Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)  w dniu 7 stycznia 2020 roku powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. Przewodniczący Komisji — prof. Witold Jurek — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  2. Sekretarz Komisji — dr hab. Tomasz Łyziak — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
  3. Recenzent — dr hab. Michał Brzeziński – Uniwersytet Warszawski,
  4. Recenzent — prof. Tomasz Panek — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  5. Recenzent — dr hab. Aleksander Jakimowicz – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
  6. Członek Komisji — prof. Teresa Słaby — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
  7. Członek Komisji — prof. Stanisława Golinowska — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Martyny KOBUS wszczętego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.