Dr Piotr MATUSZAK

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

ekonomia polityczna, własność państwowa w przedsiębiorstwach, wzrost gospodarczy


pmatuszak@inepan.waw.pl

Linki:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4572-3168

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8570928300

O mnie:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekonomii politycznej oraz zagadnieniu własności państwowej w przedsiębiorstwach. Efektem moich prac badawczych są, m.in., indeks własności państwowej oraz baza danych prywatyzacji i nacjonalizacji w krajach europejskich w XXI wieku, empiryczna analiza związku pomiędzy niekomercyjnymi celami przedsiębiorstw państwowych a ich wynikami finansowymi oraz endogeniczny model wzrostu gospodarczego uwzględniający sektor przedsiębiorstw państwowych. Byłem kierownikiem projektów w ramach programu Etiuda Narodowego Centrum Nauki i programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

  1. Matuszak, P. (2023). State-Owned Enterprises and Endogenous Growth. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 15(1), 65–89.
  2. Matuszak, P., B. Totleben i D. Piatek (2022). Political alignment and the allocation of the Covid-19 response funds—evidence from municipalities in Poland. Economics and Business Review, 8(1), 50–71.
  3. Matuszak, P. i B. Kabaciński (2021). Non-commercial goals and financial performance of state-owned enterprises–some evidence from the electricity sector in the EU countries. Journal of Comparative Economics, 49(4), 1068–1087.
  4. Szarzec, K., A. Dombi i P. Matuszak (2021). State-owned enterprises and economic growth: Evidence from the post-Lehman period. Economic Modelling, 99, 105490.