Łukasz, Grosse T. G., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2010

Kowalik Tadeusz: Przedmowa, w: „Stanisław Gomułka i transformacja polska : dokumenty i analizy 1968-1989“, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 13-19 (afil. INE PAN)

Macieja Jan, Dlaczego nie udała się transformacja polskiego górnictwa węgla kamiennego, s.92,  Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009 (afil. INE PAN)

Sopoćko Andrzej: Rynkowe instrumenty finansowe, II wyd., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

2009

Bobińska Krystyna: Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej, Wyd. INE PAN – Key Text, Warszawa 2009

Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. IV poprawione i rozszerzone, PWE, Warszawa 2009

Jasiński Leszek: Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Key Text, Warszawa 2009

Jasiński Leszek: Podstawy mikroekonomii i finansów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Kowalik Tadeusz: www.PolskaTransformacja.pl , Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009

Mycielski Jerzy: Ekonometria, WNE UW, Warszawa 2009

2008

Baczko T, Błażewicz S, Jasiński L, Kowalczyk M, Kowalewski T, Kędzior K, Ładyżyński P, Mączyńska E, Nowakowski A, Nowicki A, Rumiński J, Skalski K, Stodolak E, Tadeusiewicz R, Torbicz W, Wójcicki J: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce,, Konsorcjum ROTMED, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz, Jasiński Leszek, Mączyńska Elżbieta i in: Today and Tomorrow of Medical Technologies in Poland, red. J.M.Wójcicki, P.Ładyżyński, ROTMED, Warszawa 2008

Bugaj Ryszard: Relacja i dygresje o objętości, (w druku)

Hardt Łukasz: Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008

Jasiński Leszek: Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Jasiński Leszek: Podstawy makroekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: Efekty i defekty polskiej transformacji, Wydawnictwo MUZA, (w druku)

Mycielski Jerzy: Ekonometria, skrypt dla III roku,, WNE UW, Warszawa 2008

Wójcik Cezary: Integracja Polski ze strefą euro, PWN, Warszawa 2008

2007

Bugaj Ryszard: Kluczowe problemy teorii ekonomii, Wydawnictwo WS Humanitas w Sosnowcu, (w druku)

Grzelońska Urszula: Ekonomia i zarządzanie w kulturze, (w druku)

Leszek Jasiński: Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Leszek Jasiński: Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, INE PAN, Warszawa 2007

Paweł Kozłowski, Andrzej Walicki: Z Polski i o Polsce: korespondencja z lat 2004-2006, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007

Wójcik Cezary: Integracja walutowa w Europie. Proces doganiania, różnice inflacyjne i bumy kredytowe w heterogenicznej unii walutowej, PWN

2006

Anna Ząbkowicz: Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, 176 s.

Baczko Tadeusz: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r., INE PAN, Warszawa 2006

Bartosik Krzysztof: Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace. Teoria i polskie doświadczenia, INE PAN, Warszawa 2006

Bobińska Krystyna: Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie, WSU, Kielce 2006

Bugaj Ryszard: Podstawowe problemy teorii ekonomii. Skrypt akademicki, (w druku)

Domański Ryszard: Searching for Common European Standards of Teaching Economics and Business, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM, (w druku)

Domański Ryszard: Lisbon Strategy and the European Labor Market, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM, (w druku)

Grzelońska Urszula: Zarządzanie i finansowanie podmiotów kultury w Polsce, (współautorstwo i redakcja naukowa), (w druku)

Jasiński Leszek: Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, (w druku)

Kowalik Tadeusz: Spory o ustrój społeczno – gospodarczy w Polsce. Lata 1944 – 1948, INE PAN, Warszawa 2006

Kozłowski Paweł, Walicki Andrzej: Z Polski i o Polsce, (współautor), Wydawnicwto Universitas, (w druku)

Lipowski Adam: Wyborcy a transformacja ustrojowa: przypadek Polski, (praca zbiorowa pod redakcją J. Winieckiego, w druku)

Mączyńska Elżbieta: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania, Wydawnictwo Poltext, (w druku)

Osiatyński J: Finanse publiczne: ekonomia i polityka, wyd. II zmienione i poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Ząbkowicz Anna: Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Ząbkowicz Anna: Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2005

Bugaj R: Rynek. Społeczeństwo. Państwo. Elementarne problemy ekonomii, (w druku)

Glikman P., Lipowski A: Konkurencyjność a rywalizacja na przykładzie polskiego eksportu do Rosji w latach 1997-2000, Key Text, Warszawa 2005

Jasiński L: Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, INE PAN, Warszawa 2005

Jasiński L: Szkice o ekonomii i gospodarce światowej, INE PAN, Warszawa 2005

Józefiak C., Mackiewicz M., Krajewski P: Deficyt budżetowy. Problemy teorii i praktyki fiskalnej, (w druku)

Kotowicz-Jawor J: Droga Polski do 2025 r., (red. naukowa, współautorstwo), Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2005

Kotowicz-Jawor J: Warunki budowy strategii rozwoju społeczno – gospodarczego w Polsce i w Rosji, (red. naukowa, współautorstwo), Key Text, Warszawa 2005

Kowalik T: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacje, Warszawa 2005

Maczyńska E: Wycena przedsiębiorstw- zasady, procedury, metody, Poltext, Warszawa 2005

Praca zbiorowa: Zagrożenie upadłością, pod red. Elżbiety Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

Praca zbiorowa: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, pod. red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2005

Prystupa M., Rygiel K., Mączyńska E: Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005

Wójcik C: Przesłanki wyboru systemów kursowych, , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

2004

Bobińska K: Elementy polityki gospodarczej, Wyższa Szkoła Użyteczności w Kielcach, (w druku)

Gierszewska G. (współautorstwo): Creating Knowledge-Based Economy – Infrastructure – Organizations- individuals, WSPiZ, Warszawa 2004

Jasiński L: Regiony Polski. Analiza różnic poziomu produktu krajowego brutto, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004

Kotowicz-Jawor J: Procesy inwestycyjne w Polsce i w Rosji: stan i perspektywy, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004

Kowalik T: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005

Kozłowski P: Gospodarka nieformalna w Polsce, dynamika i funkcje instytucji, Ziggurat, Warszawa 2004

Kozłowski P., Bernat A: Życie z Polską, Wydawnictwo Nowy świat, Warszawa 2004

Lipowski A: Glikman P.: Konkurencyjność a rywalizacja. Na przykładzie eksportu polskiego do Rosji 1997-2000, (w druku)

Lipowski A: Subsydia eksportowe w praktyce: studium trzech przypadków: Unia Europejska, Rosja, Polska, Bellona, Warszawa 2004

Mączyńska E: Wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce, Warszawa 2005

Wójcik C.: Wybór reżimu kursowego w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, (w druku)

2003

Bobińska K.: Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, Bellona, Warszawa 2003

Bugaj R.: Komercjalizacja opiekuńczego państwa; polskie koncepcje i pierwsze doświadczenia, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, Ostrowiec świętokrzyski 2003

Gierszewska G.: Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2003

Jasiński L.: Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2003

Kowalik T.: Globalizacja i integracja nie prowadzą do jednego systemu społeczno-ekonomicznego, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003

Mączyńska E.: Ile jest warta nieruchomość (współautor : M. Prystiuka), w druku

Mączyńska E.: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania, (w druku)

Mujżel J.: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Praca zbiorowa: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień, październik 2003

Szablewski A.: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003

Wzątek-Kubiak A.: Konkurencyjność polskiego przemysłu, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN , Bellona, Łódź- Warszawa 2003

2002

Bugaj R.: Dylematy finansów publicznych: przekształcenia w gospodarce polskiej, INE PAN, Warszawa 2002

Bugaj R.: Polskie przemiany: uwarunkowania i spory: refleksje z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Kowalika / red.: Ryszard Bugaj, Józef Halbersztadt, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002

Domański R.: Mikroekonomia. Kurs średni, H. R. Varian,( redakcja naukowa, tłumaczenia, wstęp oraz posłowie), PWN, Warszawa 2002

Gierszewska G.: Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, (w druku)

Jasiński L.: Polskie starania o członkostwo w Unii Europejskiej a wewnętrzne problemy tego ugrupowania, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002

Jasiński L.: Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002

Kostro K.: Gospodarka Polski – prognozy i opinie (redakcja naukowa), INE PAN, Warszawa 2002

Kowalik T.: Nierówni i równiejsi : sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, redakcja naukowa, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Liberska B.: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania / praca zbiorowa pod red. nauk. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002

Mączyńska E.: Ile jest warta nieruchomość (współautor : M. Prystiuka), w druku

Mączyńska E.: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania, (w druku)

Praca zbiorowa pod red. K.Kostro: Gospodarka Polski – prognozy i opinie, INE PAN, Warszawa 2002

Sztaba S.: Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 2002

Wojtyna A.: Redakcja naukowa przekładu podręcznika N. Acocelli: Zasady polityki ekonomicznej, PWN, Warszawa 2002

Wziątek-Kubiak A.: Zmiany konkurencyjności polskiego przemysłu w warunkach liberalizacji, (w druku)

Ząbkowicz A.: Lectures on Economic Policies and Cases, WSHiFM, Verbinum, Warszawa 2002

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim

2014

Kleer Jerzy, Globalizacja a system demokratyczny, w: „Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system wymaga gruntownych reform”; (red.) A. Cieślik, J. J. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Instytucjonalizacja międzynarodowa a system finansowo-bankowy, w: „Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rynku finansowego”, (red.) Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz, Wyd. Związek Banków Polskich, 2014, s.11-28; afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Marnotrawstwo zasobów jako przejaw kryzysu systemowego, w: „Czy kryzys światowych zasobów?”, Wydawnictwo Komitetu Prognoz 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2014, s.21-44, afil. INE PAN

Liberska Barbara, Ekonomiczeskaja integracija woschodziaszczich rynkow i razwiwajuszczichsia stran, w: „Polsza i Rossija: integracija – ważniejszij trend sowriemiennogo, socijalnogo i ekonomiczeskogo rozwitija”, (red.) L. W. Nikiforow, T. J. Kuzniecowa, Institut Ekonomiki RAN, s.111-121, Moskwa 2014, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Rynek pracy – kwestia preferencji, w: „Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce”, księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja, redakcja naukowa Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk, IPiSS, Warszawa 2014, s. 21-33, afil. INE PAN
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Każdy rynek musi być regulowany przez państwo, w: „Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji”, (red.) P.Kozłowski, M.Wojtysiak-Kotlarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego, w: „Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie? (red.) P.Pysz, A.Grabska, M.Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Transformacja ładu instytucjonalnego- samoregulująca się gospodarka z perspektywy Waltera Euckena i Karla Polanyi’ego, w: „Ład gospodarczy a współczesna ekonomia,” Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Ład stanowiony na poziomie ponadnarodowym: instytucjonalna bezwładność na etapie europejskiej unii bankowej, w: „Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji-dryf ładu czy jego doskonalenie?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Warszawa 2014, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej w: „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”, (red.) M.Gorynia, S. Rudolf, PTE, Warszawa 2014, s.128-145, afil. INE PAN

2013

Baczko Tadeusz,Kacprzyk Janusz, Zadrożny Sławomir, Towards a Human Consistent Analysis of Innovativeness via Linguistic Data Summaries and Their Protoforms, w: “Advanced Dynamic Modeling of Economic and Social Systems”, Springer, Heidelberg 2013, s.91-107, afil. INE PAN

Dudek Maciej K., Volatility as a Choice, w: “Expectations and Forecasting”, (red.) K.Walczyk, SGH, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Jakimowicz Aleksander, Chaotic Financial Tornadoes, w: “Chaos and Complex Systems Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium”, Springer-Verlag, Berlin 2013, s 395-398, afil. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kleer Jerzy,Opportunities for Cooperation in the Light of Real Processes, w: “Convergence and Divergence in Europe. Polish and Ukrainian Cases”, Kyiv National University, Kijów 2013, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta,Real Estate Valuation vs. Enterprise Valuation in the Economy of Instability, w: „Business Valuation”, (red.) M.Panfil, A.Szablewski, Business Valuation, Anhui People’s Publishing House, Shanghai 2013, afil.SGH

Mycielski Jerzy, Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub, Human development and aggregate exports: A country-level analysis, w: “The relationship between human development, exports and foreign direct investment in emerging Europe”, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013, s.51-70, afil. WNE UW

Podkaminer Leon, Łaski Kazimierz, Net private savings in relation to the government’s financial balance: some basic principles of macroeconomics disregarded by the European Union’s economic policy makers, w: “Post-Keynesian Views of the Crisis and Its Remedies”, Routledge, London and New York, 2013, s.227-234, afil. INE PAN

Wójcik Cezary, Fahrholz Christian, How to reform the Eurozone, w: “Political Economy of Eurozone Crisis: Reforms and Their Limits”, (red.) L.Lacina, P.Rozmahel, A.Rusek, Bucovice, Czech Republic 2013, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz,Innowacje produktowe w procesie rozwoju, w: „Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013, s. 3-5, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Wprowadzenie do Listy innowacyjnych produktów w 2012 roku, w: „Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013, s. 27-28, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Pęczkowska Joanna, Lista innowacyjnych produktów w 2012 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E. Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 229-255, afil. INE PAN.

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 281-308, afil. INE PAN.

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Lista najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 309-327, afil. INE PAN.

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Lista najbardziej innowacyjnych dużych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 329-341, afil. INE PAN.

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Paczkowski Tomasz, Lista firm patentujących w Polsce w 2012 roku, w: „Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku”, INE PAN, Warszawa 2013, afil. INE PAN.

Baczko Tadeusz, Wprowadzenie do analiz firm patentujacych w Polsce, w: „Raport Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013, s. 5-9, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Wprowadzenie, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 9-12, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Pieńkowska Małgorzata, Główne wnioski, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 13-24, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Europejskie centra innowacji, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 25-38, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Lisowski Eugeniusz, Przedsiębiorstwa patentujące w Polsce w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 109-155, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Hornung-Haładaj Monika, Niechciał Marek, Paczkowski Tomasz, Innowacje produktowe w 2012 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 216-225, afil. INE PAN

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek, Słownik do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 347-354, afil. INE PAN

Błaszczyk Barbara, Partycypacja finansowa pracowników w przedsiebior-stwach – szansa czy iluzja? w: „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”, (red.) S.Owsiak, A.Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, afil. INE PAN, (w druku)

Bobińska Krystyna,Prałat Damian, Przedsiębiorstwa innowacyjne w regionach Polski, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s.259-262, afil. INE PAN

Bugaj Ryszard, Polskę blokuje brak równych szans, w: „ Kulisy kryzysu: o przyszłości Polski i Europy z niezależnymi ekspertami”, wywiad przeprowadzony przez A.Dmochowskiego, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa 2013, s.219-242, afil. INE PAN

Domański S. Ryszard,Przedmowa do wydania polskiego, w: „Mikroekonomia kurs średni”, PWN, Warszawa 2013, s. 21-28, afil. SGH

Domański S. Ryszard,Posłowie, w: „Mikroekonomia kurs średni”, PWN, Warszawa 2013, s. 774-783, afil. SGH

Jasiński Leszek,Międzynarodowy system finansowy, w: „Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności”, (red.) S. Marciniak, PWN, Warszawa 2013, s.505-528, afil. PW

Jasiński Leszek, Regiony w gospodarce światowej: konwergencja czy dywergencja? w: „Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji”, (red.) J.Kotowicz-Jawor, INE PAN, Key Text, Warszawa 2013, s.134-158, afil. INE PAN

Jasiński Leszek, Niezbędność innowacji w gospodarce, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s.43-45, afil. INE PAN

Jasiński Leszek, Czy Unii Europejskiej grozi marginalizacja w wymiarze globalnym? w: „Kryzysy systemowe”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, J.J.Michałek, J.Niżnik, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, s. 314-323, afil. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego

Kleer Jerzy,Rozwój Europy a zagrożenia globalne, w: „Gospodarka Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, afil. INE PAN

Kleer Jerzy,Dokąd zmierza świat? w: „Perspektywy nowego ładu światowego”, Oficyna Wydawnicza „Adam”, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Kleer Jerzy,Globalne zagrożenia rozwoju (koncept teoretyczny i obszary badawcze), w: „Kryzysy systemowe”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, J.J.Michałek, J.Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, s.13-43, afil. INE PAN

Kleer Jerzy,Globalizacja a systemy polityczne, w: „Kryzysy systemowe”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, J.J.Michałek, J.Niżnik, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, s.51-76, afil. INE PAN

Kleer Jerzy,Specyfika współczesnego etapu globalizacji, w: „Polityka rozwojowa: rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie”, (red.) E.Latoszek, M.Proczek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s.13-42, afil. INE PAN

Kotowicz-Jawor Joanna, Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, w: „Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji”, (red.) J.Kotowicz-Jawor, INE PAN, Key Text, Warszawa 2013, s. 7-17, afil. INE PAN

Kotowicz-Jawor Joanna, Polska ścieżka rozwoju w zintegrowanej Europie, w: „Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji”, (red.) J.Kotowicz-Jawor, INE PAN, Key Text, Warszawa 2013, s. 124-133, afil. INE PAN

Kozłowski Paweł,Wstęp, w: „O lepszy ład społeczno-gospodarczy”, PTE i INE, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Madej Zbigniew, Megasystemy są śmiertelne, w: „Kryzysy systemowe”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, J.J.Michałek, J.Niżnik, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, s.182-200, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta,Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, w: „Kryzysy systemowe”, (red.)E.Mączyńska-Ziemacka, J.J.Michałek, J.Niżnik,Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Dysfunkcje gospodarki globalnej w kontekście modelu ustroju społeczno-gospodarczego, w: „Systemy finansowe na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. Świat – Europa – Polska, Materiały i Studia”, (red.) K.Lachowski, P.Soroka, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2013, s.61 – 82, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Wprowadzenie, w: „Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2013, s. 23- 32, afil.SGH

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście dysfunkcji gospodarki globalnej, w: „Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 35 – 61, afil.SGH

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Wnioski i rekomendacje, w: „Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej”, (red.) E.Mączyńska-Ziemacka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 431 – 446, afil.SGH

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Prognostyczne determinaty inwestowania, w: „Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce”, Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, (red.) K.Marcinek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 51 – 65, afil.SGH

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta,(tytuł i tekst w jęz. chińskim)Real Estate Valuation vs. Enterprise Valuation in the Economy of Instability, w: „Business Valuation”, (red.) M.Panfil, A.Szablewski, Business Valuation, Anhui People’s Publishing House, Shanghai 2013, afil.SGH

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Wyznaczniki modelu ustroju społeczno-gospodarczego, w: „Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji”, (red.) J. Kotowicz-Jawor, INE PAN i KNE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s.62-90, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Sulmicka Małgorzata, Gospodarka, w: „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”, (red.) Z. Strzelecki, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2013, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Udział ruchu społeczno-naukowego w doradztwie gospodarczymi edukacji ekonomicznej, w: „Towarzystwa Naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, (red.) Z.Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, t. II, Warszawa 2013, s. 73-81, afil. SGH

Pęczkowska Joanna, Uczelnie i instytuty w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 101-108, afil. INE PAN

Pietrewicz Lesław, Wpływ zdolności absorpcyjnych przedsiębiorstw w Polsce na ich innowacyjność, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 172-176, afil. INE PAN

Puchała-Krzywina Ewa, Bariery innowacyjności produktowej, w: „Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013, s. 16-20, afil. INE PAN

Puchała-Krzywina Ewa, Bariery innowacyjności firm patentujących w Polsce w latach 2010-2011, w: „Raport firmy patentujące w Polsce w 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E. Puchała-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013, s. 15-17, afil. INE PAN

Puchała-Krzywina Ewa, Przeszkody działalności innowacyjnej w 2011 roku, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2012 roku”, (red.) T.Baczko, E.Puchała-Krzywina, INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, s. 161-166, afil. INE PAN

Sopoćko Andrzej,Polityka pieniężna i realna gospodarka, w: „Kryzysy systemowe”, (red.) E. Mączyńska-Ziemacka, J.Jakub Michałek, J.Niżnik, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013, s. 324-348, afil. Wydział Zarządzania UW

Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Wykorzystanie współzależności barier innowacji do osłabienia skutków kryzysu, w: „Teorie kryzysu”, (red.) S.Partycki, KUL, Lublin 2013, s. 35-43, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Problem władzy w ordoliberalnej koncepcji ładu i społeczna gospodarka rynkowa, w: „Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci F. von Hayeka“, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, afil. INE PAN, (w druku)

2012

Ząbkowicz A.: Korporacje – organizacyjna forma koordynacji poza ekonomią głównego nurtu w: „Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego”, p.red. S.Rudolfa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2012, s.191-206

2010

Anna Wziątek-Kubiak : • Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin” redakcja naukowa Elżbieta Adamowicz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 129-151,,

Anna Wziątek-Kubiak : Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin” redakcja naukowa Elżbieta Adamowicz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa , s. 129-151,,

Baczko Tadeusz: Od diagnozy do strategii innowacji dla Polski, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku , T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s.12-22 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz: Wprowadzenie w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r.” T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s.326 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz: Instytucjonalne ograniczenia przedsiębiorczości, w: Węzeł Polski, P.Kozłowski (red.), INE PAN (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa : Sprawozdanie z pracy badawczej pt.: Identyfikacja przedsiębiorstw innowacyjnych dla potrzeb projektu FOREMAT, w: „FOREMAT Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych”, t. 1, Raporty partnerów projektu, B. Gambin, W. Łojkowski, A. Świderska-Środa, Raport Projektu Foresight zamawianego przez MNiSW Nr WKP_1/1.4.5/2/2006/23/26/604, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, s. 441 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa: Historia Listy 500 opracowywanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 54-59 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Małgorzata Pieńkowska : Badania nad innowacyjnością, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”,, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s.64-70 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Pieńkowska Małgorzata: Główne wnioski, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s. 9-11 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz, Puchała-Krzywina Ewa, Szyl Marek : Słownik do listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r., w: „Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego w 2009 r.” oraz raportach pozostałych województw, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Bartosik Krzysztof: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 s.73-74 (afil. INE PAN)

Błaszczyk Barbara : Bilans przekształceń własnościowych gospodarki polskiej a doświadczenia światowe, w: „Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa 1989 – 2009”, J.Kochanowski, M.Kuruś (red.), Warszawa, 2010

Bobińska Krystyna: Zakład prof. Jerzego Regulskiego, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 63. (afil. INE PAN)

Bugaj Ryszard : Nie tylko Instytutowe wspomnienia z lat 1981 – 2010, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 81-87 (afil. INE PAN)

Bugaj Ryszard: Zapis dyskusji [głos w dyskusji], w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, J.Osiatyński, E. Mączyńska, A.K. Koźmiński (red.), Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s.154-156 (afil. INE PAN)

Bugaj Ryszard : Społeczne i polityczne uwarunkowania przekształceń w gospodarce polskiej, w: „Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej”, P.Kozłowski, H.Domański (red.) , Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Bugaj Ryszard: O sanacji finansów publicznych, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, J.Osiatyński, E. Mączyńska, A.K. Koźmiński (red.), , Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s.217-219 (afil. INE PAN)

Gierszewska Grażyna: Strategie polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2009, w: „Polska i Rosja. Państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku”, J.Kotowicz-Jawor (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s.163-190 (afil. INE PAN)

Gierszewska Grażyna: udowanie konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa w latach 1990-2009, w: „Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw” Kisielnicki J., Gierszewska G. (red.), Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2010

Gierszewska Grażyna : Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Kisielnicki Jerzy (red.), Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2010

Grzelońska Urszula: Studia Ekonomiczne, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 71-72 (afil. INE PAN)

Grzelońska Urszula: Kilka uwag o instytucjonalnym systemie polskiej gospodarki, w: „Transformacja po Latach. Wybór Tekstów Dedykowanych Janowi Winieckiemu z okazji 70. Rocznicy Urodzin”, Adamowicz E. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 176 – 183 (afil. INE PAN)

Hockuba Zbigniew : Wspomnienie o Doktorze Krzysztofie Kostro, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Moje spotkania w INE PAN, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 104-106. (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Państwo w gospodarce: dzisiaj i jutro, w: „Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia”, J.Kleer, A.P.Wierzbicki, B.Galwas, L.Kuźnicki (red.), PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Nierówności między regionami, przyczyny ich występowania i sytuacja w Polsce i w Unii Europejskiej, w: „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”, H.Kisilowska, E.Malak (red.), Politechnika Warszawska, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: O skuteczności polityki gospodarczej i polsko-rosyjskich stosunkach handlowych w XX wieku, w: „Polska i Rosja. Państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku, J.Kotowicz-Jawor (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Ob effiektiwnosti ekonomikczeskoj politiki i polsko-rossijskich torgowych otnoszeniach w XX wiekie, w: „Kitaj, Polsza i Rossija: stratiegia transformacii i strukturnyj poworot”, Institut Ekonomiki Rossijskoj Akadiemii Nauk, Moskwa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Sektor wiedzy na tle innych sektorów gospodarki, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku”, T.Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Jasiński Leszek: Nauka a rozpoznawanie kryzysów. Możliwości i ograniczenia, w: „Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym”, E.Sobczak (red.), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010

Jasiński Leszek: Nierówności między regionami, ich przyczyny i sytuacja w Polsce i w Unii Europejskiej, w: „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”, praca zbiorowa pod H. Kisilowska, E. Malak (red.), Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s.79-86

Jasiński Leszek, Sudoł Stanisław (red.) : Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Państwo i rozwój przedsiębiorstw – polskie doświadczenia na przełomie wieków, w: „Polska i Rosja, państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 268 (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Wzrost bezinwestycyjny, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, praca zbiorowa, Wyd. Instytut Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010, s. 167, (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Adaptacja sfery rozwojowej polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, w: „Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim”, L. Jasiński, S. Sudoł (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 313-423 (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Wstęp, w: „Polska i Rosja, państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 268 (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw, w: WĘZEŁ POLSKI, P.Kozłowski (red.), INE PAN (afil. INE PAN) (w druku)

Kotowicz-Jawor Joanna: Wprowadzenie, w: „Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim”, L. Jasiński, S. Sudoł (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Kotowicz-Jawor Joanna: Gosudarstwo i rozwitije prietprijatii – polskij opyt na pieriełomie wiekow, w: „Kitaj, Polsza i Rasija: Striategia transformacji i strukturnyj pawarot”, praca zbiorowa, wyd. IE RAN, Moskwa 2010, 382 stron, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Animal spirits w transformacji polskiej, w: WĘZEŁ POLSKI, P.Kozłowski (red.), INE PAN, 2010, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz : Powtórka z pierwotnej akumulacji kapitału, w: „Po 20 latach. Polska Transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej”, Kozłowski Paweł, Domański Henryk (red.), Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Kapitalizm nie jedno ma imię, w: „Zrozumieć nowoczesność. Księga jubileuszowa Zygmunta Baumana”, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2010, str. 111-126 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Sprawiedliwość społeczna a nowy ład społeczny, w: „Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010, str. 71-88 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Urynkowienie bez modernizacji, w: „Konserwatywna modernizacja”, INE PAN, 2010, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji, w: „Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje”, Witold Morawski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, str. 181-212 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Szok jako antyterapia. Jak nie należy budować nowego ładu, w: „Polska i Rosja. Państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku”, J. Kotowicz-Jawor (red.), Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, str.79-98, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Die Niederlage der sozialdemokratischen Alternative, w: „Sichtbare Haende – Staatsinterventionismus im Krisenkapitalismus“, J. Dellheim i G. Krause (red. ), Karl Dietz Verlag, Berlin 2010, str. 199-229, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Szok kak antitierapija: krititczeski o polskoj transformacii, w: „Kitaj, Polsza i Rossija: Strategija transformacii i strukturalnyj poworot”, Moskwa 2010, s. 64-65 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu, w: „Globalizacja, kryzys i co dalej?” G.W. Kołodko (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, str. 57-70 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: Czy PRL była państwem polskim? w: „Seminaria Lucieńskie 2008-2009”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, str. 99-102 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz, Kozłowski Paweł: Reforma i transformacja, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s.83-87, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz, Kozłowski Paweł, Karpiński Andrzej, Kazimierz Łaski, , : Elementy programu działań, w: „Konserwatywna modernizacja”, INE PAN, 2010 (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł: O potrzebie ładu światowego, w: „Wyzwania przyszłości. Szanse i zagrożenia”, J.Kleer, A.P.Wierzbicki, B.Galwas, L.Kuźnicki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010, s. 187-193, (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł: Wprowadzenie, w: „Konserwatywna modernizacja”, INE PAN, (w druku) (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł: Niewykorzystane możliwości, w: „Konserwatywna modernizacja”, INE PAN, (w druku) (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł, Adamiec Krzysztof: Studia Podyplomowe, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s.75-77 (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł, Domański Henryk: Wprowadzenie, w: „Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej”, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2010, (afil. INE PAN

Liberska Barbara: Świat po kryzysie. Czy powstanie nowa globalna architektura ekonomiczna? w: „Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia”, J.Kleer, A.P.Wierzbicki, B.Galwas, L.Kuźnicki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010, s. 118 – 132 (afil. INE PAN)

Liberska Barbara : Gospodarka rynkowa po kryzysie, INE PAN (afil. INE PAN) (w druku)

Liberska Barbara: Zakład Gospodarki Światowej INE PAN. Główne kierunki badawcze w latach 1990 – 2010, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s.60-62. (afil. INE PAN)

Liberska Barbara: Wpływ globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego na handel światowy, w: „Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym”, Uniwersytet Gdański, Sopot 2010, s. 21 – 37 (afil. INE PAN)

Lipowski Adam: Wspomnienie o Profesorze Pawle Glikmanie, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 100-101 (afil. INE PAN)

Macieja Jan: Rekomendacje dla budowy programu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Czy czas na atom?, w: „Problemy środowiska i jego ochrony”, P. Migula, M. Nakonieczny (red.), Wydawnictwo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, 2009, s. 45 – 58 (afil. INE PAN)

Macieja Jan: Rekomendacje dla budowy programu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Strategiczne znaczenie węgla i biomasy, w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Janowi Winieckiemu z okazji 70. Rocznicy Urodzin”, Adamowicz E. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Madej Zbigniew: Dzięki INE PAN badałem rosyjską transformację, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 88-91. (afil. INE PAN)

Madej Zbigniew: Ekonomia po wydarzeniach, które wstrząsnęły światem, w: „Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu”, E. Mączyńska, J.Wilkin (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010, s. 16 (afiliacja INE PAN)

