dr Piotr DENDERSKI

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, rynek pracy, niekompletna informacja, teoria poszukiwań


pdenderski@inepan.waw.pl

O mnie:

W mojej pracy badawczej koncentruję się na znaczeniu niedoskonałości w funkcjonowaniu rynków na poziomie mikro dla zrozumienia zachowania gospodarki na poziomie makro. Szczególną uwagę poświęcam zrozumieniu dynamiki rynku pracy (poziomu/zmian stopy bezrobocia, samozatrudnienia)  oraz nierówności dochodowych i majątkowych (jak oszczędności/zadłużenie wpływają na decyzje dotyczące podejmowania/zmiany pracy i jak z kolei te decyzje wpływają na nierówności), zarówno w ujęciu empirycznym jak i teoretycznym.

Realizuję obecnie dwa granty badawcze, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce oraz the Nuffield Foundation w Wielkiej Brytanii. W pierwszym z nich analizuję wpływ innowacji finansowych na to, jak konsumpcja reaguje na zmiany dochodu. Projekt jest poświęcony analizie znaczenia rozwoju aplikacji mobilnych i łatwiejszego dostęp do bardziej wyrafinowanych form oszczędzania i inwestowania dla związków między nierównościami dochodowymi a nierównościami w poziomie życia. W drugim grancie pracuję z danymi o systemie zasiłków dla artystów we Francji, który stanowi unikalne laboratorium badawcze dla pozyskania wskazówek o tym, jak należy dostosować politykę rynku pracy do wzrostu znaczenia niestandardowych form aktywności zawodowej, tzw. gig-economy.

Wyniki moich badań były prezentowane zarówno przeze mnie, jak i moich współautorów, na konferencjach najważniejszych towarzystw ekonomicznych: Econometric Society, Society for Economic Dynamics, European Economic Association, Society for Advancement of Economic Theory, Royal Economic Society, Society for Computational Economics, których jestem również aktywnym członkiem, oraz na kilkudziesięciu seminariach badawczych na wydziałach ekonomii w USA i Europie.

Jestem członkiem zespołu redakcyjnego „Ekonomisty”, najstarszego polskiego czasopisma poświęconego ekonomii, oraz członkiem Rady Naukowej INE PAN.

Po więcej informacji dot. moich badań (np. najnowsze wersje working papers) zapraszam na moją domową stronę internetową.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

1.Denderski, P., Paczos, W. (2021). Foreign Banks and the Bank Lending Channel. Economic Inquiry, 59 (1), 478-493. https://doi.org/10.1111/ecin.12942

2.Denderski, P., Stoltenberg, C.A. (2020). Risk Sharing with Private and Public Information. Journal of Economic Theory. 186, article 104988. https://doi.org/10.1016/j.jet.2019.104988