Joanna Pęczkowska

Joanna Pęczkowska

 

magister

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria przedsiębiorstwa, innowacyjność polskiej gospodarki, efekty wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw.

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN od 2001 roku. Asystent w Zakładzie Mikroekonomii w latach 2006-2014. Obecnie Starszy Specjalista w Dziale Naukowym, Administracji oraz Finansowym oraz członek Zespołu realizującego projekt badawczy pt. Paradygmat rozwoju a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE, pod kierownictwem prof. dr hab. Joanny Kotowicz-Jawor.

 

Uczestniczyła jako wykonawca w następujących projektach badawczych: Pierwsze doświadczenia adaptacji polskich przedsiębiorstw do zintegrowanego rynku Unii Europejskiej, kierownik projektu prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor; Determinanty konkurencyjności francuskich i polskich przedsiębiorstw małej i średniej skali na rozszerzonym rynku UE, wspólny projekt badawczy INE PAN i Panthéon-Sorbonne Economie, Université Paris 1; Wpływ funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw, kierownik projektu prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor. Realizowała prace techniczne i pomocnicze w projektach; PCZ 003-17 pt. Metody i instrumenty kształtowania mechanizmu wzrostu gospodarczego, kierownik projektu prof. dr hab. Jan Mujżel; Restrukturyzacja podmiotów działających w sferze kultury i źródeł ich finansowania, kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Grzelońska; Narodowy Program Foresight Polska 2020.

 

Redaktor Raportów o innowacyjności Polskiej gospodarki, w tym raportów regionalnych i branżowych w latach 2005-2012 oraz autor tekstów zawartych w tych Raportach. Ekspert ds. Innowacji Międzynarodowej Sieci Naukowej działającej w INE PAN.

 

Liczba publikacji ogółem (w tym współautorstwo) –  23

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Pęczkowska J:. Public aid for polish enterprises after the European Union accession, współautorstwo, Studia Ekonomiczne, nr 1-2/2008.
  2. Pęczkowska J.: Pierwsze doświadczenia adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunków Jednolitego Rynku UE w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku
  3. Unii Europejskiej”, red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008.
  4. Pęczkowska J.: Teorie innowacji w: „Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw”, red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo Key Text,
  5. Warszawa 2012.
  6. Pęczkowska J.: Bariery transferu nowej wiedzy, współautorstwo w: „Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw”, red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012.