Mączyńska Elżbieta : Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, w: „Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”, E. Mączyńska, Z. Messner (red.), Wydawnictwo PTE i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 25- 45 (afil. INE PAN)

Mączyńska Elżbieta : Wspomnienie o Profesorze Janie Mujżelu (1923-2006), w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 92-93 (afil. INE PAN)

Mączyńska Elżbieta: Ordo. Ustrój równowagi – poszukiwania i prognozy, w: „Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa”, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010, s.179-193

Mączyńska Elżbieta: Diliema stroja: idiom li my w naprawlienii ekołogo-socijalnoj rynocznoj ekonomiki, w: Kitaj, Polsza i Rossija: Strategija transformacii i strukturalnyj poworot, Moskwa 2010, s.110-129 (afil. INE PAN)

Mączyńska Elżbieta: Bankruptcies of Enterprises and the Owner’s Supervision, w: “Economic and Social aspects of modern enterprises”, M. Szczepański (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 120-145

Mączyńska Elżbieta : Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej w warunkach globalnej niepewności, w: „Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim”, L. Jasiński, S, Sudoł (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 255-270

Mączyńska Elżbieta : Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, w: „Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu”, E. Mączyńska, J.Wilkin (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010, s. 21 (afiliacja INE PAN)

Mączyńska Elżbieta: Naruszona równowaga a ustrój gospodarczy. Pytania otwarte, w: „Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia”, J.Kleer, A.P.Wierzbicki, B.Galwas, L.Kuźnicki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010, s. 210-218

Mączyńska Elżbieta: Dylematy ustrojowe. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej?, w: „Polska i Rosja: państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku”, J. Kotowicz-Jawor (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s.115-131 (afil. INE PAN)

Mączyńska Elżbieta, Polak Ewa, Pilarczyk Bogna : Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego, w: „Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów”, E. Skawińska, E. Badzińska (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, str. 22

Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr: Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”. Meandry interpretacyjne, w: „Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa”, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010, s.125-138 (afil. INE PAN)

Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr: Przedmowa, w: „Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa”, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010, s.7-12, (afil. INE PAN)

Mycielski Jerzy, Cieślik Andrzej, Michałek Jan J., Pugacewicz Agnieszka: Nierówności społeczne a handel międzynarodowy. Sytuacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po transformacji, w: „Wyzwania gospodarki globalnej”, H. Treder, K. Żołądkiewicz, , Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 602-622

Osiatyński Jerzy: Cezary Józefiak – odważny nonkonformista, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, s. 94-99. (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy: Zapis dyskusji [głos w dyskusji], w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s.172-175 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy: Równoważenie finansów publicznych a system zabezpieczenia emerytalnego, w: „Długofalowe równoważenie finansów publicznych”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz AXA, Warszawa 2010, s. 41-51 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy: Uwagi o strategicznych wyzwaniach polskiej gospodarki w 1989 roku i dwadzieścia lat później, w: „Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej”, P. Kozłowski, H. Domański (red.), Warszawa 2010, s.45-58 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy : Plany dotyczące dalszej debaty o finansach publicznych, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, J. Osiatyński, E. Mączyńska, A. K. Koźmiński (red.), Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s. 300 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy : Synteza debaty: wnioski i rekomendacje, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, J. Osiatyński, E. Mączyńska i A. Koźmiński (red.), Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s. 28-45 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy : Corporate Values of the Financial-Industrial Complex and Democratic Values: Challenges in the 21st Century, w: Proceedings of The International Conference: Values and 21st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro, Montenegrian Academy of Science and Arts, 2010, s. 187-194 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy: Wyzwania polityki fiskalnej, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, J. Osiatyński, E. Mączyńska, A. K. Koźmiński (red.), Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s. 286-291(afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy, Mączyńska Elżbieta, Koźmiński K. Andrzej, współpraca Wawrzynkiewicz K. Danuta, Bryksa Przemysław: Słowo wstępne, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s.15-18 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy, Mączyńska Elżbieta, Koźmiński K. Andrzej, współpraca Wawrzynkiewicz K. Danuta, Bryksa Przemysław, : Foreword, w: „Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, s.19-22 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy, S, : Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu i jej wyzwania u progu 2011 roku, w: „Globalizacja, kryzys i co dalej?” G. W. Kołodko (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 210-229 (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa dolnośląskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa lubelskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,, w: „Raport o innowacyjności województwa pomorskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa opolskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa małopolskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa podlaskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa łódzkiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa wielkopolskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa lubuskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Pęczkowska Joanna: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w: „Raport o innowacyjności województwa śląskiego w 2009 roku”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie świętokrzyskim, w: „Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej w latach 2006-2008, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s. 147-152 (afiliacja INE PAN)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie pomorskim, w: „Raport o innowacyjności województwa pomorskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, w: „Raport o innowacyjności województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim, w: „Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie dolnośląskim, w: „Raport o innowacyjności województwa dolnośląskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie łódzkim, w: „Raport o innowacyjności województwa łódzkiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie podlaskim, w: „Raport o innowacyjności województwa podlaskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie lubelskim, w: „Raport o innowacyjności województwa lubelskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim, w: „Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie wielkopolskim, w: „Raport o innowacyjności województwa wielkopolskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie mazowieckim, w: „Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie małopolskim, w: „Raport o innowacyjności województwa małopolskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.) INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie opolskim, w: „Raport o innowacyjności województwa opolskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie lubuskim, w: „Raport o innowacyjności województwa lubuskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie śląskim, w: „Raport o innowacyjności województwa śląskiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Puchała-Krzywina Ewa: Bariery innowacyjności w województwie podkarpackim, w: „Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego w 2009 r.”, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN) (w druku)

Sopoćko Andrzej: Zróżnicowanie dochodów w Polsce. Ograniczenie potencjału wzrostu, w: WĘZEŁ POLSKI, P.Kozłowski (red.), (w druku) (afil. INE PAN)

Szablewski Andrzej: Ewolucja polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej implikacje – aspekt liberalizacji i bezpieczeństwa dostaw, w: „Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim”, L. Jasiński, S. Sudoł (red.), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010, str. 66-92 (afil. INE PAN)

Szablewski Andrzej: Implementacja CCS w elektroenergetyce. Katalog problemów, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki”, M.G.Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010

Wójcik Cezary: Podstawy skutecznej integracji walutowej, w: „Euro – ekonomia i polityka”, D. Rosati (red.), WSHiP, Warszawa 2010, str. 195-209

Wziątek-Kubiak Anna : Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw, w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin” E. Adamowicz (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 129-151 (afil. INE PAN)

Ząbkowicz Anna: Wspomnienie jubileuszowe. Jubileusz 30-lecia INE PAN, w: „Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Przeszłość i teraźniejszość”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2010, s.102-103 (afil. INE PAN)

Ząbkowicz Anna: Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, w: „Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety”, J. Stacewicza (red.), Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa 2010, s. 99-124 (afil. INE PAN)

Ząbkowicz Anna: Korporacja – organizacyjna forma koordynacji poza ekonomią głównego nurtu, w: „Nowa Ekonomia Instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego”, S.Rudolf (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, (w druku) (afil. INE PAN)

2009

Baczko Tadeusz: Introduction, w: “The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied”, , INE PAN, Warszawa 2009

Baczko Tadeusz: Innowacyjność w warunkach kryzysu, w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r.” red .T.Baczko, INE PAN, Warszawa 2009

Baczko Tadeusz, Kacprzyk J., Zadrożny S: Towards Knowledge Driven Individual Integrated Indicators of Innovativeness w: “Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches”, red. J. Józefczyk and D. Orski, Wydawnictwo IGI (w druku)

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszania dystansu rozwojowego gospodarki Polski, w: „Konwergencja gospodarcza Polski” red. Z. Liberda,, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa, Szyl Marek: Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r., w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r.” red .T.Baczko, INE PAN, Warszawa 2009

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa, Szyl Marek: Słownik do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r., w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 r.” (red. nauk. doc. dr hab. T. Baczko), , INE PAN, Warszawa 2009

Błaszczyk Barbara: Bilans przekształceń własnościowych gospodarki polskiej a doświadczenia światowe, w: „Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa 1989 – 2009” , (w druku)

Błaszczyk Barbara: Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji, w: „Nauki ekonomiczne i ich przyszłość wobec wyzwań współczesności”, red. B. Fiedor i Z. Hockuba, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Bobińska Krystyna: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Rola państwa, w: „Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu”, A. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko (red.), , Wydawnictwo Wydziału Zarządzania U.W., afiliacja INE PAN,, Warszawa 2009

Domański Ryszard: Europejskie standardy kształcenia ekonomicznego i biznesowego na poziomie licencjackim i magisterskim, w: „Jakość Kształcenia Ekonomicznego”, , Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Gierszewska Grażyna: Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą, w: „Komputerowe systemy zarządzania”, praca pod. red. W. Chmielarza i J. Turyny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

Hardt Łukasz: Podstawowe dylematy rozwoju rolnictwa wobec zmian klimatu oraz ustaleń WTO, w: „Dobry klimat dla rolnictwa? Publikacja o zmianach klimatu dotyczących rolnictwa” (red. Z. Karaczun, B. Wójcik), , Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009

Hardt Łukasz: Problem innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście budowania efektywnej polityki rozwoju, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 r.”, (red. T. Baczko), , INE PAN, Warszawa 2009

Jasiński Leszek: Długookresowa ewolucja polityk gospodarczych Unii Europejskiej a sektor rolny, w: „Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji”, A. Czyżewski (red.), , INE PAN, Warszawa 2009

Jasiński Leszek: Sposoby rozumienia konkurencyjności i nowoczesności, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 r.”, (red. T. Baczko), , INE PAN, Warszawa 2009

Kotowicz-Jawor Joanna: Wstęp, w: „GOW – wyzwanie dla Polski”, , Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Kotowicz-Jawor Joanna: Polskie przedsiębiorstwa na drodze do GOW, w: „GOW – wyzwanie dla Polski”, , Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Kowalik Tadeusz: Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji, w: „Modernizacja Polski. Struktury – agencje – instytucje”, Morawski W. (red.), , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne/Akademia Leona Koźmińskiego (w druku)

Kowalik Tadeusz: Czemu opcja socjaldemokratyczna poniosła klęskę, w: „Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu”, red. Irena Lichniak, SGH, Warszawa 2009

Kowalik Tadeusz: Kapitalizm kasyna w: Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009

Kowalik Tadeusz: Luxemburg’s and Kalecki’s theories and visions of capitalist Dynamics, w: “Rosa Luxemburg and the critique of political economy” red. Riccardo Bellofiore, London & New York 2009

Kozłowski Paweł: Ostatni, który listy pisze… O epistolografii Andrzeja Walickiego, w: „Wokół Andrzeja Walickiego : almanach myśli rosyjskiej”, red. Janusz Dobieszewski, Jan Skoczyński i Michał Bohun,, Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii

Kozłowski Paweł: W oczekiwaniu na rewolucję, w: „Co ekonomiści myślą o przyszłości” pod red. J. Kleera, E. Mączyńskiej, A. Wierzbickiego, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN i PTE, Warszawa 2009

Kozłowski Paweł: Dla nauki przyszłość jest nieznana, w: „Rola nauki w myśleniu o przyszłości”, , Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2009

Kozłowski Paweł: Bariery modernizacji, w: „GOW – wyzwania dla Polski” red. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Krzywina Ewa: Bariery innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 r.” (red. nauk. T. Baczko), , INE PAN, Warszawa 2009

Liberska Barbara: Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju i modelu globalizacji, w: „Doświadczenia demokracji w Ameryce Łacińskiej” pod red M.Kania. A. Kaganiec , UJ, Kraków 2009

Liberska Barbara: Globalizacja a programy społeczne. Doświadczenia Brazylii 2002-2009, w: „Perspektywy społecznej gospodarki rynkowwej w warunkach globalizacji” , (w druku)

Liberska Barbara: Świat po kryzysie.Czy powstanie nowa globalna architektura ekonomiczna? w: „Wyzwania przyszłości”, , Komitet Prognoz „Polska 200 Plus” PAN, Warszawa 2009

Liberska Barbara: Offshoring usług sektora IT, w: „Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu” pod red I. Lichniak, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009

Macieja Jan: Rekomendacje dla budowy programu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Strategiczne znaczenie węgla i biomasy, w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych prof. Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicy urodzin , (w druku)

Macieja Jan: Rekomendacje w odniesieniu do sposobu restrukturyzacji resortów trudnych na podstawie górnictwa węglowego w Polsce, w: „Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych prof. Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicy urodzin , (w druku)

Macieja Jan: Rekomendacje dla budowy programu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Czy czas na atom?, w: XVII tom z cyklu „Problemy środowiska i jego ochrony”, , Wydawnictwo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009

Madej Zbigniew: Globalne aspiracje Rosji, w: „Co ekonomiści myślą o przyszłości”, red. naukowa: Jerzy Kleer, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Wierzbicki, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2009

Madej Zbigniew: Przyszłość nie jest już taka, jak kiedyś, w: „Rola nauki w myśleniu o przyszłości”, red. Jerzy Kleer , Bogdan Galwas, Andrzej Wierzbicki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2009

Madej Zbigniew: Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej — skutki dla handlu z Polską, w: „Polska – Rosja. Stosunki gospodarcze 2000–2020”, red. naukowa Paweł Pożyk, Wyższa Szkoła Ekonomiczno–Informatyczna, Warszawa 2009

Madej Zbigniew: Legitymizacja polityki gospodarczej w systemach rynkowych, w: „Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności” red. Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba, PTE, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Rentowność innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r.” red .T.Baczko, INE PAN, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Bankructwa – globalny efekt domina w: „Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia”, redakcja I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, w: „Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty”, redakcja A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej? w: „E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”. (red.) S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009 (referat na X Międzynarodową Konferencję Naukową „Gospodarka – E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11- 13 maja 2009, Nałęczów

Mączyńska Elżbieta: Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach w: „Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia”, redakcja I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Dylematy prognozowania a wycena przedsiębiorstw i nieruchomości (Refleksje na tle analiz dotyczące kształtowania i standardów wyceny), w: „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością”, D. Zarzecki (red.), , Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009

Mączyńska Elżbieta: Model ustroju gospodarczego a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki UE, w: „Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej”. R. Grzeszczak, M. Piotrowska (red.), , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

Mączyńska Elżbieta: Upadłość przedsiębiorstwa. Zaprzestanie działalności, w: „Nauka o przedsiębiorstwie”, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Globalna niepewność a trwałość rozwoju, w: „Polska Wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak,, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009

Mycielski Jerzy, Michałek J.J, i Cieślik A.: Rozwój społeczny a handel międzynarodowy: wnioski dla Polski w: „Polska w handlu międzynarodowym”,, SGH (w druku)

Osiatyński Jerzy: Warunki uczestnictwa Polski w strefie euro, w: „Euro – ekonomia i polityka”, pod red. Dariusz K. Rosati, Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2009

Osiatyński Jerzy: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: „Polityka gospodarcza a rozwój kraju”, pod red. Urszula Płowiec,, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009

Pietrewicz Lesław: Finansowanie innowacji w dobie kryzysu finansowego, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 r.”, (red. T. Baczko), , INE PAN, Warszawa 2009

Sopoćko Andrzej: Kryzys finansowy 2008. Jak bardzo przydatne są lekcje z przeszłości, w: „Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu” praca zbiorowa pod redakcją A. Nowaka i St. Nowaka, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2009

Szablewski Andrzej : Mechanizmy wspierania inwestycji w energetykę niskoemisyjną, w: „Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza”, , Seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009

Szablewski Andrzej: Competitiveness status of low-carbon technologies – policy implications, w: Determinants of economic competitiveness (co-ed. Urszula Wojciechowska), , Technical University of Lodz, A series of monographs, Łódź 2009

Szablewski Andrzej: Perspektywy liberalizacji sektora elektroenergetycznego – aspekt bezpieczeństwa dostaw w warunkach konkurencyjnych rynków energii elektrycznej, w: „Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza”, , Seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009

Wziątek-Kubiak Anna: Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw, w: „Polska transformacja po latach”, red. E. Adamowicz, wyd. C.H. Beck, (w druku)

Wziątek-Kubiak Anna (współautorstwo): Diversity of innovation strategies of non-cumulative firms. The case of the Czech Republic, Hungary and Poland, Athens Institute for Education and Research (w druku)

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia: Kapitał ludzki – siła przyciągająca do polski bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) nasycone wiedzą? w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku” red. T.Baczko, INE PAN, Warszawa 2009

Ząbkowicz Anna: Instytucjonalne uwarunkowanie decyzji w gospodarce. Przypadek korporacji, w: „Nauk ekonomiczne wobec wyzwań współczesności”, red. B.Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009

Ząbkowicz Anna: Wielkie prywatne organizacje gospodarcze i polityka makroekonomiczna, w: „Polityka gospodarcza w Polsce i w Unii Europejskiej na początku XXI w.”, red. A.Barteczka, A.Lorek, A.Rączaszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej im.K.Adamieckiego, Katowice 2009

2008

Baczko Tadeusz: Innowacyjność przemysłu spożywczego- wyniki badań, Innowacje i innowacyjność w Sektorze agrobiznesu, Tom I Rolnictwo, Przemysł spożywczy, Konsumenci, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz: Korzystanie z pomocy publicznej z Unii Europejskiej, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz: Innowacyjne wyzwanie dla regionów, Raport o innowacyjności 16 województw 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Innowacyjność przedsiębiorstw podstawą zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski, Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, INE PAN, KNE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Słownik do listy najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2006 r, Raport o innowacyjności 16 województw 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszania dystansu rozwojowego gospodarki Polski, Konwergencja gospodarcza Polski, tom VII pokongresowy, Wydawnictwo, (w druku)

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa, Pieńkowska Małgorzata: Innowacyjność przemysłu spożywczego – wyniki badań, Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t. 1, Rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008

Domański Stanisław Ryszard: Akumulacja i umorzenie kapitału ludzkiego w skali makro. Przyczynek do metody pomiaru, Inwestowanie w kapitał ludzki, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Warszawa 2007 (wydane w 2008 r.)

Domański Stanisław Ryszard, Zajączkowska – Jakimiak Sylwia: O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie wieków XX i XXI, Szkic ekonomiczny w 90 rocznicę urodzin prof. Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2008

Gierszewska Grażyna: Zmiany metod konkurowania przedsiębiorstw, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Grzelońska Urszula: Zmiany relacji przedsiębiorstw z otoczeniem, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Jasiński Leszek: Ekonomiczeskije i socjalnyje rezultaty globalizacji, Polsza i Rossija. Infrastruktura i socjalno-ekonomiczeskije swiazi, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2008

Jasiński Leszek: Sprawność polityki gospodarczej państwa, Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.

Jasiński Leszek: Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna w analizie regionalne, Raport o innowacyjności 16 województw 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Kostro Krzysztof: Kontestacja a ekonomia – krytyka w służbie postępu, Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

Kotowicz- Jawor Joanna: Dostosowania polskich przedsiębiorstw do rynku UE, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008

Kotowicz- Jawor Joanna: Adaptacja w sferze rozwoju – inwestycje, innowacje, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Kotowicz- Jawor Joanna: Polska innowacyjność 2007, Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, INE PAN, KNE PAN, Warszawa 2008

Kotowicz- Jawor Joanna: Innowacjonność predpriatii infrastrukturoj stanowlenija ekonomiki osnowannoj na znanijach, Polsza i Rossija. Infrastruktura i socjalno-ekonomiczeskije swiazi, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2008

Kowalik Tadeusz: Czy kapitalizm polski może być etyczny?, Etyka i ekonomia, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: Czy gospodarka japońska „amerykanizuje” się?, Japonia na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

Kowalik Tadeusz: Ekonomia i socjologia a transformacja systemowa, Problemy socjologii gospodarki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2008

Kowalik Tadeusz: Do Eurolandu? Spieszmy się powoli, w: „Polska w strefie euro. Nowe perspektywy wzrostu”, red. A. Sopoćko, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: Hybryda czy nowy system?, Chiny w globalnym świecie, Fundacja Innowacja, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: Własność a nierówności i bezrobocie, Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodów, AGH, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: W kierunku realnych utopii, Spotkania z utopią XXI wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

Kowalik Tadeusz: Struktura własności podstawą nierówności, Oblicza nierówności społecznych. Studia Interdyscyplinarne, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008

Kozłowski Paweł: Społeczno-polityczne uwarunkowania zmiany i rozwoju, Polityka gospodarcza: teoria i realia, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

Kozłowski Paweł: Gospodarka może sprzyjać rozwojowi, w: „Teka Łagowskiego: księga jubileuszowa z okazji urodzin Profesora Bronisława Łagowskiego”, red. Piotr Bartula i Katarzyna Haremska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

Kozłowski Paweł: Gospodarka może sprzyjać rozwojowi, Teka Łagowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie kujawsko-pomorskim, Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie lubuskim, Raport o innowacyjności województwa lubuskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie śląskim, Raport o innowacyjności województwa śląskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie mazowieckim, Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie pomorskim,, Raport o innowacyjności województwa pomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie wielkopolskim, Raport o innowacyjności województwa wielkopolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie zachodniopomorskim, Raport o innowacyjności województwa zachodniopomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie łódzkim, Raport o innowacyjności województwa łódzkiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie opolskim, Raport o innowacyjności województwa opolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie podlaskim, Raport o innowacyjności województwa podlaskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Zatrudnienie w przedsiębiorstwach technologii medycznych, System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce, Konsorcjum ROTMED, Platin Sp. z o.o., Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie warmińsko-mazurskim, Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie świętokrzyskim, Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie lubelskim, Raport o innowacyjności województwa lubelskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie dolnośląskim, Raport o innowacyjności województwa dolnośląskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie podkarpackim, Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie małopolskim, Raport o innowacyjności województwa małopolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Krzywina Ewa: Dostosowania w sferze zatrudnienia, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Liberska Barbara: Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowego modelu rozwoju, Doświadczenia demokracji w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Macieja Jan: Wpływ akcesji na efektywność przedsiębiorstw, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Madej Zbigniew: Czy Chiny można naśladować, w: „Chiny w globalnym świecie”, red. naukowa Wojciech Pomykało, Fundacja „Innowacja” i Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna, Warszawa 2008

Madej Zbigniew: Sostajanije i pierspiektiwy polsko–rosijskich wniesznich swiaziej, w: „Polszai Rassija, infrastruktura i socjalno–ekonomiczeskaja transformacija”, , Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2008

Mączyńska Elżbieta: Ład gospodarczy bariery i dylematy, O ksztaltowaniu ładu gospodarczego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008

Mączyńska Elżbieta: Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego, Nieruchomość, kredyt, hipoteka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

Mączyńska Elżbieta: Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Mączyńska Elżbieta: Ekonomia niepewności a polityka gospodarcza (wyzwania dla ekonomistow), Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna, Wydawnictwo PTE, Katowice 2008

Mączyńska Elżbieta: Ład gospodarczy. Pochwała „ordo”, , Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo AE POZNAŃ, Poznań 2008

Mączyńska Elżbieta: Globalna niepewność a prognozowanie bytu i rozwoju przedsiębiorstw, Przedsiebiorstwo wobec wyzwań globalnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

Pęczkowska Joanna: Pierwsze doświadczenia adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunków Jednolitego Rynku UE, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Pietrewicz Lesław: Finansowanie innowacji w dobie kryzysu finansowego, Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r. (w druku)

Pietrewicz Lesław: Dostosowania w sferze finansowej, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Szablewski Andrzej: Concept of competitiveness in the network industries regulation, Different Dimensions of Microeconimic Competitveness, Politechnika Łódzka, Łódź 2008

Szablewski Andrzej: Perspektywy liberalizacji sektora elektroenergetycznego – aspekt bezpieczeństwa dostaw w warunkach konkurencyjnych rynków energii elektrycznej, Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008

Wziątek – Kubiak Anna: Innovation activities versus competitiveness in low- and medium technology based economy: the case of Poland,, Innovation in Low-Tech Firms and Industries, Edward Elgar Publishing, Londyn i Nowy Jork 2008

Wziątek – Kubiak Anna: Changes in export patterns of the Czech Republic, Hungary and Poland, Competitiveness of New Europe, Routledge Studies in the European Economy, Londyn i Nowy Jork 2008

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia: Kapitał ludzki a transfer wiedzy poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie – sprzężenia zwrotne, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008

Zajfert Michał: Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008

Ząbkowicz Anna: Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia, Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

Ząbkowicz Anna: Rozwój rynków finansowych i polityka Fedu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008

Ząbkowicz Anna: Wielkie prywatne organizacje gospodarcze i polityka makroekonomiczna, Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początkach XXI w., (w druku)

Ząbkowicz Anna: Kwestie społeczne i rozwiązania reformujace system emerytalny, w: „Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, t.1 red.E.Kryńska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

2007

Baczko Tadeusz: Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2006 r., w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Baczko Tadeusz: Lista najbardziej innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w Polsce w 2006 r., w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Baczko Tadeusz: Słownik do Listy 500, w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Baczko Tadeusz: Wykorzystanie pomocy publicznej z UE, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Baczko Tadeusz: Lista najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2006 r., w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Baczko Tadeusz: Wyzwanie Innowacyjne, w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Baczko Tadeusz: Lista innowacyjnych produktów/usług na podstawie ankiet przedsiębiorstw przesłanych w 2007 r., w: „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2007 r.”, KeyText, Warszawa 2007

Bugaj Ryszard: Ustrojowa przebudowa gospodarki polskiej, w: „Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Domański Stanisław Ryszard: W sprawie strategii dla Polski, w: „Przełomowy rok 1956 a Współczesność”, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007

Gierszewska Grażyna: Zmiany podstaw konkurowania przedsiębiorstw, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Gierszewska Grażyna: Management in Poland after Accession to the EU. Selected Aspects, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Grzelońska Urszula: Zmiany relacji firm z otoczeniem instytucjonalnym, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Hardt Łukasz: Institutional Disequilibrium: Formal Institutions in Polish Cultural Space, w: Theorising Social Change in Post-Soviet Countries, Balihar S., Amsler S., Yarkova T., (red.), Peter Lang, Oxford 2007

Jasiński Leszek: Innowacyjność, konkurencyjność i badania foresight, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, INE PAN, Warszawa 2007

Jasiński Leszek: Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej, w: „Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Kostro Krzysztof: Kontestacja a ekonomia. Krytyka w służbie postępu, w: „Niezależni i ulegli. Studia o konformizmie”, Impuls, Kraków (w druku)

Kotowicz- Jawor Joanna: Adaptacja sfery rozwojowej – inwestycje i innowacje, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do warunków rynku UE”, Key Text, Warszawa (w druku)

Kowalik Tadeusz: Ekonomiści wobec ruchów społecznych, w: „Przełomowy rok 1956 a Współczesność”, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2007

Kowalik Tadeusz: Polska transformacja a nurty liberalne, w: „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju referat na sesji plenarnej”, PTE, Warszawa 2007

Kowalik Tadeusz: Własność jako źródło nierówności, w: „Nierówności społeczne”, ALETHEIA, INE WSSE, (w druku)

Kowalik Tadeusz: Intelektualne źródła przemian ustrojowych w Polsce, w: „Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy”, INE PAN, WSSE, Pułtusk 2007

Kowalik Tadeusz: W kierunku realnych utopii, referat na konferencji, w: „Spotkania z utopią XXI wieku”, INE WSSE, (w druku)

Kowalik Tadeusz: Państwo opiekuńcze – powstanie, rozwój, kryzys, w: „Wybrane problemy polityki społeczno-ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Kowalik Tadeusz: George Blazyca on shock therapy and the systemic transformation in Poland, w: „Reinventing Poland”, Paislay University, (tekst w Internecie)

Kowalik Tadeusz: Czy polityka pełnego zatrudnienia należy do przeszłości?, w: „Nowoczesny Lewiatan, Studia nad współczesnym państwem”, INE PAN, WSSE, Kielce 2007

Kowalik Tadeusz: Czy gospodarka japońska „amerykanizuje” się?, w: Japonia na początku XXI wieku , K. Gawlikowski i M. Ławacz (red.), Wydawnictwo Marszałek, Toruń, (w druku)

Kowalik Tadeusz: Własność a nierówności i bezrobocie, w: „Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu”, INE WSSE, (w druku)

Kowalik Tadeusz: Blaski i cienie polskiej transformacji, w: „Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty”, INE PAN, WSSE, Kraków 2007

Kowalik Tadeusz, Kozłowski Paweł: Czy kapitalizm polski może być etyczny?, w: „Etyka i ekonomia”, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2007

Kozłowski Paweł: Globalizacja z kilku perspektyw, w: „Z punktu widzenia szkoły frankfurckiej: literatura, kultura, teoria krytyczna”, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006

Krzywina Ewa: Słownik do listy rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2006 r., w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2007

Krzywina Ewa: Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2007

Krzywina Ewa: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Liberska Barbara: Ameryka Lacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju i modelu globalizacji, w: “Doświadczenia demokracji w Ameryce Łacińskiej”, (w druku)

Liberska Barbara: Globalizacja a offshoring usług sektora IT, w: „Globalizacja Usług Outsourcing , Offshoring i Shared Services Centers”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007

Lipowski Adam: Wyborcy a transformacja ustrojowa: przypadek Polski, w: „Dlaczego inni nas przeganiają?”, (współautor: Jarosław Górski), Oficyna a Wolters Kluver Biznes, Warszawa 2007

Madej Zbigniew: Poglądy na ryzyko w europejskim kręgu kulturowym, w: „Zarządzanie ryzykiem – wyzwania XXI wieku”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007

Mączyńska Elżbieta: Instrumenty redukcji ryzyka upadłości, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Mączyńska Elżbieta: Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno – infrastrukturalne warunki funcjonowania przedsiębiorstw, w: „Bankructwa przedsiębiorstw wybrane aspekty instytucjonalne”, SGH, Warszawa 2007

Mączyńska Elżbieta: Innowacyjność się opłaca. Rentowność i obroty przedsiębiorstw, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2007

Mycielski Jerzy: Skrypt do Ekonometrii, Wydział Nauk Ekonomicznych

Pęczkowska Joanna: Analiza pierwszych doświadczeń adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunków jednolitego rynku europejskiego, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Pęczkowska Joanna: Bariery rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2007

Pietrewicz Lesław: Dostosowania w sferze finansowej, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Pietrewicz Lesław: Kultura organizacyjna krajowych przedsiębiorstw jako bariera innowacyjności, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2007

Szablewski Andrzej: What model of a company in electricity sector, w: „Trends and Ideas in Management”, pod red. Jerzego Lewandowskiego i Marka Sekiety, (współautor Tomasz Jasiński), Politechnika Łódzka 2007

Szablewski Andrzej: Konsolidacja krajowego sektora elektroenergetycznego – potrzeba nowego podejścia, w: „Zarządzanie rozwojem organizacji”, pod redakcją Stefana Lachiewicza, Politechnika Łódzka 2007

Szablewski Andrzej: Liberalizacja sieciowych sektorów energetycznych a bezpieczeństwo dostaw. Zarys problemu, w: „Determinanty Rozwoju Gospodarczego Krajów Europejskich”, Politechnika Łódzka, (w druku)

Wziątek – Kubiak Anna: Innovation activities versus competitiveness in low and medium technology-based economies. The case of Poland w: “Innovation in Low-tech Firms and Industries” (red. Hartmut Hirsch-Kreinsen and David Jacobson), złożona do druku w Edgar Elgar w serii ‚Industrial Dynamics, Entrepreneurship and Innovation’, 2007

Wziątek – Kubiak Anna: Introduction (współautor: I. Hashi), w: ”Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union” (red. I. Hashi, P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak,), Palgrave-Macmillan, 2007

Wziątek – Kubiak Anna: How Do New Member States Cope with Competition in the EU Market (współautor: I. Magda), w: ”Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union” (red. I. Hashi, P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak), Palgrave-Macmillan, INE PAN, 2007

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia: Internacjonalizacja działalności B+R w korporacjach transnarodowych. Globalne tendencje i wnioski dla Polski, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku”, INE PAN, Warszawa 2007

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia: Kapitał ludzki a transfer wiedzy poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie – sprzężenia zwrotne, w: „Inwestowanie w kapitał ludzki”, PTE (w druku)

Zajfert Michał: Reakcja przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE”, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, (w druku)

Ząbkowicz Anna: Uspołecznienie rynku versus proces globalizacji. Egzemplifikacja problemu, w: „Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych”, S.Lis (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UJ i INE PAN, (w druku)

Ząbkowicz Anna: Kwestie społeczne i rozwiązania reformujące system emerytalny, w: „Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian”, p.red. E.Kryńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, przyjęte do druku, UJ i INE PAN, 2007

Ząbkowicz Anna: Interesy grupowe i stosunki władzy w polityce gospodarczej, w: „Współczesne problemy polityki ekonomicznej”, Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007

2006

Baczko Tadeusz: Słownik do listy rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2005 r. (współautor), w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Baczko Tadeusz: Innowacyjność i zmniejszenie dystansu rozwojowego, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Baczko Tadeusz: Lista innowacyjnych produktów i usług (współautor), w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Baczko Tadeusz: Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2005 r. (współautor), w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Bobińska Krystyna: Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej jako instrument polityki regionalnej, w: „Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie”, pod redakcją Krystyny Bobińskiej, WSU, Kielce 2006

Bugaj Ryszard: Edukacja – sukcesy, złudzenia, zagrożenia, w: „Polityka Społeczna nr 4”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006

Bugaj Ryszard: Ustrojowa przebudowa gospodarki polskiej, w: „Podręczniku akademickim PW”, (w druku).

