Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2006

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2006 (nr 8)

Treść_numeru (PDF)

Informacja prasowa (PDF)

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN— Katarzyna Rosiak–Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy brutto
2.2. Rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja
2.4. Podsumowanie

3. Sytuacja makroekonomiczna—Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych—Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja
4.2. Rynek pracy
4.3. Migracja a bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i kondycja przedsiębiorstw—Ewa Puchała–Krzywina
5.2. Inwestycje przedsiêbiorstw—Lesław Pietrewicz
5.3. Infrastruktura— Michał Zajfert

6. Sektor rządowy— Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Finanse publiczne po pierwszym półroczu 2006 roku
6.2. Zadłużenie Skarbu Pañstwa
6.3. Finanse publiczne w 2007 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy—Stanisław Kubielas
7.2. Giełda— Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe—Sylwia Zajączkowska–Jakimiak

9. Polska w Unii Europejskiej —strategia wykorzystaniafunduszy europejskich w latach 2007–2013—Łukasz Hardt

10. Aneks 1—Metodologia generowania prognoz
11. Aneks 2—Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2006 (nr 7)

Treść_numeru_(PDF)

Informacja prasowa (PDF)

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN— Jerzy Mycielski, Katarzyna Rosiak
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna—Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych—Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja, wynagrodzenia i świadczenia społeczne
4.2. Rynek pracy
4.3. Praca w szarej sferze
4.4. Ubóstwo

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i kondycja przedsiębiorstw—Ewa Puchała–Krzywina
5.2. Inwestycje przedsiębiorstw—Lesław Pietrewicz
5.3. Infrastruktura— Michał Zajfert

6. Sektor rządowy— Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Bud¿et centralny w 2005 roku
6.2. Bud¿et samorz¹dów po trzech kwartałach 2005 roku
6.3. Zadłużenie Skarbu Państwa
6.4. Finanse publiczne w 2006 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy—Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy—Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe—Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Sytuacja gospodarcza na świecie
8.2. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. Polska w Unii Europejskiej: nowy budżet oraz wyzwania regulacyjne—Łukasz Hardt

10. Okiem eksperta: Dlaczego konsolidacja pionowa sektora elektroenergetycznego? — Andrzej Szablewski

11. Aneks 1—Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2—Tabela statystyczna