Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

DATA OGŁOSZENIA: 11.08.2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2016 r.

LINK DO STRONY: http://www.inepan.waw.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza

 1. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
 • Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami.
 • Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Złożenie oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, INE PAN będzie jego podstawowym miejscem.

 

 

 1. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN,
 • Oświadczenie, że INE PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Życiorys/Curriculum Vitae,
 • Odpis dyplomów: doktora habilitowanego i doktora.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
 • Informację o zainteresowaniach naukowych,
 • Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
 1. Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów, indeksu Hirscha, liczby cytowań, wskaźnika Impact Factor
 2. Wykaz zrealizowanych lub projektowanych grantów badawczych,
 3. Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
 4. Wykaz referatów konferencyjnych,
 5. Inne ważne osiągnięcia.

 

 • Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 266 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 3/2016,

Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09.2016 r. O wyniku konkursu każdy

z kandydatów zostanie poinformowany pocztą elektroniczną do dnia 30.09.2016 r.