Konkurs na stanowisko współpracownik – stypendysta w projekcie Beethoven z Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/G/HS4/04350)

*opis zgodnie z formularzem rejestracyjnym Narodowego Centrum Nauki o ofertach pracy w projekcie

Nazwa stanowiska: Współpracownik – Stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: www.inepan.pl

Wymagania: Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf

W szczególności zapisy Regulaminu stanowią, że „Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

  1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia
  2. jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich
  3. jest doktorantem”

Osoba spełnia kryterium a), b) lub c) w odniesieniu do następujących kierunków studiów (II stopnia, jednolitych czy doktoranckich): matematyka, statystyka, ekonomia. Osoba może również aktualnie spełniać kryterium a), b) lub c) w odniesieniu do innego kierunku studiów niż wymienione, ale wówczas musi posiadać tytuł magistra z matematyki, statystyki lub ekonomii

Bardzo dobre przygotowanie matematyczne potwierdzone studiami w kierunku matematycznym lub ilościowym

Mile widziane studia w kierunku ekonomicznym

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zwłaszcza w piśmie

Umiejętność programowania

Znajomość pakietów R, Mathematica i LaTeX będzie dodatkowym atutem

Uczestnictwo w projektach badawczych i konferencjach będzie dodatkowym atutem

Opis zadań:

Współpracownik – Stypendysta będzie współpracował ściśle z kierownikiem projektu dr Martyną Kobus oraz zagranicznymi partnerami z Instytutu iFo w Niemczech nad tematami związanymi z pomiarem nierówności szans. Oferujemy pracę w gronie uznanych ekonomistów, w ramach której powstaną publikacje naukowe w uznanych czasopismach zagranicznych z ekonomii. Będą one się składały na doktorat Stypendysty wedle życzenia. Szczegółowe zadania dla Stypendysty są następujące:

  • Konceptualizacja i pisanie prac naukowych
  • Prowadzenie analiz empirycznych w oparciu o wyniki teoretyczne
  • Kodowanie wyników teoretycznych
  • Prowadzenie dowodów matematycznych
  • Sprawdzanie dowodów
  • Dokonywanie przeglądu literatury

Typ konkursu NCN: Beethoven

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 10/08/2018

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: Stypendium naukowe

Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach): 24

Stypendium naukowe (zwolnione z opodatkowania) w wysokości 3000 zł/m-ce

Nielimitowany czas pracy

Możliwa praca zdalna ale przynajmniej raz w tygodniu spotkanie z kierownikiem projektu w Warszawie

Wyjazdy zagraniczne

Komputer typu laptop zakupujemy

Dodatkowe informacje:

List motywacyjny wraz z CV, dokumentem poświadczającym posiadanie statusu a), b) lub c) (patrz Wymagania) i jedną publikacją dokumentującą umiejętności matematyczne proszę przesłać na adres mkobus@inepan.waw.pl. W liście motywacyjnym proszę zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.