Domański Ryszard: Common Sense of European Sensitivity as the Corner – Stone for Lisbon Strategy Success, w: „Lisbon Strategy and European Labor Market”, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM, (w druku).

Domański Ryszard: Czy jest jakiś europejski koniec historii. W stronę wspólnoty narodów. Is there any European End of History? Towards Commonwealth of Nations or and North Atlantic Free Trade Area, w: “Polska w partnerstwie europejsko – amerykańskim – Poland in European American Partnership”, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM, Warszawa 2006

Domański Ryszard: Are there any European Standards for Teaching Economics and Business at the Undergraduate (BA) and Graduate Levels, w: „Searching for Common European Standards of Teaching Economics and Business”, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM, (w druku).

Gierszewska Grażyna: Wnioski i zalecenia badawcze, w: „Praktyka organizacji w ruchu. Strategie i kompetencje w zmianach”, praca pod redakcją E. Masłyk Musiał, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2006

Gierszewska Grażyna: Nowe metody zarządzania – wyzwania dla przedsiębiorstw, w: „Gospodarka Polska w procesie przemian”, pod redakcją W. Jakóbika, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2006

Gierszewska Grażyna: Strategie badanych przedsiębiorstw, ich pozycja rynkowa i potencjał technologiczny, w: „Praktyka organizacji w ruchu. Strategie i kompetencje w zmianach”, praca pod redakcją E. Masłyk Musiał, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2006

Gierszewska Grażyna: Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym, w: „Dobra gospodarka”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006

Jasiński Leszek: Problem konkurencyjności międzynarodowej, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Kotowicz – Jawor Joanna: Faktory obespieczienija konkrientnosposobnosti ekonomiki Polszi i Rosii, w: „Faktory konkurientnosposobnosti polskogo siektora malych i sriednych firm”, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii RAN, Moskwa 2006

Kowalik Tadeusz: Oskar Lange, w: „The New Palgrave Economic Dictionary“, (w druku).

Kowalik Tadeusz: Jan Drewnowski, w: „Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006

Kowalik Tadeusz: Zróżnicowanie i konwergencja ustrojowa w Unii Europejskiej. Czy gospodarki europejskie powinny się europeizować?, w: „Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania”, Wojciech Bieńkowski, Mariusz Radło, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006

Kowalik Tadeusz: Ekonomia Polityczna, Politische Oekonomie, w: „Lexikon Oekomischer Werke”, Verlag Wirtschaft und Finanzen, Dusseldorf 2006

Kowalik Tadeusz: Michał Kalecki – kim był, jakim go znałem i podziwiałem, w: „Twórczość Michała Kaleckiego i jej znaczenie dla teorii ekonomii”, Grażyna Musiał, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006

Kowalik Tadeusz: Karl Kautsky, w: „The New Palgrave Economic Dictionary“, (w druku).

Kowalik Tadeusz: On the economic theory of socialism, w: „Lexikon Oekomischer Werke”, Verlag Wirtschaft und Finanzen, Dusseldorf 2006

Kowalik Tadeusz: Convergence and divergence of the European Union: Are the European Economies to be ‚Americanized’?, w: „ Reaganomics goes global, What can the EU, Russia and other transition countries learn from the USA?”, Wojciech Bieńkowski, J. CV. Brada, Mariusz Radło, Palgrave/Macmillan, Londyn 2006

Kozłowski Paweł: Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski? (głos w dyskusji), Wydawnictwo Komitetu Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2006

Kozłowski Paweł: Warunki trwałego dialogu partnerów społecznych (głos w dyskusji), w: „Związki zawodowe od konfrontacji do kooperacji”, VIZJA PRESS&IT, Szkoła Główna Handlowa, związki zawodowe, Warszawa 2006

Madej Zbigniew: Turning Points on The Global Scene – Methodolical Problems, w: „Turning Points in the Transformation of the Global Scene”, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa 2006

Madej Zbigniew: Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, w: „Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania”, pod redakcją Elizy Freitag-Mika, Difin 2006

Mączyńska Elżbieta: Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: „Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania”, pod redakcją Wojciech Bieńkowski, Mariusz Radło, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006

Mączyńska Elżbieta: Wyniki finansowe przedsiębiorstw innowacyjnych, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Mączyńska Elżbieta: Społeczna gospodarka rynkowa – pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja?, w: „Ład instytucjonalny w gospodarce”, pod redakcją B. Polaszkiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoła Kopernika w Toruniu, Toruń 2006

Mączyńska Elżbieta: Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania, w: „Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości”, pod redakcją M. Bryx, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

Mączyńska Elżbieta: Dylematy wykorzystania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera, w: „Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne”, pod redakcją M. Bryx, Z. Krysiak, Wydawnictwo Związku Banków Polskich 2006

Mączyńska Elżbieta: Social Market Economy. Controversies and Misunderstandings, w: „Business interaction in a global economy”, Wydawnictwo COPE 2006

Pęczkowska Joanna: Perspektywy inwestycji firm w badania kliniczne, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Pietrewicz Lesław: Ocena zdolności absorpcji innowacji w Polsce, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Puchała – Krzywina Ewa: Słownik do listy rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2005 r. (współautor), w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Puchała – Krzywina Ewa: Zatrudnienie w działalności B+R, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r.”, pod redakcją Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2006

Wziątek – Kubiak Anna: Changes in Export Paterns of the Czech Republic, Hungary and Poland, w: „Competitiveness of New Europe. Trade Performance and its Underpininnings”, pod redakcją J. Winiecki, (w druku)

Wziątek –Kubiak Anna: How do the New Member States Cope with Competition in the EU Market, (współautorstwo) w: „Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe: How Accession Countries Catch Up and Integrate in teh European Union”, I. Hashi, P.J. Welfens, Palgrave, (w druku)

2005

Baczko T.: Autoryzowany głos w dyskusji, w: „Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian”, red. nauk: J. Mujżel, J. Osiatyński, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 31, Warszawa 2005

Baczko T.: Inwestycje zagraniczne sprzyjają umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw, w: „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia”, red. nauk: J. Mujżel, J. Osiatyński, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 46, Warszawa 2005

Baczko T.: Wprowadzenie do analiz przedsiębiorstw innowacyjnych, w: „Raport o innowacyjnosci gospodarki Polski w 2005 r.”, pod. red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Baczko T.: Autoryzowany głos w dyskusji, w: „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia”, red. nauk: J. Mujżel, J. Osiatyński, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 46, Warszawa 2005

Baczko T.: Budzenie świadomości innowacyjnej, w: ”Raport o innowacyjnosci gospodarki Polski w 2005 r.”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Baczko T. Pieńkowska M.: Nakłady przedsiębiorstw na B+R. Wyniki badań porównawczych (UE a Polska), w: „Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce”, red. nauk. J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 26, Warszawa 2005

Baczko T. Puchała-Krzywina E.: Lista rankingowa 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój, w: „Raport o innowacyjnosci gospodarki Polski w 2005 r.”, pod. red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Glikman P.: Postęp techniczny: ujęcie tradycyjne i w nowej teorii wzrostu w: „Raport o innowacyjnosci gospodarki Polski w 2005 r.”, pod. red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Hockuba Z., Brzeziński M.: Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, w: „Oscar Lange a współczesność”, pod red. Z. Sadowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Jasiński L.: Gospodarka innowacyjna i konkurencyjna, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Józefiak C.: Problemy innowacji w Polsce w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Józefiak C.: Wokół polityki pieniężnej, w: „Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Kotowicz-Jawor J.: Makroekonomiczeskije priedposyłki izmienienij struktury polskoj ekonomiki, w: „Polsza i Rossija: osobiennosti i stratiegie socjalno-ekonomiczeskogo razwitija”, pod red. L. Nikiforowa, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa 2005

Kotowicz-Jawor J.: Inwestycje przed wielkim skokiem, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, pod red. Janusza Chojny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005

Kowalik T.: Intelektualne źródła polskiej transformacji, w: „Polska transformacja ustrojowa, Próba dyskursu – zarys perspektyw”, Fundacja Innowacja, Ryszard Bugaj i inni, Warszawa 2005

Kowalik T.: Convergence and Divergence of the European Union: Are the European economies to be Americanized”, w: “Reaganomics Goes Global. What Can the EU, Russia and Other Transition Countries Learn from the USA?”, Palgrave McMillan, Londyn, (w druku).

Kowalik T.: Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej w Unii Europejskiej i Polsce, w: „Polska i Ukraina w integrującej się Europie i globalnym świecie XXI wieku”, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005

Kowalik T.: Oskar Lange – między socjalizmem a kapitalizmem, w: „Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii”, pod redakcją naukową Grażyny Musiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005

Kowalik T.: Własność, właściciele a sprawiedliwość społeczna, w: „Europa Właścicieli”, pod red. Zbigniewa Galora, Wydawnictwo „Prodruk”, Poznań 2005

Kowalik T.: Teoria socjalizmu Oskara Langego w konfrontacji z realiami, w: „Oskar Lange a współczesność”, pod redakcją naukową Zdzisława Sadowskiego, Warszawa 2005

Kowalik T.: Jan Drewnowski w: „Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

Kozłowski P.: [Głos w dyskusji], w: „Droga Polski do roku 2025: założenia długookresowej strategii w świetle studiów Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2005

Liberska B.: Długookresowa strategia dla Polski a globalne przesunięcia w sektorze usług IT w: „Droga Polski do roku 2025”, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2005

Liberska B.: Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów w: „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia”, red. nauk: J. Mujżel, J. Osiatyński, E. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radz, Warszawa 2005

Madej Z.: Turning Points on the Global Scene – Methodological Problems w: „Turning Points in the Transformation of the Global Scene”, praca zbiorowa pod red. Antoniego Kuklińskiego i Bogusława Skuzy, The Polish Association of the Club of Roma, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” Warszawa 2005

Mączyńska E.: Innowacyjność a zagrożenia w biznesie i ich pomiar, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Pietrewicz L.: Kulturowe uwarunkowania innowacyjności, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Puchała-Krzywina E.: Czynniki utrudniające działalność innowacyjną, w: „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku”, pod red. Tadeusza Baczko, INE PAN, Warszawa 2005

Wziątek-Kubiak A.: Shift in quality versus changes in competitiveness w: “New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium” pod red. S.Rudolfa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005

Wziątek-Kubiak A.: Konkurencyjność eksportu w świetle zmian strukturalnych gospodarki i dynamiki przyszłego rozwoju, w: „Konkurencyjność i rywalizacja na przykładzie polskiego eksportu do Rosji w latach 1997-2000”, pod red. P.Glikmana, A.Lipowskiego, Key Text, Warszawa 2005

Wziątek-Kubiak A.: Introduction w:” Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enlargement”, red. P.J.J. Welfens i A.Wziątek-Kubiak, Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo, 2005

Wziątek-Kubiak A.: Konkurencyjność polskiego eksportu w świetle dotychczasowych badań w: „Konkurencyjność i rywalizacja na przykładzie polskiego eksportu do Rosji w latach 1997-2000”, pod red. P.Glikmana, A.Lipowskiego, Key Text, Warszawa 2005

Wziątek-Kubiak A.: Changes in Competitive Advantages of transition Economies (współautorstwo) w:” Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enalgement”, red. P.J.J. Welfens i A.Wziątek-Kubiak, Springer Publishing, Heidelberg, New York, Tokyo, 2005

Wziątek-Kubiak A. (współautorstwo): Do Relative Unit Costs Reflect Changes in Market Shares of Economies in Transition? w: “New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium” pod red. S.Rudolfa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005

Ząbkowicz A.: Logika ekonomiczna a polityka gospodarcza w: „Problemy ekonomii i polityki rozwoju”, red. J. Stacewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005

Ząbkowicz A.: Instytucje we współczesnej ekonomii  w: Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s.11-34

Ząbkowicz A.: Czy polityka gospodarcza może wpływać na kierunki i dynamikę zmian strukturalnych? w: Transformacja polskiej gospodarki. Ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, p.red.H.Ćwiklińskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s.64-78

2004

Baczko T.: Autoryzowany głos w dyskusji w ramach sympozjum RSSG z dnia 21 maja 2004 r. pt: Tworzenie nowych miejsc pracy, w: Tworzenie Nowych Miejsc Pracy red. nauk. J. Mujżel, M. Kabaj, T. Kowalik, E. Mączyńska, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 47, Warsgraf, Warszawa, 2004

Baczko T.: Uwagi do Narodowego Planu Rozwoju (współautor), w: Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski, red. nauk J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004

Bugaj R.: Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny, w: Dobre państwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004

Bugaj R.: Tworzenie nowych miejsc pracy, w: Bezrobocie i możliwości jego ograniczenia, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 47, Warsgraf, Warszawa 2004

Bugaj R.: Polski sektor finansów publicznych w okresie transformacji, w: 15 lat polskiej transformacji, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 2004

Gierszewska G.: Strategie globalne w warunkach kryzysu, w: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, pod red. I. Koładkiewicz i W. Kozioła, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004

Gotz-Kozierkiewicz D.: Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, pod red. nauk. G.W.Kołodko, WSPiZ im. L.Koźmińskiego, Warszawa 2004

Hockuba Z., M. Brzeziński.: Ekonomia polityczna Oskara Langego, w: Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj pod red. J. Wilkin, WNE UW, Warszawa 2004

Józefiak C.: Funkcja popytu inwestycyjnego, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewski i L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004

Kotowicz-Jawor J.: Inwestirowanije predprijatij pieried wstuplenijem w Jewropiejskij Sojuz, w/: Inwiestricjonnyje prociessy w Polsze i w Rosiji, nastojaszczaja situacija i pierspiektiwy, Instytut Ekonomiki RAN, Moskwa 2004

Kotowicz-Jawor J.: Inwestowanie przedsiębiorstw przed akcesją do Polski do UE, w: Procesy inwestycyjne w Polsce i w Rosji: stan i perspektywy, pod red. J. Kotowicz-Jawor, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2004

Kowalik T.: Kaleckian crucial reform of capitalism and after, w: Kalecki’s economics today, ed. by Z. L. Sadowski and A. Szeworski, Routledge, London 2004

Kowalik T.: Globalizacja, Integracja, Akcesja, w: Wokół polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2004

Kowalik T.: Oligarchiczny kapitalizm drogą do oligarchicznej demokracji, w: Demokracja spektaklu?; kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, pod. red. P. Żuka, Scholar, Warszawa 2004

Kowalik T.: Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, w: Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, PISM, Warszawa 2004

Kowalik T.: Państwo opiekuńcze i jego przyszłość, w: Dobre państwo, pod red. W. Kieżun, J. Kubin, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004

Kowalik T.: Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska na drodze do Europy, w:, Globalizacja, Gospodarka, Praca, Kultura, red. J. Gardawski, J. Polakowska-Kujawa, SGH, Warszawa 2004

Kowalik T.: Nowa Trzecia Droga – więcej złudzeń niż nadziei, w: Socjologia a przemiany współczesnego świata, pod red. I. Krzemińskiego, Scholar, Warszawa 2004

Kowalik T.: Globalizacja na rozdrożu, w: Globalizacja od A do Z, pod red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004

Kowalik T.: Bobrowski – wybitny intuicjonista, w: Czesław Bobrowski – mistrz ekonomii stosowanej, red. M. Kula, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004

Kowalik T.: [Wystąpienie autoryzowane], w: Tempo wzrostu gospodarki światowej: implikacje dla Polski, pod red. J. Mujżela, B. Fiedora, E. Mączyńskiej, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warsgraf, Warszawa, 2004

Kowalik T.: Limits of integration: The unknown shape and future of the UE, w: A new All-European Development Model in an Enlarged EU, pod red. J. Tomidajewicza, Uniwersytet Poznański, Poznań 2004

Kozłowski P.: Czesław Bobrowski – polski inteligent, w: Czesław Bobrowski – mistrz ekonomii stosowanej, pod red. M. Kulowej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004

Kozłowski P.: [Głos w dyskusji], w: Polska w obliczu wyzwań przyszłości: w świetle studiów Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus Polskiej Akademii Nauk, Elipsa, Warszawa 2004

Macieja J.: Restrukturyzacja sektorów trudnych. Rola Państwa, w: Prowzrostowa polityka strukturalna państwa, Raport Rady Strategii Społeczno – Gospodarczej, nr 34, Warsgraf, Warszawa 2004

Madej Z.: Czy doktryna gospodarki opartej na wiedzy zasługuje na miano paradygmatu ? w: Ekonomia: zasady zastosowania, problemy i aspekty społeczno-polityczne, pod. red. E Freitag-Mika, Politechnika Radomska, Radom 2004

Mączyńska E.: Innowacje a globalne ryzyko, w: Procesy inwestycyjne w Polsce i w Rosji : stan i perspektywy pod red. J. Kotowicz-Jawor , Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004

Mączyńska E.: Omówienie dyskusji na sympozjum RSSG z 4 lipca 2003 Znaczne spowolnienie najwyżej rozwiniętych gospodarek w Ameryce, Europie i Azji. Przyczyny jego powstania i przewlekłości, w: Tempo wzrostu gospodarki światowej: implikacje dla Polski pod red. nauk. J. Mujżela, B. Fiedora, E. Mączyńskiej, Raport Ra, Warsgraf, Warszawa 2004

Mączyńska E.: Omówienie dyskusji na sympozjum RSSG Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce (28 listopada 2003 r.), w: Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce, pod red. nauk. J. Mujżela, B. Fiedora, E. Mączyńskiej, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 50, Warsgraf, Warszawa 2004

Mączyńska E.: Rynkowa wartość nieruchomości, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa, Poltext, Warszawa 2004

Mączyńska E.: Omówienie dyskusji na sympozjum RSSG z 27 września 2002 nt. Polska. Narodowy Pan Rozwoju 2004-2006 , w: Tempo wzrostu gospodarki światowej : implikacje dla Polski , pod red. nauk. J. Mujżela, B. Fiedora, E. Mączyńskiej, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004

Szablewski A.: Restrukturyzacja i prywatyzacja sieciowych sektorów infrastrukturalnych – przypadek elektroenergetyki, w: Prowzrostowa polityka strukturalna państwa, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 34, Warszawa 2004

Wojtyna A.: Czy tempo wzrostu gospodarki światowej rzeczywiście słabnie?, w: Tempo wzrostu gospodarki światowej : implikacje dla Polski, pod red. nauk. J. Mujżela, B. Fiedora, E. Mączyńskiej, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004

Wójcik C, Backé P: The Monetary Integration of Central and Eastern European EU Accession Countries: The Pros and Cons of Speedy versus More Gradual Strategies, w: „The Euro Area and the New EU Member States”, Eds. Lucio Vinhas de Souza and Bas van Aarle, Palgrave, Houndmills, 2004,

Ząbkowicz A.: Globalizacja konkurencji o kapitał i narodowa polityka makroekonomiczna w: Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków, 2004, s.71-86.

Ząbkowicz A.: Antynomia gospodarki liberalnej. Rynek jako narzędzie wolności i jako pole walki o panowanie, w: Kulturowe instrumentarium wolnościDziennikarstwo. Internet. Rynek, p.red R.Paradowskiego, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2004, s.269-279.
2003

Baczko T.: Dysproporcje finansowo-płacowe przedsiębiorstw w: Polska transformacja: sukcesy i bariery : refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Belka M.: Co to są zdrowe finanse publiczne, w: Polska transformacja : sukcesy i bariery: refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Bobińska K.: Transformacja w infrastrukturze w teorii i praktyce, w: Transformacja gospodarcza Polski, pod red. K. Michałowskiego, Verbis 2003

Bugaj R.: Dziesięć uwag o programie naprawy…, w: Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003

Gierszewska G.: Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2003

Jasiński L.: Porównanie relacji stóp procentowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w: Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, pod red. H. Góralskiej, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2003

Jasiński L.: Uwagi o wykładach akademickich na temat Unii Europejskiej, Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2003

Jasiński L.: Polski system finansowy w minionym dziesięcioleciu na tle innych krajów świata. Wybrane aspekty, w: Podstawowe problemy funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej pod red. A.Pomorskiej i M.Pypecia, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2003

Jasiński L.: Wpływ euro na poprawę konkurencyjności gospodarek krajów Unii Europejskiej na rynku globalnym, w: Europa w garści. Gospodarcze i polityczne konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2003

Kotowicz – Jawor J.: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności polskich firm w warunkach integracji z UE w: Gospodarka polski przed wejściem do UE, PWE Warszawa 2003

Kotowicz – Jawor J.: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, seria Polskie Firmy na Rynku Europejskim, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, Nr 12/2003

Kotowicz – Jawor J.: Inwestowanie przedsiębiorstw przed akcesją Polski do UE, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 roku, IKiC HZ, Warszawa 2003

Kotowicz – Jawor J.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed i po akcesji do UE, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki, przedsiębiorstw oraz produktów przed i po akcesji Polski do UE, wyd. MGPiPS, Warszawa 2003

Kowalik T.: Trzecią drogą do centrum, Wzloty i upadki socjaldemokracji europejskiej i polskiej, w: P. Żuk (red.) W poszukiwaniu innych światów’, Scholar, Warszawa 2003

Kowalik T.: Społeczna gospodarka rynkowa – dekoracja czy program działania?, w: E. Mączyńska i P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003

Kowalik T.: Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji i integracji, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003

Kowalik T.: Antyegalitarne tendencje w Polsce na tle literatury światowej, w: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, t. 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003

Kowalik T.: Kaleckian crucial reform of capitalism and after, w. : Z. L. Sadowski i A. Szeworski (red.), Kalecki’s economics today, Routledge, Londyn 2003

Kowalik T.: Polska – Unia Europejska : w obronie różnorodności, w: Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003

Kowalik T.: Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska na drodze do Europy, w: J. Gardawski i J. Polakowska-Kujawa (red.) Globalizacja, Gospodarka, Praca, Kultura, Warszawa 2003

Kowalik T.: Systemic variety under the conditions of globalization and integration, w: Emerging market economies, pod red. G.W. Kołodko, Ashgate Publ. Comp., Aldershot Anglia 2003

Kozłowski P.: Oblicza globalizacji, w: Globalizacja: jeden świat – różne drogi rozwoju, Guillochon B., Larousse, Wrocław 2003

Kozłowski P.: Pogoń za przeszłością, w: Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003

Macieja J.: Wzrost gospodarczy : aktualny stan wiedzy, w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce , praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Macieja Jan.: Mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej, w: Polska transformacja : sukcesy i bariery : refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Madej Z.: Na szlaku reform i transformacji, w: Polska transformacja : sukcesy i bariery : refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Madej. Z.: Czy zbliżenie między Zachodem a Rosją wpłynie na ożywienie polskich kontaktów gospodarczych z partnerami wschodnimi, w: Powiązania gospodarcze Polski z partnerami wschodnimi na tle integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2003

Mączyńska E.: Modele przewidywania upadłości przedsiębiorstw, analiza dyskryminacyjna, w: Globalizacja a integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, (red. R. Borowiecki), AE Kraków 2003

Mączyńska E.: Efektywność największych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń, 2003

Mączyńska E.: Profesor Jan Mujżel – nota biograficzna, w: Polska transformacja : sukcesy i bariery : refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Mączyńska E.: Rating jako narzędzie pomiaru i kontroli ryzyka w działalności gospodarczej w: Rachunkowość w praktyce, Wyd. Dashofe 2003

Mączyńska E.: Gospodarka i przedsiębiorstwa w warunkach globalnej zmiany, w: Gospodarka w obliczu globalizacji, NBP, PTE, Katowice 2003

Mączyńska E.: Polski ustrój gospodarczy. Pułapki modelowe, w: Polska transformacja : sukcesy i bariery : refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Mączyńska E.: Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych (red. L. Czarnota, M . Moszkowicz), Pol. Częstochowa, 2003

Mączyńska E.: Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe, w: Społeczna gospodarka rynkowa, książka opublikowana w ramach serii PTE Ekonomia i świat Współczesny, PTE, Warszawa 2003

MączyńskaE.: Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością – standardem w:Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich (red. J. Kuciński_ -Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki, SGH, tom LXXXIV, 2003 s.105-115

Mujżel J.: Dynamika polskiej gospodarki w latach rynkowo-kapitalistycznej transformacji, w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce , praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Mujżel J.: Czynniki gospodarczego wzrostu i polityki prowzrostowe, w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Mujżel J.: Wybrane problemy wzrostowych czynników popytowych i kształtujących je polityk, w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Mujżel J.: Oszczędności, inwestycje i innowacje, źródła wewnętrzne i zewnętrzne, w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Szablewski A.: Energetyka (współautorzy – P. Jasiński, Piotr Woźniak) w: Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych, Część III Biała Księga 2003, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003

Szablewski A.: System ekonomiczno-finansowy, struktura i zachowania przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektroenergetycznego w: Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. nauk. Jana Mujżela, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Ziggurat, Warszawa 2003

Wojtyna A.: Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego : kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski , w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujecie teoretyczne i empiryczne, pod red. E. Kwiatkowskiego, T. Tokarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Wojtyna A.: Monetary Policy, w: „Poland. International Economic Report 2002/2003, Warsaw School of Economics, Warsaw 2003

Ząbkowicz A.: Globalizacja konkurencji i narodowa polityka gospodarcza w: Globalizacja a tożsamość, p.red. J.Zdanowskiego, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2003, s.27-36.
2002

Baczko T.: Teoria przedsiębiorstwa- przewodnik, Wydawnictwo, WSPiZ im L. Koźmińskiego(współautor)-w druku.

Bugaj R.: Ustrojowa zmiana pod kontrolą liberalnych elit, w: Polskie przemiany : uwarunkowania i spory, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002

Bugaj R.: Redystrybucja dochodów w systemie podatkowo-budżetowymw: Nierówni i równiejsi: sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, pod red. nauk. Tadeusza Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Gierszewska G.: Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, pod redakcją naukową B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002 (współautor).

Jasiński L.: Globalizacja rynków towarowych, w: Globalizacja : mechanizmy i wyzwania, praca zbior. pod red. Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002

Jasiński L.: Zależności przyczynowo-skutkowe czy korelacyjne w badaniach wpływu podaży pieniądza na saldo obrotów w handlu zagranicznym, w: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, pod red. S. Mynarskiego, Akademia Ekonomiczna Kraków 2002

Korona D.: Zagadnienie rynku papierów wartościowych w przepisach Unii Europejskiej i Polski w: Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, ORGMASZ, Warszawa 2002

Korona D.: Globalizacja a giełdowe rynki papierów wartościowych, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania , praca zbiorowa pod red. nauk. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002

Korona D.: Harmonizacja polskich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych z przepisami Unii Europejskiej), w: Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, ORGMASZ Warszawa 2002

Korona D.: Program powszechnej prywatyzacji a sprawiedliwość dystrybucyjna, w: Nierówni i równiejsi pod red. Tadeusza Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Kotowicz-Jawor J.: Inwestycje i majątek trwały: w Transformacja społeczno- gospodarcza w Polsce, RCSS, Warszawa 2002

Kotowicz-Jawor J.: Mikroekonomiczieskije faktory ekonomiczieskogo razwitija Polszi w: Konciepcii dołgosrocznogo ekonomiczieskogo i socijalnogo razwitija Polszi i Rosii, RAN, Moskwa 2002

Kotowicz-Jawor J.: Zdolność akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2001, IKC, Warszawa 2002

Kotowicz-Jawor J.: Akumulacja i rozwój firm, w: Polskie przemiany, uwarunkowania i spory, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002

Kowalik T.: Kaleckian crucial reform of capitalism and after, w: Z. Sadowski, A. Szeworski (red.): O ekonomii politycznej M. Kaleckiego, wyd. londyńskie Routledge (w druku).

