2022

 

Śpiewanowski Piotr, Oleksandr Talavera, Linh Vi, Applications of Web Scraping in Economics and Finance, w: „Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance”, Jonathan H. Hamilton, 2022, Oxford: OUP, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.652.

Ujwary-Gil Anna, Florek-Paszkowska, A. (2022), A network approach to the Digital Innovation Hub as an ecosystem supporting the digital transformation of enterprises in a region. In „Proceedings of the 17th European Conference on Innovation and Entrepreneurship”, 17(1), 557-566, https://doi.org/10.34190/ecie.17.1.334.

Ujwary-Gil Anna, (2022), Network structure, in: Bruce B. Frey (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Research Design (pp. 1049-150). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781071812082.n383.

Ujwary-Gil Anna, (2022), Quadratic Assignment Procedure. In Bruce B. Frey (Ed.), “The SAGE Encyclopedia of Research Design” (pp. 1311-1313). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781071812082.n484.

Ujwary-Gil Anna, (2022), International Network for Social Network Analysis. In Bruce B. Frey (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Research Design (pp. 715-716). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781.

Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Żołnierski Aleksander, Spójność instytucjonalna otoczenia mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia jako element zrównoważonego rozwoju w Polsce, w: „Sfera realna i regulacyjna gospodarki”, red. nauk. Jerzy Wilkin, Stanisław Owsiak, Małgorzata Zaklewska, 2022, Warszawa: PTE, s. 507-520.

2021

Jakimowicz Aleksander, Municipality Digital Platforms and Local Development in the Warmia and Mazury Region: Implications for Smart Specialization, w: Gancarczyk M., Ujwary-Gil A., Gonzalez- López M. (red.), „Partnerships for Regional Innovation and Development: Implementing Smart Specialization in Europe”, Routledge, New York, 2021, ISBN 9780367352646, s. 246-270.

Kleer Jerzy, Marginalizacja Europy, w: Fiedor B., Gorynia M., Hardt Ł. (red.), „Jednorodność czy Pluralizm, Rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki”, Warszawa, PTE, 2021, ISBN 978-83-65269-32-4, s. 53-81.

Kobus Martyna, Polarization: Measurement and Use in Quality of Life Research, w: Maggino Filomena (red.), „Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Living Edition”, Cham, Springer, 2021, s. 1-6, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7 104668-1

Kowalewski Oskar, Paweł Pisany, Different faces of digital financial inclusion across countries, w: „The Digital Disruption of Financial Services”, Lechman E., Marszk A. (ed.), Routledge, 2021, 9781003199076, s. 24-45.

Błażej Socha, Aleksandra Majda-Kariozen, Oskar Kowalewski, Zaangażowanie rodziny w zarządzanie i własność a wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, w: „Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju”, Safin K., Zajkowski R. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, 978-83-8158-051-9, s. 77-89.

Osiatyński Jerzy, Fundamenty systemu liberalnej demokracji a „pogłębianie" integracji Unii Europejskiej, w: Niżnik J., Barcz J., Truszczyński J, (red.), „Polska w Europie jutra: polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2021, s. 107-114.

Śpiewanowski Piotr, Oleksandr Talavera, Exploring Social Media: Twitteronomics and beyond, w: „Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Microeconomics”, [red.] Hashimzade N., Thornton M., Edward Elgar, 2021, DOI: 10.4337/9781788976480.

Gancarczyk M., Ujwary-Gil Anna, Gonzales-Lopez, The expansion of the smart specialization concept and practice, w:. Gancarczyk M, Ujwary-Gil A., Gonzales-Lopez M. (Eds.), „Partnerships for regional innovation and development: Implementing smart specialization in Europe”, 2021, New York, London, Taylor & Francis Group. s. 1-18.

Ujwary-Gil Anna, Godlewska-Dzioboń, B., Solutions and research directions to the COVID-19 pandemic at the economic, industry, and business levels: A literature review, w: Ujwary-Gil A., Godlewska-Dzioboń B. (Eds.), „Challenges in Economic Policy, Business, and Management in the COVID-19 era”, Warsaw, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, 2021, s. 15-39.

