Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse lub matematyka

 

 1. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
 • Tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki,
 • Udokumentowany dorobek naukowy,
 • Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • Złożenie oświadczenia upoważniającego INE PAN do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, do tzw. liczby N.
 • Status zatrudnienia: podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 94 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. i przepisów regulujących zasady, zakres i procedury nabywania i utraty uprawnień Instytutu do nadawania stopni naukowych i prowadzenia określonych form działalności dydaktycznej.
 1. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN,
 • Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • Oświadczenie upoważniające INE PAN do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Życiorys/Curriculum Vitae,
 • Kopię odpisu dyplomu magisterskiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,
 • Informację o zainteresowaniach naukowych,
 • Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
 1. Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów wg listy MNiSW, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
 2. Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
 3. Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
 4. Wykaz referatów konferencyjnych,
 5. Inne ważne osiągnięcia.
 • Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 250 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 1/2020,

Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 17 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Komisja Konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 22 września 2020 r. i przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.
 3. Data rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2020 roku.
 • Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego jest dostępna tutaj.