Luka dobrobytu: teoria i estymacja

HARMONIA 9, Kierownik MARTYNA KOBUS

Choć ekonomiści i politycy od dawna są zainteresowani wiedzą na temat nierówności miedzy różnymi grupami, płciowymi, etnicznymi etc., to zwykle analizuje się tylko nierówności dochodowe lub płacowe np.: luka płacowa miedzy mężczyznami a kobietami. Z drugiej strony, od wielu dekad ekonomiści, a od niedawna także rządy krajów czy organizacje międzynarodowe uznają, że ze dobrobyt jest pojęciem wielowymiarowym i nie redukuje się do dochodu czy płac, gdyż status zdrowotny, edukacja, czy środowisko również wpływają na dobrobyt ludzi. Analiza dobrobytu jest niepełna jeśli prowadzona jest w jednym wymiarze, jako że ten sam dolar ma inna wartość np.: dla osoby zdrowej i chorej. Literatura ekonometryczna dotycząca estymacji różnic miedzy grupami (tzw. luk), choć stanowi kluczowy obszar badań w ekonomii, bierze pod uwagę tylko różnice w wynagrodzeniach i nie została do tej pory rozszerzona o bardziej realistyczna wizje dobrobytu. Niniejszy projekt adresuje te kwestie.To wiąże się z problemami koncepcyjnymi dotyczącymi agregacji. Większość miar zakłada te same funkcje użyteczności między jednostkami a nawet grupami, zaś w przypadku istotnej heterogeniczności to założenie sprawia, ze miary luk (tzw. gap measures) są arbitralne w dużej mierze. W niniejszym projekcie rozwinięta zostanie metoda identyfikacji i estymacji luki dobrobytu. Adresowane są trzy zagadnienia badawcze: (1) Różnice w dobrobycie między kobietami i mężczyznami: heterogeniczność preferencji, (2) Luka dobrobytu: rozwój teorii i metod, oraz (3) Wpływ różnic w charakterystykach na różnice w wynikach: dekompozycja luki.W tym celu rozwijamy teorie pomiaru i narzędzia do estymacji. Interesuje nas czy nierówności zmniejszają się czy zwiększają, gdy wziąć pod uwagę więcej wymiarów dobrobytu. Należy przy tym pamiętać, ze różne grupy mogą te wymiary różnie cenić i miedzy sobą wymieniać.Wyniki projektu będą informować o nierównościach w dobrobycie między wybranymi grupami. Ma to znaczenie dla decydentów w rozwiązywaniu problemów przed którymi stoją, a mianowicie wyboru polityk, które odnoszą się do wielu dóbr i usług jednocześnie.