Dyrektor INE PAN

Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Uczestniczył lub kierował kilkunastoma projektami badawczymi, w tym także projektami finansowanymi przez UE. Do najważniejszych w ostatnich latach publikacji książkowych zaliczyć należy: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, „Monografie” nr 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, DiG, Łódź-Warszawa, 2003 oraz Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012.

Przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był kolejno: doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego w kwestiach restrukturyzacji sektora energetycznego; doradcą ds. regulacji energetyki w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, i w tym okresie uczestnikiem procesu tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, doradcą Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej; doradcą ds. bezpieczeństwa energetycznego Premiera RP.

Był Zastępcą Dyrektora oraz Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej i Kierownikiem Zakładu Ekonomii w tym Instytucie. W okresie maj 2005 r. - wrzesień 2018 r. był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

e-mail: dyrektor@inepan.waw.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Bartosik, Prof. INE PAN

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Zajmuje się problematyką rynku
pracy i makroekonomią, w tym determinantami popytu na pracę oraz wynagrodzeń. Przez wiele lat
uczestniczył w pracach i kierował pracami zespołu przygotowującego cykliczne raporty Gospodarka
Polski Prognozy i Opinie, które analizowały bieżącą sytuację gospodarczą Polski oraz zawierały
prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Wykładał mikro i makroekonomię oraz
politykę gospodarczą w szkołach niepublicznych. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej
Szkole Zarządzania − Polish Open University. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Studia
Ekonomiczne” wydawanym przez INE PAN oraz „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe”. W INE
PAN pełni funkcje kierownika Zakładu Gospodarki Światowej oraz kierownika studiów EDBA. Autor i
współautor publikacji z zakresu problematyki rynku pracy.

e-mail: kbartosik@inepan.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dr Urszula Skorupska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej.

W okresie październik 2013 r. – grudzień 2014 r. oraz październik 2015 r. – marzec 2018 r. kierowała pionem ekonomicznym w INE PAN. W okresie maj – październik 2015 r. oraz kwiecień – wrzesień 2018 r. pełniła obowiązki dyrektora INE PAN, a od października 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

e-mail: ula@inepan.pl