prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski

Piotr Krajewski

Dyrektor

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Dziedziny badawcze: polityka fiskalna, zagadnienia związane z wpływem wydatków publicznych i podatków na gospodarkę oraz oddziaływaniem wahań koniunktury na stan finansów publicznych.

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Uczestniczył w kilkunastu dużych projektach badawczych, głównie dotyczących polityki fiskalnej oraz rynku pracy. Kierował m.in. projektem badawczym Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro realizowanym w ramach II Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz był głównym wykonawcą w ramach projektu badawczego The roots of excessive deficits in Poland – the political economy perspective finansowanego przez Bank Światowy. Obecnie kieruje projektem badawczym Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją realizowanym w ramach konkursu OPUS 8. Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnił m.in. funkcję prezesa Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych, doradcy ministra finansów Jarosława Bauca oraz doradcy ministra finansów Andrzeja Raczko.

Najważniejsze publikacje:

  1. Krajewski Piotr, Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries – A Post-Crisis Assessment, Prague Economic Papers, 2016, vol. 25(2) (współautorstwo: M. Mackiewicz, A. Szymańska)
  2. Krajewski Piotr, Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013
  3. Krajewski Piotr, Finanse publiczne w kryzysie, Studia Ekonomiczne, nr 1/2012
  4. Krajewski Piotr, Wpływ polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro, Bank i Kredyt, nr 3/2012 (współautorstwo: K. Piłat)
  5. Krajewski Piotr, Tax Rates Impact on GDP in Poland, Equilibrium, nr 3/2012;
  6. Krajewski Piotr, On the mechanisms of achieving fiscal (un)sustainability: the case of Poland, Empirica, 2009, vol. 36(4) (współautorstwo: M. Mackiewicz)
  7. Krajewski Piotr, Współautor podręcznika Podstawy ekonomii matematycznej (Wyd. PWE, Warszawa, 2009), uznanego w konkursie PTE za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii w latach 2007-2009
  8. Krajewski Piotr, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006 (współautorstwo: C. Józefiak, M. Mackiewicz)
  9. Krajewski Piotr, Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 • Krajewski Piotr, Wpływ koniunktury na kształtowanie się dochodów budżetowych z podatków od dochodów osobistych, Ekonomista, nr 1/2005

 

  1.  
 • Krajewski Piotr, Bariery wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Gospodarka Narodowa, nr 4/2003.