Ujwary-Gil Anna, Godlewska-Dzioboń, B., From the Editors, w: Ujwary-Gil A., Godlewska- Dzioboń B. (Eds.), „Challenges in Economic Policy, Business, and Management in the COVID-19 era”, Warsaw, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, 2021, s. 9-12.

Żołnierski Aleksander, Jacek Gulczyński, Zastosowania sztucznej inteligencji w analizie obrazu, w: „Big data - rafinacja informacji - medycyna - ekonomia - media. Aspekty teoretyczne i aplikatywne”, Cetera W. (red. nauk.), Kielce 2021, ISBN 978-83-62068-82-1, s. 69-81.

 

2020

Baczko Tadeusz, Экономика платформ в процессе введения промышленной революции 4.0, w: I.S. Sinicina (red.), „Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4.0 Сборник статей по итогам российско-польской конференции (Варшава, 15–18 октября 2019 г.)”, Moskwa, Институт Экономики Российской Академии Наук, 2020, s. 273-296.

Bugaj Ryszard, Czy mamy problem nadmiernych nierówności?, w: Piotr Kulas, Krzysztof Świrek (red.), „Miejsca sporu. Księga dedykowana profesorowi Pawłowi Śpiewakowi”, Warszawa, WUW, s. 115-129, 2020.

Kleer Jerzy, Integracja jako jeden z ważnych  efektów globalizacji, w: Jerzy Kleer, Konrad Prandecki (red.), Zmieniający się świat a globalizacja, Warszawa, PAN Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, s. 289 -309, 2020.

Kleer Jerzy, Новая социальная структуризация: последствия изменений и угроз, связанных с  цивилизационными кризисами, w: I.S. Sinicina (red.), „Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4.0 Сборник статей по итогам российско-польской конференции (Варшава, 15–18 октября 2019 г.)”, Moskwa, Институт Экономики Российской Академии Наук, 2020, s. 53-81.

Kleer Jerzy, Konrad Prandecki, Zmieniający się świat – ujęcie historyczno-metodologiczne, w: Jerzy Kleer, Konrad Prandecki (red.), Zmieniający się świat a globalizacja, Warszawa, PAN Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, 2020, s. 11-45.

Kotowicz-Jawor Joanna, O новой модели капитализма, w: I.S. Sinicina (red.), „Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4.0 Сборник статей по итогам российско-польской конференции (Варшава, 15–18 октября 2019 г.)”, Moskwa, Институт Экономики Российской Академии Наук, 2020, s. 42-52.

Kowalewski Oskar, Do Foreign Bank Branches Affect Lending of Foreign – and State-owned Banks? Empirical Evidence from CESEE Countries, w: „Emerging Market Finance: New Challenges and Opportunities”, Jeon Bang Nam, Ji Wu (ed.), CeDeWu, 2020, s. 11-31.

Osiatyński Jerzy, Michał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, w:Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce”, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Elżbieta Mączyńska (red. nauk.), Warszawa, 2020, Wydawnictwo PTE, s. 232-248.

Pietrewicz Lesław, Организация в эпоху Индустрии 4.0, w: I.S. Sinicina (red.), „Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4.0 Сборник статей по итогам российско-польской конференции (Варшава, 15–18 октября 2019 г.)”, Moskwa, Институт Экономики Российской Академии Наук, 2020, s. 207-223.

Piętak Łukasz, Wpływ nierówności regionalnych na wzrost gospodarczy w krajach UE, w:Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych”, (red. nauk.) Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski, Katowice 2020, Wydawnictwo UE w Katowicach, s. 74-780.

Potoczek Natalia, Improving business processes and process organization from the Industry 4.0 perspective, w:New Challenges in Economic Policy, Business, and Management”, (red. nauk.) Ujwary-Gil Anna, Marta Gancarczyk, Warszawa 2020, INE PAN, s. 147–178.

