prof. dr hab. Zbigniew Madej

Zbigniew Madej

 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Gospodarki Światowej

 

Dziedziny badawcze: polityka gospodarcza, transformacja ustrojowa, metodologia nauk ekonomicznych.

 

W sferze dydaktyki i badań naukowych pracuję od 1952 roku. Zacząłem jako asystent w katedrze ekonomii politycznej u profesora Jana Mujżela (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi). W późniejszych latach jako asystent pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim , gdzie pod kierownictwem profesora Włodzimierza Brusa otrzymałem stopień magistra i doktora. Tam również dostałem stopień doktora habilitowanego.

Zajęcia dydaktyczne prowadziłem także w Politechnice Warszawskiej.

Badania naukowe jako odrębny i samodzielny rodzaj aktywności podjąłem w Zakładzie Badań Ekonomicznych Komisji Planowania (1956–1959). Ich rezultaty wykorzystałem w pracy doktorskiej  („Zysk w gospodarce socjalistycznej”).

W ciągu ponad siedmiu lat zajmowałem się koordynowaniem badań naukowych w skali kraju pracując w byłym Komitecie Nauki i Techniki. Z ramienia tej instytucji przebywałem  przez osiem miesięcy w USA, jako stypendysta Eisenhower Exchange Fellowships, badają tamtejszą organizację B+R. Zgromadzone tam informacje  oraz doświadczenie zdobyte w KNiT wykorzystałem w rozprawie habilitacyjnej („Nauka i rozwój gospodarczy”). Wtedy właśnie uczestniczyłem we wprowadzaniu systemu B+R w Polsce, łącznie ze statystyką dotyczącą zatrudnienia w placówkach badawczych, nakładów finansowych na badania i wdrożeń wyników prac badawczych, które w udoskonalonej postaci stosowane są do czasów obecnych. Podobnie postępowałem w innych instytucjach, łącząc praktyczną działalność  z zainteresowaniami naukowymi.

Od 1985 r. pracuję w INE PAN. W ramach współpracy z Rosyjską Akademią Nauk dwa lata (1989-1991) przebywałem w Moskwie, badając tamtejszą transformację systemową. Na tej podstawie opublikowałem w 1993 roku książkę pt. „Rosyjskie zmagania cywilizacyjne”. W następnych latach prowadziłem w INE PAN badania nad gospodarczym rozwojem Rosji. Otrzymałem dwa indywidualne granty z Komitetu Badań Naukowych oraz uczestniczyłem w trzech innych poza INE PAN.

W latach 1994–2002 byłem kierownikiem katedry ekonomii w Wyższej Szkole Businessu i Administracji, zaś od 2003 do 2011 podobną funkcję pełniłem w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Prowadziłem dwa tematy badawcze finansowane przez Komitet Badań oraz uczestniczyłem w trzech innych. Jestem członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus”  przy Prezydium PAN. Należę do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym przez kilka kadencji byłem wiceprezesem Zarządu Głównego. Opublikowałem 12 książek i ponad 100 artykułów oraz przygotowałem wiele ekspertyz.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Madej Z., Zysk w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1963
 2. Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970 i 1972
 3. Madej Z., Zwroty na polskiej drodze, PWE, Warszawa 1988
 4. Madej Z., Rosyjskie zmagania cywilizacyjne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993
 5. Madej Z., Rosyjski obszar gospodarczy, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim,
 6. Warszawa 1994
 7. Madej Z., Polski rynek kapitałowy, Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa 1998
 8. Madej Z., Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?   Ekonomista 3/2007
 9. Madej Z., Idee rządzą światem,   Ekonomista 5/2009
 10. Madej Z., Globalne aspiracje Rosji, w: Kleer J., Mączyńska E., Wierzbicki A. (red): Co ekonomiści10. Madej Z., Paradygmaty i główny nurt w ekonomii, Ekonomista 2/2011. 
 11.  
 12. myślą o przyszłości, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”, PTE, PTWzKRz, Warszawa 2009