Kowalik T.: Economics – Poland: Three social science disciplines in Central and Eastern Europe: handbook on economics, political science and sociology (1989-2001) / ed. by Max Kaase and Vera Sparschuh, co-ed. by Agnieszka Wenninger ,Bonn/Berlin, Social Science Information Centre (IZ), 2002

Kowalik T.: Nowe tendencje w świecie, w: Nierówni i równiejsi, pod red. Tadeusza Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Kowalik T.: Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej, w: Nierówni i równiejsi pod red. Tadeusza Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Kowalik T.: Introduction to Routledge Classic Edition of Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (w druku), Londyn.

Kowalik T.: Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania ,praca zbior. pod red. nauk. Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002

Kozłowski P.: Rola gospodarki nieformalnej w zróżnicowaniu społecznym: próba klasyfikacji, hipotezy, w: Nierówni i równiejsi, pod red. nauk. Tadeusza Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

Kozłowski P.: Rozwój i zanik, w: Polskie przemiany: uwarunkowania i spory, red: Ryszard Bugaj, Józef Halbersztadt, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002

Liberska B.: Globalizacja a korporacje transnarodowe, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbior. pod red. nauk. Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002 .

Liberska B.: Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbior. pod red. nauk. Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002 .

Liberska B.: Udział Polski w procesach globalizacji, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbior. pod red. nauk. Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002 .

Mączyńska E.: Jaki model ustroju gospodarczego dla Polski, w: Strategie rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. S. Partyckiego, UMCS, Lublin 2002

Puchała E.: Skrypt z Teorii Przedsiębiorstwa, (współautor), w druku, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Wojtyna A.: Central Bank vs. Government and Parliament: Can the Conflict over Monetary Policy Delay Poland’s Participation in EMU?, w: F. Bostyn, A. Boytsun (red.), Ownership and Privatisation in Poland. Governance Implications of Poland’s Accession to the European Union, Garant, Antwerpen 2002

Wojtyna A.: Monetary Policy, w: M. Lubiński (ed.), Poland. International Economic Report 2000/2001, Warsaw School of Economics, Warsaw 2002

Zajączkowska S.: Wiedza i technologia w erze globalizacji, w: „Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania,” praca zbiorowa pod red. naukową Barbary Liberskiej, PWE, Warszawa 2002

Artykuły w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych

2014

Bartosik Krzysztof, Zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym w warunkach zmian strukturalnych, w: „Studia Ekonomiczne” nr 2/2014, s. 151- 174, 9 pkt, afil. INE PAN

Błaszczyk Barbara, Employee financial participation in business: Is it worth discussing?, w: “Studia Ekonomiczne”, nr 3/2014, s.314-332, 9 pkt, afil. INE PAN

Dudek Maciej, On Efficient Taxation, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 3/2014, s. 295-313, 9 pkt, afil. INE PAN

Dudek Maciej, Intertemporal Incentives, Equilibrium Selection and Rational Investment Collapse, w: “Eastern Economic Journal”, nr advance online publication, December 22, 2014; doi:10.1057/eej.2014.77, afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Instytucjonalizacja przestrzeni społecznej poprzez dobra publiczne, w: „Gospodarka Narodowa” nr 5/2014, s. 29-52, 8 pkt, afil. INE PAN

Kleer Jerzy, Destrukcyjne siły ładu światowego, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 4/2014, s.516-534, 9 pkt., afil. INE PAN

Kobus Martyna, Jemielniak Dariusz, Komu bije dzwon? Czymu warto badać prawa potęgowe, w: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T.15, s. 287-296, 8 pkt, afil. INE PAN

Kobus Martyna, Jemielniak Dariusz, Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy- nowe kierunki badań społecznych, w: „E-mentor” nr 4(56)/2014, 9 pkt, afil. INE PAN

Allen Franklin, Hryckiewicz Aneta, Kowalewski Oskar, Tümer-Alkan Günseli,, Transmission of bank liquidity shocks in loan and deposit markets: The role of interbank borrowing and market monitoring, w: “Journal of Financial Stability”, Vol. 15, 2014, 112-126, 40 pkt., afil. INE PAN, SGH  (zgodnie z oświadczeniem autora afiliacja INE PAN).

Kowalewski Oskar, Radło Mariusz-Jan, Determinants of Foreign Direct Investment and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: A New Perspective on Internationalization, w: “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 47 (Issues 3-4), 2014, 365-374, 15 pkt., afil. INE PAN

Alwasiak Stanisław, Lewandowska-Kalina Monika, Kalina Lech, Kowalewski Oskar, Możdżeń Michał, Rybiński Krzysztof, Interes publiczny a interes grupowy w polskim ustawodawstwie, w: „Ekonomista”, 2014, 349-366, 10 pkt., afil. INE PAN

Jackowicz Krzysztof, Kowalewski Oskar, Kozłowski Łukasz, Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci, placówek, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (934)2014, 5-17, 6 pkt., afil. INE PAN

Kowalewski Oskar, Multinational Banks and the Performance of Their Subsidiaries Abroad, Journal of Finance and EconomicsVol. 2 (3), 90-100, 2014, afil. INE PAN

Liberska Barbara, Brazylijski model rozwoju na rozdrożu, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 4/2014, s.451-475, 9 pkt., afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Pysz Piotr, Liberalizm – ordoliberalizm – neoliberalizm, w: „Ekonomista”, nr 2/2014, 10 pkt., afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, w: „MAZOWSZE. Studia Regionalne”, nr 15/2014, 3 pkt., afil. INE PAN

Pietrewicz Lesław, Cele korporacji i jej akcjonariuszy, w: „Problemy Zarządzania” nr 2 vol. 12, 8 pkt, afil. INE PAN

Wójcik Cezary, Kurs złoty/euro: teoria i empiria (Robert Kelm), w: „Bank i Kredyt”, nr 45 (5)/2014, I-III, 10 pkt., afil. INE PAN

Wziątek-Kubiak Anna, Pęczkowski Marek, Zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłowych z wiekszościowym udziałem kapitału krajowego i zagranicznego w Polsce. Podobieństwa i różnice, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 4/2014, s. 535-567, 9 pkt, afil. INE PAN

Wziątek- Kubiak Anna, recenzja książki Daniele Archibugi, Andrei Filippetti „Innovation and economic growth: Lessons and prospects from the economic downturn”, Routledge 2012, w: “Studia Ekonomiczne”, nr 3/2014, s. 436-442, 9 pkt, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Organized Interests and European Integration: the question of (neo)corporatism, w: “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, volume 9 issue 1, 2014, 10 pkt, afil. INE PAN

Ząbkowicz Anna, Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech jako synergia między sferą przedsiębiorstw i sferą publiczną, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 1/2014, 9 pkt, afil. INE PAN

Jackowicz Krzysztof, Kowalewski Oskar, Kozłowski Łukasz, Indeksy dyscypliny rynkowej. Propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości, w: „Bezpieczny Bank”, nr 3(56), 2014, 7-49, 4 pkt., afil. INE PAN

2011

Ząbkowicz A: Chińska strategia wyjścia na zewnątrz w świetle oficjalnych dokumentów (współautor J. Ząbkowicz), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 3/2011, s.109-128

Ząbkowicz A.: Chiński kapitalizm idzie w świat, “Organizacja i Kierowanie” (współautor J. Ząbkowicz), nr 2/2011, s.103-112

Ząbkowicz A.: Governance, government, and economic policies w: red. B.Klimczak „Ekonomia Economics”, Research Papers of WrocławUniversity of Economics, 2011, no 3(15), s. 46 – 57

2010

Anna Wziątek-Kubiak : • Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne”,

Anna Wziątek-Kubiak : • Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne”,

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa pomorskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa podlaskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.) : Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Bartosik Krzysztof : Sektor gospodarstw domowych, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, 2010, nr 16, s.23-28. (afil. INE PAN)

Bartosik Krzysztof: recenzja książki: Tomasz Budnikowski, Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Instytut Zachodni, Poznań 2009, s. 351,, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 4/2010 (w druku) (afil. INE PAN)

Bartosik Krzysztof : Wpływ wydajności pracy na zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym, w: „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8/2010 (afil. INE PAN)

Bartosik Krzysztof: Sektor gospodarstw domowych, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, 2010, nr 17 (afil. INE PAN)

Bugaj Ryszard: recenzja książki www.polskatransformacja.pl, T. Kowalika, Warszawa 2009, w: „Studia Ekonomiczne” nr 1/2010, s.103-106 (afil. INE PAN)

Domański S. Ryszard: Kwestia własnościowa w transformacji systemowej, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2010 (afil. INE PAN)

Hardt Łukasz: Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, w: „Ekonomista”, nr 1/2010, s. 9-34 (afil. INE PAN)

Hardt Łukasz: Polska w Unii Europejskiej. W przededniu rozpoczęcia negocjacji nad budżetem UE na lata 2014-2020, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 17, s. 54-58 (afil. INE PAN)

Hardt Łukasz : recenzja książki: Maki U. (2009), The Methodology of Positive Economics. Reflections on the Milton Friedman Legacy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 382,, w: “Gospodarka Narodowa”, nr 7-8/2010, s. 121-124

Hardt Łukasz: Polska w Unii Europejskiej. Ocena dokumentu Komisji Europejskiej „Europa 2020” oraz wykorzystanie funduszy europejskich, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 16, s. 55-58 (afil. INE PAN)

Hardt Łukasz: Criticizing the critique. Some methodological insights into the debate on the state of economic theory in the face of the post 2008 crisis, “Bank i Kredyt” nr 4/2010, s. 7-22

Hardt Łukasz : Kilka uwag o możliwych scenariuszach reform Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 r., w: „Kwartalnik Wieś i Rolnictwo”, nr 4/2010 (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz: U istokow „chołodnogo dysza”, w: „Mir Peremen”, Meżdunarodnyj Nauczno-Obszczestwennyj Żurnał, Moskwa, nr 2/2009

Kowalik Tadeusz: Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego, w: „Master of Business Administration”, nr 5(100)/2009 (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł: Tłumione echo, w: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4/2010, (afil. INE PAN) (w druku)

Kozłowski Paweł: Teoria, empiria i krytyka w książce Kazimierza Łaskiego „Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii”, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 1/2010, (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł : Dialog ze społeczeństwem. Recenzja książki Grzegorza W. Kołodko „Świat na wyciągnięcie myśli” Wydawnictwo Prószyński, Warszawa 2010, w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4/2010, s.110-111 (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł, Sadowski Zdzisław: Zagrożenia ekonomiczno – społeczne, w: „Nauka”, nr 4/2010, (afil. INE PAN)

Liberska Barbara: Model rozwoju Brazylii w okresie rządów prezydenta Luli da Silva, w: „Kwartalnik Ameryka Łacińska”, nr 2/2010, s. 3 – 10

Liberska Barbara: Integracja krajów NAFTA a globalny kryzys gospodarczy, w: „Kwartalnik Ameryka Łacińska”, nr 1/2010, s. 37 – 48

Mączyńska Elżbieta: Das richtige Maß. Über die richtigen Maßstäbe des Geldes, des Geschäfts und des Lebens – Buchreport, w: „Aktuelle Ostinformationen“, 1-2/2010, str. 58- 79

Mączyńska Elżbieta: Die Okonomie und der zivilisatorische Umbruch, w: „Osteuropa”, nr 3/2010, str. 117- 137 (afil. INE PAN) (w druku)

Mączyńska Elżbieta : Ordnungspolitische Dilemmata. Streben wir eine ökologisch-soziale Ordnung der Marktwirtschaft an?, w: „Aktuelle Ostinformationen“, 1-2/2010, str. 10-31

Mączyńska Elżbieta : Das richtige Maß. Über die richtigen Maßstäbe des Geldes, des Geschäfts und des Lebens. Sag „Genug!” bevor zu spat ist!, w: „Osteuropa”, nr 3/2010, str. 192-198 (w druku)

Mycielski Jerzy, Lada Katarzyna : Prognozy INE PAN, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i opinie”, nr 17, s.11-17 (afil. INE PAN)

Mycielski Jerzy, Lada Katarzyna: Prognozy INE PAN, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i opinie”, nr 16, s.10-15 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy : recenzja książki Julio Lopez, G.Michael Assous, Michał Kalecki, Palgrave Maxmillan, Basingstoke 2010, w: „Ekonomista”, nr 5/2010 , s.759-762

Osiatyński Jerzy : recenzja książki Paul Davidson, The Keynes Solution: the path to global economic prosperity. Palgrave-Macmilan, New York, s.208,, w: „Ekonomista”, nr 6/2010, s. 891-895

Osiatyński Jerzy, Łaski Kazimierz, Zięba Jolanta : Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r., w: „Ekonomista”, nr 6/2010, s.805-830

Pietrewicz Lesław: Giełda, w: Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 17, str. 43-48 (afil. INE PAN)

Pietrewicz Lesław: Giełda, w: Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 16, str. 45-50 (afil. INE PAN)

Sopoćko Andrzej : Instrumenty kredytowe inkorporujące ryzyko kredytowe. Zagrożenie dla stabilności gospodarki?, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 3/2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Szablewski Andrzej: Zmiany paradygmatów polityki energetycznej – aspekt liberalizacji i bezpieczeństwa dostaw gazu, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2010 (afil. INE PAN)

Szablewski Andrzej : Implikacje unijnej polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego, w: „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8/2010 (afil. INE PAN)

Wójcik Cezary: The Bail-Out! Positive political economics of Greek-type crises in the EMU, w: CASE Network Studies and Analyses 413, CASE-Center for Social and Economic Research

Wójcik Cezary: Sytuacja makroekonomiczna, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 16, s.19-22 (afil. INE PAN)

Wójcik Cezary: Global financial crisis and the future of EMU, w: “Journal of Regulation & Risk North Asia”, Vol. II, Issues II I III, s. 175-185

Wójcik Cezary: Der Brüsseler EU-Gipfel und die Politische Ökonomie der Krisen im Euroraum, w: „Oekonomenstimme“, 18.11.2010 (afil. INE PAN)

Wójcik Cezary, Fahrholz Christian: The European Council Summit and the Political Economics of the EMU Crisis, w: “Economic Policy CEPS Policy Briefs” No. 217 (afil. INE PAN)

Wójcik Cezary, Fahrholz Christian: The Bail-out! A positive political economics of a Greek type crisis in EMU, CESifo WP 3178 (afil. INE PAN)

Wziątek-Kubiak Anna: Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2010, (afil. INE PAN)

Wziątek-Kubiak Anna (współautorstwo) : Complementarities between barriers to innovations: data evidence from Poland, w: “CASE Network Studies & Analyses”, nr 418/2010

Wziątek-Kubiak Anna (współautorstwo) : Distinguishing persistent from occasional innovators. The case of Polish manufacturing firms, w: “CASE Network Studies & Analyses”, nr 420/2010

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia : Uwarunkowania międzynarodowe, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 16, s. 51-54 (afil. INE PAN)

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia: Uwarunkowania międzynarodowe, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 17, s. 49-53 (afil. INE PAN)

Zajfert Michał: Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 17, s. 29-32 (afil. INE PAN)

Zajfert Michał: Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, w: „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, nr 16, s. 34-38 (afil. INE PAN)

2009

Mączyńska Elżbieta : Upadłości przedsiębiorstw-dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” nr 2(13)/2009 T. 2

Bartosik Krzysztof: Wejście do strefy euro a zróżnicowanie wynagrodzeń, Studia Ekonomiczne, nr 1-2, 2009

Hardt Łukasz: Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości? Refleksje o stanie teorii ekonomii w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, w: „Studia Ekonomiczne” (w druku),

Hardt Łukasz: Recenzja książki: Eric D. Beinhocker, The Origin of Wealth. Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston MA, 2006, s. 527, “Gospodarka Narodowa”, nr 1-2/2009

Kostro Krzysztof: Zagadnienia kulturowe w ekonomii, „Gospodarka Narodowa”, nr 3/2009

Kotowicz-Jawor Joanna: Recenzja książki J. Klicha pt. „Przedsiębiorczość w refomowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, wyd. UJ 2007, str. 137-142,, „Gospodarka Narodowa” 5-6/2009

Kotowicz-Jawor Joanna: Recenzja ksiązki M. Goryni i B. Jankowskiej pt. „Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa” wyd. Difin 2008, (w druku), Ekonomista

Kowalik Tadeusz: O stanie ekonomii w Księdze Jubileuszowej dla Jana Lipińskiego, „Ekonomista” 2/2009

Kowalik Tadeusz: Kryzys oddalił naszą euroizację,, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2/2009

Kozłowski Paweł: Kryzys i jego konsekwencje, „Przyszłość – Świat, Europa, Polska”, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN,

Madej Zbigniew: Idee rządzą światem, „Ekonomista” 5/2009

Mączyńska Elżbieta: Ordungspolitische dilemmata streben wir eine ökologisch-soziale Ordung der Marktwirtschaft an?, Osteuropa. Wirtschaft, nr 3/2009

Mączyńska Elżbieta: Meandry upadłości , „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(10),redakcja A. Herman, styczeń-marzec 2009, Oficyna Wydawnicza SGH

Mycielski Jerzy, Michałek J.J, i Cieślik A: Prognoza skutków handlowych przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, „Bank i Kredyt”, nr 40 (1) 2009

Osiatyński Jerzy: Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8/ 2009

Sopoćko Andrzej: Wpływ integracji ekonomicznej na kierunek przepływów kapitału, „Problemy Zarządzania”, wiosna 2009

Sopoćko Andrzej: Wpływ firm ubezpieczeniowych na rynek kapitałowy(w druku), „Studia Ekonomiczne”

Sopoćko Andrzej: Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym, , „Wiadomości ubezpieczeniowe” 2/2009

Szablewski Andrzej: Szanse, zagrożenia i bariery technologii CCS, Politechnika Łódzka(w druku), „Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie”, Łódź 2009, Nr. 45

Szablewski Andrzej: Uwarunkowania rozwoju energetyki atomowej, „Gospodarka Narodowa”, 2009, nr.11-12

Ząbkowicz Anna: Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezery Federalnej Stanów Zjednoczonych (w druku) , „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” SGH

Ząbkowicz Anna: The Institutional Context of Financialization, “Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” (Global Challenges and Policies of the European Union – Consequences for the New Memeber States, ed. M.Piotrowska, L.Kurowski), No.59 2009

Ząbkowicz Anna: Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, „Ekonomista” nr 4, 2009

Ząbkowicz Anna: Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) – kontekst instytucjonalny, „Organizacja i Kierowanie” nr 2/2009

Ząbkowicz Anna, Pietras K: Instytucjoanlizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiebiorstw międzynarodowych w Polsce(w druku), „Organizacja i Kierowanie” nr 3 (137), 2009

2008

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa : Application of Knowledge Based Economy as Means to Decrease Poland’s Development Distance, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Baczko Tadeusz, Pęczkowska Joanna : Public Aid for Polish Enterprises after the European Union Accesion, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Gierszewska Grażyna : recenzja wydawnicza książki J. Kisielnickiego, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008, Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa, luty 2008.

Hardt Łukasz : Rozwój Polski a fundusze pomocowe Unii Europejskiej, Olympus. Czasopismo naukowe. Scientific Journal, 3(7)/2008

Jasiński Leszek : Integracja monetarna w świetle wskaźnika zbieżności koniunktury, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Kostro Krzysztof : Zagadnienia kulturowe w ekonomii, Gospodarka Narodowa 3/2009, (w druku)

Kotowicz – Jawor Joanna : Polish enterprises on the way to the knowledge based economy, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Kowalik Tadeusz : Euro – kolejny filar ładu społeczno – ekonomicznego, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Kowalik Tadeusz : Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2007 – Leonid Hurwicz, Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje nr 10

Kowalik Tadeusz : Czy kapitalizm może być etyczny?, Annales. Etyka w życiu gospodarczym (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), tom 11, nr 1

Kozłowski Paweł : recenzja książki Grzegorza W. Kołodko pt. Wędrujący świat, Ekonomista, 2008, nr 3, Warszawa 2008

Kozłowski Paweł : Nowe media i nowe społeczeństwo, Przyszłość Świat – Europa – Polska   1/ 2008

Kozłowski Paweł : Euro i Polska, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Kozłowski Paweł : Interesy i realia. Polska i Euro, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Lipowski Adam : Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego, Ekonomista nr 6/2007

Mączyńska Elżbieta : Early warning systems as a factor in adaptation of polish enterprises to the conditions of the integrated EU market, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Mączyńska Elżbieta : Dokąd zmierza ekonomia?, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, nr 2/2008

Mączyńska Elżbieta : Czym jest kapitał intelektualny? , Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, nr 1/2008

Pietrewicz Lesław : Struktura kapitałowa a konkurencyjność polskich MŚP w warunkach jednolitego rynku, Studia Ekonomiczne 3-4/2008

Pietrewicz Lesław : Pułapki zarządzania wartością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2008

Pietrewicz Lesław : Identyfikacja konkurentów na giełdzie, Przegląd Organizacji nr 2/2008

Pietrewicz Lesław : Czynniki warunkujące efektywność narzędzi IR, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7/2008

Pietrewicz Lesław : Zarządzanie wartością w warunkach oderwania cen akcji od fundamentów, Przegląd Organizacji, nr 7-8/2008

Sopoćko Andrzej : Im dłużej bez euro, tym więcej zmarnowanych szans rozwoju polskiej gospodarki, Studia Ekonomiczne 1-2/2008

Szablewski Andrzej : Przypadek kosztów osieroconych a regulacyjny paradoks liberalizacji elektroenergetyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, (w druku)

Szablewski Andrzej : Problem asymetrii informacji w regulacji monopolu naturalnego – ujęcie teoretyczne, Studia Ekonomiczne 3-4/2008

Szablewski Andrzej : Strukturalny aspekt regulacji prokonkurencyjnej w elektroenergetyce, Problemy Zarządzania 1/2008, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Ząbkowicz Anna : Uspołecznienie rynku a globalizacja. Przypadek funduszy emerytalnych, Ekonomia (kwartalnik WNE UW) nr 21/2008

2007

Bartosik Krzysztof: Kontrowersje wokół międzynarodowych standardów pracy, Studia Ekonomiczne 3-4/2007

Bobińska Krystyna: Specyfika prywatyzacji infrastruktury, Studia Ekonomiczne 3-4/2007

Jasiński Leszek: Pozaekonomiczne konsekwencje odmian systemu rynkowego, Przegląd Powszechny, kwiecień 2007

Jasiński Leszek: Odmiany systemu rynkowego, Przegląd Powszechny, marzec 2007

Jasiński Leszek: Gdzie są początki gospodarki liberalnej, Przegląd Powszechny, grudzień 2007

Kostro Krzysztof: Historyk ekonomii w Krainie Lenistwa, recenzja książki Adama Glapińskiego pt. Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Studia Ekonomiczne, 1-2/2007

Kostro Krzysztof: Spotkania kulturowe Polaków, recenzja książki Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, red. Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mirosława Marody, Studia Ekonomiczne, 3-4/2007

Kostro Krzysztof, Skorupska Urszula: Czy ekonomistów szkoły krakowskiej łączyło wspólne podejście metodologiczne?, Studia Ekonomiczne, 3-4/2007

Kotowicz – Jawor Joanna: Zmiany podstaw konkurowania polskich przedsiębiorstw, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, Raport Roczny Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007

Liberska Barbara: recenzja książki Jana Aarta Scholte Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie”, Przyszłość Świat-Europa-Polska, nr 1/2007

Liberska Barbara: Model selektywnej globalizacji gospodarki Indii, Olympus, nr 1/2007

Liberska Barbara: Doświadczenia globalizacji w Ameryce Łacińskiej, Przyszłość Świat-Europa-Polska, nr 2/2007

Lipowski Adam: Some Fallacies in the Interpretations of Competitiveness, Optimum, Studia Ekonomiczne, Białystock, nr 3, 2007

Madej Zbigniew: Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką, Ekonomista, nr 3/2007

Mączyńska Elżbieta: Upadłości przedsiębiorstwa. Zagrożenia i szanse, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3/2007

Mączyńska Elżbieta: Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom 17, Zeszyty Naukowe PTE i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, październik 2007

Mączyńska Elżbieta: Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, Rachunkowość 9/2007

Sopoćko Andrzej: Spekulacja. Skala zagrożeń globalnej i lokalnej równowagi monetarnej, Studia Ekonomiczne, nr 3/2006 (ukazał się w 2007 r.)

Wójcik Cezary: Catching-up, Inflation Differentials and Credit Booms in a Heterogeneous Monetary Union: Some Implications for EMU and new UE Member Countries”, CESifo, Economic Systems, (w druku)

Wójcik Cezary: Credit Booms, Monetary Integration and the New Neoclassical Synthesis, Journal of Banking and Finance, (co-author: Peter Backe), (w druku)

Wójcik Cezary: Productivity, Demand and Regulated Price Effects Revisited: An Analysis of the Real Bilateral Exchange Rates of Four New EU Member States, Emerging Markets Finance and Trade, (co-author: Ronald MacDonald), (w druku)

Wziątek – Kubiak Anna: The Uneven Integration of Polish Manufacturing Industries into the European Single Market, Journal of Economic Integration, vol.22, issue 1, Spring 2007

Ząbkowicz Anna: Idea uspołecznienia rynku w warunkach globalizacji, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne (periodyk Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (w druku)

Ząbkowicz Anna: Idea uspołecznienia rynku w warunkach globalizacji, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, nr 2/2007

Ząbkowicz Anna: Wartości, realne interesy i retoryka – uwagi o polskiej reformie emerytalnej, Studia Ekonomiczne 3-4/2007

2006

Domański Ryszard: The Egyptian – Polish Second Economic Conference, Research Papers, Cairo 2006

Hockuba Zbigniew: Uwagi o kierunkach reform uniwersyteckich studiów ekonomicznych (współautor: J. Kochanowicz), Studia Ekonomiczne, nr 4/2006

Hockuba Zbigniew: Złożoność a ekonomia: Wybrane problemy. Na marginesie artykułu Williama Barnetta II, Studia Ekonomiczne nr 4/2006

Jasiński Leszek: Czy powstanie województwo środkowopomorskie?, Nowe Życie Gospodarcze, 25 czerwca 2006 r.

Jasiński Leszek: Konsensus waszyngtoński jako formuła rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, nr 4/2006

Jasiński Leszek: Among the Pearls of the Polish Economy, Polish Market, nr 10/2006

Jasiński Leszek: Nie psuć – zalecają ekonomiści politykom (głos w dyskusji), Nowe Życie Gospodarcze, 9 kwietnia 2006 r.

Jasiński Leszek: Koncepcje nauki XX wieku i ich percepcje ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej”, 2006

Jasiński Leszek: Normalna bankowość centralna, Nowe Życie Gospodarcze, 26 marca 2006r.

Kostro Krzysztof: Aktualny stan badań nad kapitałem społecznym w Polsce, Studia Ekonomiczne, 1-2 (XLVIII-XLIX) 2006

Kostro Krzysztof: Krótka wędrówka po „górzystym” terenie rynków finansowych (recenzja książki Andrzeja Sławińskiego pt: Rynki finansowe), Studia Ekonomiczne, nr 4/2006 (LI)

Kostro Krzysztof: Barnett, ekonomia austriacka i wymiary w ekonomii, Studia Ekonomiczne, 3 (L) 2006

Kostro Krzysztof: Jakie korzyści odnosi ekonomia z badań nad własną historią? (współautor Michał Brzeziński), Ekonomista, 6/2006

Kotowicz – Jawor Joanna: Recenzja A. Cieślika – Geografia inwestycji zagranicznych, Ekonomista, nr 6/2006

Kotowicz – Jawor Joanna: Inwestowanie polskiej gospodarki, Nowe Życie Gospodarcze, grudzień 2006

Kotowicz – Jawor Joanna: Aktywność inwestycyjna przemysłu w Polsce, Olympus nr 226, 2006

Kotowicz – Jawor Joanna: Strategia…bez strategii, Nowe Życie Gospodarcze, nr 14/2006

Kowalik Tadeusz: Wielkie nadzieje i skromne reformy, Dziś, nr 11/2006

Liberska Barbara: Szanse zakończenia Rundy z Doha, Studia Ekonomiczne, nr 4/2006

Mączyńska Elżbieta: Mikroekonomia – Termometr dla gospodarki, The Magazine of the Polish Academy of Sciences, nr 5/2006

Mączyńska Elżbieta: O podatkach – z fraszką w tle, Nowe Życie Gospodarcze, nr 3/2006

Mączyńska Elżbieta: Der zivilisatorische Umbruch und die Wirtschaftsordnung, Osteuropa, nr 2/2006

Mączyńska Elżbieta: Dobrobyt dla wszystkich?, Nowe Życie Gospodarcze, 19 czerwca 2006

Mączyńska Elżbieta: Korpożercy, korpoludy. Czy ponadnarodowe korporacje niszczą ziemię, kraje i ludzi?, Nowe Życie Gospodarcze, nr 19/2006

Mączyńska Elżbieta: Early-warning systems for predicting bankruptcy – Economic Thermometer, The Magazine of the Polish Academy of Sciences, nr 9/2006

Mączyńska Elżbieta: The list of 500 ‚Enterprises’ successes and failures Davos 2006, Nowe Życie Gospodarcze, 1 luty 2006

Mączyńska Elżbieta: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2/2006

Osiatyński J. Michał Kalecki: (1989-1970), Gospodarka Narodowa, 4/2006, s. 1-30

Osiatyński J. Michał Kalecki: (1989-1970), nowa redakcja i przekład autorski na język angielski, The National Economy: Special Issue 2006, s. 15-45

Pietrewicz Lesław: Wpływ włączenia systemu finansowego Polski do struktur UE na perspektywy rozwojowe krajowych przedsiębiorstw, Ekonomista, (w druku).

Pietrewicz Lesław: The impact of Euentry on financial structure and on competitiveness of financial institutions in Poland, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2006

Skorupska Urszula: Program antyetatystyczny ekonomistów Szkoły Krakowskiej, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2006

Wójcik Cezary: Inflation Differentials in the Euro Area in a New Neoclassical Synthesis Framework, Bank i Kredyt, nr 4/2006

Wziątek – Kubiak Anna: Changes in the Competitive Position of the Czech Republic, Hungary and Poland in the EU Market, Studia i Analizy CASE, nr 317, styczeń 2006

Wziątek – Kubiak Anna: The Uneven Integration of Polish Manufacturing Industries into the European Single Market, Journal of Economic Integration, (w druku).