Prokurat Sergiusz, Program Rodzina 500+ a aspiracje życiowe Polaków, w: „Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym”, Tomasz Łączek (red.),  Warszawa, DIFIN, 2020.

Ujwary-Gil Anna, Meta-sieciowe ujęcie organizacji IT z perspektywy najmniej zintegrowanych społecznie aktorów, w:Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej”, (red. nauk.) Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153-170.

Ujwary-Gil Anna, Knowledge use and problem-solving networks in an intra-organizational context: strong and weak ties analysis”, w: „Proceedings of the 17th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (eds.) A. Wensley & M. Evans, Academic Conferences Limited 2020, s. 372-379.

Gancarczyk Marta, Ujwary-Gil Anna, Revitalizing industrial policy through smart, micro-level and bottom-up approaches, w:New Challenges in Economic Policy, Business, and Management”, (red. nauk.) Ujwary-Gil Anna, Marta Gancarczyk, Warszawa 2020, INE PAN, s. 11-29.

Żołnierski Aleksander, Проблемы Индустрии 4.0 в Стратегии ответственного развития, w: I.S. Sinicina (red.), „Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4.0 Сборник статей по итогам российско-польской конференции (Варшава, 15–18 октября 2019 г.)”, Moskwa, Институт Экономики Российской Академии Наук, 2020, s. 149-158.

 

2019

Kleer Jerzy, Przesilenia cywilizacyjne jako czynnik chaosu, w: Elżbieta Mączyńska (red.), „Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza Kołodki”, PWN, 2019, s. 352-372,

Kotowicz-Jawor Joanna, Kalecki był wspaniałym nauczycielem, [rozmawiał Leszek Jerzy Jasiński], w: „Michał Kalecki odczytany po pół wieku”, Leszek Jerzy Jasiński, Wyd. Centrum Europejskie Natolin, 2019, s. 291-295,

Kowalewski Oskar, Does foreign bank branch activity affect lending behavior? w: „Conference Proceeding 5th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2019)”, Danang Publishing House, ISBN: 978-604-84-4280-4, s. 127-150,

Madej Zbigniew, Teoretyczne podstawy chińskiego systemu gospodarczego, w: „Zagadki chińskiego sukcesu”, (red.) Wojciech Pomykało , s. 17-34, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2019, 220 s., ISBN 978-83-7520-241-0,

Łyziak Tomasz, Zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych a zarządzanie nimi – jak rozumieć słowa-klucze inflation targeting? w: „Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0”, (red. nauk.) Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Katarzyna Perez, 2019, CeDeWu, ISBN 978838102340.

Osiatyński Jerzy, Editor’s Introduction, w: Kazimierz Łaski Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy Without Unemployment, ed. Jerzy Osiatyński, Jan Toporowski, 2019, Oxford University Press, s. xiii-xxvii,

Osiatyński Jerzy, Spory o mikroekonomiczne podstawy makroekonomii po Kaleckim i Keynesie, w: „Metaekonomia II. Zagadnienia z filozofii makroekonomii”, (redakcja) Tomasz Kwarciński, Agnieszka Wincewicz-Price, 2019, Copernicus Center Press, Kraków, s. 36-80,

Osiatyński Jerzy, Kalecki jakiego znałem, [rozmawiał Leszek Jerzy Jasiński],  w:  „Michał Kalecki odczytany po pół wieku”, Leszek Jerzy Jasiński, Wyd. Centrum Europejskie Natolin, 2019, s. 302-310,.

