Studia Ekonomiczne 2005

Studia Ekonomiczne nr 4 / 2005

ARTYKUŁY

 • Krystyna BOBIŃSKA, Ekonomiczna racjonalność formułowania celów użyteczności publicznej (w Unii Europejskiej i w Polsce)
 • Piotr KRAJEWSKI, Skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Polsce
 • Agnieszka DOMAŃSKA, Dariusz WINEK, Wpływ wyposażenia w sieć dróg w Polsce na wielkość produkcji oraz na produktywność czynników wytwórczych
 • Sławomir KALINOWSKI, Eksperymentalna analiza porównawcza zachowań negocjacyjnych w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego

MISCELLANEA

 • Tadeusz BEDNARSKI, Ocena przydatności danych BAEL dla charakterystyki rozkładu czasu poszukiwania pracy na przykładzie danych z lat 2001–2002

Studia Ekonomiczne nr 3 / 2005

ARTYKUŁY

 • Leszek JASIŃSKI, Wybrane problemy międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Anna WZIĄTEK KUBIAK, Iga MAGDA, Polski przemysł przetwórczy
 • w walce konkurencyjnej o rynek unijny: czynniki i efekty
 • Adam LIPOWSKI, Dynamika walki firm o nabywcę a konkurencyjność; zarys modelu
 • Barbara LIBERSKA, Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług — nowe możliwości dla Polski

MISCELLANEA

 • Anna ZĄBKOWICZ, Polityka strukturalna w świetle światowej debaty i praktyki. Wnioski dla Polski
 • Anna Barbara KISIEL–ŁOWCZYC, Determinanty bałtyckiej konkurencyjności Polski w XXI wieku.

Studia Ekonomiczne nr 1-2 / 2005

ARTYKUŁY

 • Anna WZIĄTEK–KUBIAK, Changes in competitive pressure of the Czech Republic, Hungary and Poland in the enlarged UE–25 market
 • Tomasz TOKARSKI, Stopy procentowe a wzrost gospodarczy
 • Ewa PUCHAŁA–KRZYWINA, Dynamika zatrudnienia w Polsce w latach 1992–2003
 • Krzysztof BARTOSIK, Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym

MISCELLANEA

 • Witold KWAŚNICKI, Globalizacja i liberalizacja jako podstawowe warunki pokonania biedy w skali świata
 • Lesław PIETREWICZ, Welfare state and sustainability in developed societies: a conceptual analysis
 • Daniel KUCHAREK, Przyczyny wydarzeń na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku i ich znaczenie dla światowego rynku giełdowego

RECENZJE

 • Michał BRZEZIŃSKI, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, (red.) Jerzy Wilkin

Abstracts of articles in English – Economic Studies 2005