Wziątek – Kubiak Anna: On essence and Measurement of Changes in Competitiveness of the Accession Countries. Critical Review of Literature, Studia i Analizy CASE, nr 321, 2006

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia: Rola wiedzy technicznej i kapitału ludzkiego w teorii wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa, nr 11/12 2006

Ząbkowicz Anna: Idea ubezpieczeń społecznych a reforma emerytalna w Polsce, Studia Ekonomiczne, nr 3/2006. ,

Ząbkowicz Anna: Idea ubezpieczeń społecznych a reforma emerytalna w Polsce, Studia Ekonomiczne, nr 3/2006

2005

Bartosik K.: Handel zagraniczny a zatrudnienie (ujęcia teoretyczne), Ekonomista, nr 2/2005

Bartosik K.: Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnienie i płace w polskim przemyśle przetwórczym, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2005

Bugaj R.: Gospodarka i cele społeczne, Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje, nr 8/2005

Gierszewska G.: Informacyjne podstawy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Problemy Zarządzania, nr 1/2005

Jasiński L.: Problem obecności monetaryzmu w polskiej polityce pieniężnej, Bank i Kredyt, kwiecień 2005

Jasiński L.: Spójność ekonomiczna – pojęcie i narzędzia pomiaru, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 34/2005

Jasiński L.: Wybrane problemy międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, Studia Ekonomiczne, nr 3/2005

Jasiński L.: Cechy szczególne ekonomii jako nauki, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3- 4/2005

Jasiński L.: Dobre i złe strony procesu globalizacji, wykład inauguracyjny, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 36/2005

Kostro K.: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa, nr 7-8/2005

Kostro K.: Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich, Ekonomia, nr 14/2005

Kotowicz-Jawor J.: Ob aktualnych dietierminanatach inwiestirowanija priedprijatij, Wisnik Czerkaskogo Uniwersitietu, Czerkasy, nr 69/2005

Kowalik T.: America in an age of settling accounts, rec. J. Stiglitz: The roaring nineties, Nowy Jork-Londyn, 2003, w: Dialogue and Universality, no 1012/2004 (ukazał się w 2005 roku).

Kowalik T.: Oskar Lange’s model of market socialism, Lexikon Oekonomischer Werke, (w druku).

Kowalik T.: Systemic diversity of modern capitalism, Dialogue and Universality, no 1012/2004 (ukazał się w 2005 roku).

Kowalik T.: Oskar Lange’s Political Economy, Lexikon Oekonomischer Werke, (w druku).

Kowalik T. Rapacki R.: George Blazyca – wspomnienie, Gospodarka Narodowa, nr 9/2005

Kozłowski P.: Ważne sprawy, rec. książki: „Transformacja i rozwój”, Zdzisław Sadowski, Warszawa 2005, Przyszłość, Świat, Europa, Polska, nr 1/2005

Liberska B.: Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług, Studia Ekonomiczne, nr 3/2005

Liberska B.: Szanse Ameryki Łacińskiej na rynku offshoringu usług IT, Ameryka Łacińska, nr 3-4/2005

Liberska B.: Szanse polski na globalnym rynku offshoringu usług IT, Przyszłość, Świat, Europa, Polska, nr 2/2005

Lipowski A.: Dynamika walki firm o nabywcę a konkurencyjność: zarys modelu, Studia Ekonomiczne, nr 3/2005

Madej Z.: Punkty zwrotne na scenie globalnej, Przyszłość, Świat, Europa, Polska, nr 2/ 2005

Mączyńska E.: recenzja: Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Tadeusz T. Karczmarek, Piotr Pysz, Warszawa 2004, Gospodarka Narodowa, nr 1/2005

Mączyńska E.: recenzja: Systemy gospodarcze, Tadeusz Kowalik, Warszawa 2005, Ekonomista, nr 4/2005

Pietrewicz L.: Welfare state and sustainability in developed societies: a conceptual analysis, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2005

Puchała-Krzywina E.: Dynamika zatrudnienia w Polsce w latach 1992-2003, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2005

Wojtyna A.: Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa, Nr 9/2005

Wójcik C.: Źródła zmian cen relatywnych i dynamiki realnego kursu walutowego – przegląd badań teoretycznych, Bank i Kredyt, nr 9/2005

Wziątek-Kubiak A.: Changes in competitive pressure of the Czech Republic, Hungary and Poland in the enlarged EU-25 market, Studia Ekonomiczne, nr 1-2, 2005

Wziątek-Kubiak A., Magda I.: Polski przemysł przetwórczy w walce konkurencyjnej o rynek unijny: czynniki i efekty, Studia Ekonomiczne, nr 3/2005

Ząbkowicz A.: Japonia: wzrost gospodarczy, niedobór kapitału i system bankowy, Bank i Kredyt, nr 6/2005

Ząbkowicz A.: Polityka strukturalna w świetle światowej debaty i praktyki. Wnioski dla Polski, Studia Ekonomiczne, nr 3/2005

Ząbkowicz A.: Japonia: kryzys bankowy czy kryzys władzy?, Przegląd Organizacji, nr 4/2005

Ząbkowicz A.: Polityka dostosowań strukturalnych w Japonii, Gospodarka Narodowa, nr 4/2005. ,

2004

Bartosik K.: Handel międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii Heckschera-Ohlina-Samuelsona, Ekonomista, Nr 2/2004

Bugaj R.: Ubezpieczenia społeczne – propozycja korekty reformy, Gospodarka Narodowa, Nr 3 /2004

Bugaj R.: Ocena reformy ubezpieczeń społecznych, Gospodarka Narodowa, Nr 1-2 /2004

Gierszewska G.: Recenzja książki E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu. Strategie, zarządzanie, personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6/2004

Gotz-Kozierkiwicz D.: Realny kurs walutowy równowagi w gospodarce transformowanej. Aspekty teoretyczne i wyniki analiz empirycznych, Ekonomista, Nr 3/2004

Gotz-Kozierkiwicz D.: Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, Ekonomista, Nr 6/2004

Jasiński L.: Krytyka – tak, ale bez uproszczeń, recenzja książki C. Grefe, M. Greffrath, H. Schumann Czego chcą krytycy globalizacji ATTAC, Przegląd Powszechny, październik 2004

Jasiński L.: O problemach nie tylko gospodarczych naszych wschodnich sąsiadów, Przegląd Powszechny, czerwiec 2004

Jasiński L.: Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej na tle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Nr 32/2004

Jasiński L.: Profesor Edward Wiszniewski (1921-2004), razem z H. Berwid, W. Kamińskim i W. Wiszniewskim, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Nr 31/2004

Jasiński L.: Czy Unia Europejska będzie światową potęgą?, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 5/2004

Jasiński L.: Recenzja książki W. Kamiński Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (1969-2000), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, październik 2004

Jasiński L.: Zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w latach 2001-2003, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Nr 30/2004

Kostro K.: Nieformalne instytucje w życiu gospodarczym, Studia Ekonomiczne, Nr 1-2/2004

Kotowicz-Jawor J.: Powyszenije konkurientnosposobnosti polskich priedprijatij, w: Mir Pieriemien, nr 2/2004, Moskwa

Kowalik T.: Państwo dobrobytu – druga fala, Problemy Polityki Społecznej, Nr 6/2004

Kowalik T.: Recenzja książki Kapitalizm niemiecki: szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, O. Giedymin, Białystok 2002, Ekonomista, Nr 1/2004

Kozłowski P.: Józefa Pajestki pogląd na społeczne aspekty ekonomii, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Nr 1/2004

Liberska B.: Warunki i perspektywy powstania Strefy Wolnego Handlu Ameryk (FTAA), Ekonomista, Nr 2/2004

Lipowski A.: Theory of Government Failure Revisited., |

Madej Z.: BIZ w makroekonomicznym modelu gospodarczym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Nr 2 (16) /2004

Ząbkowicz A.: Rynek jako narzędzie wolności i jako pole walki o panowanie, środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 1/2004 ,

2003

Bugaj R.: Reforma ubezpieczeń społecznych. Okoliczności wprowadzenia i hipotetyczne następstwa, Gospodarka Narodowa, w druku.

Bugaj R.: Ochrona zdrowia : niepowodzenie reformy, Polityka Społeczna, nr 9/2003.

Glikman P.: Eliminacja deformacji strukturalnych w procesie transformacji, Gospodarka Narodowa, nr 10/2003.

Glikman P. Lipowski A.: Zarys modelu niekoniunkturalnego ożywienia gospodarki, Studia Ekonomiczne, nr 1/2/2003.

Grzelońska U., Hockuba Z.: 70 lat historii Studiów Ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Nr 1-2/2003.

Jasiński L.: Wzajemne relacje różnych stóp procentowych w krajach Polsce i w wybranych krajach świata, Bank i Kredyt, nr 9/2003.

Kowalik T.: Globalizacja na rozdrożu, Bank i Kredyt, nr 8/2003, dod. Globalizacja od A do Z.

Kowalik T.: Accesion to EU : yesterday, today, tomorrow, Der Offentiche Sektor 2002, (wyd. Feb.2003), Hf. 3/4.

Kowalik T.: Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska w drodze do Europy, Przegląd Europy środkowej i Wschodniej , Włocławskie Towarzystwo Naukowe, nr 1/2003 Włocławek 2003.

Kozłowski P.: Perspektywy globalizacji, Studia Europejskie nr 1/ 2003.

Liberska B.: Model irlandzki – czy szansą na przyszłość?, Polska 2000 Plus, nr 2/2003.

Lipowski A.: Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. – ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, Ekonomista, nr 3/2003.

Lipowski A. Glikman P.: Zarys modelu niekoniunkturalnego ożywienia gospodarki, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2003.

Mączyńska E.: Die Wirtschaftsordnungen Polen – Modelle in der Falle, Osteuropa-Wirtschaft, Stuttgart, nr 4/2003.

Mączyńska E.: Wirtschaftsordnung in Polen, Orientirungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bonn 2003.

Mączyńska E.: Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej : sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Ekonomista, nr 5/2003.

Pietrewicz L.: Krytyczna ocena teoretycznych podstaw pomiaru efektywności przedsiębiorstw i propozycje ich poprawy, Studia Ekonomiczne, nr 3/2003.

Szablewski A.: Warunki skuteczności regulacji cen w elektroenergetyce, Gospodarka Narodowa, nr 1-2/2003.

Szablewski A., Wesołowski I.: Liberalizacja rynku energii elektrycznej – pierwsze doświadczenia, Ekonomista, nr 1/2003.

Wojtyna A.: W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej, Studia Ekonomiczne, nr1-2/ 2003.

Wojtyna A.: Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym : nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2003.

Wójcik C.: O reżimie kursowym złotego w fazie przedakcesyjnej i tempie wstąpienia Polski do Europejskiego Mechanizmu Kursowego, Ekonomista, nr 5/2003.

Ząbkowicz A.: Stosunki między państwem i biznesem a wzrost gospodarki, środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 1/2003.

Ząbkowicz A.: OFE. Problemy konkurencji i regulacji, Polityka Społeczna, nr 1/2003.

Ząbkowicz A.: Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista, nr 6, 2003.

Ząbkowicz A.: Globalizacja, regionalizacja i przegięcie deflacyjne polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt, nr 2, luty 2003

Ząbkowicz A.: Narodowa polityka makroekonomiczna a napływ kapitału zagranicznego, Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego i Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, nr 3, maj-czerwiec 2003.

2002

Bartosik K.: Udzial czynnika pracy w handlu zagranicznym Polski, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2002

Bobinska K.: Funkcja uzytecznosci publicznej jako instrument polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej, Polityka Gospodarcza, nr 7/2002

Glikman P.: Geneza deformacji strukturalnych w okresie transformacji, Ekonomista, nr 4/2002

Gotz-Kozierkiewicz D.: Polityka makroekonomiczna a ryzyka deficytu obrotów biezacych w krajach transformowanych – ujecie porównawcze, Ekonomista, nr 4/2002

Gotz-Kozierkiewicz D.: Deficyt rachunku obrotów biezacych w gospodarce transformowanej – obiektywne przeslanki a polityka makroekonomiczna, Ekonomista, nr 3/2002

Gotz-Kozierkiewicz D.: Macroeconomic policy and the financial sector in the polish transition economy, w: Journal of Financial Services, WSUiB oraz University of Bournemouth, nr 3/2002

Jasinski L.: Problem tak zwanej ekonomicznej trzeciej drogi, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej, nr 20/2002

Jasinski L.: Spójnosc ekonomiczna regionów w Polsce na tle krajów unii ekonomicznej i II Rzeczypospolitej, Gospodarka Narodowa, nr 4/ 2002

Jasinski L.: Integracja monetarna a konkurencyjnosc gospodarek krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej, nr 24, Warszawa 2003.

Kotowicz-Jawor J.: Inwestycyjny dramat, Prawo i Gospodarka, 29. III. 2002

Kotowicz-Jawor J.: recenzja, pracy U. Malinowskiej pt. Wycena przedsiebiorstwa w warunkach polskich, Ekonomista, nr 6/2002

Kowalik T.: Przyszlosc panstwa socjalnego w warunkach globalizacji, Polska 2000 Plus, nr 2/2002

Kowalik T.: Spoleczne aspekty transformacji a rola panstwa, Gospodarka Narodowa, nr 9/2001 (ukazal sie w lutym 2002).

Kowalik T.: Systemic diversity under conditions of globalization and integration, w: The Journal of Social Science, University of Tokyo (w druku).

Kowalik T.: W odpowiedzi Leszkowi Zienkowskiemu, Polska 2000 Plus,nr 1/2002

Lipowski A.: Ekonomiczna zawodnosc panstwa – krytyczna analiza ujecia antyetatystycznego, Ekonomista, nr 2/2002

Maczynska E.: Skutecznosc srodków walki z bezrobociem, w: Przedsiebiorstwa wobec bezrobocia, Materialy i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki SGH, tom LXXXI, 2002

Maczynska E.: Kondycja przedsiebiorstw w Polsce. Ocena poprzez rynek pracy i zmiany paradygmatu rozwojowego, w: Przedsiebiorstwo wobec bezrobocia, Materialy i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki, SGH, tom LXXXI, 2002

Maczynska E.: Ökonomische Folgen einer unzureichenden Umstrukturierung von Unternehmen in Polen, OSTEUROPA, nr 1/2002, Deutsche Verlags – Anstalt Stuttgart.

Maczynska E.: Dysproporcje rozwoju regionalnego. Rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciezaniu., w: Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, PTE Rada Naukowa, Zeszyt Naukowy nr 5/2002

Szablewski A.: Konsolidacja a konkurencja na polskim rynku energii elektrycznej, Gospodarka Narodowa, nr 3/2002

Szablewski A.: Podsektor wytwarzania energii elektrycznej wobec akcesji do UE, (wspólautor I. Wesolowski), Gospodarka Narodowa, nr 7-8/2002

Wojtyna A.: Demokratyczna kontrola nad polityka banku centralnego – kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, Ekonomista, nr 5/2002

Wojtyna A.: Nowe kierunki badan nad rola instytucji we wzroscie i transformacji, Gospodarka Narodowa, nr 10/2002

Wojtyna A.: O niektórych zwiazkach miedzy zmianami strukturalnymi a polityka pieniezna, Bank i Kredyt, nr 11-12 (w druku)

Zabkowicz A.: Globalization of Competition and national Macroeconomic Policies, Hemisheres, nr 17/2002, (w druku)

Zabkowicz A.: Przeslanki i konsekwencje neoliberalnych reform spolecznych. Przypadek Chile, Polityka Spoleczna, nr 2/2002

Zabkowicz A.: Otwarte Fundusze Emerytalne. Problemy konkurencji i regulacji, Polityka Spoleczna, w druku.

Zabkowicz A.: Liberalizacja, demokratyzacja i spoleczenstwo obywatelskie. Przypadek Chile, Przeglad Politologiczny, nr 1-2/2002

Zabkowicz A.: Globalizacja, regionalizacja i deflacyjna deformacja polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt, w druku.

Zabkowicz A.: Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy w Chile, Gospodarka Narodowa, nr 1-2/2002

Zajaczkowska S.: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z CEFTA i Mercosur, Gospodarka Narodowa, nr 3/2002

Ząbkowicz A.: Globalization of Competition and national Macroeconomic Policies, Hemisheres, nr 17/2002, (w druku)

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

2014

Kleer Jerzy, Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Michałek Jan Jakub, Niżnik Józef (red.), Kryzysy systemowe, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014, afil. INE PAN (prof.J.Kleer), afil. SGH (prof. E.Mączyńska-Ziemacka)

2010

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa małopolskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.) : Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa opolskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.) : Raport o innowacyjności województwa lubuskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa wielkopolskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa dolnośląskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa śląskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa łódzkiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Baczko Tadeusz (red.) : Raport o innowacyjności województwa lubelskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2010 (afil. INE PAN) (w druku)

Kotowicz-Jawor Joanna (red.): Polska i Rosja, państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010, 268 stron (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz (red.): Stanisław Gomułka i polska transformacja, Dokumenty i analizy, I tom, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł (red.): Konserwatywna modernizacja, INE PAN (afil. INE PAN) (w druku)

Kozłowski Paweł (red.): Po 20 latach. Polska Transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, Wydawnictwo Key Text, Warszaw 2010, (afil. INE PAN)

Kozłowski Paweł (red.): WĘZEŁ POLSKI, INE PAN (afil. INE PAN) (w druku)

Mączyńska Elżbieta, Messner Zbigniew (red.): Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Wydawnictwo PTE i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010

Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red.) : Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo PTE Warszawa 2010, s. 237

Mączyńska Elżbieta, Wilkin Jerzy (red.): Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010 (afiliacja INE PAN)

Osiatyński Jerzy, Mączyńska E., Golinowska S., Koźmiński A. (red.): Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

Osiatyński Jerzy, Mączyńska E., Koźmiński A. (red.): Polskie finanse publiczne: stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010 (afil. INE PAN)

2009

Baczko Tadeusz: The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied, INE PAN, Warszawa 2009

Baczko Tadeusz: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r, INE PAN, Warszawa 2009

Kotowicz-Jawor Joanna: GOW – wyzwanie dla Polsk, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009, INE PAN

Mączyńska Elżbieta: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta (współredakcja): Co ekonomiści myślą o przyszłości, Wyd. Komitet Prognoz PAN i PTE, 2009

Sopoćko Andrzej: Polska w strefie euro. Nowe perspektywy wzrostu, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2009

Sopoćko Andrzej, Nowak A., Nowak S: Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009

Szablewski Andrzej: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Seria Monografie Politechniki Łódzkiej, 2009

Szablewski Andrzej, Wojciechowska Urszula: Determinants of economic competitiveness, Technical University of Lodz, A series of monographs, Lodz 2009

2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa śląskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa mazowieckiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa podlaskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa lubuskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa lubelskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa dolnośląskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa opolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce. Aspekty ekonomiczne, Konsorcjum  ROTMED, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa małopolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa zachodniopomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa łódzkiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa wielkopolskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Baczko Tadeusz : Raport o innowacyjności województwa pomorskiego 2008, INE PAN, Warszawa 2008

Kostro Krzysztof : Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie: Raport XII, INE PAN, Warszawa, maj 2008

Kostro Krzysztof : Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie:  Raport XIIII, INE PAN, Warszawa, listopad 2008

Kotowicz-Jawor Joanna : Adaptacja polskich przedsiębiorstw do warunków rynku UE, Key Text, Warszawa 2008

Kotowicz-Jawor Joanna : Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, INE PAN, KNE PAN, Warszawa 2008

Liberska Barbara : Doświadczenia demokracji w Ameryce Łacinskiej, część I pt. „Gospodarki  latynoemerykańskie wobec wyzwań globalizacji w pracy”, Wydawnictwo Uniwerstetu Jagiellońskiego (w druku), 2008

Mączyńska Elżbieta : Bankructwa przedsiebiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

Mączyńska Elżbieta, Sadowski Zdzisław : O kształtowaniu ładu gospodarczego, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2008

Szablewski Andrzej, Jasiński Tomasz : Different Dimensions of Microeconimic Competitveness, Politechnika Łódzka, Łódź 2008

2007

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku, INE PAN, Warszawa 2007

Kostro Krzysztof: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, Raport X, INE PAN, Warszawa, maj 2007

Kostro Krzysztof: Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007

Kostro Krzysztof: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, Raport XI, INE PAN, Warszawa, listopad 2007

Kotowicz-Jawor Joanna: Adaptacja polskich przedsiębiorstw do warunków rynku UE, Key Text Warszawa, (w druku)

Mączyńska Elżbieta: Upadłości przedsiębiorstw a etyka, „Etyka i ekonomia”, PTE, Warszawa 2007

Mączyńska Elżbieta: Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości, „RACHUNKOWOŚĆ wczoraj, dziś, jutro”, SKwP, Warszawa 2007

Wziątek – Kubiak Anna: Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union, INE PAN, Palgrave-Macmillan

2006

Baczko Tadeusz, Puchała – Krzywina Ewa: Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, Dodatek do Gazety Prawnej, Warszawa

Baczko Tadeusz, Puchała – Krzywina Ewa: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r., INE PAN Warszawa

Bobińska Krystyna: Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie, WSU, Kielce

Bugaj Ryszard: Edukacja – sukcesy, złudzenia, zagrożenia, Polityka Społeczna, nr 4/2006

Domański Ryszard: Polska w partnerstwie europejsko – amerykańskim – Poland in European American Partnership, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM

Domański Ryszard: Lisbon Strategy and the European Labor Market, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM (publikacja w druku)

Domański Ryszard: Searching for Common European Standards of Teaching Economics and Business, Wydawnictwa Uczelniane WSHiFM (publikacja w druku)

Hockuba Zbigniew (redakcja): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8, Warszawa maj

Hockuba Zbigniew (redakcja): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 9, Warszawa listopad

Kostro Krzysztof (redakcja): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8, Warszawa, maj

Kostro Krzysztof (redakcja): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 9, Warszawa, listopad

Kozłowski Paweł: : Listy republikańskie (III), Zdanie, nr 1-2,

Madej Zbigniew : Polsko – rosyjskie stosunki gospodarcze w perspektywie przyszłości, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Wydawnictwo Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN, nr 1 (13), Warszawa

Wziątek – Kubiak Anna (co-author: I. Hashi, P.J.Welfens): Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe: How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union, Palgrave, London, (w druku)

2005

Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Raport nr 44, Warszawa 2005.

Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia”, , Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 46, Warszawa 2005.

Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E.: Nakłady przedsiębiorstw na B+R. Wyniki badań porównawczych (UE a Polska), „Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce”, Rada Strategii Społeczno Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 26, Warszawa 2005.

red. P.J.J. Welfens i A.Wziątek-Kubiak,: Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enalgement, Springer Publishing, Heidelberg, New York, Tokyo, 2005.

2004

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: Tempo wzrostu gospodarki światowej : implikacje dla Polski, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004.

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: System ochrony zdrowia : poszukiwania i propozycje naprawy, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 50, Warsgraf, Warszawa 2004.

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004.

2003

Belka M., Krajewski S., Mączyńska E: Polska transformacja : sukcesy i bariery: refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Mujżel J: Tempo Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Nr 50, Warsgraf, Warszawa 2003. .

Mujżel J: Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Nr 44, Warsgraf, Warszawa 2003.

Inne publikacje

2014

Baczko Tadeusz, Innowacyjne przedsiębiorstwa, w: „Fundusze Europejskie”, nr 32/2013

Balcerowicz Ewa, Finanse organizacji pozarządowej i zagrożenia korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, w: „Racjonalne zarządzanie finansami organizacji pozarządowej”Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2014

Bugaj Ryszard, [głos w debacie] Debata pierwsza. Gospodarcza przydzłość Europy w świetle kryzysu euro, w: „Przyszłość Europy – polska perspektywa,” Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 31-32

Bugaj Ryszard, [głos w debacie] Debata trzecia. Ile domokracji w Unii Europejskiej?, w: „Przyszłość Europy – polska perspektywa”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 124-125

Bugaj Ryszard, cykliczne publikacje na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, w: „Tygodnik Solidarność”

Bugaj Ryszard, Wyborcy zostaną w domu, w: „Rzeczpospolita”, 07.08.2014 r.

Bugaj Ryszard, Europa dwu prędkości może się opłacać, w: „Rzeczpospolita”, 13.10.2014 r.

Bugaj Ryszard, Za dużo darwinizmu, w: „Rzeczpospolita”, z 26.10.2014 r.

Bugaj Ryszard,  25 rocznica ogłoszenia planu Balcerowicza, w: „Rzeczpospolita”, 17.12.2014 r.

Bugaj Ryszard, Jaką alternatywą jest PiS. Ryszard Bugaj analizuje program gospodarczy partii Jarosława Kaczyńskiego, w:„Polska The Times”, 11.05.2014 r.

Bugaj Ryszard, Nie chciałbym, żeby Tusk wyjechał do Brukseli, w:„Polska The Times”, 01.03.2014 r.

Madej Zbigniew, Poglądy na ryzyko w europejskim kręgu kulturowym, w: „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, nr 4 (21)/2014, afil. INE PAN

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, [głos w debacie] Debata pierwsza. Gospodarcza przydzłość Europy w świetle kryzysu euro, w: „Przyszłość Europy – polska perspektywa”,Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 20-24, 48-49

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Przedmowa do wydania polskiego przekładu książki: Barr, Nicholas, Diamond, Peter, Diamond, Reformy systemu emerytalnego, Krótki przewodnik , PTE, Warszawa 2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Od wydawcy, w: „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”, (red.) M.Gorynia, S. Rudolf, PTE, Warszawa 2014, s.13-15

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, tekst rekomendacji w książce: R. Woś, Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMK, Warszawa 2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Fundamentalne pytanie, w: „Rzeczpospolita”, dodatek specjalny, 06.06.2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Thomasa Piketty’ego kij w neoliberalne mrowisko, w: „Biuletyn PTE”, 4/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Kim jest Jean Tirole? w: „Biuletyn PTE”, 4/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny,  w: Biuletyn PTE”, 4/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Forum of Strategic Thinking, w: „Bulletin Polish Economic Society”, no. 2/2014 Special Edition

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, There is no single correct theory of economics, w: „Bulletin Polish Economic Society”, no. 2/2014 Special Edition

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Nie ma jedynie słusznych teorii ekonomii, w: „Biuletyn PTE”, nr 1/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Ethos in Economic and Finance, w: „Polish Market” No. 12.12. 2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Państwo optimum, w: „Kultura Liberalna”, Numer 311, 23.12.2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Oto lekcja Piketty’ego, w: „Krytyka Polityczna”, 17.12.2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Ani neoliberał, ani drugi Piketty, w: „KrytykaPolityczna.pl”, 15.10.2014 r.

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Straszliwe dzieci plądrują świat, w: Dziennik Gazeta Prawna”,nr 192 (3833), 03.10.2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, The role of chance,  w: „Polish Market”, nr 9/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Zacznijmy od przepisów, w: „Rzeczpospolita”, 20.08.2014 r.

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Strzeżcie się sprzedający, w: „EuroLogistics”, 23/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Pension system a challenge for the future, w: „Polish Market”, nr 7 (214)/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Transformacja na 3 z plusem, w: „Instytut Obywatelski”, 15.05.2014 r.

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Wielkie polskie firmy w zagranicznych rękach, w: „Gazeta.pl”, 14.05.2014 r.

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Zniewolony umysł, zniewolony konsument, w: „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 89, 09.05.2014 r.

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Kierunek: industrializacja, komentarz, w: „Nowy Przemysł”, nr 3/2014

Mączyńska-Ziemacka Elżbieta, Triumf niezasłużony, w: „Dziennik Gazeta Prawna”, 24-26.01.2014 r.