Pietrewicz Lesław, Coordination in the age of Industry 4., w: „Economic and Social Development (Book of Proceedings), 38th International Conference on Economic and Social Development”, editors  Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Ante Samodol, 2019, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia / University North, Koprivnica, Croatia /Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland/ Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, ISSN 1849-7535, s. 264-274,

Pietrewicz Lesław, Blockchain: A coordination mechanism, w: „Proceedings of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference”, red: M. Milković, S. Seljan, M. Pejić Bach, S. Peković, D. Perovic, 2020, - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Rovinj, Croatia, 12-14 September 2019, IRENET - Society for Advancing Innovation and Research in Economy, Zagreb, pp. 137-143,

Pietrewicz Lesław, Бизнес-модели для четвертой промышленной революции – бизнес-модели сети и открытых данных, w: „Современный менеджмент: проблемы и перспективы. Сборник статей по итогам XIV международной научно-практической конференции”, red: Е.А. Горбашко, И.В. Федосеев, 2019, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации / Издательство Санкт-Петербурского государственного экономического университета, s. 494-498,.

Pietrewicz Lesław, Technology ecosystem coordination: The case of Ethereum blockchain coordination, w: „Proceedings of the 9th International Conference on Management People, Planet and Profit: Sustainable business and society” Volume I, ICM 2019, red: B.C. Illés, 2009, Szent István University Publishing House, Gödöllő, ISBN: 978-963-269-881-6, ISBN: 978-963-269-881-6, 371 s.,  s. 293-299, DOI: 10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.p041,

Prokurat Sergiusz, [INDONEZJA] Wyzwania stojące przed Indonezją w nadchodzących latach po 2018 roku,  w: „Raport: wyzwania w Azji” [red.] Patrycja Pendrakowska i Jola Woźnica, 2019, s. 141-159, Instytut Boyma, Asian Century WeWork Labs, Warszawa, ISBN: 978-83-950424-6-1,

Prokurat Sergiusz, Approach and attitude of Polish employees towards remote work, Empirical evidence form the ICT sector in Poland, w: „Organizations in the Face of Growing Competition in the Market”, Ujwary-Gil  Anna, Potoczek Natalia (red.),  Warszawa, INE PAN, 2019, ISBN: 978-83-61597-60-5  s. 311-325,

Ujwary-Gil, Anna, Network theory and complexity theory in the context of organization and management sciences w: „Network, Innovation and Competence-based Economy” (red.) Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek 2019, Warszawa, INE PAN, pp. 79-97,.

Ujwary-Gil Anna, Procesowo-sieciowe ujęcie funkcjonowania biblioteki akademickiej, w: „Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia”, redakcja Maria Wanda Sidor, Nowy Sącz 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, s. 271-288,                                                                                                       

Jakub Majewski, Michał Suchanek, Zajfert Michał, Computation of the Synthetic Indicator of the Economic Situation of the Rail Transport Sector in Poland, w: „Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and System: 2018 TranSopot Conference”, ed. Michał Suchanek, 2019, Springer, s. 263-274,

2018

Baczko Tadeusz, Przedsiębiorstwa patentujące i ich znaczenie w tworzeniu struktur wiedzy w Polsce, w: „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej”, red. Alicja Adamczak, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s.1238-1265, ISBN 978-83-8124-769-6,.

Baczko Tadeusz, Возможности идентификация типов инновационных предприятий в экономике Польши, w: „Россия и Польша перед лицом общих вызовов”, red. I.S. Sinicina, IE RAN, Moskwa 2018, s. 194-225,

Bugaj Ryszard, Lata 70. – czas zawiedzionych nadziei, w: „Polska. Eseje o stuleciu”, Wyd. BOSZ, Olszenica 2018, ISBN 978-83-7576-368-3,

Bugaj Ryszard, Lata 70. – czas zawiedzionych nadziei, w: „Polska. 100 lat Wyd. BOSZ, Olszenica 2018, ISBN 978-83-7576-365-2.

Bugaj Ryszard, Konstytucja była efektem braku kompromisu, w: „Czas dobrej zmiany” (red.) Dorota Kowalska, Wyd. Melanż, Warszawa 2018, s.315-339, ISBN 978-83-64378-68-3.

