Economic Studies 2003

Economic Studies. No 4 / 2003.

INTRODUCTION

ARTICLES

  • Ryszard RAPACKI, David M. KEMME: Najważniejsze zagrożenia równowagi finansów publicznych w Polsce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej
  • Marian GORYNIA, Radosław WOLNIAK: Polish Firms in the European Union. Their Internationalization Projections and Perspectives
  • Andrzej WOJTYNA: W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej
  • Andrzej SŁAWIŃSKI: Rozwój rynków finansowych a stabilność systemu finansowego gospodarki
  • Leszek ZIENKOWSKI: Gospodarka oparta na wiedzy — mit czy rzeczywistość?
  • Władysław WELFE: Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny
  • Paweł GLIKMAN, Adam LIPOWSKI: Zarys modelu niekoniunkturalnego ożywienia gospodarki
  • Cezary JÓZEFIAK: Funkcja inwestycji a stopa procentowa
  • Urszula PŁOWIEC: Uwagi o niektórych czynnikach rozwoju Polski w procesie integracji europejskiej