INNE PUBLIKACJE

Książki

Broszury

MSN Working Papers

MSN Bulletin

Artykuły w Gazecie Prawnej

Referaty

Research Bulletin

Publikacje ZBSE


Książki

The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied

INE PAN, MSN, Warszawa, 2009

[Pełny tekst]

Broszury

Fundusze Europejskie w rozwoju innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku

Warszawa, 2011
MSN Workin Papers


Z początkiem 2005 MSN uruchomił nową serię zatytułowaną MSN Working Papers. W zamierzeniu celem serii jest upowszechnianie opracowań wspólpracowników MSN oraz rezultatów badań powstałych pod egidą sieci.

MSN Working Papers Nr 5

MSN Working Papers Nr 4

MSN Working Papers Nr 3

MSN Working Papers Nr 2

MSN Working Papers Nr 1

MSN Bulletin

MSN Biuletyn vol. 2
No. 1 / 2005

Spis treści:

Międzynarodowa Sieć Naukowa
Ocena infrastruktury badawczej – badanie ankietowe
Informacje MSN
Impulsy innowacyjne
Nadchodzące wydarzenia

MSN Biuletyn
vol. 1 No. 1 / 2004

Spis treści:

Międzynarodowa Sieć Naukowa
Członkowie MSN
Cele działania i rozwoju sieci naukowej
Informacje MSN
Publikacje

Artykuły w Gazecie Prawnej

W latach 2005-2006 kolejne edycje badań nad innowacyjnością godpodarki Polski  były poprzedzone serią artykułów, które ukazały się na łamach „Gazety Prawnej”, partnera medialnego projektu.

2006

2005

Referaty

materiał z seminarium MSN w dniu 8.11.2005:

Marcin Kolasa Determinaty wzrostu produktywności w nowych krajach członkowskich UE : Przypadek Polski.

materiał z seminarium INE PAN i MSN w dniu 25.05.2006:

Fred Gault The Future of STI Indicators and the challenges implied.

materiał z seminarium MSN w dniu 16.01.2007:

Anna Lejpras, Andreas Stephan Location Factors, Innovativeness and Firm Performance. Empirical Analysis of Firm Level Data from East Germany and Poland.

materiał z seminarium w dniu 15.04.2010:

Tadeusz Baczko

Grażyna Niedbalska

Elżbieta Soszyńska

Research Bulletin

  Research Bulletin Vol .12. No. 3-4 / 2003

Contents:

 • Editors note
 • Adam B. Czyżewski,Marcin Kolasa Knowledge Economy – Gap between Poland and European Union in 1995 and 1999
 • Zbigniew Żółkiewski Expenditures for future developement (EFD) in the transformation period
 • Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka Regional innovation potential in Poland
  Research Bulletin Vol .12. No. 1-2 / 2003

Contents:

  Research Bulletin. Vol. 11, No. 3-4 / 2002.

Contents:

 • Introduction – Transformations takes place at the enterprise level
 • Tadeusz Baczko Growth in state-owned and privatised companies in Poland during 1990-2001
 • Anna Stępniak – Kucharska Analysis of debt and creditability of large Polish enterprises during 1990-2001
 • Zofia Pawłowska Capital investements and innovation in industry in Poland in 1997-2000
 • Jan Rączka Impact of market regulation on techinical efficiency of heat plants – empirical analysis based on cross-sectional data from Poland in 1997

Wszystkie pliki są w formacie PDF

Publikacje te były przygotowane i opublikowane w ramach MIĘDZYNARODOWEJ SIECI NAUKOWEJ :
„OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ (B+R) I INNOWACJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY”

Publikacje w ramach ZBSE

Pierwszym koordynatorem Sieci był Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, (ZBSE)  Obecna działaność Sieci nawiązuje do doświadczeń i dorobku ZBSE  w pracach naukowych nad działalnością badawczo – rozwojową i innowacjami.

Statut Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN określał najogólniej jego zadania jako „prowadzenie prac naukowych w dziedzinie teorii i zastosowań statystyki w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych i społecznych, w celu pogłębienia teorii statystyki oraz metodologii badań i analiz statystycznych”. Ramy dla tych prac wyznaczał rozwój statystyki publicznej i wynikający stąd imperatyw jej dostosowywania do standardów europejskich. Problematyka podejmowanych przez placówkę prac naukowo-badawczych uwzględniała istotne dla nauki i praktyki gospodarczej zagadnienia, takie jak rozpoznanie ograniczeń rozwojowych Polski, sposobów ich przezwyciężania oraz ocen ich znaczenia dla procesów integracji europejskiej.

Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN prowadził zaawansowane badania nad wpływem działalności badawczo-rozwojowej (B+R) na rozwój gospodarczy kraju. Problematyka ta była przedmiotem analiz realizowanych m.in. w ramach następujących projektów badawczych (finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych):

 • Rachunek satelitarny nauki 1996-1997 (kierownik projektu: Z.Żółkiewski),
 • Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) w okresie transformacji: nakłady, źródła finansowania, efekty (kierownik projektu: B.Rejn),
 • Nowe metody badań statystycznych działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i ich wyniki (kierownik projektu: B.Rejn),
 • Postęp techniczny, endogeniczny wzrost i gospodarka oparta na wiedzy; szanse Polski w zintegrowanej Europie (kierownik projektu: L.Zienkowski).

Osiągnięcia naukowe pracowników Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN w zakresie analiz działalności badawczo-rozwojowej publikowane były m.in. w wydawanej przez placówkę serii wydawniczej „Z Prac ZBSE. Studia i Prace” oraz w kwartalniku „Research Bulletin”. W ich ramach ukazały się następujące opracowania:

 • Kudrycka I., (1993), Możliwości statystycznej oceny postępu naukowo-technicznego i dyfuzji nowoczesnej techniki, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z. 188, Warszawa 1993,
 • Kudrycka I, (1994), Dyfuzja nowoczesnej techniki i intencje przedsiębiorstw, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z.217, Warszawa 1994,
 • Rejn B., (1994), Nakłady placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych w procesie transformacji społeczno-gospodarczej, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z.222, Warszawa 1994,
 • Rejn B., (1995), Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z.228, Warszawa 1995,
 • Rejn B., Żółkiewski Z., (1997), Rachunek satelitarny nauki 1994-1995, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z.246, Warszawa 1997,
 • Żółkiewski Z., (1997), A satellite account of R&D for Poland – an overview and the main results, Research Bulletin vol. 7, No 2, 1997
 • Rejn B., (1998), Wybrane zagadnienia rachunku satelitarnego nauki, Nauka, Nr 2, Ossolineum.
 • Rejn B., (1999), New Methodology of Calculation of the Dynamics of Expenditure on R&D Activity in Constant Prices Recently Used in Poland, Statistics in Transition, Journal of the Polish Statistical Association, Volume 4, Nr 3, ZWS, Warszawa.
 • Żółkiewski Z. (red.), (1999), Rachunek satelitarny nauki 1996-1997, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z. 265, Warszawa 1999,
 • Żółkiewski Z., (1999), R&D in Poland, 1994-1997: a satellite account perspective, Research Bulletin, vol.8, No 3-4, 1999,
 • Rejn B., Żółkiewski Z., (2000), Działalność B+R w okresie transformacji – nakłady, źródła finansowania, efekty, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z. 267, Warszawa 2000,
 • Rejn B., (2001), Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) w latach dziewięćdziesiątych, Z Prac ZBSE. Studia i Prace, z.274, Warszawa 2001,
 • Rejn B. (2001), Dynamika i struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w latach dziewięćdziesiątych, Nauka, Nr l, Ossolineum.
 • Rejn B. (2001), Wybrane zagadnienia działalności badawczo-rozwojowej w świetle syntetycznych mierników, Zagadnienia Naukoznawstwa, Tom XXXVII, Zeszyt 1(147), PAN, Warszawa.
 • Rejn B. (2001), Działalność badawczo-rozwojową (B+R) w latach dziewięćdziesiątych, Z Prac ZBSE, Zeszyt 274, GUS, Warszawa.
 • Żółkiewski Z., R&D in Poland: Long-run development and the performance during transition, Research Bulletin, vol. 10, No 2, 2001,
 • Rejn B. (2002), Działalność badawczo-rozwojową (B+R) – nakłady, efekty, Z Prac ZBSE, Zeszyt 281, GUS, Warszawa.
 • Rejn B., (2003), Działalność badawczo-rozwojową (B+R) – nakłady, efekty, Z Prac ZBSE, Zeszyt 286, GUS, Warszawa.
 • Leszek Zienkowski, (2003), Gospodarka oparta o wiedzę – mit czy rzeczywistość, Studia Ekomiczne I-II, DiG, Warszawa 2003