Roczne sprawozdania z działalności Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Sprawozdanie z roku 2016

Sprawozdanie z roku 2015

Sprawozdanie z roku 2014

Sprawozdanie z roku 2013

Sprawozdanie z roku 2012

Sprawozdanie z roku 2011

Sprawozdanie z roku 2010

Sprawozdanie z roku 2009

Sprawozdanie z roku 2008

Sprawozdanie z roku 2007

Sprawozdanie z roku 2006

Sprawozdanie z roku 2005

Sprawozdanie z roku 2004

Sprawozdanie z roku 2003

Sprawozdanie z roku 2002

 

Na obszar badawczy Instytutu składa się całość nauk ekonomicznych, to znaczy ekonomia teoretyczna, analizy o charakterze aplikacyjnym oraz dyscypliny wiedzy związane z ekonomią i ją wspomagające. Instytut prowadzi regularne badania z zakresu zarówno makro i mikroekonomii jak i polityki gospodarczej, dokonuje analiz i prognozowania zdarzeń w gospodarce polskiej. Prowadzone są także badania gospodarki światowej i procesów integracji europejskiej. Specjalnością Instytutu stają się analizy o charakterze aplikacyjnym. Poszczególne prace utrzymują swój indywidualny charakter, obok nich prowadzonych jest wiele przedsięwzięć zespołowych.


Studia Ekonomiczne

Z wydawnictw periodycznych największą renomą (i najdłuższą, bo ponad 70 letnią historią) cieszą się Studia Ekonomiczne. Jest to kwartalnik, w którym publikowane są wyniki badań podstawowych i analizy o charakterze aplikacyjnym.

Miedzynarodowa Sieć Naukowa

Międzynarodowa Sieć Naukowa "Ocena Wpływu Działalności Badawczo-Rozwojowej (B+R) i Innowacji Na Rozwój Społeczno-Gospodarczy" jest koordynowana przez INE PAN. W jej ramach m.in. powstaje ranking 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.


Gospodarka Polski-prognozy i opinie

Raport "Gospodarka Polski-prognozy i opinie" jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć zespołowych. Zawiera krótkookresowe prognozy najważniejszych parametrów makroekonomicznych, przygotowane z wykorzystaniem ciągle udoskonalanego modelu wektorowo-autoregresyjnego (VAR). Wykorzystując zbierane od ponad 10 lat dane kwartalne szacujemy m.in.: tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, eksportu, importu, stopy bezrobocia, inflacji. Oprócz prognoz, Raporty każdorazowo przedstawiają sytuację gospodarczą Polski w okresie sześciu miesięcy wstecz i analizują kondycję poszczególnych sektorów tworzących dochód narodowy - gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektora rządowego, instytucji finansowych. W Raportach znajdują się również analizy uwarunkowań międzynarodowych, które tworzą zewnętrzne determinanty wzrostu gospodarczego Polski oraz rozważania i oceny poświęcone polskiemu członkostwu w Unii Europejskiej. Raporty kończą komentarze bieżących wydarzeń gospodarczych, formułowane przez zaproszonych do udziału w edycji znanych w środowisku teoretyków ekonomii lub praktyków gospodarczych. Kolejne numery Raportu INE PAN ukazują się od 2002 roku.

Perły Polskiej Gospodarki

Lista „Pereł polskiej gospodarki”, podobnie jak inne rankingi przedsiębiorstw tworzone w INE PAN nawiązuje do długiej ponad 20-letniej tradycji takich przedsięwzięć (w Instytucie została opracowana i była publikowana w latach 1984-2005 Lista 500 największych przedsiębiorstw w Polsce). Jest to lista wiodących polskich przedsiębiorstw, ogłaszana podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim, na której wręczane są statuetki pereł i certyfikaty. Funkcjonuje także „Klub Pereł” grupujący laureatów konkursu. Lista Pereł jest publikowana w anglojęzycznym miesięczniku „Polish Market”. W 2012 roku odbędzie się dziesiąta edycja rankingu.


Badania nad innowacyjnymi przedsiębiorstwami

Badania nad innowacyjnością są najmłodszym, ale zarazem najbardziej rozbudowanym przedsięwzięciem INE PAN o szerokim zakresie opartym na badaniach podstawowych, ilościowych i jakościowych przedsiębiorstw różnej wielkości: mikro, małych, średnich i dużych działających w Polsce.

Program badawczy nad innowacyjnością polskiej gospodarki został uruchomiony w 2005 r. Jego pośrednim celem było i jest pobudzenie procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce i pokazanie krajowych dokonań w dziedzinie innowacyjności oraz identyfikacja przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój. W jego ramach można wyszczególnić kilka przedsięwzięć:

 

  • Raport o innowacyjności gospodarki Polski
  • Regionalne raporty o innowacyjności
  • Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce
  • Lista firm patentujących w Polsce
  • Raporty sektorowe
  • Strategia Innowacji dla Polski
  • Badania ukierunkowane na przyszłość (foresight)