Konkurs na stanowisko adiunkta

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, matematyka lub zarządzanie

DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r.

LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, systemy zarządzania

 1. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych,
 • Udokumentowany dorobek naukowy,
 • Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, systemów zarządzania
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Złożenie oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, INE PAN będzie jego podstawowym miejscem.

  2. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN
 • Oświadczenie, że INE PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Życiorys/Curriculum Vitae,
 • Kopie odpisu dyplomu magisterskiego i doktorskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko adiunkta, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 • Informację o zainteresowaniach naukowych,
 • Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
  Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów wg listy MNiSW, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
  Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
  Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
  Wykaz referatów konferencyjnych,
  Inne ważne osiągnięcia.

  3. Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 250 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 3/2018,
  Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl

  4. Termin składania dokumentów upływa w dniu 05.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

  5. Komisja konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 11 września 2018 r. i przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.

  6. Data rozpoczęcia pracy 1 październik 2018.

  7. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego dostępna na stronie internetowej INE PAN.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego
Administrator danych Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Nauk (dalej: INE PAN)

 

Cele przetwarzania Przeprowadzenie konkursu na zatrudnienie pracownika naukowego,

Wykonanie obowiązku archiwizacji w interesie publicznym.

Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu INE PAN, w tym dostawcy usług informatycznych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych ·         prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

·         inne prawa określone w informacji szczegółowej

 

Szczegółowe informacje Klauzula informacyjna