Wójcik Cezary, [głos w debacie] Debata pierwsza. Gospodarcza przydzłość Europy w świetle kryzysu euro, w: „Przyszłość Europy – polska perspektywa”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 30-31

Wójcik Cezary, [głos w debacie] Debata piąta. Perspektywy globalnej roli Unii Europejskiej. Idee, instrumenty, interesy, w: „Przyszłość Europy – polska perspektywa”, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 203

Wójcik Cezary, Bezrobotnych i pracy w bród. Rozmowa z dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN Cezarym Wójcikiem, rozm. Karolina Kowalska, w: „Polska the Times”, 2014-06-29 https://www.polskatimes.pl/artykul/3488863,bezrobotnych-i-pracy-w-brod-rozmowa-z-dyrektorem-instytutu-nauk-ekonomicznych-pan-cezarym-wojcikiem,id,t.htmlZąbkowicz Anna, OFE – agresywne fundusze akcyjne, w: „Le Monde diplomatique”, edycja polska, numer 7(101)2014

2011

Ząbkowicz A. Bez pośpiechu z reformami, Przegląd (tygodnik), 27.02.2011, s.48-49

2010

Baczko Tadeusz: Innovative Poland 2009, w: “Polish Market” nr 6(167)/2010 (afiliacja INE PAN)

Bartosik Krzysztof: recenzja książki: Jan Winiecki (red.), Kryzys globalny. Początek czy koniec?, Regan Press, Gdańsk 2009, s. 165, w: „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe” 2010, nr 1

Błaszczyk Barbara: The Lisbon Strategy: A Tool for Economic and Social Reforms in the Enlarged European Union, wydawnictwo internetowe: Social Science Research Network https://www.ssrn.com/

Błaszczyk Barbara, Hashi Iraj, Radygin Alexandr, Woodward Richard,: Corporate Governance and Ownership Structure in the Transition: The Current State of Knowledge and Where to Go from Here, wydawnictwo internetowe: Social Science Research Network https://www.ssrn.com/

Bobińska Krystyna: Nowa rola Rosji i Chin w gospodarce globalnej, w: „Rzeczypospolita”, 19 marca 2010

Bugaj Ryszard: Reforma ubezpieczeń – do poprawki, w: „Gazeta Bankowa”, 12/2010

Bugaj Ryszard: Uderzenie w najuboższych, w: „Rzeczpospolita”, 3.08.2010

Bugaj Ryszard: Polityka gospodarcza w dryfie, w: „Rzeczpospolita”, 16.03.2010

Bugaj Ryszard: Program dla „swoich”, w: „Dziennik Polski” [Kraków], 17.08.2010

Bugaj Ryszard: Nie zadusić wzrostu, w: „Rzeczpospolita”, 30.12.2010

Bugaj Ryszard: Osierocona idea IV RP, w: „Rzeczpospolita”, 6.07.2010

Bugaj Ryszard: Konkurencja na szynach, w: „Dziennik Polski” [Kraków], 27.05.2010

Bugaj Ryszard : Odrzucona spuścizna „Solidarności”, w: „Rzeczpospolita”, 27.08.2010

Bugaj Ryszard,: Dwie Polski, w: „Rzeczpospolita”, 13.05.2010

Jasiński Leszek: Nobel 2010, czyli badania rynku z frykcjami, w: „Nowe Życie Gospodarcze”, listopad 2010

Jasiński Leszek : Czy dyktatura dobrze służy gospodarce?, w: „Przegląd Powszechny” wrzesień 2010

Jasiński Leszek: Nie tylko dla tęskniących za Szwecją (recenzja książki Szwecja: przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010), w: „Nowe książki”, nr 11/2010

Jasiński Leszek: Kto ukształtował kapitalizm? (recenzja książki W.Sombarta, Żydzi i gospodarcze, IFiS PAN, Warszawa 2010), w: „Nowe książki”, nr 6/2010

Jasiński Leszek: Z tajemnic cudów gospodarczych PRL (recenzja książki W.M.Orłowskiego, W pogoni za straconym czasem: wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa 2010), w: „Nowe książki”, nr 6/2010

Jasiński Leszek: Nie tylko biografia, nie tylko o polityce, (recenzja książki P.Vaughana Zbigniew Brzeziński, Świat książki, Warszawa 2010), w: „Nowe książki”, nr 9/2010

Jasiński Leszek, : Jaka jest Francja? (recenzja książki J.-Y.Potela, Francja ta sama czy inna?, rozmowa z M.Rapackim i M.Frybesem, Trio, Warszawa 2009, w: „Nowe książki”, nr 5/2010

Kostro Krzysztof, Brzeziński Michał: Income and consumption inequality in Poland, 1998-2008, w: Bank i Kredyt, nr 4/2010, s.45-72

Kotowicz-Jawor Joanna: Moscow-Warsaw, w: “Academia” nr 2/2010, (afil. INE PAN)

Kowalik Tadeusz : Is cooperation of sociologists and economists possible and if so when?, w: “Warsaw Forum of Economic Sociology”, nr 1/2010

Kowalik Tadeusz: Cięciobsesja, w: „Krytyka Polityczna”, nr 23/2010, str.211-217

Kowalik Tadeusz, : Czy nadchodzi „cywilizacja nierówności”?, w: „Res Humana” nr 6(109)/2010

Liberska Barbara: Brazylia zrobiła to po swojemu, w: „Obserwator Finansowy”, 13 października 2010, (afil. INE PAN)

Liberska Barbara: Czy Bejing Consensus zastapi Washington Consensus?, w: „Obserwator Finansowy”, 11 marca 2010 (afil. INE PAN)

Macieja Jan : How the Pearls of the Polish Economy were awared, w: “Polish Market”, nr 11/2010 (afiliacja INE PAN)

Mączyńska Elżbieta: FREEFALL – or what happens if there is no economic deliberation, w: “Polish Market” nr 12/2010

Mączyńska Elżbieta: Podatkowa wańka-wstańka, w: „Rzeczpospolita”, 20.08.2010

Mączyńska Elżbieta : Kto nie upilnował tygrysa, w: „Makroekonomia prognozy”, wydanie specjalne „Miesięcznika Kapitałowego”, grudzień 2010, s. 3 – 6

Mączyńska Elżbieta : Poland’s potential is still not used properly, which is indicative of reserve scale, w: “Polish Market”, nr 11/2010

Mączyńska Elżbieta: FREEFALL czyli jazda bez trzymanki, w: „Gazeta Bankowa”, październik 2010

Mączyńska Elżbieta : Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w warunkach globalnej niepewności, referat opublikowany w materiałach konferencyjnych: XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. „Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej”, Kielce 2010, s.20

Mączyńska Elżbieta: recenzja książki pt. Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń, Malwina Lemkowska, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2010, s. 247,, w: „Czasopismo Prawo Asekuracyjne”, nr 3(64)/2010

Mączyńska Elżbieta: Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego, w: „MAZOWSZE” Studia Regionalne nr 4/2010, str 22

Osiatyński Jerzy: Wykrzywiony obraz rosyjskiej transformacji (recenzja książki Paula Klebnikowa: „Ojciec chrzestny Kremla: Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu”, Scholar, Warszawa 2010), w: „Rzeczpospolita”, 1 sierpnia 2010

Osiatyński Jerzy: Spory wokół udziału państwa w gospodarce, w: „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 1/2010, s.9-14

Osiatyński Jerzy: Jaka rola państwa, „Rzeczpospolita”, 25 czerwca 2010

Osiatyński Jerzy, : Wyzwania polityki fiskalnej, „Rzeczpospolita”, 21 maja 2010

Osiatyński Jerzy, , : Kosztowne cięcia, „Dziennik – Gazeta Prawna”, 28 lipca 2010

Osiatyński Jerzy, Łaski Kazimierz, Zięba Jolanta: The Government Expenditurte Multiplier and its Estimates for Poland in 2006-2009, WIIW Working Papers, No. 63, March 2010

Osiatyński Jerzy, Łaski Kazimierz, Zięba Jolanta, : Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, w: „Materiały i Studia NBP”, Z. 246, Warszawa

Pietrewicz Lesław : GPW chce być centrum finansowym. Tylko po co?, w: „Wyborcza.biz”, 21. 12. 2010, https://wyborcza.biz/biznes/1,100897,8676228,GPW_chce_byc_centrum_finansowym__Tylko_po_co_.html

Pietrewicz Lesław: Czy alternatywne platformy obrotu (MTF) zmarginalizują warszawską giełdę, w: “Forbes” nr 10/2010, str. 30

Pietrewicz Lesław: Rozwój rynku inwestorów instytucjonalnych i jego wpływ na relacje agencji w spółkach giełdowych, w: „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe”, nr 3/2010, str. 1-20

Szablewski Andrzej: Dylematy polityki energetycznej, w: „Przegląd Gazowniczy”, nr 25/2010

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia: Trends in world economy. Polish perspective, w: “Polish Market”, nr 6/2010, stron 7 (afiliacja INE PAN)

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia : Exports ward off crisis. Moderate Outlook, w: “Polish Market”, nr 4-5/2010, stron 7 (afiliacja INE PAN)

Ząbkowicz Anna: OFE: przegrane emerytury, Przegląd (tygodnik), 5.04.2010, s.46-47
2009

Baczko Tadeusz: Publiczne ratingi innowacyjnych firm – kierunki zastosowań i rozwoju, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, s 110, INE PAN

Baczko Tadeusz: Wprowadzenie, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r.” Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz: The Poland 2020. National Foresight Program. Forecasting the Future, “Academia” 2/2009

Baczko Tadeusz: Zestawienie ocen innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w 2008 roku, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz: Od Diagnozy do Strategii Innowacji dla Polski, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz: Innowacyjność i kreatywność na kryzys,, „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy”, 8-9/2009

Baczko Tadeusz: Zestawienie ocen innowacyjności dużych przedsiębiorstw w 2008 roku,, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz: Zestawienie ocen innowacyjności 216 przedsiębiorstw w 2008 roku, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz: Narodowy Program Foresight Polska 2020. Badanie Przyszłości, „Academia” 2/2009

Baczko Tadeusz: Zestawienie ocen innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w 2008 roku, „Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań”, INE PAN

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa, Szyl Marek: Słownik do zestawień ocen innowacyjności przedsiębiorstw w 2008 r. , „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. – Synteza Wyniki Badań” (red. nauk. doc. dr hab. T. Baczko), 105 str., INE PAN,

Bartosik Krzysztof: Sektor gospodarstw domowych, „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, INE PAN, maj 2009

Bartosik Krzysztof: Sektor gospodarstw domowych, ” Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, INE PAN, listopad 2009

Błaszczyk Barbara: The Lisbon Strategy: A Tool for Economic and Social Reforms in the Enlarged European Union, wydawnictwo internetowe Social Science Research Network https://www.ssrn.com/ w dziale CGN: Effects on Performance, Development & Growth of Economies

Błaszczyk Barbara: Secondary Privatization in Poland (Part II): Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and Their Portfolio Companies, wydawnictwo internetowe Social Science Research Network https://www.ssrn.com/ w dziale CGN: Effects on Performance, Development & Growth of Economies

Błaszczyk Barbara: Secondary Privatisation: The Evolution of Ownership Structures of Privatised Enterprises, wydawnictwo internetowe Social Science Research Network https://www.ssrn.com/ w dziale CGN: Effects on Performance, Development & Growth of Economies

Błaszczyk Barbara, Iraj Hashi, Alexandr Radygin, Richard Woodward: Corporate Governance and Ownership Structure in the Transition: The Current State of Knowledge and Where to Go from Here, wydawnictwo internetowe Social Science Research Network https://www.ssrn.com/ w dziale CGN: Effects on Performance, Development & Growth of Economies

Bobińska Krystyna: The Challenge in Post Communist U.E. Countries From Buy-Outs By State Controlled Enterprises of Non Democratic Countries, Intellectual Economics 1(5) 2009

Bugaj Ryszard: Modernizacyjna korekta, „Dziennik- Europa”, 11-13.04.2009 r

Bugaj Ryszard: Prawdziwy kryzys jest dopiero przed nami, „Dziennik”, 27.07.2009r.

Bugaj Ryszard: Euro – na pewno nie teraz, „Rzeczpospolita”, 10.02.2009 r.

Bugaj Ryszard: Wyścig do unijnej kasy, „Rzeczpospolita”, 19.05.2009 r.

Hardt Łukasz: The history of transaction cost economics and its recent developments, “Erasmus Journal for Philosophy and Economics”,Vol. 2(1)

Hardt Łukasz: Pakt społeczny dla Polski, Instytut Sobieskiego

Hardt Łukasz: Polska w UE: fundusze europejskie, zmiany regulacyjne oraz wpływ globalnego kryzysu na wspólnotową polityke gospodarczą, „Gospodarka Polski – prognozy i opinie” (red. K. Bartosik), INE PAN

Hardt Łukasz: Nie wymieniajmy tak szybko podręczników do ekonomii, „Rzeczpospolita”, dział opinii, wydanie z 21/9/09

Hardt Łukasz: Polska w UE: czy fundusze europejskie mogą stac się czynnikiem przeciwdziałającym spowolnieniu gospodarczemu?, Gospodarka Polski – prognozy i opinie (red. K. Bartosik), INE PAN

Jasiński Leszek : krótkie wypowiedzi , The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied, INEPAN, MSN Scientific Network, Warszawa 2009

Jasiński Leszek: O dołączeniu do strefy euro i globalnym kryzysie, „Przegląd Powszechny” maj 2009

Jasiński Leszek: International Scientific Cooperation between the Institutes of Economic Sciences of the Russian and Polish Academies of Science, Annual Report, Polish Academy of Sciences 2009

Jasiński Leszek: Czy Chiny zdominują gospodarkę świata?, „Przegląd Powszechny” styczeń 2009

Jasiński Leszek: Co się stanie przez najbliższe dziewięćdziesiąt lat, „Nowe książki”, 12/2009

Jasiński Leszek: Ukraińskie problemy nie tylko gospodarcze, „Przegląd Powszechny” marzec 2009

Jasiński Leszek: Profesjonalnie i ekonomicznie, „Gazeta Wyborcza”, 23 grudnia 2009

Jasiński Leszek: Studia dla menedżerów, „Gazeta Prawna”, 25 maja 2009

Jasiński Leszek: Życia gospodarczego wymiar społeczny, „Przegląd Powszechny” luty 2009

Jasiński Leszek: Koszty i korzyści związane z wprowadzeniem pieniądza euro, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli” 1/ 2009

Kowalik Tadeusz: Ustanawianie kapitalizmu, recenzja książki pt: „Z deszczu pod rynnę”, Jacek Tittenbrun, „Nowe Książki”, nr 1/2009

Kowalik Tadeusz: Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego, „Master of Business Administration”, nr 5

Kowalik Tadeusz: Meandry polskiej prywatyzacji, recenzja czterotomowej książki Jacka Tittenbruna pt. Z deszczu pod rynnę, „Nowe Ksiązki”, nr 1/2009

Krzywina Ewa: Wnioski – Część Mikroekonomiczna, „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. – Synteza Wyniki Badań” (red. nauk. doc. dr hab. T. Baczko), 105 str., INE PAN, Warszawa 2009

Krzywina Ewa: Bariery utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej, „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. – Synteza Wyniki Badań” (red. nauk. T. Baczko), 105 str., INE PAN, Warszawa 2009

Krzywina Ewa: Wnioski – Część Mikroekonomiczna, „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. – Synteza Wyników Badań” (red. nauk. doc. dr hab. T. Baczko) INE PAN, Warszawa 2009

Liberska Barbara: Sukcesy i niepowodzenia NAFTA 1994-2009, Kwartalnik Ameryki Łacińskiej CESLA UW Warszawa 2009, str 20 (w druku)

Mączyńska Elżbieta: O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia, „Nowe Życie Gospodarcze” , 2009, nr 23- 24

Mączyńska Elżbieta: Risks and opportunities of corporate bancrupties , “Economics and business administration journal”, nr 1/2009, redakcja A. Herman Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

Mączyńska Elżbieta: Siła, tradycja i grzechy rachunkowości, „Rachunkowość”, 10/2009

Mączyńska Elżbieta: Wirtschaftsordnung – Bedarf an Ordo , „Aktuelle Ostinformationen“ nr 3/4 2009, Gesamteuropäisches Studienwerk e.V 2009

Mączyńska Elżbieta: Czy to starość, „Gazeta Bankowa” nr 14/2009 (06.04.2009 r.)

Mycielski Jerzy: Relative poverty as a determinant of migration: Evidence from Poland (z Mają Micevską i Odedem Starkiem), , Economic Letters, 103/ 2009

Mycielski Jerzy, Katarzyna Rosiak-Lada: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 15, Warszawa, listopad 2009

Mycielski Jerzy, Katarzyna Rosiak-Lada,: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 14, Warszawa, maj 2009

Pietrewicz Lesław: Giełda, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 14, Warszawa, maj 2009

Pietrewicz Lesław: GPW – liczy się jakość, „Parkiet” nr 42 (3866), 21-22 stycznia 2009

Pietrewicz Lesław: Giełda, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 15, Warszawa, listopad 2009

Szablewski Andrzej: Konkurencyjny rynek energii elektycznej a bezpieczeństwo dostaw – dwa skrajne podejścia teoretyczne, „Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych”, Wydział Zarządzania i Ekonomii, tom VIII s. 133-144, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009

Wójcik Cezary: Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2008 roku, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, maj 2009

Wójcik Cezary: The G20 needs positive expectations, “The Guardian”, 27 marca 2009

Wójcik Cezary: Szczyt G20 z polskiej perspektywy, „Rzeczpospolia”, 2 kwietnia 2009

Wójcik Cezary: Potrzebny wiarygodny plan przyjęci euro, „Rzeczpospolita”, wrzesień 2009

Wójcik Cezary: Sytuacja makroekonomiczna Polski w pierwszej połowie 2009 roku, „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie”, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, pażdziernik 2009

Wójcik Cezary: Den IWF stärken, „Die Zeit“, 25 marca 2009

Wziątek –Kubiak Anna, (współautorstwo) : The innovation patterns of firms in low and high technology manufacturing sectors in the New Member States, WIIW Working papers, (w druku)

Wziątek –Kubiak Anna, (współautorstwo): Differentiation of innovation behavior of manufacturing firms in the New Member States. Cluster analysis on firm-level data,, CASE Network “Studies and Analysis” 394/2009

Wziątek –Kubiak Anna, (współautorstwo): Differentiation of innovation behavior of manufacturing firms in the New Member States. Cluster analysis on firm-level data, WIIW Working paper (w druku)

Wziątek –Kubiak Anna, Balcerowicz Ewa, Pęczkowski Marek: The innovation patterns of firms in low and high technology manufacturing sectors in the New Member States, CASE Network, “Studies and Analysis” 390/2009, https://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/25872698_390_CNSA.pdf

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia: Uwarunkowania międzynarodowe, „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, Raport nr 15, listopad 2009, Warszawa 2009

Zajączkowska-Jakimiak Sylwia: Uwarunkowania międzynarodowe, „Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie”, Raport nr 14, maj 2009, Warszawa 2009.

Zajfert Michał: Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie”, Raport nr 15, Listopad 2009, INE PAN, Warszawa 2009

Ząbkowicz Anna: Uspołecznienie rynku w warunkach globalizacji. Egzemplifikacja problemu – przypadek funduszy emerytalnych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4/2009 (red. S.Lis)

Ząbkowicz Anna: Rozważania nad naturą powszechnej demokracji, państwa socjalnego i kapitału, „Studia z Nauk Społecznych, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki”, nr 2 2009 (red. M.Wolański)

2008

Baczko Tadeusz : Innovation: the chance to catch up, Polish Market 4/2008

Baczko Tadeusz : Innowacyjność – szansą rozwoju Mazowsza, Mazowiecki Biznes 1/2008

Baczko Tadeusz : Wpływ innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy. Bliżej do najlepszych, Academia 1/2008

Baczko Tadeusz : The impact of innovation on socioeconomic development. Narrowing the Gap, Academia 1/2008

Baczko Tadeusz : Location Conditions in East Germany and in Poland from the Point of View of the Companies, Weekly Report DIW 3/2008

Baczko Tadeusz (współautor) : Standortbedingungen in Ostdeutschland und Polen aus Sicht der Unternehmen, DIW Wochenbericht 9/2008, 27 lutego 2008 r.

Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa: Wyzwanie innowacyjne dla przedsiębiorczych, „Współczesne Problemy Zarządzania” , nr 1

Bartosik Krzysztof : Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Opinie i prognozy, Warszawa, maj 2008.

Bartosik Krzysztof : Wstęp, Gospodarka Polski – Opinie i prognozy, Warszawa, listopad 2008.

Bartosik Krzysztof : Wejście Polski do strefy euro: szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania/The Polish Open University  (w druku).

Bartosik Krzysztof : Wstęp, Gospodarka Polski – Opinie i prognozy, Warszawa, maj 2008

Bugaj Ryszard : Kłopoty z reforma zdrowia, Gazeta Polska (Kraków) październik 2008,

Bugaj Ryszard : Zdrowie z elementami rynku, Rzeczpospolita, 16.10.2008 r.

Bugaj Ryszard : Polska wojna podatkowa, Gazeta Polska (Kraków), grudzień 2008,

Bugaj Ryszard : Czy rząd Tuska uratuje kapitalizm, Rzeczpospolita z 7.11. 2008 r.

Bugaj Ryszard : Dylematy reformy ubezpieczeń społecznych, Gazeta Polska (Kraków), listopad 2008,

Bugaj Ryszard : Polski dylemat europejski, Rzeczpospolita, 30.04-1.05.2008 r.

Bugaj Ryszard : Niemądra likwidacja pomostówek, Rzeczpospolita z 25.11. 2008 r.

Gierszewska Grażyna : recenzja wydawnicza pracy habilitacyjnej Joanny Cygler, pt. Kooperencja przedsiębiorstw – czynniki sektorowe i korporacyjne, grudzień 2008 r.

Gierszewska Grażyna : recenzja wydawnicza książki Stefana Krajewskiego pt. Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, kwiecień 2008 r.

Gierszewska Grażyna : recenzja pracy doktorskiej Edyty Malickiej pt. Rola zarządzania kompetencjami menedżerów we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Politechnika Warszawska, lipiec 2008 r.

Hardt Łukasz : Polska w Unii Europejskiej – ocena efektywności środków UE w ramach programów operacyjnych 2004-2006 oraz debata nad zmianami w polityce rolnej oraz spójności, Raport INE PAN – Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie, maj 2008

Hardt Łukasz : Rozwój obszarów wiejskich – polityka rolna a polityka spójności. Refleksje w kontekście przeglądu budżetu Unii Europejskiej, Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, 4/2008

Hardt Łukasz : Zreformujmy system tworzenia regulacji prawa gospodarczego, Rzeczpospolita, wydanie z dn. 04.06.2008 r.

Hardt Łukasz : Polska w UE – wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz bariery ich absorpcji, Raport INE PAN – Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie, listopad 2008

Jasiński Leszek : Karola Wojtyły spojrzenie na społeczeństwo, recenzja książki Vittorio Possenti pt. „Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma Karola Wojtyły”, Przegląd Powszechny, luty 2008

Jasiński Leszek : recenzja rozprawy doktorskiej Lechosława Rojewskiego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jako system finansowania publicznych inwestycji strukturalnych w regionie, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Jasiński Leszek : Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem euro w Polsce, Gaudeamus (czasopismo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli), nr 11/2008.

Jasiński Leszek : recenzja rozprawy doktorskiej Sławomira Hinca, pt. Struktury oraz metody kształtowania taryf przesyłowych w gazownictwie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Jasiński Leszek : By żyło się lepiej. Wszystkim? Czy na świecie rosną nierówności dochodowe?, Przegląd Powszechny, czerwiec 2008

Jasiński Leszek : recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Jacka Luszniewicza pt. Solidarność, samorząd pracowniczy, transformacja systemu. O programie gospodarczym sieci organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

Jasiński Leszek : recenzja rozprawy doktorskiej Tadeusza Maceikianeca pt. Handlowe efekty integracji Polski i Litwy z Unią Europejską, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Jasiński Leszek : Moralna przewaga rynku, recenzja książki M. Wojciechowskiego Moralna wyższość wolnej gospodarki, Przegląd Powszechny, październik 2008

Jasiński Leszek : recenzja rozprawy doktorskiej Urszuli Skorupskiej, pt. Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Kotowicz – Jawor Joanna : recenzja książki M. Goryni pt. Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, dla kapituły Nagrody Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga

Kotowicz – Jawor Joanna : Przyszłość gospodarcza Polski, Biuletyn PTE nr 3, maj 2008.

Kotowicz – Jawor Joanna : recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Jacka Klicha, pt. Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków,

Kowalik Tadeusz : Wywiad, Sprawy Nauki nr 3/2008

Kowalik Tadeusz : recenzja książki Jacka Tittenbruna pt. Z deszczu pod rynnę, 4 tomy, Poznań, ukaże się w „Nowe Książki”, (w druku)

Kowalik Tadeusz : Oskar Lange (hasło), The New Palgrave Economic Dictionary, 2d edition

Kowalik Tadeusz : Szok zamiast terapii, Zdanie, nr 1-2/2008

Kowalik Tadeusz : Dokąd zmierzają Chiny?, Dziś nr 3/2008

Kowalik Tadeusz : Kornai wśród skorpionów, Gazeta Wyborcza, 18-19 października 2008 r.

Kowalik Tadeusz : Straciliśmy szansę, pora na poprawę, wywiad Anny Leszkowskiej, Sprawy Nauki, kwiecień 2008 r.

Kozłowski Paweł : Hamulce modernizacji, Nowe Życie Gospodarcze, 2008, nr 7 (13.04.2008),

Kozłowski Paweł : Polityka jako samoograniczenie recenzja książki pt. „Pochwała politycznej biegłości”, Elbląg, 2008, wZdanie, 2008, nr 1-2

Kozłowski Paweł : Kilka słów wprowadzenia, Zdanie, 2008, nr 1-2

Kozłowski Paweł : Wolność ekonomiczna, recenzja książki pt. „Kapitalizm i wolność”, Milton Friedman, Gliwice, 2007, Nowe Książki, 2008, nr 12

Kozłowski Paweł : Bauman o popkulturze, recenzja książki, Nowe Książki, 2008, nr 9

Krzywina Ewa : Wyzwanie innowacyjne dla przedsiębiorczych, Zeszyty Naukowe Wydziału ITZ WSISIZ, (w druku)

Liberska Barbara : Wielkie zmiany na globalnym rynku, Rzeczpospolita, 22.03.2008 r.

Liberska Barbara : System powiązań Ameryki Łacińskiej z Indiami i Chinami we współczesnej gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 23/ 2008

Liberska Barbara : Ropa zmieni Brazylie w potęgę, Rzeczpospolita, 16.05.2008r.

Liberska Barbara : Nowi partnerzy: Chiny Ameryka Łacińska, Rzeczpospolita, 10.01.2008 r.

Mączyńska Elżbieta : Węzły gordyjskie XXI wieku – dyskusja redakcyjna, Nowe Życie Gospodarcze nr 5/6/2008

Mączyńska Elżbieta : Brak strategii zwiększa pole do  populizmu, Biuletym PTE, nr 1/2008

Mączyńska Elżbieta : Czy NBP powinien mieć dominujący wpływ na funkcjonowanie BFG, Nowe Życie Gospodarcze z 24.11.2008 r.

Mączyńska Elżbieta : O tych z najwyższej półki – czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Nowe Życie Gospodarcze nr 14/2008

Mączyńska Elżbieta : Pokongresowe podsumowania i refleksje, Biuletym PTE, nr 1/2008

Pietrewicz Lesław : Komentarz: źródła obecnego kryzysu finansowego, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 13, Warszawa, listopad 2008 r.

Pietrewicz Lesław : Relacje inwestorskie jako giełdowy marketing strategiczny, wortal PRoto (www.proto.pl ), 29 lipca 2008 r. (https://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=50824&rob=dr_Leslaw_Pietrewicz__Relacje_inwestorskie_jako_gieldowy_marketing_strat)

Pietrewicz Lesław : Nowoczesne relacje inwestorskie, „Marketing w Praktyce”, nr.9/2008

Pietrewicz Lesław : Grzechy główne krajowych IR, „Parkiet” nr 87 (3610), 14 kwietnia 2008, dodatek specjalny „Forum relacji inwestorskich”

Pietrewicz Lesław : Giełda, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 12, Warszawa, maj 2008

Pietrewicz Lesław : Ryzyko związane z prywatyzacją warszawskiej giełdy, „Parkiet” nr 3663, 19 czerwca 2008 r.

Pietrewicz Lesław : Wykorzystanie analizy strategicznej dla potrzeb IR, „Rynek Kapitałowy”, nr 7-8 (lipiec-sierpień)/2008

Pietrewicz Lesław : Co powinny zawierać strony internetowe poświęcone IR, www.marketing.org.pl, wrzesień 2008

Pietrewicz Lesław : PR nie zastąpi strategii rozwoju GPW, pb.pl, 26 kwietnia 2008, (https://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=6dc6d656-de1f-4bc7-ba9d-d3284c452a6a&open=sec )

Pietrewicz Lesław : Giełda, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, nr 13, Warszawa, listopad 2008 r.

Pietrewicz Lesław : Strategie obronne spółek na czas bessy, „Parkiet” nr 166 (3689), 19-20 lipca 2008 r.

Pietrewicz Lesław : Buy back jako narzędzie manipulacji inwestorami, „Parkiet”, nr 201 (3724), 30-31 sierpnia 2008

Pietrewicz Lesław : Polska w strefie euro a wyceny firm na giełdzie, „Parkiet” nr 3596, 28 marca 2008,

Pietrewicz Lesław : Casino capitalism, „Parkiet”, nr 3813, 15 grudnia 2008

Pietrewicz Lesław : IR to nie PR dla inwestorów, wortal PRoto (www.proto.pl ), 12 maja 2008,(https://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=48208&rob=Dr_Leslaw_Pietrewicz,_Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN__IR_to_nie_PR_dla_inwestorow )

Skorupska Urszula : Propagowanie zasad liberalizmu gospodarczego jako misja Towarzystwa Ekonomicznegow Krakowie, https://www.pte.pl/pliki/1/87/Misja_TE_w_Krakowie.pdf

Wójcik Cezary : Droga do wzrostu, Rzeczpospolita, październik 2008

Wójcik Cezary, Katarzyna Lada : Sytuacja Makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, maj 2008

Wójcik Cezary, Katarzyna Lada : Sytuacja Makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Raport INE PAN, listopad 2008

Zajączkowska Sylwia : Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie. Raport INEPAN, listopad 2008

Zajączkowska Sylwia : Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie. Raport INEPAN, maj 2008

Zajfert Michał : Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i opinie, Raport nr 13, Listopad 2007, INE PAN, Warszawa 2008

Zajfert Michał : Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i opinie, Raport nr 12, Maj 2007, INE PAN, Warszawa 2008

2006

Baczko Tadeusz.: Innowacyjność pozwala zmniejszać dystans rozwojowy, w: 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm, Dodatek do Gazety Prawnej, dn. 6 grudnia 2006 r.

Baczko Tadeusz.: Słownik listy rankingowej 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, w: 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm, Dodatek do Gazety Prawnej, dn. 6 grudnia 2006 r.

Baczko Tadeusz.: Lista rankingowa 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój w 2005 r., w: 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm:, Dodatek do Gazety Prawnej, dn. 6 grudnia 2006 r.

Bartosik Krzysztof.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – prognozy i opinie, nr 9 2006

Bartosik Krzysztof.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – prognozy i opnie, nr 8 2006

Bugaj Ryszard.: Wybór pozorny, wybór realny, Rzeczpospolita, dn. 17 maja 2006 r.

Bugaj Ryszard.: Plaster na drewnianą nogę, Życie Warszawy, dn. 28 czerwca 2006 r.

Bugaj Ryszard.: Widmo autorytarnego dryfu, Rzeczpospolita, dn. 31 stycznia 2006 r.

Bugaj Ryszard.: Przyjaźń i interesy, Rzeczpospolita, dn. 20 czerwca 2006 r.

Bugaj Ryszard.: Konstytucji zagraża… Trybunał Konstytucyjny, Życie Warszawy, dn. 10 października 2006 r.

Domański Ryszard.: Fides de Ratio of Economics, Royal Warsaw, nr 1 2006

Domański Ryszard.: History and Lasting, Royal Warsaw, December 2005/January 2006

Jasiński Leszek.: Rozumienie prawdy w ekonomii (dokończenie), Przegląd Powszechny, marzec 2006

Jasiński Leszek.: Rozumienie prawdy w ekonomii (część I), Przegląd Powszechny, luty 2006

Jasiński Leszek.: Gospodarka innowacyjna jest konkurencyjna, Gazerta prawna, dn. 13 kwietnia 2006 r.

