INE PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe

1) Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:

 1. Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych,
 2. Udokumentowany dorobek naukowy,
 3. Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych,
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
 5. Biegła znajomość języka obcego,
 6. Umiejętność pracy w zespole.

2) Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN
 2. Oświadczenie o niekaralności,
 3. Życiorys/Curriculum Vitae,
 4. Kopie odpisu dyplomu magisterskiego,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 6. Informację o zainteresowaniach naukowych,
 7. Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
 • Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów wg listy MNiSW, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
 • Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
 • Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
 • Wykaz referatów konferencyjnych,
 • Inne ważne osiągnięcia.

3) Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 250 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 8/2017,

Tel. 22 657 27 07, fax 22 826 72 54, e-mail janik@inepan.waw.pl

4) Termin składania dokumentów upływa w dniu 04.09.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

5) Komisja konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 14 września 2017 r. i przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.

6) Data rozpoczęcia pracy października 2017.