mgr Jolanta Rycąbel, MBA

Jolanta Rycąbel   Główny Księgowy   Absolwentka ekonomii na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza  Pułaskiego w Radomiu, studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse  Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości  i Zarządzania im. Leona  Koźmińskiego w Warszawie, studiów podyplomowych Executive MBA – profil menedżerski w Instytucie  Nauk  Ekonomicznych  PAN.  Samodzielna księgowa  w  Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie […]

mgr Justyna Janik

Justyna Janik   Starszy specjalista   Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2006). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (2008) prowadzone przez INE PAN. Uczestniczyła w studiach doktoranckich (2006 – obecnie) i studiach MBA (2009-ocexnie). Ekspert Sieci Naukowej MSN od 2008 r. Zajmowała się organizacją i prowadzeniem sekretariatu studiów doktoranckich w latach 2002-2010. Uczestniczyła w […]

mgr Aneta Jasińska

Aneta Jasińska   Starszy specjalista ds. naukowo-dydaktycznych     Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2002-2010 pracowała w dwóch niepublicznych uczelniach wyższych jako Dyrektor Centrum Kształcenia Młodzieży, Zastępca Dyrektora Biura ds. Studenckich, Zastępca Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów, Kierownik Międzywydziałowego Biura Obsługi […]

mgr Daniel Habura

Daniel Habura   Kierownik Działu Dydaktycznego   Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność Zarządzanie biznesem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych Innowacyjne Zarządzanie Badaniami Naukowymi. W latach 2002 – 2014 pracownik WSB-NLU na stanowiskach: Kierownik Działu Obsługi Dydaktyki, Kierownik Biura Obsługi Studentów i Studiów, Pełnomocnik Rektora ds. […]

mgr Joanna Pęczkowska

Joanna Pęczkowska   Starszy specjalista   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria przedsiębiorstwa, innowacyjność polskiej gospodarki, efekty wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw.   Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN od 2001 roku. Asystent […]

dr Michał Zajfert

Michał Zajfert Adiunkt, doktor Zakład Mikroekonomii Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: sektor infrastrukturalny, w tym głównie transportu kolejowego   Od 2003 r. do chwili obecnej uczestniczy w pracach zespołu opracowującego Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie” (w cyklu półroczym). Podjęte działania na rzecz praktyki to: „Perły polskiej gospodarki”; (od 2003 r. do chwili […]

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Anna Ząbkowicz Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Pracownia Ekonomii Instytucji   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: Pracuje naukowo w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej, i w tym kontekście szczególnie interesują ją zagadnienia organizacyjnych form koordynacji (governance) oraz polityki gospodarczej i społecznej.   W Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN jest zatrudniona od 1982 roku. Jest autorką studiów […]

prof. dr hab. Anna Wziątek – Kubiak

Anna Wziątek-Kubiak   Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych Kierownik Laboratorium Badawczego Studiów Zaawansowanych Zakład Gospodarki Światowej Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność, ekonomia innowacji i wiedzy.   Pracowała w Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Planowania i Statystki w Warszawie, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości […]

prof. dr hab. Andrzej Szablewski

Andrzej T. Szablewski     Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria i praktyka regulacji monopolu naturalnego, liberalizacja sektorów infrastrukturalnych   Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także […]

dr Urszula Skorupska

Urszula Skorupska   p.o. dyrektora INE PAN dr Urszula Skorupska Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów […]