MBA Young

Nazwa studiów podyplomowych MBA Young
Rozpoczęcie najbliższej edycji październik 2019
Adresaci studiów Adresatami studiów są młode osoby, które nie posiadają menedżerskiego (kierowniczego) doświadczenia, ale przygotowują się do pełnienia takich funkcji w przyszłości. Osoby mogą wywodzić się z każdego sektora gospodarki. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego.
Kierownik Studium dr hab. Anna Ujwary-Gil
Sekretarz Studium mgr Daniel Habura
Wykładowcy Naszymi wykładowcami są głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wyróżniający się na rynku, którzy posiadają zaawansowaną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności w swoich specjalizacjach. Wykładowcy poprowadzą zajęcia w formie warsztatowej, aby poprzez „uczenie się przez działanie” słuchacze mogli pozyskać dedykowane programowi MBA Young umiejętności.
Czas trwania 2 semestry
Punkty ETCS 89 (łączna liczba)
Jak często odbywają się zjazdy co 2 tygodnie
Organizacja zajęć Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 11 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Studia MBAY kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość prowadzenia do 10% zajęć w języku angielskim.

Forma zaliczenia Warunkiem uzyskania świadectwa MBAY Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpisy w języku polskim i angielskim.
Wpisowe i czesne

 

Czesne za cały tok studiów wynosi 16 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

  • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 15 500 zł – rabat w wysokości 500 zł;
  • opłata semestralna: 16 000 zł – 2 raty po 8 000 zł
  • opłata miesięczna: 17 500 – 10 rat miesięcznych po 1 600 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 1 750 zł miesięcznie)
Zasady rekrutacji Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBAY prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • wypełnionego formularza zgłoszenia
  • aktualnego CV,
  • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
Informacje i zapisy mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38 lub 535 006 790
e-mail: dhabur@inepan.waw.pl

Formularz zgłoszeniowy Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres dhabur@inepan.waw.pl.

Po więcej szczegółów zapraszamy na youngmba.inepan.pl