Rachunkowość

Nazwa studiów podyplomowych Rachunkowość
Rozpoczęcie najbliższej edycji początek zajęć:  październik 2018 r.

rekrutacja do 15.10.2018 r.
Zajęcia będą odbywały się w Pałacu Kultury i Nauki.

Cele i treści merytoryczne studiów Studia podyplomowe Rachunkowości są prowadzone przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN od 2007 roku. Do końca 2017 roku studia ukończyło ponad 500 słuchaczy.

Celem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od pracowników podejmujących lub piastujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie, a także przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego lub usługowego oraz prowadzenia ksiąg dla innych podmiotów gospodarczych (biuro rachunkowe). Jest niezbędna w analizach i ocenach kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz innych instytucji, a także w identyfikowaniu zagrożeń finansowych.

Adresaci studiów Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości. Odnosi się to zwłaszcza do menedżerów, finansistów, osób pragnących samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działów księgowych i kontrolnych, pracowników banków i administracji publicznej, a także osób pragnących zmienić swoje kwalifikacje.
Kierownik Studium  dr Leszek Borowiec
Sekretarz Studium mgr Daniel Habura
Wykładowcy Zajęcia w ramach podyplomowych studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z udokumentowanym dorobkiem praktycznym jak i przez ekspertów z doświadczeniem dydaktycznym: dr Leszek Borowiec, dr Rafał Cieślik, dr Renata Biadacz, mgr Anna Durtan.
Czas trwania 2 semestry do końca czerwca 2019 r.
Punkty ETCS 60 (łączna liczba)
Jak często odbywają się zjazdy Zajęcia co 2 weekend
Organizacja zajęć Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych. Po inauguracji słuchacze otrzymują harmonogramy zajęć, a następnie rozpoczynają się pierwsze zajęcia.

Po odbyciu wszystkich zajęć i zdaniu egzaminu końcowego studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym na studiach podyplomowych jest język polski.

Tryb: sobotnio-niedzielny w godz. 9.00 – 17.00

Forma zaliczenia Uczestnictwo w zajęciach oraz egzamin końcowy
Wpisowe i czesne

 

Koszt studiów:

  • Wpisowe 300 zł
  • Czesne 3.800 zł

Możliwe formy płatności:

  • płatność roczna – 3.500 zł – zniżka w wysokości 300 zł
  • płatność semestralna – 2 raty po 1.900 zł
  • 5 rat miesięcznych – 5 rat po 910 zł  (760 zł czesne i 150 zł opłata manipulacyjna)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Zasady rekrutacji W celu dokonania zgłoszenia na studia podyplomowe należy przesłać na adres dhabur@inepan.waw.pl wypełnioną kartę zgłoszenia, skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz skan dowodu osobistego.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów należy złożyć pozostałe wymagane dokumenty:

  • oryginał karty zgłoszeniowej,
  • 1 fotografia  (podpisaną imieniem i nazwiskiem) – format taki jak do dowodu os.
  • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu Ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód wpłaty wpisowego i czesnego.
Informacje i zapisy mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
XXIII piętro, pok. 2324 00-901 Warszawa
Tel./fax: 22 656 64 38, 535 006 790

e-mail: dhabur@inepan.waw.pl

Formularz zgłoszeniowy Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres dhabur@inepan.waw.pl.