dr Marcin PIETRZAK

Zespół Badawczy:

Zakład Polityki Gospodarczej

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, finanse, stabilność systemu finansowego, kryzysy finansowe, polityka pieniężna.


mpietrzak@inepan.waw.pl

O mnie:

W badaniach skupia się na pograniczu makroekonomii i finansów: stabilności systemu finansowego, kryzysach finansowych i polityce pieniężnej. Analizuje czynniki, które determinują prawdopodobieństwo i skalę kryzysów finansowych. Interesuje się również tym jak polityka gospodarcza (np. pieniężna i makroostrożnościowa) mogą przeciwdziałać kryzysom.

Ukończył studia doktoranckie na Brown University w 2022, studia magisterskie w SGH w Warszawie w 2016 i studia licencjackie w SGH w 2013.

Uczestniczył w Fund Internship Program w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w 2019 roku. Odbył staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonometrii SGH w Warszawie w roku akademickim 2015/2016.

Otrzymał nagrodę zespołową III stopnia Rektora SGH w Warszawie w 2018 r. za współautorstwo książki Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów Andrzej Torój, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wyróżniony w konkursie NBP i Rzeczpospolitej w 2015 r. w konkursie na najlepszy zespół analityczny dla Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

  1. Pietrzak, M. (2022). Can financial sector distress be detected early?. Borsa Istanbul Review, in press. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.08.002
  2. Bańbuła, P., & Pietrzak, M. (2021). Early Warning Models of Banking Crises: VIX and High Profits. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 381-403. https://doi.org/10.24425/cejeme.2021.139835
  3. Pietrzak, M. (2014). Opis cykli koniunkturalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich synchronizacja ze strefą euro. Bank i Kredyt, 45(2), 133-162. https://www.bankandcredit.nbp.pl/content/2014/02/bik_02_2014_03_art.pdf

Rozdziały

Pietrzak, M. (2017). W służbie ostrożnego inwestora. Regresja kwantylowa W: A. Torój (red.), Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów (rozdział 3), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Inne publikacje

Narodowy Bank Polski. (2016). Raport o stabilności systemu finansowego. Luty 2016. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf022016.pdf

Narodowy Bank Polski. (2015). Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf072015.pdf