Jasiński Leszek.: Alternatywy dla dzisiejszego świata?, recenzja książki J. Żakowskiego pt.: Abty-Tina. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Przegląd Powszechny, styczeń 2006

Korona Daniel.: Sprawy podatkowe przed GIODO, Fiskus, nr 6, dnia 18 marca 2006 r.

Korona Daniel.: Niesprawiedliwość w sądach administracyjnych, Fiskus, nr 8, dnia 15 kwietnia 2006 r.

Korona Daniel.: Doręczenie w miejscu pracy, Doradca Podatnika, nr 41, dnia 16 października 2006 r.

Korona Daniel.: Decyzja nie jest tytułem egzekucyjnym, Doradca Podatnika, nr 42, dnia 23 października 2006 r.

Korona Daniel.: Nic dwa razy się nie zdarza, Fiskus, nr 4, dnia 18 lutego 2006 r.

Korona Daniel.: Afera Banku Handlowego, Fiskus, nr 15, dnia 5 sierpnia 2006 r.

Korona Daniel.: Brak opłaty skarbowej, Doradca Podatnika, nr 42, dnia 23 października 2006r

Korona Daniel.: Albo strata albo dochód, Fiskus, nr 1, dnia 2 stycznia 2006 r.

Korona Daniel.: Walka o 50-proc. Koszty uzyskania przychodu, Fiskus, nr 12, dnia 17 czerwca 2006 r.

Korona Daniel.: Odmowa przyjęcia pisma, Doradca Podatnika, nr 41, dnia 16 października 2006 r.

Korona Daniel.: Dopuszczalne zarzuty, Fiskus, nr 5, dnia 4 marca 2006 r.

Korona Daniel.: Mandat za brak przychodu, Fiskus, nr 20, dnia 21 października 2006 r.

Korona Daniel.: Stwierdzenie przedawnienia, Doradca Podatnika, nr 42, dnia 23 października 2006 r.

Korona Daniel.: Zaległość należało określić, Fiskus, nr 3, dnia 4 lutego 2006 r.

Korona Daniel.: Nieważność postępowania sądowego, Fiskus, nr 13/14, dnia 1 lipca 2006 r.

Korona Daniel.: Przewlekanie postępowań, Doradca Podatnika, nr 42, dnia 23 października 2006 r.

Korona Daniel.: Darowizna czy świadczenie nieekwiwalentne, Fiskus, nr 7, dnia 1 kwietnia 2006 r.

Korona Daniel.: Próba egzekucji po przedawnieniu, Fiskus, nr 9, dnia 29 kwietnia 2006 r.

Korona Daniel.: Doręczenie obu współmałżonkom, Doradca Podatnika, nr 41, dnia 16 października 2006 r.

Korona Daniel.: 50-proc. koszty uzyskania przychodu w ramach stosunku pracy, Doradca Podatnika, nr 46, dnia 20 listopada 2006 r.

Korona Daniel.: Identyczny stan prawny, różne postanowienia, Fiskus, nr 4, dnia 18 lutego 2006 r.

Korona Daniel.: Pismo zwykłe czyli bezczynność, Fiskus, nr 16, dnia 19 sierpnia 2006 r.

Korona Daniel.: Zapłata podatku przed przedawnieniem, Doradca Podatnika, nr 42, dnia 23 października 2006 r.

Korona Daniel.: Nieskuteczne doręczenie pisma, Fiskus, nr 2, dnia 21 stycznia 2006 r.

Korona Daniel.: Podatnicy przegrali, Fiskus wygrał. Dlaczego?, Fiskus, nr 12, dnia 17 czerwca 2006 r.

Korona Daniel.: Nieskuteczne doręczenie, Doradca Podatnika, nr 41, dnia 16 października 2006 r.

Kotowicz – Jawor Joanna (udział w pracach): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8 i 9/2006

Kozłowski Paweł.: Zrozumieć fragment to poznać całość, Exit, nr 2 / 2006

Mycielski Jerzy (udział w pracach): Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8 i 9/2006

Osiatyński J.: Europe and the CIS Regional MDG Report, National Millennium Development Goals: A framework for Action, UNDP Regional Bureau for Europe and CIS, Bratislava 2006 – konsultant naukowy.

Osiatyński J.: The Blue Ribbon Report Kyiv Weekly, nr 36, September 27, 2006

Osiatyński J.: Rozmowa z prof. Jerzym Osiatyńskim, Wiceprzewodniczącym RSSG i prof. Elżbietą Mączyńską, sekretarzem RSSG Czy rząd chce wiedzieć?, Nowe Życie Gospodarcze, 2006

Pietrewicz Lesław.: Inwestycje przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, maj 2006

Pietrewicz Lesław.: Model rozwoju GPW na tle tendencji światowych, Gazeta Bankowa, nr 19 (915), dnia 8 – 14 maja 2006 r.

Pietrewicz Lesław.: Inwestycje przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opnie, listopad 2006

Pietrewicz Lesław.: Szkoda, że to nie BPH przejmuje PKO, Gazeta Giełdy Parkiet, nr 3018, dnia 22 kwietnia 2006 r.

Pietrewicz Lesław.: Sektor pozabankowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, maj 2006

Pietrewicz Lesław.: 15 lat giełdy – źródła sukcesu, Gazeta Giełdy Parkiet, nr 3045, dnia 27 maja 2006 r.

Pietrewicz Lesław.: Giełda, Gospodarka Polski – Prognozy i Opnie, listopad 2006

Puchała – Krzywina Ewa.: Wyniki finansowe i kondycja przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opnie, nr 8, Warszawa, maj 2006

Puchała – Krzywina Ewa.: Wyniki finansowe i kondycja przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 9, Warszawa, listopad 2006

Puchała – Krzywina Ewa.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8, Warszawa, maj 2006

Puchała – Krzywina Ewa.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opnie, nr 9, Warszawa, listopad 2006

Puchała – Krzywina Ewa.: Słownik Listy rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2005 r., Dodatek do Gazety Prawnej, grudzień 2006

Szablewski Andrzej.: Dlaczego pionowa? Konsolidacja sektora elektroenergetycznego z perspektywy ewolucji polityki energetycznej, BOT Górnictwo i Energetyka, październik 2006

Wójcik Cezary.: The Monetary Independence Hypothesis: Evidence from a Group of New Member States, Journal of Comparative Economics, nr 34, (co-author: Jesus CrespoCuaresma).

Wójcik Cezary.: Catching-up and Credit Booms in Central and Eastern European EU Member States and Acceding Countries: An Interpretation within the New Neoclassical Synthesis Framework, CESifo Working Paper 2006, (co-author: Peter Backe)

Wójcik Cezary.: Stopy procentowe jak w Eurolandzie, Rzeczpospolita, nr 128 (7422), dnia 2 czerwca 2006 r.

Wójcik Cezary.: Catching-up: the Role of Demand and Supply Side Effects on the Real Exchange Rates of Accession Countries, CESifo Working Paper Series nr 889, (co-author: Ronald MacDonald).

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia.: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 9, Warszawa, listopad 2006

Zajączkowska – Jakimiak Sylwia.: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8, Warszawa, maj 2006

Zajfert Michał: Sektor przedsiębiorstw – infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 9, Warszawa, listopad 2006

Zajfert Michał.: Sektor przedsiębiorstw – infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, nr 8, Warszawa, maj 2006

2005

Baczko T.: Largest Polish Enterprises after 15 years of Transition, New Leaders, w: “Poland at the World Economic Forum, Davos 2005, Nowe Życie Gospodarcze, Special Issue, January 2005

Baczko T.: Innowacyjność to sztuka tworzenia: wywiad: Tadeusz Baczko, ekspert od spraw innowacyjności / rozmowę przeprowadził Zbigniew Żukowski, Gazeta Prawna, nr 195/2005

Baczko T.: 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw (współautorstwo i redakcja naukowa), dodatek do Gazety Prawnej, 13 grudnia 2005

Bartosik K. Puchała-Krzywina E.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Bartosik K. Puchała-Krzywina E.: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Bugaj R.: Nieudacznicy nie są najgroźniejsi, Rzeczpospolita, 23.08.2005

Bugaj R.: Kto naprawi państwo, Rzeczpospolita, 20.01.2005

Bugaj R.: Zabrana drabina, rozm. przepr. Paweł Tomczyk, Odra, nr 1/2005

Bugaj R.: Lewica i antypody, Tygodnik Powszechny, nr 23/2005

Bugaj R.: Porzucona lewica, Rzeczpospolita, 3-4.12.2005

Bugaj R.: Nowa układanka, Rzeczpospolita, 03.03.2005

Jasiński L.: Innowacyjna znaczy konkurencyjna, 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm, dodatek do Gazety Prawnej, grudzień 2005

Jasiński L.: Innowacje gwarantują szybszy wzrost, Gazeta Prawna, 13 października 2005

Jasiński L.: 25 years behind Polish economy, wywiad w Polish Market, nr 12/2005

Jasiński L.: Gospodarka a konflikty na Bliskim Wschodzie, Przegląd Powszechny, maj 2005

Józefiak C.: Siły napędowe gospodarki, Rzeczpospolita 13.07.2005

Józefiak C.: Polityka pieniężna a wzrost gospodarczy, Rzeczpospolita 11.09.2005

Józefiak C.: Pułapka deficytu strukturalnego, Kwartalnik e-Finanse, nr 1/2005

Józefiak C.: Płaca minimalna a wielkość bezrobocia, Tygodnik Powszechny, 11.09.2005

Korona D.: Miliardy zrabowane przez organa podatkowe, www.prawica.net.

Korona D.: Prywatyzacyjna bitwa, Solidarność IENESP, z dnia 21.04.2005

Korona D.: Nienależne odsetki za zwłokę, Fiskus, nr 24 z dnia 19.12.2005

Korona D.: Podatkowy absurd. Postępowanie o 5 złotych, Solidarność IENESP, z dnia 16.02.2005

Korona D.: Kapitałowy bubel, Fiskus, nr 21 z dnia 5.11.2005

Korona D.: Grabienie wstecz przez ZUS, Korespondent, www.korespondent.pl, 4.04.2005

Korona D.: Podatnik chce podatku, fiskus odmawia, Solidarność IENESP, z dnia 10.04.2005

Korona D.: CIT materia płynna. Recenzja najnowszego komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Gazeta Bankowa, nr 40 z dnia 3-9.10.2005

Korona D.: Gotówka dla komornika skarbowego, Solidarność IENESP, z dnia 6.03.2005

Korona D.: Nieracjonalny Fiskus, Fiskus, nr 23 z dnia 3.12.2005

Korona D.: Wyrok wydany a legalność obligacji BPH nierozstrzygnięta, Now@ on line, luty 2005

Korona D.: Bezprawie w Warszawskim Sądzie Administracyjnym, Solidarność IENESP, z dnia 27.07.2005

Korona D.: Gdzie tu rachunek ekonomiczny, Fiskus, nr 20 z dnia 22.10.2005

Korona D.: Cena usług prawnych, Korespondent, www.korespondent.pl, 24.01.2005

Korona D.: Nieprzyjazny podatek, Solidarność IENESP, z dnia 21.04.2005

Korona D.: Objaśnianie horroru. Recenzja najnowszego komentarza do ustawy o VAT, Gazeta Bankowa, nr 46 z dnia 14-20.11.2005

Korona D.: Egzekucje bez tytułu wykonawczego, Solidarność IENESP, z dnia16.02.2005

Korona D.: Jak u Kafki, Fiskus, nr 22 z dnia 19.11.2005

Korona D.: Miliardy złotych zrabowane podatnikom, Korespondent, www.korespondent.pl./

Korona D.: Samoistne postępowanie, Solidarność IENESP, z dnia10.04.2005

Korona D.: Podatnik chce zapłacić, fiskus odmawia, Fiskus (czasopismo specjalistów finansowych) nr 19 z dnia 8.10.2005

Kotowicz-Jawor J.: Dlaczego nie inwestują, Gazeta Bankowa, 14.02.05.

Kotowicz-Jawor J.: Przetasowania wśród inwestorów, Lista 500, Parkiet, 19.04.05.

Kowalik T.: Trzeba sprawiedliwości społecznej: obecny projekt Narodowego Planu Rozwoju należy odrzucić, Rzeczpospolita, nr 170/2005

Kowalik T.: Rola państwa w transformacji, Przegląd Socjalistyczny, nr 2/3/2005

Kowalik T.: Wrogie państwo opiekuńcze, Przegląd, nr 47/2005

Kowalik T.: Kłopotliwy Sierpień ’80, Przegląd, nr 34/2005

Kowalik T.: Bezdroża Solidarności, wywiad przeprowadzony przez Andrzeja Zybałę, Obywatel, nr 5-25/2005

Kowalik T.: Kontrowersyjny ekonomista, rec. książki: Życie człowieka kontrowersyjnego Marcin R. Wyczałkowski, Warszawa 2004, Przegląd, nr 13/ 2005

Kowalik T.: System gospodarczy, hasło Encyklopedia Socjologii, t. 5, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

Kowalik T.: Antyetatyzm jako misja, polemiczny artykuł o książce pt. Polska gospodarka w XX wieku. Eseje historyczno-ekonomiczne, pod red. Janusza Beksiaka, Łódź, 2003, Oświata i Wychowanie, nr 1/2005

Kowalik T.: Skąd to bezrobocie?, Polityka, nr 29/2005

Kowalik T.: Od Stiglitza do Keynesa, wywiad przeprowadzony przez Sławomira Sierakowskiego, Krytyka Polityczna, nr 9-10/2005

Kowalik T.: Transformacja według noblisty: laureat Nobla ocenia polską drogę do gospodarki rynkowej, Przegląd, nr 9/2005

Kowalik T.: Trudne wybory po Sierpniu ’80, rozmawiają Irena Dryll i Adam Cymer, Nowe Życie Gospodarcze, nr 16/2005

Kowalik T.: Przeciw etatyzmowi, Zawiera rec. książki: Polska gospodarka w XX wieku: eseje historyczno-ekonomiczne, Łódź 2003, Nowe Książki, nr 1/2005

Kozłowski P.: Globalisation asynchronies, Yearbook of Polish European Studies, vol. 8/2004 (wyd. 2005).

Kozłowski P.: Szatański skok w gospodarkę rynkową, Tadeusz Kowalik ; rozm. przepr. Paweł Kozłowski, Edward Chudziński, Filip Ratkowski. – Fragm, Oświata i Wychowanie, nr 1/2005

Kozłowski P.: Listy republikańskie, Zdanie, Nr 1-2/ 2005

Kozłowski P.: In the shadow: the grey economy brighter side, Academia, nr 4/2005

Macieja J.: Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw, Parkiet, 9 kwietnia 2005

Macieja J.: List of Poland’s 100 most effective enterprises, Polish Market, kwiecień 2005 r.

Macieja J.: Lista kapitałowa, Nowe Życie Gospodarcze, 24 grudnia 2005 r.

Macieja J.: List of Poland’s largest enterprises, Polish Market, kwiecień 2005

Macieja J.: Perły Polskiej Gospodarki, Polish Market, 17 grudzień 2005 r.

Madej Z.: Szanse utracone na własne życzenie, Oświata i Wychowanie, nr 2/2005

Mączyńska E.: Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, nr 24/2005

Mycielski J, Wójcik C.: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Mycielski J, Wójcik C.: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Mycielski J.: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Mycielski J.: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Pietrewicz L.: Spółki giełdowe się wyróżniają, Parkiet, Dodatek Lista 500, 19 kwietnia 2005

Pietrewicz L.: Inwestycje przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Pietrewicz L.: Inwestycje przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Pietrewicz L.: Kapitał własny też kosztuje, Rzeczpospolita, 7-8 maja 2005

Pietrewicz L.: Sektor pozabankowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Pietrewicz L.: Inwestycje przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Pietrewicz L.: Inwestycje przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Pietrewicz L.: Sektor pozabankowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Puchała- Krzywina E.: Wyniki finansowe przedsiębiorstw i nastroje przedsiębiorców w: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Puchała- Krzywina E.: Wyniki finansowe przedsiębiorstw i nastroje przedsiębiorców w: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Puchała- Krzywina E., Baczko T.: Słownik do listy rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój w 2004 r., dodatek do Gazety Prawnej, grudzień 2005

Puchała-Krzywina E., Macieja J.: Słownik do Listy 500, dodatek specjalny Gazety Giełdy Parkiet, 19.04.2005

Szablewski A.: Kontrowersje wokół prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A. Wokół Energetyki, nr 2/2005

Wójcik C.: Potrzebny budżet na wiele lat, Rzeczpospolita, nr 282, 3-4 grudzień 2005

Wójcik C.: Sytuacja makroekonomiczna polski w pierwszej połowie 2005 roku, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Wójcik C.: Warunki sukcesu, Rzeczpospolita, nr 112, 14-15 maja 2005

Wójcik C.: Sytuacja makroekonomiczna polski w pierwszej połowie 2005 roku, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Wójcik C.: Skomplikowana droga do euro, Rzeczpospolita, nr 54, 5-6 marca 2005

Wójcik C.: Kolegialne decyzje są lepsze, Rzeczpospolita, nr 147, 25-26 czerwca 2005

Wziątek-Kubiak A. (współautorstwo): Differentiation of changes in competitiveness among Polish manufacturing industries, CASE, Studies and Analyses, nr 314/2005

Zajączkowska-Jakimiak S.: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005

Zajączkowska-Jakimiak S.: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Zajfert M.: Sektor przedsiębiorstw – infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, maj 2005

Zajfert M..: Sektor przedsiębiorstw- infrastruktura, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, listopad 2005.

2004

Baczko T: Autoryzowany głos w dyskusji w ramach sympozjum RSSG z dnia 21 maja 2004 r. pt. Tworzenie nowych miejsc pracy, opublikowany w rozdziale V.1. w: Tworzenie Nowych Miejsc Pracy red. nauk. J. Mujzel, M. Kabaj, T. Kowalik, E. Mączyńska, Raport nr 47, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warsgraf, Warszawa 2004

Baczko T: Największe przedsiębiorstwa po 15 latach. Nowi liderzy, w: Raport badawczy Lista 500. Efektywność wykorzystania kapitału, Nowe Życie Gospodarcze, Warszawa, grudzień 2004

Baczko T: Perły Polskiej Gospodarki (współautor), Polish Market, Parkiet, wrzesień 2004

Baczko T: Autoryzowany głos w dyskusji w ramach sympozjum RSSG z dnia 16 kwietnia 2004 r. pt. Koncepcja Nowego Systemu Ochrony Zdrowia, opublikowany w rozdziale II.2.3.3.5. w: System ochrony zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy red. nauk. S.Golinowska, Raport nr 37, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warsgraf, Warszawa 2004

Baczko T: Pearls of the Polish and World Economy, Polish Market, October 2004

Baczko T: Lista 500. Efektywność wykorzystania kapitału, Nowe Życie Gospodarcze, grudzień 2004

Baczko T: Autoryzowany głos w dyskusji w ramach sympozjum RSSG z dnia 23 stycznia 2004 r. pt. Poszukiwania, i propozycje naprawy systemu ochrony zdrowia, opublikowany w rozdziale III.4.2.6. w: System ochrony zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy red. nauk.. S. Golinowska, Raport nr 37, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warsgraf, Warszawa 2004

Baczko T: Polish and world economy, w: The pearls of the Polish Economy, Polish Market, Parkiet, INE PAN, September 2004

Bartosik K. Puchała-Krzywina E: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, październik 2004

Bartosik K. Puchała-Krzywina E: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Bugaj R: Beneficjenci i ofiary globalnego świata, Nasz Bank, październik 2004

Bugaj R: Nie umierać za Hausnera, Przegląd,14.03.2004

Bugaj R: Niepewne następstwa akcesji, Zielony Sztandar, Nr 29/ 2004

Bugaj R: Ile weźmie lekarz, Przegląd, 20.06.2004

Bugaj R: Kształtowanie programu reformy, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 15/2004

Bugaj R: Krajobraz po brukselskiej bitwie, Życie, 07.04.2004

Bugaj R: Lewa wolna: pytania o Polskę, Rzeczpospolita, Nr 74/2004

Glikman P: Dwa światy w gospodarce: nie ma bezpośredniej przekładni między stopą wzrostu PKB a spadkiem bezrobocia, Rzeczpospolita, Nr 91/2004

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: Tempo wzrostu gospodarki światowej : implikacje dla Polski, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: System ochrony zdrowia : poszukiwania i propozycje naprawy, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 50, Warsgraf, Warszawa 2004

J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska: Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, nr 44, Warsgraf, Warszawa 2004

Józefiak C: Kontynuacja zapowiedzi, Parkiet, 2004

Józefiak C: Uwagi o propozycjach podatkowych, Nowe życie Gospodarcze, 2004

Józefiak C: Czarny humor ministerstwa, Parkiet, 2004

Józefiak C: Polska wybujała przedsiębiorczość, Parkiet, 2004

Józefiak C: Gospodarka trzech prędkości, Parkiet, 2004

Józefiak C: Uelastycznić wydatki budżetowe, Nowe Życie Gospodarcze, 2004

Korona D: Prywatyzacja PKO BP. Wyprzedaż a może oszustwo, Now@ on line nr 37, grudzień 2004

Korona D: Raport nt. Giełdy Warszawskiej, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, styczeń 2004

Kotwicz-Jawor J: Wejście do UE zmniejszy bariery inwestycyjne, Parkiet 6.05.2004

Kotwicz-Jawor J: Niska aktywność rozwojowa firm, Nowe Życie Gospodarcze, 31.12.2004

Kowalik T: Bobrowski – wybitny intuicjonista, Nowe Życie Gospodarcze, nr 50/2004

Kowalik T: Dwie formacje, jedna choroba, recenzja książki: Życiodajny impuls chuligaństwa, K. Modzelewski, Kraków, 2003, Nowe Książki, Nr 6/2004

Kowalik T: Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 1/2004

Kowalik T: Recenzja książki : Życiodajny impuls chuligaństwa: notatki z lat 1993-2002, K. Modzelewski, Kraków 2003, Przegląd, Nr 9/2004

Kowalik T: Musztarda przed obiadem (Trzech na jednego), Kwartalnik Zdanie, Nr 3/2004

Kowalik T: Idee alterglobalizmu, recenzja książki: Opium globalizacji, P. Wielgosz, Nowe Książki, Nr 6/2004

Kozłowski P: Ekonomia refleksyjna, recenzja książki: W kierunku metaekonomii, J. Stacewicz, Warszawa 2003, Nowe Książki, Nr3/2004

Kozłowski P: Listy republikańskie, Zdanie, Nr 3-4/ 2004

Kozłowski P: Wróćmy do realnego świata, Zdanie, Nr 1-2/2004

Kozłowski P: Także korupcja, recenzja książki: Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Poznań 2003, Nowe Książki, Nr 1/2004

Kozłowski P: Szansa częściowo wykorzystana, Problemy Polityki Społecznej, Nr 6/2004

Macieja J: Górą zagraniczny kapitał, Parkiet, 6 maja 2004, dodatek specjalny.

Macieja J: Państwowe firmy trzymają się mocno, Parkiet, 10 wrzesień 2004

Macieja J: How the best firms were chosen?, Polish Market, maj 2004

Macieja J: Sytuacja krajowych przedsiębiorstw poprawiła się, Parkiet, 6 maja 2004, dodatek specjalny.

Macieja J: Kto rządzi w polskiej gospodarce?, Parkiet, 10 wrzesień 2004

Macieja J: Wysyp atrakcyjnych przedsiębiorstw, Parkiet, 10 wrzesień 2004

Macieja J: Polish companies are in better shape, Polish Market, maj 2004

Mączyńska E: Szybująca rentowność, wydanie specjalne LISTA 500, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 23/2004

Mączyńska E: Systemy wczesnego ostrzegania, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 12/2004

Mączyńska E: Podatkowa choroba, Rzeczpospolita, 04.09.2004

Mączyńska E: Upadłości przedsiębiorstw w Polsce a globalizacja ryzyka, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 3/2004

Mączyńska E: Economic growth – the effect of better efficency, Polish Market, Nr 5/2004

Mączyńska E: Raport specjalny Konstytucja dla Europy: społeczna gospodarka rynkowa – ozdobnik czy realna potrzeba, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 23/2004

Mycielski J: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, październik 2004

Mycielski J: Prognozy INE PAN, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Mycielski J, Fudała-Poradzińska I: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, październik 2004

Mycielski J, Fudała-Poradzińska I: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Pietrewicz L: Giełdowa elita będzie zyskiwać na znaczeniu, Lista 500 – Dodatek specjalny Parkiet, 6 maja 2004

Pietrewicz L: Sektor pozabankowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, październik 2004

Pietrewicz L: Sektor pozabankowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Puchała- Krzywina E: Słownik do Listy 500, (współ. J. Macieja), dodatek specjalny, Parkiet, 6.05.2004

Puchała- Krzywina E: Nadzieja w prywatnych przedsiębiorstwach, dodatek specjalny, Parkiet, 6.05.2004

Puchała- Krzywina E: Wydajność pracy największych przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, 11.01.2004

Puchała-Krzywina E: Słownik do Listy 500 – efektywność wykorzystania kapitału w 2003 r., (współ. J. Macieja, M. Zajfert), Nowe Życie Gospodarcze ,wydanie specjalne, 31.12.2004,

Puchała-Krzywina E: Dictionary to the 2003 List of Poland’s 500 Largest Enterprises, (współ. J. Macieja, M. Zajfert), Polish Market, maj 2004

Puchała-Krzywina E: Wydajność pracy największych przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 1/2004

Wojtyna A: Kłopoty z wydajnością pracy, Rzeczpospolita, Nr 119/2004

Wojtyna A: Konkurencja monopolistyczna, Rzeczpospolita, 11-12 grudnia 2004

Wojtyna A, Sławiński A: Tak się z Radą nie rozmawia, Gazeta Wyborcza, Nr 169/2004

Wziątek-Kubiak A. (współautorstwo): Differences in productivity and its determinants among firms from the Czech Republic, Hungary, Poland and Germany. The case of the cosmetics industry, CASE, Studies and Analyses, No. 284.

Zajączkowska S: International determinants of export driven economy, Polish Market 11/2004

Zajączkowska-Jakimiak S: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Zajączkowska-Jakimiak S: Uwarunkowania międzynarodowe, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, październik 2004

Zajfert M, Morawski L: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Zajfert M, Morawski L: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

Zajfert M, Morawski L.: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2004

2003

Bartosik K. Puchała E: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Bartosik K. Puchała E: Sektor gospodarstw domowych, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Belka M: Uwagi o rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Belka M. Macieja J: Sytuacja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstw, Parkiet, dod. Lista 500 największych firm, maj 2003.

Bobińska K: Funkcja użyteczności publicznej jako instrument polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej, Polityka gospodarcza, SGH, nr 7-8/2003.

Bugaj R: Narodziny oligarchii, Rzeczpospolita, nr 5-7. 12.2003.

Bugaj R: Potrzeba twardej postawy, Rzeczpospolita, nr 134/2003.

Bugaj R: Mleko zostało rozlane wcześniej, Rzeczpospolita, nr 110/2003.

Bugaj R: W lewicowym przebraniu, Rzeczpospolita, nr 119/2003.

Bugaj R: Naprawa, dostosowanie i reforma, Rzeczpospolita, nr 196/2003.

Bugaj R: Kapitalizm tak, wypaczenia nie ; pytania o Polskę, Rzeczpospolita, nr 102/2003.

Bugaj R: Rewolucja elit : lewica, prawica, państwo, Rzeczpospolita, nr 284/2003.

Bugaj R: Między Lepperem a IV Rzeczypospolitą, Rzeczpospolita, nr 110/2003.

Domański S.R: Odpowiedzialność Uczelni, Nowe Życie Gospodarcze, nr 11/2003.

Glikman P: Inwestycje, majątek i rozwój, Rzeczpospolita, nr 75/2003.

Gotz-Kozierkiewicz D: Komentarz do projektu ustawy budżetowej na 2004 rok, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Grzelońska U: Lokomotywy eksportu, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm

Hockuba Z: Wyrwać się z gospodarczego marazmu …, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Hockuba Z: Największe i najbardziej efektywne przedsiębiorstwa w Polsce – czy torują sobie drogę do przyspieszonego wzrostu?, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Hockuba Z: A study project on the implications : Poland’s EU accession, Polish Market, nr 3-4/2003, Special edition.

Hockuba Z: The list of the most dynamic and efficient companies, Polish Market, nr 10/2003, dod. The pearls of the Polish economy.

Jasiński L: Bliskie więzy (o Euro-śródziemnomorskiej Strefie Wolnego Handlu), Unia – Polska, wrzesień 2003.

Jasiński L: Uwagi o międzynarodowej pozycji euro, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 26/2003.

Jasiński L: Czy obszar biedy na świecie może maleć?, Przegląd Powszechny, wrzesień 2003.

Jasiński L: Integracja monetarna a konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 24/2003.

Jasiński L: Uwagi o wykładach akademickich na temat Unii Europejskiej w WWSE, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 27/2003.

Korona D: Odwołanie od decyzji podatkowej, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, Warszawa 2003.

Korona D: Organizacje społeczne w sprawach o dopuszczenie do publicznego obrotu papierów wartościowych, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, Warszawa 2003.

Korona D: Odsetki podatkowe, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, Warszawa 2003.

Kotowicz-Jawor J: O przesłankach trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Kotowicz-Jawor J: Jak inwestowali najwięksi w 2002 r.?, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Kowalik T: Polskaja epigonsko-meszczanskaja rewolucja na puti w Ewropu, Belorusskij Ekonomiczeskij Żurnal, nr 2(23)/2003.

Kowalik T: Ameryka moja miłość, Ameryka mój ból, Przegląd, nr 47/2003.

Kowalik T: Narodowe fundusze inwestycyjne – góra urodziła mysz, Oświata i Wychowanie, nr 4/2003.

Kowalik T: Mój przyjaciel Jurek Hausner, Przegląd, 2003.

Kowalik T: Optymizm z przeszłości, recenzja. Książki: John Micklethwait Czas przyszły doskonały, Nowe Książki, nr 10/2003.

Kowalik T: Polska transformacja a lewica, Kontrpropozycje nr 4(7), 8-24, Warszawa 2003, w formie broszury została także rozdana delegatom Kongresu SLD.

Kowalik T: Błędne przesłanki, błędne wnioski, Rzeczpospolita, nr 16/2003.

