Dyrektor INE PAN

Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Uczestniczył lub kierował kilkunastoma projektami badawczymi, w tym także projektami finansowanymi przez UE. Do najważniejszych w ostatnich latach publikacji książkowych zaliczyć należy: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, „Monografie” nr 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, DiG, Łódź-Warszawa, 2003 oraz Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012.

Przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był kolejno: doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego w kwestiach restrukturyzacji sektora energetycznego; doradcą ds. regulacji energetyki w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, i w tym okresie uczestnikiem procesu tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, doradcą Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej; doradcą ds. bezpieczeństwa energetycznego Premiera RP.

Był Zastępcą Dyrektora oraz Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej i Kierownikiem Zakładu Ekonomii w tym Instytucie. W okresie maj 2005 r. - wrzesień 2018 r. był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

e-mail: dyrektor@inepan.waw.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Bartosik, Prof. INE PAN

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy i makroeko­nomia, w szczególności determinanty popytu na pracę oraz wynagrodzeń. Kierował pracami zespołu makroekonomiczne­go przygotowującego Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie, który zawierał prognozy najważ­niejszych wskaźników makroekonomicznych oraz analizował bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą w szkołach niepublicznych. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole ZarządzaniaPolish Open University. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe”. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Gospodarki Światowej INE PAN, redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Ekonomiczne” oraz kierownika studiów EDBA w INE PAN. Autor książki oraz artyku­łów z zakresu problematyki rynku pracy.

e-mail: kbartosik@inepan.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dr Urszula Skorupska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej.

W okresie październik 2013 r. – grudzień 2014 r. oraz październik 2015 r. – marzec 2018 r. kierowała pionem ekonomicznym w INE PAN. W okresie maj – październik 2015 r. oraz kwiecień – wrzesień 2018 r. pełniła obowiązki dyrektora INE PAN, a od października 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

e-mail: ula@inepan.pl