Uwagi redakcyjne 

Redakcja przyjmuje do publikacji opracowania i komentarze dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej Polski w terminach do 28 lutego i 31 sierpnia każdego roku.

Wszystkie artykuły są poddawane recenzji.

Redakcja nie przyjmuje artykułów opublikowanych przez inne wydawnictwa.

Redakcja prosi o przesyłanie artykułów na adres e-mail: raport@inepan.waw.pl. Objętość artykułów (łącznie z tabelami, rysunkami i bibliografią) nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanych (9 tysięcy znaków ze spacjami). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych artykułach skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zmian zgodnie z wymogami czasopisma.

Razem z artykułem należy przesłać jego streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenie powinno również zawierać słowa i zwroty kluczowe (keywords) w języku polskim i angielskim oraz pełna afiliację autora (wraz z adresem macierzystej jednostki naukowej).

Przypisy należy umieszczać na dole strony, a notki bibliograficzne w tekście, na końcu zdania w nawiasie kwadratowym [autor, rok wydania, numer strony].
Autorzy są proszeni o podanie tytułu naukowego oraz adresu zwrotnego do korespondencji (z adresem e-mailowym).

Nadsyłając artykuły do publikacji, autorzy wyrażają zgodę na umieszczenie artykułu w pełnej wersji tekstowej oraz streszczeń w języku polskim i angielskim w archiwum na stronie internetowej czasopisma.
Zasady recenzowania nadesłanych artykułów

Komitet Redakcyjny dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę zbieżność tematyki artykułu z profilem czasopism oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.

Wstępnie zaaprobowane teksty zostają przekazane do recenzji jednej z osób spośród wymienionych na liście współpracujących z Redakcją recenzentów. Jeżeli wstępnie wytypowany recenzent nie podejmie się wykonania recenzji lub na liście recenzentów nie ma osoby, która byłaby specjalistą w ramach dziedziny, której dotyczy artykuł, o zrecenzowanie tekstu zostaje poproszona osoba spoza grona stałych recenzentów. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzenta (double-blind review process). Po skomponowaniu zawartości kolejnego numeru, cały materiał jest przekazywany po powtórnej recenzji przez recenzenta zewnętrznego.

Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny.
Lista współpracujących recenzentów:

Krzysztof Bartosik , Łukasz Hardt, Joanna Kotowicz-Jawor, Stanisław Kubielas, Katarzyna Lada, Ignacy Morawski, Jerzy Mycielski, Magdalena Olender-Skorek, Lesław Pietrewicz, Katarzyna Rosiak-Lada, Cezary Wójcik, Sylwia Zajączkowska-Jakimiak, Michał Zajfert