Kowalik T: Niepowodzenia i szanse, recenzja książki: Jacek Kuroń: Działanie, Nowe Książki, nr 2/2003.

Kozłowski P: Szara strefa, rec.. książki: Szara strefa w Rosji, Igor Kliamkin, Lew Timofiejew, Cyklady, Warszawa 2003, Nowe Książki, nr 9/2003.

Kozłowski P: Szansa częściowo wykorzystana, Przegląd, nr 43/2003.

Kozłowski P: Pogoń za zyskiem, rec. pracy: Aktywne poszukiwanie renty , Sławomir Sztaba, Warszawa 2002, Nowe Książki, nr 3/2003.

Kozłowski P: Wewnętrzne osłabienie, Zdanie, nr 1/2/2003.

Kozłowski P: Za różnorodnością, rec. książki: świat po kapitalizmie, Dawid C. Korten, Łódź , 2002, Nowe Książki, nr 4/2003.

Kozłowski P: Możliwości korzystania z wolności, recenzja, rec. książki: Rozwój i wolność, Amartya Sen, Poznań 2002, Nowe Książki, nr 2/2003.

Kozłowski P: Pogoń za przeszłością, Przegląd, nr 5/2003.

Liberska B: Celtycki tygrys, Tygodnik Powszechny, nr 11/2003.

Liberska B: Globalizacja. Mechanizmy i Wyzwania, Działalność Naukowa PAN, nr 15/2003.

Liberska B: Globalization. Mechanizm and Chalengess, Annual Report 2003.

Macieja J: Podpory budżetu, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Macieja J: How the Pearls of the Polish economy were selected, Polish Market, nr 10/2003, dod. The pearls of the Polish economy.

Macieja J: Sektorowi liderzy, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 23/2003, dod. Lista 500 największych firm.

Macieja J: Lista 500 ma już 20 lat, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Macieja J: Jak wyłoniono najlepsze firmy, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Macieja J: Jak wybrano najbardziej efektywne przedsiębiorstwa?, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Macieja J: Charakterystyka finansowo-ekonomiczna najlepszych polskich przedsiębiorstw, Parkiet, 6 września 2003.

Mączyńska E: Efektywność największych przedsiębiorstw, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm.

Mączyńska E: Konkurencyjność polskiej gospodarki po akcesji do UE, Nasz Rynek Kapitałowy, kwiecień 2003.

Mączyńska E: Kondycja przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, nr 3/2003.

Mycielski J: Prognozy INE PAN Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Mycielski J: Prognozy INE PAN Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Mycielski J., Fudała-Poradzińska I: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Mycielski J., Fudała-Poradzińska I: Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Pietrewicz L., Kubielas S: Sektor finansowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Pietrewicz L., Kubielas S: Sektor finansowy, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Puchała E: Bariery na jakie napotykają przedsiębiorstwa prywatne przy tworzeniu miejsc pracy, Gospodarka w praktyce i teorii, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, nr 2 (13) 2003, Łódź 2003.

Puchała E: Słownik do Listy 500 i Słownik do list najbardziej efektywnych przedsiębiorstw, Parkiet, maj 2003.

Puchała E: Explanatory notes – The Pearls of the Polish Economy (współ. J. Macieja, M. Zajfert), (2 str.), Polish Market, October 2003.

Puchała E., Macieja J: Słownik do Listy 500 – efektywność wykorzystania kapitału w 2002 r., Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2003.

Szablewski A: Jak regulować sektor telekomunikacyjny. Specjalny urząd nie jest potrzebny, Rzeczpospolita, 15-16 marzec 2003.

Szablewski A., Wesołowski I: Nowe wyzwania nie rozwiązane problemy, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 23/2003, dod. Lista 500.

Szablewski A., Wesołowski I: Przez konsolidację do rynku, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm, s.42

Szablewski A., Wesołowski I: Czy warto inwestować w elektroenergetykę, Rzeczpospolita, 4 marzec 2003.

Sztaba S: Niesprawność rynku, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Monetaryzm, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Pomoc finansowa państwa, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Niesprawność państwa, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Polityka makroekonomiczna, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Monopol, Wielka Encyklopedia PWN.

Sztaba S: Renty aktywne poszukiwanie, Wielka Encyklopedia PWN.

Wojtyna A: Zarzuty dużego kalibru, ale chybione, Rzeczpospolita, 30 grudnia 2003..

Wojtyna A: Przestrogi są konieczne, Rzeczpospolita, nr 244/2003.

Zajączkowska-Jakimiak S: Sektor zagraniczny, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

Zajączkowska-Jakimiak S: Sektor zagraniczny, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Zajfert M: Transport i telekomunikacja, Parkiet, maj 2003, dod. Lista 500 największych firm|

Zajfert M.: Transport i telekomunikacja, Parkiet, maj 2003,, dod. „Lista 500 największych firm”

Zajfert M., Morawski L: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, kwiecień 2003.

Zajfert M., Morawski L: Sektor przedsiębiorstw, Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie, INE PAN, paź dziernik 2003.

2002

Baczko T.: Trudne europejskie wyzwania, Dodatek bezpłatny do Rzeczpospolitej z dnia 8 maja

Baczko T.: Autoryzowane wystąpienie w dyskusji w: Reforma Rynku Pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy, J.Mujżel, W. Balicki, B. Fiedor, E.Mączyńska(red.), Raport nr 40, RSSG, Warszawa

Baczko T.: Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw (współautor), Dodatek bezpłatny do Rzeczpospolitej z dnia 8 maja

Baczko T.: Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw, (red. naukowy i współautor), PRESSPUBLIKA, Warszawa

Baczko T.: W poszukiwaniu motywacji, Dodatek bezpłatny do Rzeczpospolitej z dnia 8 maja

Baczko T.: Najwięksi Publiczni i Prywatni Pracodawcy w Polsce (współautor z mgr. E Puchałą) w: Reforma Rynku Pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy, J.Mujżel, W. Balicki, B. Fiedor, E.Mączyńska (red.), Raport nr 40, RSSG, Warszawa

Bobińska K, Lewandowski W”: Granice powszechnego dostępu w elektroenergetyce, Rzeczpospolita, 24 czerwca

Bobińska K, Lewandowski W”: Granice powszechnego dostępu w elektroenergetyce, Rzeczpospolita, 24 czerwca

Bobińska K, Lewandowski W”: Granice powszechnego dostępu w elektroenergetyce, Rzeczpospolita, 24 czerwca

Bugaj R”: Czas odnaleźć mienie porzucone: prywatyzacja – jak sprzedać PKO BP, Gazeta Wyborcza, nr 75/2002

Bugaj R”: Czy tak dalej być musi?, Gazeta Wyborcza, nr 156/2002, dod. Ekonomia i Rynek

Bugaj R”: Polska po przejściach: stracona dekada?, Rzeczpospolita, nr 197/2002

Bugaj R”: Polska po przejściach: stracona dekada?, Rzeczpospolita, nr 197/2002

Bugaj R”: Będą większe kłopoty, Rzeczpospolita, 28/29.12.2002

Bugaj R”: Czas odnaleźć mienie porzucone: prywatyzacja – jak sprzedać PKO BP, Gazeta Wyborcza, nr 75/2002

Bugaj R”: Czy tak dalej być musi?, Gazeta Wyborcza, nr 156/2002, dod. Ekonomia i Rynek

Bugaj R”: Czy tak dalej być musi?, Gazeta Wyborcza, nr 156/2002, dod. Ekonomia i Rynek

Bugaj R”: Polska po przejściach: stracona dekada?, Rzeczpospolita, nr 197/2002

Bugaj R”: Będą większe kłopoty, Rzeczpospolita, 28/29.12.2002

Bugaj R”: Będą większe kłopoty, Rzeczpospolita, 28/29.12.2002

Bugaj R”: Czas odnaleźć mienie porzucone: prywatyzacja – jak sprzedać PKO BP, Gazeta Wyborcza, nr 75/2002

Gierszewska G”: Strategie kryzysowe w dobie globalizacji, Transformacje, listopad

Gierszewska G”: Strategie kryzysowe w dobie globalizacji, Transformacje, listopad

Gierszewska G”: Strategie kryzysowe w dobie globalizacji, Transformacje, listopad

Glikman P”: Szybszy wzrost bezrobocia nie zapewnia zmniejszenia bezrobocia: strategia gospodarcza rządu, Rzeczpospolita, nr 70/2002, dod. Ekonomia i Rynek.

Glikman P”: Dwa światy polskiej gospodarki: wzrost pracooszczędny czy pracochłonny, Gazeta Wyborcza, nr 37/2002

Glikman P”: Dwa światy polskiej gospodarki: wzrost pracooszczędny czy pracochłonny, Gazeta Wyborcza, nr 37/2002

Glikman P”: Nadzieja w małych firmach, Rzeczpospolita, nr 28/2002

Glikman P”: Najważniejsze: wzrost konkurencyjności, Gazeta Wyborcza, nr 103/2002

Glikman P”: Najważniejsze: wzrost konkurencyjności, Gazeta Wyborcza, nr 103/2002

Glikman P”: Szybszy wzrost bezrobocia nie zapewnia zmniejszenia bezrobocia: strategia gospodarcza rządu, Rzeczpospolita, nr 70/2002, dod. Ekonomia i Rynek.

Glikman P”: Dwa światy polskiej gospodarki: wzrost pracooszczędny czy pracochłonny, Gazeta Wyborcza, nr 37/2002

Glikman P”: Nadzieja w małych firmach, Rzeczpospolita, nr 28/2002

Glikman P”: Nadzieja w małych firmach, Rzeczpospolita, nr 28/2002

Glikman P”: Najważniejsze: wzrost konkurencyjności, Gazeta Wyborcza, nr 103/2002

Glikman P”: Szybszy wzrost bezrobocia nie zapewnia zmniejszenia bezrobocia: strategia gospodarcza rządu, Rzeczpospolita, nr 70/2002, dod. Ekonomia i Rynek.

Grzelońska U”: Akcesoria samochodowe, chemia i węgiel; polskie specjalności eksportowe, Rzeczpospolita, nr 106/2002, dodatek Lista 500.

Grzelońska U”: Akcesoria samochodowe, chemia i węgiel; polskie specjalności eksportowe, Rzeczpospolita, nr 106/2002, dodatek Lista 500.

Grzelońska U”: Akcesoria samochodowe, chemia i węgiel; polskie specjalności eksportowe, Rzeczpospolita, nr 106/2002, dodatek Lista 500.

Hockuba Z”: Najbardziej konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa, Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy

Hockuba Z”: Najbardziej konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa, Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy

Jasiński L”: Poszukiwania przyszłego kształtu (Unii Europejskiej), Unia – Polska, 18 lutego 2002

Jasiński L”: Kłopoty z globalizacją, Przegląd Powszechny, lipiec-sierpień 2002

Jasiński L”: Wpływ procesów integracji regionalnej na globalizację gospodarki światowej, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3/2002

Jasiński L”: Stanowisko oficjalne i mądrość obiegowa (Wokół książki J.Winieckiego Polemiki w drodze do kapitalizmu), Przegląd Powszechny, grudzień 2002

Jasiński L”: Europejski budżet z europejskim podatkiem, Unia – Polska, 1-15 sierpnia 2002

Jasiński L”: Poszukiwania przyszłego kształtu (Unii Europejskiej), Unia – Polska, 18 lutego 2002

Jasiński L”: Kłopoty z globalizacją, Przegląd Powszechny, lipiec-sierpień 2002

Jasiński L”: Wpływ procesów integracji regionalnej na globalizację gospodarki światowej, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3/2002

Jasiński L”: Europejski budżet z europejskim podatkiem, Unia – Polska, 1-15 sierpnia 2002

Jasiński L”: Stanowisko oficjalne i mądrość obiegowa (Wokół książki J.Winieckiego Polemiki w drodze do kapitalizmu), Przegląd Powszechny, grudzień 2002

Korona D”: Podatkowy Big Brother. Aspekty prawne wprowadzenia deklaracji majątkowych, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, Warszawa 2002

Korona D”: Podatkowy Big Brother. Aspekty prawne wprowadzenia deklaracji majątkowych, Krajowe Stowarzyszenie Udziałowców, Warszawa 2002

Kostro K”: Transformation is an institutional change, Polish Market, nr 6 (70)/2002

Kostro K”: Principles of Business Ethics, Polish Market, nr 11 (75)/2002

Kostro K”: Polish companies in the face of change, risk and insecurity, Polish Market, nr 7-8 (71-72)/2002

Kostro K”: Polish economy and global trends, Polish Market, nr 6 (70)/2002

Kostro K”: Transformation is an institutional change, Polish Market, nr 6 (70)/2002

Kostro K”: Principles of Business Ethics, Polish Market, nr 11 (75)/2002

Kostro K”: Polish companies in the face of change, risk and insecurity, Polish Market, nr 7-8 (71-72)/2002

Kostro K”: Polish economy and global trends, Polish Market, nr 6 (70)/2002

Kotowicz-Jawor J”: Aktywność rozwojowa największych firm, Rzeczpospolita, 8. V. 2002, (Lista 500).

Kotowicz-Jawor J”: Komentarz dnia, Gazeta Bankowa, nr 10, 5-11 marca 2002

Kotowicz-Jawor J”: Aktywność rozwojowa największych firm, Rzeczpospolita, 8. V. 2002, (Lista 500).

Kotowicz-Jawor J”: Komentarz dnia, Gazeta Bankowa, nr 10, 5-11 marca 2002

Kowalik T”: Przeciw etatyzmowi, rec. książki: Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Janusz Beksiak red. nauk., Warszawa 2001, Nowe Książki, nr 4/2002

Kowalik T”: Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska, Kwartalnik Statystyczny, nr 1-2, 2002

Kowalik T”: Keynes tu z pewnością poradzi, Gazeta Wyborcza, nr 240/2002

Kowalik T”: Joseph Stiglitz a polska transformacja, Oświata i Wychowanie, nr 1/2002

Kowalik T”: Mój rok osiemdziesiąty dziewiąty, Gazeta Wyborcza, nr 70/2002

Kowalik T”: Polemicznie o Unii Europejskiej. Ani Eldorado, ani nieszczęście, Oświata i Wychowanie, nr 8/2002

Kowalik T”: Programy rządu a bezrobocie, Kontrpropozycje, dwumiesięcznik polskiej lewicy, nr 1(2) 2002

Kowalik T”: Ani Eldorado ani nieszczęście: polemicznie o Unii Europejskiej, Oświata i Wychowanie, nr 8/2002

Kowalik T”: Czy przegraliśmy Polskę?, Kontrpropozycje, nr 2(3)/2002

Kowalik T”: Polska miała pecha: polityka społeczna, Trybuna, nr 86/2002

Kowalik T”: Mity na temat nierówności, komentarz do referatu prof. B. Szopy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i reformy redystrybucji dochodów państwa, Raport 49, Warszawa 2002

Kowalik T”: Przeciw etatyzmowi, rec. książki: Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Janusz Beksiak red. nauk., Warszawa 2001, Nowe Książki, nr 4/2002

Kowalik T”: Faithful to his ideals: an appreciation of Włodzimierz Brus, A Review of European Affairs, nr 72/2002

Kowalik T”: Globalizacja i neo-imperializm, Krytyka Polityczna, nr 2/2002

Kowalik T”: Keynes tu z pewnością poradzi, Gazeta Wyborcza, nr 240/2002

Kowalik T”: Joseph Stiglitz a polska transformacja, Oświata i Wychowanie, nr 1/2002

Kowalik T”: Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska, Kwartalnik Statystyczny, nr 1-2, 2002

Kowalik T”: Programy rządu a bezrobocie, Kontrpropozycje, dwumiesięcznik polskiej lewicy, nr 1(2) 2002

Kowalik T”: Mój rok osiemdziesiąty dziewiąty, Gazeta Wyborcza, nr 70/2002

Kowalik T”: Polemicznie o Unii Europejskiej. Ani Eldorado, ani nieszczęście, Oświata i Wychowanie, nr 8/2002

Kowalik T”: Polska miała pecha: polityka społeczna, Trybuna, nr 86/2002

Kowalik T”: Mity na temat nierówności, komentarz do referatu prof. B. Szopy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i reformy redystrybucji dochodów państwa, Raport 49, Warszawa 2002

Kowalik T”: Ani Eldorado ani nieszczęście: polemicznie o Unii Europejskiej, Oświata i Wychowanie, nr 8/2002

Kowalik T”: Czy przegraliśmy Polskę?, Kontrpropozycje, nr 2(3)/2002

Kowalik T”: Faithful to his ideals: an appreciation of Włodzimierz Brus, A Review of European Affairs, nr 72/2002

Kowalik T”: Globalizacja i neo-imperializm, Krytyka Polityczna, nr 2/2002

Kozłowski P”: Myśl polityczna Leona Bluza / Monika ślufińska, recenzja, Nowe Książki, nr 12/2002

Kozłowski P”: Syndrom, Przegląd, nr 8/2002

Kozłowski P”: Sieć gospodarki i społeczeństwa, recenzja książki: Utrwalanie nowej gospodarki / Martin Carnoy, Toruń 2002, Nowe Książki, nr 10/2002

Kozłowski P”: Demokracja i społeczna spójność, Nowa Szkoła, nr 6/2002

Kozłowski P”: Dezintegracja państwa, Zdanie, nr 1-2/2001.

Kozłowski P”: Ważniejsze niż budżet, Nowa Szkoła , nr 4/2002

Kozłowski P”: System negocjacyjny , recenzja książki: Partnerzy społeczni / Leszek Gilejko, Rafał Kowalski, Warszawa 2002, Nowe Książki, nr 12/ 2002

Kozłowski P”: Na przykład pan A, Nowa Szkoła, nr 2/2002

Kozłowski P”: Niezbędny i niezawodny, recenzje książek: Potęga wywiadu / Michael Herman Warszawa 2002, Największe błędy wywiadów świata / John Hughes-Wilson, Nowe Książki, nr 6/2002

Kozłowski P”: Parlamentaryzm po polsku, Nowa Szkoła, nr 5/2002

Kozłowski P”: Otwieranie liberalizmu, recenzje książek: Dwie twarze liberalizmu / John Grey, Warszawa 2001 ; Po liberalizmie / John Grey, Warszawa 2001, Nowe Książki, nr 2/ 2002

Kozłowski P”: Wyczerpane doktryny, Nowa Szkoła, nr 1/2002

Kozłowski P”: Globalizacja i Polska, Zdanie, nr 1-2/2002

Kozłowski P”: Kruchutka demokracja, Przegląd, nr 30/2002

Kozłowski P”: Lenin nie żyje, rec. książki: Lenin / Beryl Williams, Nowe Książki, nr 2,Wrocław 2002

Kozłowski P”: Syndrom porzucenia, Nowa Szkoła, nr 3/2002

Kozłowski P”: Rozwój polskiej gospodarki: perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz Kołodko, recenzja, Nowe Książki, nr 5/ 2002

Kozłowski P”: Demokracja i społeczna spójność, Nowa Szkoła, nr 6/2002

Kozłowski P”: Syndrom, Przegląd, nr 8/2002

Kozłowski P”: Sieć gospodarki i społeczeństwa, recenzja książki: Utrwalanie nowej gospodarki / Martin Carnoy, Toruń 2002, Nowe Książki, nr 10/2002

Kozłowski P”: Budżet to nie wszystko, Przegląd, nr 15/2002

Kozłowski P”: Myśl polityczna Leona Bluza / Monika ślufińska, recenzja, Nowe Książki, nr 12/2002

Kozłowski P”: Na przykład pan A, Nowa Szkoła, nr 2/2002

Kozłowski P”: Niezbędny i niezawodny, recenzje książek: Potęga wywiadu / Michael Herman Warszawa 2002, Największe błędy wywiadów świata / John Hughes-Wilson, Nowe Książki, nr 6/2002

Kozłowski P”: Ważniejsze niż budżet, Nowa Szkoła , nr 4/2002

Kozłowski P”: System negocjacyjny , recenzja książki: Partnerzy społeczni / Leszek Gilejko, Rafał Kowalski, Warszawa 2002, Nowe Książki, nr 12/ 2002

Kozłowski P”: Dezintegracja państwa, Zdanie, nr 1-2/2001.

Kozłowski P”: Globalizacja i Polska, Zdanie, nr 1-2/2002

Kozłowski P”: Wyczerpane doktryny, Nowa Szkoła, nr 1/2002

Kozłowski P”: Parlamentaryzm po polsku, Nowa Szkoła, nr 5/2002

Kozłowski P”: Otwieranie liberalizmu, recenzje książek: Dwie twarze liberalizmu / John Grey, Warszawa 2001 ; Po liberalizmie / John Grey, Warszawa 2001, Nowe Książki, nr 2/ 2002

Kozłowski P”: Syndrom porzucenia, Nowa Szkoła, nr 3/2002

Kozłowski P”: Rozwój polskiej gospodarki: perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz Kołodko, recenzja, Nowe Książki, nr 5/ 2002

Kozłowski P”: Kruchutka demokracja, Przegląd, nr 30/2002

Kozłowski P”: Lenin nie żyje, rec. książki: Lenin / Beryl Williams, Nowe Książki, nr 2,Wrocław 2002

Kozłowski P”: Budżet to nie wszystko, Przegląd, nr 15/2002

Lipowski A”: Najważniejsze: wzrost konkurencyjności, (współautor), Gazeta Wyborcza,4-5 maja 2002

Lipowski A”: Sposoby formułowania programu przekształceń branży obronnej w Polsce, red. P. Soroka, WSZ-SW, Warszawa 2002

Lipowski A”: Najważniejsze: wzrost konkurencyjności, (współautor), Gazeta Wyborcza,4-5 maja 2002

Lipowski A”: Sposoby formułowania programu przekształceń branży obronnej w Polsce, red. P. Soroka, WSZ-SW, Warszawa 2002

Macieja J”: Kto utrzymuje budżet: najwięksi płatnicy, Rzeczpospolita, nr 106/ 2002,dod. Lista 500.

Macieja J”: Zmiany powolne, ale w dobrym kierunku, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002 2002, dod. Lista 500.

Macieja J”: Sposób rankingowania przedsiębiorstw według ich zdolności rozwojowej (na podstawie danych sprawozdawczych Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, wrzesień 2002

Macieja J”: Strukturalne ograniczenia ekspansji krajowych przedsiębiorców, Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, wrzesień 2002

Macieja J”: Zagraniczne firmy dają przykład: wyniki zależą od właściciela i konkurencyjności na rynku, Rzeczpospolita, dod. Lista 500, nr 106/ 2002

Macieja J”: Zmiany powolne, ale w dobrym kierunku, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002 2002, dod. Lista 500.

Macieja J”: Kto utrzymuje budżet: najwięksi płatnicy, Rzeczpospolita, nr 106/ 2002,dod. Lista 500.

Macieja J”: Sposób rankingowania przedsiębiorstw według ich zdolności rozwojowej (na podstawie danych sprawozdawczych Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, wrzesień 2002

Macieja J”: Strukturalne ograniczenia ekspansji krajowych przedsiębiorców, Polish Market, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, wrzesień 2002

Macieja J”: Zagraniczne firmy dają przykład: wyniki zależą od właściciela i konkurencyjności na rynku, Rzeczpospolita, dod. Lista 500, nr 106/ 2002

Mączyńska E”: To zwykła defraudacja, Rzeczpospolita, nr 185/2002

Mączyńska E”: Kreatywność czy agresja, Nowe Życie Gospodarcze, nr 16/2002

Mączyńska E”: Zróżnicowanie wyników, (Lista 500), Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002

Mączyńska E”: W poszukiwaniu sukcesu, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, Polish Market, wrzesień 2002

Mączyńska E”: To zwykła defraudacja, Rzeczpospolita, nr 185/2002

Mączyńska E”: Kruchość rentowności, Rzeczpospolita, nr 106/2002

Mączyńska E”: W poszukiwaniu sukcesu, dod. specjalny Lista 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, Polish Market, wrzesień 2002

Mączyńska E”: Jaki model ustroju gospodarczego dla Polski? Wokół dyskusji na forum RSSG i Rady Naukowej ZK PTE Strategia rozwoju spleconej gospodarki rynkowej W Polsce t. II, Wyd. UMCS Lublin, 2002

Mączyńska E”: Zróżnicowanie wyników, (Lista 500), Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002

Mączyńska E”: Kruchość rentowności, Rzeczpospolita, nr 106/2002

Mączyńska E”: Kreatywność czy agresja, Nowe Życie Gospodarcze, nr 16/2002

Mączyńska E”: Jaki model ustroju gospodarczego dla Polski? Wokół dyskusji na forum RSSG i Rady Naukowej ZK PTE Strategia rozwoju spleconej gospodarki rynkowej W Polsce t. II, Wyd. UMCS Lublin, 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Prywatyzacyjna oraz organizacyjna i technologiczna restrukturyzacja gospodarki, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Polski ustrój społeczno-gospodarczy, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Polski ustrój społeczno-gospodarczy, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Prywatyzacyjna oraz organizacyjna i technologiczna restrukturyzacja gospodarki, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej, Warsgraf, Warszawa 2002

Mujżel J”: Raport RSSG: Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Warsgraf, Warszawa 2002

Pietrewicz L., A. Szczesna”: Walka o wszystko na rynku kapitałowym. O mechanizmie koncentracji wartości na giełdzie, Nasz Rynek Kapitałowy, lipiec-sierpień 2002

Pietrewicz L., A. Szczesna”: Walka o wszystko na rynku kapitałowym. O mechanizmie koncentracji wartości na giełdzie, Nasz Rynek Kapitałowy, lipiec-sierpień 2002

Pietrewicz L”: Zarządzanie zyskami w spółkach giełdowych, Nasz Rynek Kapitałowy, czerwiec 2002

Pietrewicz L”: Wpływ przedsiębiorstw na ceny akcji. Od zarządzania wartością do zarządzania oczekiwaniami (II), Nasz Rynek Kapitałowy, wrzesień 2002

Pietrewicz L”: Podstawy sukcesu przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Od zarządzania wartością do zarządzania oczekiwaniami (I), Nasz Rynek Kapitałowy, lipiec-sierpień 2002

Pietrewicz L”: Zarządzanie zyskami w spółkach giełdowych, Nasz Rynek Kapitałowy, czerwiec 2002

Pietrewicz L”: Psychologia giełdy i ceny akcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, grudzień 2002

Pietrewicz L”: Podstawy sukcesu przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Od zarządzania wartością do zarządzania oczekiwaniami (I), Nasz Rynek Kapitałowy, lipiec-sierpień 2002

Pietrewicz L”: Psychologia giełdy i ceny akcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, grudzień 2002

Puchała E”: Słownik do Listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, dodatek do Rzeczpospolitej, 8.05.2002

Puchała E”: Słownik do Listy 500, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002

Puchała E”: Productivity leaders, Polish Market, no 10, October 2002

Puchała E”: W poszukiwaniu motywacji, (współ. T. Baczko), dodatek do Rzeczpospolitej, 8.05.2002

Puchała E”: Wydajność pracy najbardziej efektywnych przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002, 8.12.2002

Puchała E”: Wydajność pracy najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw, Polish Market, dodatek specjalny, wrzesień 2002

Puchała E”: Analysis of SMEs in 2001 in the light of the List 500 (współ. T. Baczko), Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology, Warsaw Agricultural University Press, Special number II, Warsaw 2002

Puchała E”: Słownik do Listy 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, Polish Market, dodatek specjalny, wrzesień 2002

Szablewski A. Wesołowski I”: Krajowy podsektor wytwarzania energii elektrycznej z perspektywy członkostwa w UE, Wokół Energetyki, kwiecień 2002

Szablewski A”: Unia dba o swoje, (współautor – I. Wesołowski), Nowe Życie Gospodarcze nr 7/2002

Szablewski A”: Implikacje liberalizacji elektroenergetyki dla procesów inwestycyjnych -pierwsze doświadczenia, (współautor – I. Wesołowski), Wokół Energetyki, czerwiec 2002

Szablewski A”: Postępu nie widać, (współautor – I. Wesołowski), Rzeczpospolita, dodatek Lista 500, 8 maja 2002

Szablewski A”: Stawka na państwowych menedżerów, Rzeczpospolita, 9-10 marca 2002

Szablewski A”: Ranking firm sektora elektroenergetycznego, Rzeczpospolita, dodatek Energia XXXI , 17 czerwca 2002

Szablewski A”: Stopa zwrotu z kapitału własnego a prywatyzacja energetyki, Wokół Energetyki, styczeń 2002

Szablewski A”: Prąd pod ochroną, (współautor – I. Wesołowski), Rzeczpospolita, 1-2 czerwca 2002

Sztaba S”: Banki, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Ekonomia, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Ceny w gospodarce socjalistycznej, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Gospodarka rynkowa, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Bariery wzrostu gospodarczego, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Globalizacja, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Balcerowicza plan, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Dylemat więźnia, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Szara strefa i regulacje rynku pracy. Same podatki nie wystarczą, Rzeczpospolita, nr 209, 7-8 września 2002

Sztaba S”: Cena, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Gospodarka nakazowa, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Bariery wejścia i wyjścia z gałęzi, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Funkcja produkcji, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Antymonopolowe ustawodawstwo, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Cykl koniunkturalny, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Homo oeconomicus, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Cen regulacja, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Sztaba S”: Gospodarka mieszana, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002

Wojtyna A”: Jeszcze ta druga, niewygodna strona : doradca ekonomiczny prezydenta o Strategii gospodarczej rządu , Gazeta Wyborcza, nr 40/2002

Wojtyna A”: Co tu zrobić z NBP?, Gazeta Wyborcza, 24 maja 2002

Wojtyna A”: Pytania do Grzegorza Kołodki, Gazeta Wyborcza, 15 lipca 2002

Zajfert M.: Państwo prywatyzuje, ale nadal rządzi, komentarz analityczny do Listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2000 r., Rzeczpospolita, 8.05.2002, dodatek Lista 500.

Zajfert M.: Competitiveness in the infrastructure sector, komentarz analityczny do List of 300 potentially most EU-competitive Polish companies, Polish Market, no. 10 (74), October 2002

Zajfert M.: Konkurencyjność w sektorze infrastrukturalnym, komentarz analityczny do Listy 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy, Polish Market, wrzesień 2002

Ząbkowicz A.: Czy stracimy na reformie emerytalnej?, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23/2002

Ząbkowicz A.: Kto korzysta na reformie emerytalnej?, Przegląd, nr 30 (136)/2002

Zieliński M.: Polityka celna Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Celnej w Warszawie Nr 2/2002,