Dyrektor INE PAN

Prof. nadzw. dr hab. Piotr KRAJEWSKI

Specjalizuje się w tematyce polityki fiskalnej. Jego zainteresowania naukowe w szczególności koncentrują się wokół zagadnień związanych z wpływem wydatków publicznych i podatków na gospodarkę oraz oddziaływaniem wahań koniunktury na stan finansów publicznych.

Autor licznych opracowań naukowych z zakresu polityki fiskalnej, m.in. monografii: Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce (Wyd. UŁ, Łódź, 2006),Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce (Wyd. UŁ, Łódź, 2013). Współautor podręcznika Podstawy ekonomii matematycznej (Wyd. PWE, Warszawa, 2009), uznanego w konkursie PTE za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii w latach 2007-2009.

Uczestniczył w kilkunastu dużych projektach badawczych, głównie dotyczących polityki fiskalnej oraz rynku pracy. Kierował m.in. projektem badawczym Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro realizowanym w ramach II Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz był głównym wykonawcą w ramach projektu badawczego The roots of excessive deficits in Poland – the political economy perspective finansowanego przez Bank Światowy. Obecnie kieruje projektem badawczym Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją realizowanym w ramach konkursu OPUS 8.

Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnił m.in. funkcję prezesa Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych, doradcy ministra finansów Jarosława Bauca oraz doradcy ministra finansów Andrzeja Raczko.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 

Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Uczestniczył lub kierował kilkunastoma projektami badawczymi, w tym także projektami finansowanymi przez UE. Do najważniejszych w ostatnich latach publikacji książkowych zaliczyć należy: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, „Monografie” nr 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, DiG, Łódź-Warszawa, 2003 oraz Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012.

Przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był kolejno: doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego w kwestiach restrukturyzacji sektora energetycznego; doradcą ds. regulacji energetyki w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, i w tym okresie uczestnikiem procesu tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, doradcą Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej; doradcą ds. bezpieczeństwa energetycznego Premiera RP.

Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Zastępcą Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej i Kierownikiem Zakładu Ekonomii w tym Instytucie.