prof. dr hab. Urszula Grzelońska

Urszula Grzelońska

 

Profesor  doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Mikroekonomii

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: mikroekonomia, teoria ekonomii, ekonomia kultury i ekonomia innowacji.

 

Jest czołowym znawcą teorii ekonomii w Polsce, kierownikiem Katedry Ekonomii I w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem INE PAN w latach 1997-1999, następnie zastępca dyrektora do spraw naukowych w latach 2005 – 2006. Obecnie pracuje w INE PAN jako profesor.  Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli szkoly wakarowskiej w polskiej ekonomii, oryginalnej, samodzielnej orientacji w badaniach ekonomicznych, której początek przypada na drugą połowę lat pięćdziesiątych XX wieku. Katedra Ekonomii I kontynuuje tradycje szkoły wakarowskiej. W INE PAN profesor Grzelońska jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej i wspiera niemal każdą inicjatywę naukową Instytutu, zyskując sobie pozycję niezastąpionego animatora aktywności naukowej placówki. Jest redaktorem naukowym, i jednocześnie organizatorem, Studiów Ekonomicznych, kwartalnika INE PAN, który w ciągu kilku lat od jego wznowienia po wieloletniej przerwie zyskał sobie silną pozycję w czołówce ekonomicznych czasopism naukowych.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 1. Teoria handlu socjalistycznego (współautorka), Warszawa PWN 1966
 2. Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej (współaurorka), Warszawa, PWN 1969
 3. Równowaga gospodarcza w socjalizmie (współaurorka), Warszawa, PWN 1969
 4. Ekonomia polityczna socjalizmu, Podręcznik akademicki (wsp6łaurorka), Warszawa, PWN 1972
 5. Konsumpcja a wykorzystanie możliwości produkcyjnych w gospodarce socjalistycznej, Warszawa PWN 1979
 6. Ekonomiści o reformie gospodarczej, cz.I: Cele i zakres reformy, cz. 2: Drogi i dylematy
 7. reformy gospodarczej, (redakcja naukowa, wprowadzenie i współautorstwo) Warszawa, PWE 1981
 8. Reformy gospodarcze w europejskich krajach socjalistycznych Zeszyty Edukacji Narodowej (II obieg), Warszawa 1983
 9. Reformy czy ewolucja socjalistycznego systemu gospodarczego, „Materiały i prace IFGN” nr 53/1989 9. Kierunki zmian w wyższym szkolnictwie ekonomicznym (współautorka), Warszawa 1992
 10. Czy Polska możc mieć efektywną gospodarkę (wykład inauguracyjny w SGH w 1994), „Gazeta SGH” nr 19/1994
 11. Grzelońska U. O instytucjonalnej i alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa, w: Gospodarka w okresie przemian praca zbiorowa pod red. E. Adamowicz, Warszawa, oficyna SGH 1999
 12. Grzelońska U. Kilka uwag o instytucjonalnym systemie gospodarki polskiej, w: Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu, E. Adamowicz (red. nauk.) C.H. Beck, Warszawa, 2010;
 13. Grzelońska U. Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, „Studia Ekonomiczne”, 2011 nr. 4,
 14. Grzelońska U. Miejsce i rola pośredników alokacji pomocy publicznej z UE, w: Wpływ funduszy strukturalnych UE na transformację wiedzy do polskich przedsiębiorstw, J Kotowicz-Jawor (red. nauk), Key Tekst, Warszawa, 2012;
 15. Grzelońska U. Transformacja postkomunistyczna. Czy zmiana zasad czy likwidacja chaosu?, recenzja książki Jana Winieckiego Transformacja post-socjalistyczna, Studium przypadku zmian instytucjonalnych, Studia Ekonomiczne, 2012, nr. 1
 16. Grzelońska U. Rola sektora nauki w procesie przechodzenia do gospodarki innowacyjnej, Studia Ekonomiczne, 2015, nr. 3.

 

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: mikroekonomia

 

 

Do 1990 r. będąc przedstawicielem szkoły Wakarowskiej w polskiej ekonomii należała doczołowych teoretyków ekonomii socjalizmu w Polsce. Po roku 1990 zajmuje się badaniami nad transformacją ustrojową w Polsce punktu widzenia kształtowania nowego systemu instytucjonalnego w gospodarce.

Z INE PAN związana jest od 1997 r. W latach 1997 – 1999 była dyrektorem Instytutu, a później pełniła różne funkcje organizacyjne. Obecnie pracuje w INE jako profesor.

Jej przedmiotem zainteresowań są dwa nieodległe od siebie obszary badawcze, ekonomia kultury i ekonomia innowacji. Jej zdaniem ich bliskość względem siebie polega na tym, że tworzenie dóbr w obydwu tych sferach jak również akceptacja produktu w tych sferach wytworzonego wiąże się z większym niż przeciętne w gospodarce  ryzykiem, a także na tym, że w obydwu obszarach są podobne problemy z w miarę precyzyjnym ujmowaniem ilościowym nakładów i wyników działalności ludzkiej.

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Kilka uwag o instytucjonalnym systemie gospodarki polskiej, w: Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu, E. Adamowicz (red. nauk.) C.H. Beck, Warszawa, 2010;
 2. Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, „Studia Ekonomiczne”, 2011 nr. 4,
 3. Miejsce i rola pośredników alokacji pomocy publicznej z UE, w: Wpływ funduszy strukturalnych UE na transformację wiedzy do polskich przedsiębiorstw, J Kotowicz-Jawor (red. nauk), Key Tekst, Warszawa, 2012;
 4. Transformacja postkomunistyczna. Czy zmiana zasad czy likwidacja chaosu?, recenzja książki Jana Winieckiego Transformacja post-socjalistyczna, Studium przypadku zmian instytucjonalnych, Studia Ekonomiczne, 2012, nr. 1
 5. Rola sektora nauki w procesie przechodzenia do gospodarki innowacyjnej, Studia Ekonomiczne, 2015, nr. 3.