Bugaj Ryszard, The 1970s—the Time of Shattered Hopes, w: „Poland 100 years”, Wyd. BOSZ, Olszenica 2018, ISBN 978-83-7576-366-9,

Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna, The rise of megacities – An empirical overview of the demographic changes in the world economy and an introduction to an integral theory of megacities, w: Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), “The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”,  World Scientific, 480 s., ISBN 978-1-78634-426-7, 2018 s, 9-36,

Kleer Jerzy, Megacities: Devastation of the public sphere, w: Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), “The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”,  World Scientific, 480 s., ISBN 978-1-78634-426-7, 2018, s. 37-60,

Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna, In lieu of Conclusion: Megacities – Boon or Bane?, w: Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), “The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”,  World Scientific, 480 s., ISBN 978-1-78634-426- 2018, s. 415-425,

Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna, What future lies ahead of the public sphere, w: Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), “The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”,  World Scientific, 480 s., ISBN 978-1-78634-426-7, 2018, s.279-299,

Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna, Introduction, W: Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), “The rise of megacities: Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”,  World Scientific, 480 s., ISBN 978-1-78634-426-7, 2018, s.1-5,

Kleer Jerzy, Развитие и культурная система, w: „Россия и Польша перед лицом общих вызовов”, red. I.S. Sinicina, IE RAN, Moskwa 2018, s. 85-122,

Kleer Jerzy, Czy Europa może czuć się bezpieczna?, w: Kleer Jerzy, Konrad Prandecki (red), Bezpieczeństwo  Europy w Globalnym Świecie - szanse i zagrożenia przyszłości  w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s.21-42,  ISBN 978-83-63305-55-0,

Kleer Jerzy, Mączyńska Elżbieta, Wstęp, w: Kleer Jerzy, Elżbieta Mączyńska (red nauk.), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s.7-17, ISBN 978-83-63305-56-7,

Kleer Jerzy, Cywilizacja i jej cechy charakterystyczne,  w: Kleer Jerzy, Elżbieta Mączyńska (red), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s. 21-45, ISBN 978-83-63305-56-7,

Kleer Jerzy, Czym jest państwo współczesne, w: Kleer Jerzy, Elżbieta Mączyńska (red nauk.), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s.125-143, ISBN 978-83-63305-56-7,.

Kotowicz-Jawor, Joanna, Польская промышленность перед лицом вызовов революции 4.0, w: „Россия и Польша перед лицом общих вызовов”, red. I.S. Sinicina, IE RAN, Moskwa 2018, s. 181-193,

Madej Zbigniew, Relacje między państwem a rynkiem w warunkach przesileń cywilizacyjnych,  w: „Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych” red. Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Warszawa 2018, s.156-174, ISBN 978-83-63305-56-7,

Osiatyński Jerzy, Rozwinięcia hipotezy stagnacyjnej Kaleckiego: 1954-1980, w: G. Konat i P. Wielgosz (red.), „Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2018, Wyd. 2 zmienione,  s. 67-82. ISBN 978-83-65304-75-9,

Pietrewicz Lesław, Вызовы, стоящие перед Варшавской фондовой биржей перед лицом четвертой промышленной революции, w: I.C. Sinicyna (red.), „Россия и Польша перед лицом общих вызовов ”, Instytut Ekonomiki RAN, Moskwa 2018, s. 244-267,

Pietrewicz Lesław, Blockchain-based trading platforms: The new business model for finance, w: „Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami” pod red: T. Falencikowski, M. Lis, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Dąbrowa Górnicza, 2018,

Pietrewicz Lesław, Rynki akcji jako rynki informacji. Implikacje dla strategii rozwoju giełd, w: „Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty”, red.  T. Czerwińska, A. Nowak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-65402-74-5, s. 41-54,

Ząbkowicz Anna, Dobrobyt i pokój społeczny a reprezentacje interesów w Unii Europejskiej, w: „Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska”, red. nauk. E. Mączyńska, Piotr Pysz,  PTE, Warszawa 2018 s. 95-103,

Żołnierski, Aleksander, Wykorzystanie big data w programowaniu wsparcia działalności B+R, w: „Innowacyjna gospodarka – wybrane aspekty” red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW,  Warszawa 2018,   s. 107-116,