Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe

 1. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat:
 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych,
 • Udokumentowany dorobek naukowy,
 • Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych,
 • Biegła znajomość języka obcego,
 • Umiejętność pracy w zespole,

 

 1. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w INE PAN,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Życiorys/Curriculum Vitae,
 • Kopie odpisu dyplomu magisterskiego i doktoranckiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 • Informację o zainteresowaniach naukowych,
 • Informację o osiągnięciach naukowych obejmującą:
 1. Wykaz prac opublikowanych oraz złożonych do druku ze wskazaniem liczby punktów wg listy MNiSW, indeksu Hirscha, liczby cytowań,
 2. Wykaz zrealizowanych lub planowanych grantów badawczych,
 3. Wykaz otrzymanych nagród, wyróżnień i stypendiów,
 4. Wykaz referatów konferencyjnych,
 5. Inne ważne osiągnięcia.

 

 • Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail janik@inepan.waw.pl oraz w wersji papierowej osobiście w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pok. 250 lub pocztą pod adresem: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, z dopiskiem Konkurs nr 2/2017,

Tel. (022) 6572707, fax (022)8267254, e-mail janik@inepan.waw.pl

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 07.07.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Komisja konkursowa wyda opinię o kandydatach do dnia 14 lipca 2017 r. i przedstawi rekomendowane kandydatury do zaopiniowania przez Radę Naukową.
 3. Data rozpoczęcia pracy 15 września 2017.